Svenska vrak södra Östersjön:

Listan är sorterad efter förlisningstidpunkt

Söder om Bråviken samt Öland, Gotland och Öresund

 • Stockbåten ur djupet. I februari 2002 följde en stockbåt med fiskenätet från 50 meters djup utanför Öland. Den är välbevarad och har C14-daterats till 1000-1250 e Kr. Den konserveras hos Kalmar länsmuseum.
 • Foteviksskeppen. Vikingatida fartyg som sänkts på 1100-talet för att bilda en spärr vid Foteviken i Skåne, kanske i samband med en dansk-skånsk strid år 1134. De grävdes ut av svenska och danska arkeologer på 1980-talet. Endast bottendelarna återstår. Ett av vraken är bärgat och konserveras i Malmö museum. Beskrivs i Marinarkeologi av Catharina Ingelman-Sundberg. En rekonstruktion, Erik Emune, har byggts av Fotevikens Museum. Foto av Erik Emune från Fotevikens Museum.
 • Knösenvraket. Hittades norr om Skanör 1982, undersökt 1992. Endast den 17 m långa botten återstår, dendrodaterat till 1148. Tycks vara ett skepp av vikingatyp.
 • Oskarshamnskoggen. Upptäckt vid Bossholmen nära Oskarshamn. Utgrävd och delvis bärgad och konserverad 1984-1992. Endast botten återstår av denna kogg daterad till omkring 1240. Ref Östersjöns sjunkna skepp av Johan Rönnby & Jonathan Adams, Ny Teknik 1986:43, IJNA 19.3 1990.
 • Koggen i Västergarn, Kronholmen. Gotland. Undersökt och utgrävd på land 1996, av RA UV, för att ge plats åt golfbana. Daterad till 1200-talet.
 • Falsterbobåten. Ca 12 m långt klinkbyggt skepp hittat i sandstranden vid Falsterbo 1932. Delarna bärgades ben konserverades eller bevarades inte väl. 1947 studerades bitarna av Harald Åkerlund som gjorde en rekonstruktion. Det rekonstruerade fyndet visas i Falsterbo museum, med bitarna monterade på ett stålskelett. Senare C14- och dendrodaterad till omkring 1265. Blev aldrig konserverad och riskerar enligt Birger Enoksson (1999) att pulvriseras. Ref MAT 3/2002.
 • Falsterbopråmarna. Sex pråmar hittades 1911. Et till hittades år 2000. Daterade till början av 1300-talet. Ref MAT 1/2001.
 • Klintehamnsskeppet. Funnet på Gotland på 1970-talet. Möjligen en kogg. Undersökt av Liselotte Teir.
 • Vraken i Kalmar slottsfjärd, 1200- till 1500-tal. På 30-talet skulle Kalmar slottsfjärd muddras. Man dränerade först hela fjärden. Då upptäcktes och utgrävdes flera välbevarade vrak, nedsjunkna i slammet. Ett av dem lever nu vidare som repliken Aluett. Själva fynden har sedermera förvarats i Kalmar slott där de skadats svårt av mögel och dålig förvaring.
 • Skanörskoggen. Funnen 1992 i bottensanden på ca 4 m djup. Kölen är 18 m lång och fartyget kan ha varit 27 m långt. Undersökt av Fotevikens museum och dendrodaterad till ca 1390.
 • Krigsfartyg vid Ronneby. Funnet av den lokala dykarklubben Doppingen på 12 m djup. Ca 20 m långt och klinkbyggt. Dendrokronologiskt daterat till 1480-talet. Tycks ha varit försett med bakladdad kanon. Källa: TT 2001-06-29 och MAT 1/2002.
 • Tegelvraket. Båt från 1500-talet. Undersökt och beskriven av Fotevikens museum.
 • Ringaren. På 1970-talet hittades ett handelsfartyg nära Västervik. Längden är 23 m och djupet 19 m. Sannolikt är det en karack från 1540-talet.
 • Elefanten. Svenskt flaggskepp byggt i Stockholm, ca 50 m långt. Efter strid mot danskar och lybeckare 1564 gick hon på grund utanför Bornholm och började läcka. Strax före ankomst till varvet för reparation sjönk det stora skeppet utanför Kalmar på 5-6 m djup. Ett dåtida bärgningsförsök misslyckades. Det välbevarade vraket grävdes ut under ledning av Carl Ekman 1933-39 då aktern bärgades. En del av aktern finns utställd i Sjöhistoriska museet, Stockholm. Rekonstruktionsteckning av Axel Nelson. Ref Östersjöns sjunkna skepp av Johan Rönnby & Jonathan Adams och Sportdykaren 3/2000.
 • Mars. Svenskt krigsfartyg och Erik XIV:s flaggskepp. Byggdes 1563 och hade hela 107 kanoner. Under Nordiska sjuårskriget, 30 maj 1564, mötte hon den dansk-lybska flottan mellan Gotland och Öland. Krutdurken på Mars exploderade, skeppet sänktes och befälhavaren amiral Jacob Bagge blev dansk fånge. Vraket hittades 2011. Ref Alexej Smirnov: Svensk historia under vattnet.
 • Dansk-lybska flottan. 1566 rådde det nordiska sjuårskriget. Den fientliga dansk-lybska flottan låg för ankar utanför Visby och överraskades av storm. 14 eller 15 fartyg förliste och kanske 5-7000 män dog. Efter katastrofen bärgades ett antal kanoner men sen glömdes det hela. Sedan 1960-talet har området undersökts. Enstaka kanonkulor, kanoner och andra mindre föremål har återfunnits. 1983 hittades en skatt med 233 silvermynt. Förmodligen finns inga stora skrovdelar bevarade. Teckning av Axel Nelson. Beskrivs i Vrak i svenska vatten av Claes-Göran Wetterholm.
 • Nya Svärdet. Handelsfartyg sjunket 1658 utanför Landskrona. Resterna är ett populärt dykmål.
 • Constantia. Svenskt tremastat flöjtskepp med ca 40 kanoner. Sänkt i strid april månad det svåra året 1676 vid Brånnaren, nära Lungskär, Karlskrona. Funnet av Åke Jansson på 4 m djup, undersökt 1970-72.
 • Kronan. Svenskt 126 kanoners krigsfartyg; längden i vattenlinjen var 53 m. Hon exploderade och sjönk i strid utanför Öland 1 juni 1676. Hittades 1980 och utgrävningar pågår.
 • Svärdet. Svenskt 86 kanoners viceamiralskepp. Träffades av en brännare, brann och sjönk i strid utanför Öland 1 juni 1676, under samma strid som då Kronan sjönk. Vraket hittades 2011.
 • Nyckeln. Svenskt krigsfartyg som 1679 exploderade i strid och sjönk i Kalmarsund. Kanoner bärgades 1686, 1766, 1841 och 1908/09. Ref Günter Lanitzki: Versunken in der Ostsee.
 • Enighed. Detta danska krigsfartyg byggdes ca 1650 och var ca 50 m långt. Det utrustades 1679 som brännare att användas mot den svenska flottan. Under anfallet den 2 juli sänktes Enighed på 12 m djup öster om ön Grimskär i Kalmarsund. Tio kanoner bärgades 1908. Ref Günter Lanitzki: Versunken in der Ostsee och Sportdykaren 5/00.
 • "Holländaren". Enmastad 29 m lång jakt av holländsk typ sjunken på 40 m djup 7-8 sjömil söder om Trelleborg. Sannolikt sjunken i början av 1700-talet. Den bärgade skeppsklockan är daterad Amsterdam 1709 och finns numera på Malmö museum. Skeppet är välbevarat. Då det hittades i slutet av 1980-talet var det skrovhelt. Tyvärr har det sedan dess skadats svårt av fisketrålar och hänsynslösa dykare. Däcket har brutits upp och dykare har blåst rent med tryckluft för att plundra.
 • La Confidence, segelfartyg byggt 1782 i Västervik. Ligger sönderslaget på 50m djup. Inget mer känt. Ref Erik Bjurström, Ocean Discovery.
 • Vasa. 60 kanoners linjeskepp byggt 1778 av Chapman i Vasaskjulet, Karlskrona. Omvandlad till Ostindiefarare, slutligen sänkt 1836 i Djupasund mellan Tjurkö och Sturkö, Karlskrona. Platsen är ett populärt dykmål och kallas för ”Vrakkyrkogården”. Där finns totalt ca 20 vrak som sänkts för att spärra infarten mot Karlskrona.  Exempelvis briggen Konung Fredrik, fd Enigheten, byggd av Charles Sheldon.
 • Tver. Ryskt militärtransportfartyg byggt 1841 i Frankrike. Kapten: Alexejev Ivanovitch Geling. Gick 1852 på grund utanför Reval (Tallinn) Besättningen övergav fartyget men hon gled av grundet och drev mer än 200 sjömil till östra Öland där hon sjönk.ProsperVraket återfanns 2001 av medlemmar i Ocean Discovery på 50m djup, svårt nedbruten med lasten av franska lyxvaror spridd över botten. Ref Erik Bjurström, Ocean Discovery.
 • Prosper. Skonare sjunken 1865. Mycket välbevarat vrak på 15-20 m djup i Spårösund, Västervik.
 • Orkney. Enligt denna tyska tidningsartikel skulle detta fartyg kunna ha förlist i Östersjön 1867 lastat med pengar för USA:s betalning till Ryssland för Alaska. Uppgiften är dock osäker.
 • Emmy Hasse. 79 m lång brittisk ångare byggd 1880. År 1887 försvann hon spårlöst i Östersjön, på väg med kol från Newcastle. I Lloyds register registrerades hos som saknad. 1999 hittades hon av Ocean Discovery på 58 m djup utanför Öland. Skeppet är skrovhelt men ligger på sidan. Bägge masterna står kvar. Foto från Ocean Discovery.
 • Livonia. Ångare, 983 Br.t 63m lång, byggd 1880. Påseglades i tjocka av den engelska ångaren "Napier" 9 okt 1895 utanför Bläsinge på Öland. Sjönk på några minuter med förlust av 14 man, 8 räddades. Vraket återfanns 2000 av medlemmar i Ocean Discovery. Står helt intakt på 70m djup. Ej säkert identifierad men alla fynd pekar på Livonia. Ref Erik Bjurström, Ocean Discovery.
 • Ares. Lastångare byggd 1883. Hon fraktade stenkol från England till Sverige. I tät dimma krockade hon 1906 med holländska ångaren Hilversum. Fartyget sjönk snabbt men alla räddades. Det välbevarade vraket ligger på 35 m djup nära Trelleborg.
 • Ariel. Byggd 1883 i England 1673 Br.t. 80m lång. Påseglad 31 okt 1912 av finska ångaren Tammerfors. Alla räddade. Hittades 2001 av medlemmar i dykarklubben Kalmarsund. Ligger nedbruten på 51m djup söder om Ölands södra udde. Ref Erik Bjurström, Ocean Discovery.
 • Director Reppenhagen, Nicomedia, Gutrune och Walther Leonhardt. Tyska ångdrivna lastfartyg sänkta på en och samma dag 1915 av engelska ubåten E19. Platsen är söder om Öland och händelsen kallas ”Ubåtsmassakern”. De välbevarade vraken upptäcktes 1982-84. Gott öl bärgat från Nicomedia har sedermera bryggts på nytt av Slottskällans bryggeri.
 • Auguste Helmerich. 63 m lång ångare, depl 875 ton, byggd 1886, sjönk 1919 efter kollision med ångaren Normandie, funnen öster om Öland 2000 av Ocean Discovery på 60 m djup med sidescan och har filmats av dykare. Ett stort kollisionshål syns på babords sida, annars är skeppet helt intakt. Sikten på platsen är så god att dagsljus tränger ned till 60 m djup! Foto från Ocean Discovery.
 • Margret, Ångare, 1363 br.t. Sjönk 24 nov 1919 öster om Utklippan efter att ha tagit in vatten och lasten av pappersmassa svällt och sprängt fartyget. Alla räddade. Återfanns 2000 av medlemmar i Dykarklubben Kalmarsund. Står upprätt på på 50m djup med bryggan förstörd av trålar. Ref Erik Bjurström, Ocean Discovery.
 • Lilly. Finsk lastångare som, under bogsering, sjönk 1925. Ligger mellan 26-35 m djupt, är intakt och står upprätt, ca 5 sjömil öster om Källa hamn. Sikten ofta bra. Ref Dykarklubben Kalmarsund.
 • Nelly. Byggt 1905, längd 72 m, sjönk i storm 1927, hittades 2000 öster om Öland på 70 m djup av Ocean Discovery.
 • Ada Gorthon. Svenskt ångfartyg byggt 1917, 90 m långt, 2400 bruttoregisterton, lastat med järnmalm från Luleå på väg mot Rotterdam. Sänktes på svenskt territorialvatten utanför Öland under sommaren 1942 av sovjetiska ubåten SC317. Träffen var midskepps och det tungt lastade skeppet sjönk på 30 sekunder. 14 dog och 8 överlevde. En av de överlevande satt i en masttopp när hjälpen kom fram. Skrotbärgades till stor del på 50-talet med hjälp av sjunkbomber. Vraket går dock att dyka på, på knappt 30 m djup. Beskrivs i Vrak i svenska vatten av Claes-Göran Wetterholm och filmen Ada Gorthon neutralt offer, SVT 1983.
 • Margareta, och Luleå. Svenska fartyg lastade med järnmalm. Sänktes på svenskt territorialvatten nära Öland under sommaren 1942 av sovjetiska ubåten S7. Själva vraken skrotbärgades till stor del efter kriget av en firma som hade en stor kran, sprängde loss och lyfte upp allt järn som gick att få tag på. Resterna av Luleå går att dyka på, på 25 m djup vid Händelöp utanför Västervik. De beskrivs i Vrak i svenska vatten av Claes-Göran Wetterholm.
 • C.F.Liljevalch, svenskt lastfartyg byggt 1920, sänkt nära Öland 1942 av sovjetiska ubåten L-3 på 70 m djup. 33 människor dog, 7 överlevde. Döks på av svenska marinen redan hösten -42, hittades på nytt 1985 av Sten Lindgren & Torleif Nilsson. 1987 dokumenterades vraket med ROV och ett par dyk gjordes. Foto från Ocean Discovery. Beskrivs i Vrak i svenska vatten och tidningen Dyk 8/96.
 • S8, sovjetisk ubåt sänkt 1942, lokaliserad 1999 nära Öland med side scan sonar av Marcus Runeson, Mats Karlsson, Stefan Fransson och Sture Hultqvist.
 • Charlotte Schröder, Ångare, 1005 Br.t. 64m lång. Byggd 1901. Sjönk i hårt väder utanför Böda på Öland 14 dec 1948. Alla räddades av tyska ångaren "Greif". Vraket hittades av medlemmar i Ocean Discovery 2004. Hon står helt intakt på 68m djup. Ref Erik Bjurström, Ocean Discovery.
 • Humber, motorfartyg, byggt 1903, 390 dödviktston. Försvann under tragiska omständigheter med 5 man i februari 1956 på resa mellan Visby och Oxelösund. Återfanns av medlemmar i Ocean Discovery 2004. Står intakt på 52m djup. Ref Erik Bjurström, Ocean Discovery.
 • s/s George. Ångfartyg byggt 1896, längd 78 m, sjönk 1956. Hittades 2001 öster om Öland på 79 m djup av Ocean Discovery. En reservpropeller ligger på akterskeppet. Beskrivs i SVT Smålandsnytt 3 juli 2001.
    

Vidare läsning:

Länkar:

Litteratur:

 • Lennart Lundberg: Krigsmalmens offer (Åkeriförlaget 1993). Här beskrivs alla malmfartyg som sänktes i Östersjön under andra världskriget.

Listan är i kronologisk ordning. © Per Åkesson 1996, rev jan -12


Till nordiska vrak Åter till Nordiska vrak

Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi