EU-projekt ska bevara kulturarv under vatten


Marinarkeologin vid Södertörns högskola är svensk medlem i ett EU-projekt för bevarande av kulturvärden under vatten. Projektet organiseras av sex europeiska länder under tiden 2001-2004. Projektet syftar till att vara ett fönster ned i undervattensvärlden och särskilt mot fyra historiskt och arkeologiskt betydelsefulla skeppsvrak i Sverige, Finland, Nederländerna och Tyskland.

Det äldsta är från 1200-talet och det yngsta från mitten av 1800-talet. Vraken är belägna i olika undervattensmiljöer. De fyra vraken är mycket väl bevarade, två av dem är i det närmaste helt intakta.

cog

Darsser-koggen, Tyskland. © MoSS

cog

Darsser-koggen, Tyskland. © MoSS

Burgzand

Burgzand Noord 10-vraket, Holland, NISA/ROB

Projektet innefattar marinarkeologiskt fältarbete, webbsidor på internet, publikationer, posters, informationsblad, rapporter, artiklar, samt seminarier.

Syftet är inte bara information till allmänheten, utan även till kulturmiljövårdare och forskare. Den grundläggande idén är att väcka intresse för Europas kulturvärden i undervattensvärlden. De skeppsvrak som valts inom projektet, skepp som seglade på olika europeiska vattendrag, utgör olika exempel som berättar om europeisk kultur i flera både lokala och internationella dimensioner. 

Projektet ska arbeta med övervakning, skydd och visualisering av skeppsvrak och den miljö i vilken de bevarats. 

1 – Övervakning

Det syftar till att berätta om de kulturvärden som finns under vatten och om vikten att dessa skyddas. Övervakningen avser att utforska nedbrytningsprocessen under vatten och dess förlopp. Syftet är att utveckla och förbättra de metoder, som finns för att övervaka de fysiska och miljömässiga förhållandena vid äldre skeppsvrak. 

2 – Skydd

Vidare ska projektet utveckla modeller för skydd av skeppsvrak på ett sådant sätt att också önskemålen från olika intressegrupper i samhället att kunna uppleva dessa kan tillgodoses. 

3 – Visualisering

Det tredje motivet är att levandegöra. De fyra skeppsvraken ska gå att studera där de ligger på bottnen genom användningen av olika bildmedia.

Finansiering och kontakter

Projektet kommer delvis att finansieras av ”The European Community Culture 2000 Programme”. Dess budget omfattar totalt ca 1 157 000 Euro. Anslaget från Kultur 2000-programmet utgör ca 690 000 Euro. Det är första gången Kultur 2000 finansierar ett sådant projekt.

Kultur 2000-programmet stöder internationellt kulturellt samarbete. Målsättningarna är bland annat att uppmuntra samarbete, att främja gemensamma europeiska kulturvärden, och att sprida kunskapen om de europeiska folkens historia och kultur.

Projektet kallas officiellt för "Monitoring, Safeguarding and Visualizing North-European Shipwreck Sites: Common European Underwater Cultural Heritage - Challenges for Cultural Resource Management" (MoSS).

Det marinarkeologiska projektets koordinator är Finlands Sjöhistoriska Museum i Helsingfors; Övriga deltagande organisationer är: 

  • The Mary Rose Archaeological Services Ltd i Storbritannien; 
  • The National Service for Archaeological Heritage: Netherlands Institute for Ship and Underwater Archaeology from the Netherlands (ROB/NISA); 
  • Centret för Maritim arkeologi vid Danmarks Nationalmuseum; 
  • den regionala organisationen för kulturmiljövård i Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland, 
  • det marinarkeologiska ämnet vid Södertörns högskola i Sverige vid vilket både undervisning och forskning i ämnet bedrivs. 

För ytterligare information kontakta MoSS eller Södertörns högskola representant Carl Olof Cederlund, professor i marinarkeologi. Tel: +46-(0)8-58588201 epost: carl-olof.cederlund@sh.se

Marinarkeologin vid Södertörns högskola

Sedan 1997 finns marinarkeologi som akademiskt ämne vid Södertörns högskola. Undervisningen i marinarkeologi vid högskolan är den enda i sitt slag i norra Europa. Ett större Östersjöprojekt avslutades vid årsskiftet. Det har innefattat flera olika marinarkeologiska studier, genomförda av forskare från Sverige och andra Östersjöländer. Ett annat forskningsprojekt avser studiet av marinarkeologin i samhället och forskning sedd mot dess bakgrund i den svenska, sjöhistoriska idévärlden.

vraken beskrivs närmare i tidningen Dyk 4/2002, Per Åkesson, jan -02


To Main Page Åter till Marinarkeologi