Fyndrapport från Sävösund

Sävö är den nordligaste ön i den stora ögruppen Hartsö –Ringsö – Långö – Sävö som ligger sydost om fjärden Tvären. Lotsar bodde på Sävö från 1600-talet och fram till 1967 då lotsningen upphörde. Numera används de före detta lotsbostäderna till vandrarhem under sommarmånaderna

13 - 24 september 1993 genomfördes en seminarieövning i kustarkeologi på och omkring Sävö, söder om Vagnhärad, öster om Studsvik. Ledare var docent Carl Olof Cederlund från Statens Sjöhistoriska Museum. Syftet var att utforska platser i anslutning till den forntida kustfarleden, beskriven i ”kung Valdemars jordebok”.

Vi arbetade så här:

  1. Vi hade fältkartor (landkartor) där 3-metersnivån på land hade ritats in för att se den ungefärliga strandlinjen under vikingatid. Vi räknade alltså med landhöjningen.
     
  2. På kartorna markerade vi intressanta platser. Exempelvis platser som nu är på land, men där den forntida farleder ser ut att ha kunnat gå. Likaså platser med kända fornfynd eller som nämnts i kung Valdemars jordebok.
     
  3. Vi åkte dit och tittade, med bil eller båt.

Fynd omkring Stäksön, intill Sibbofjärden

På Stäksöns norra sida fann vi en gammal stenspärr och rester av gamla befästningsmurar. Om man följer vägen norrut på fastlandssidan ser man efter 200 m en väg som grenar av rakt österut mot stranden 500 m bort. Från den ”östvägen” går en forntida vägbank riktning SO ner mot stranden.

På östvägens norra sida är en höjd med många stenblock. En del av stenblocken låg i rad. Det kan vara gjort av människor.

Fynd av plats för blockhus på Sävösunds norra sida

Enligt kartor och dokument från Krigsarkivet byggdes två skansar (blockhus av timmer) på vardera sidan av Sävösund (Sävsundet) i samband med krigen mot Danmark på 1670-talet. En pålspärr ska även ha anlagts över sundet. Vid en framtida undersökning kan man söka efter denna genom att dyka längs botten på det grunda (6 m) Sävösund.

Genom att jämföra en av kartbilderna, ritad av Stuart 1676, med terrängen tror jag det går att se det exakta läget för blockhuset på sundets norra sida.

Platsen är en 10 m lång och 2½ m bred svacka mellan två bergsknallar, 10 m SO om den gula villan omedelbart söder om lotsstationens brygga i sundet.

Svackan är slät och gräsbevuxen, nära vattnet, just där sundet är som allra smalast. Jag har tagit jordprover med fosfatanalys. Mitt koordinatsystem har origo i brunnslocket av cement mellan svackan och gula villan. X-axeln sträcker SO sig från origo längs med och mitt i svackan. Y är positivt på x-axelns NO sida.

På punkten (x=4,2 m; y=0,8 m) fick jag upp rostfärgad jord med tydlig fostafindikering från 35 cm djup. Platsen är intill en halvrutten rot/stubbe. En utgrävning kanske inte ger så mycket eftersom ett avloppsrör har grävts ned mitt i svackan i modern tid. Jag är dock övertygad om att detta är platsen för blockhuset.

Detta är endast en personlig rapport. Officiell rapport med platserna inritade på våra arbetskartor bör finnas på Sjöhistoriska museet.

studentrapport i marinarkeologi,

Stockholm, 8 februari 1994

Per Åkesson

Vidare läsning


Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi