Mitt yrkesliv


Det första arbetet som jag hade var en praktikplats på ett företag i Lund som heter Karlberg&Karlberg. Detta var somrarna 1983 och 1984. Vid den tiden så var ABC800 den hetaste persondatorn på marknaden i Sverige. Vid denna tid var datormiljöerna inte lika standardiserade som idag, vilket bland annat gjorde att olika skrivare krävde olika typer av skrivarkablar. Det var väldigt lärorikt att arbeta i denna miljö som kunde kombineras på så många olika sätt. Som kuriosa kan nämnas att de flesta datorinstallationer på den tiden enbart hade diskettstation! Hårddiskar var något väldigt sällsynt och en hårddisk på fem megabyte var stort och en på femton var gigantiskt. Idag (1997) är det bara att byta ut ordet megabyte mot gigabyte så får man en uppfattning om hur pass stort det föreföll att vara! Om fjorton år kanske vi talar om hårddiskar i storleksordningen terabyte istället för som idag gigabyte!


Nästa arbete som jag hade var efter värnplikten, och då var det på Cementa i Slite, vilket då var ett företag i koncernen Euroc, numera Scancem.

Där arbetade jag med att underhålla och kalibrera mäinstrument som användes för att övervaka processen i ugnarna. Mätinstrumenten som jag arbetade med var gasanalysatorer som mätte syrgas, kolmonoxid och kväveoxider. De värden som dessa mätinstrument gav visade om det var rätt förhållande mellan luft och bränsle i ugnarna. Dessutom så var man tvungen att övervaka kolmonoxid särskilt eftersom kolmonoxid är explosivt under de förutsättningar som rådde i ugnarna. Kolmonoxid mätte man även på andra ställen, framförallt i kolverket, som användes för att mala stenkol till ett fint, mycket brännbart pulver. Om detta kolpulver började brinna så var ett av de första tecknen på brand en förhöjd kolmonoxidhalt.


Gute Data AB

Efter Cementa började jag att arbeta på GuteData i Visby. Ett av mina första uppdrag var att vara med vid utveckling av ett system som skulle lagra och kunna köra statistik på analyser hos Cementas laboratorium i Slite, dåvarande Cemlab. Det systemet utveclades på en MicroVAX II med VAX-Pascal och Oracle. Jag fann att det inte var någon nackdel att jag hade arbetat på Cementa fabriken innan, eftersom jag då bättre förstod vad det var som analyserades och hur systemet skulle nyttjas. Under min tid på GuteData kom jag även i kontakt med många andra miljöer av skiftande karaktär och i olika utsträckning.


Fdata

Efter GuteData i Visby hamnade jag på dåvarande myndigheten FörsvarsData i Boden, vilket var ett steg från den privata till den statliga världen. Myndigheten FörsvarsData var intäktsfinansierad, men med krav att inte gå med vinst. Detta gjorde att man inte var helt bortkommen när man kom från den privata världen, även om man tyckte att en del var onödigt byråkratiskt. FörsvarsData var då det som tidigare gick under Försvarets Datacentral, och som var till för att stödja Sveriges försvarsmakt med datakompetens. Kontoret i Boden var den FörsvarsData-enhet som var nyast, och det hade bara funnits i cirka 1,5 år när jag började där. Detta var den sista enhet som myndigheten etablerade innan myndigheten FörsvarsData såldes ut till WM-data i april 1993 (om jag inte minns fel). I och med detta så bildades då bolaget WM-data Försvarsdata, som jag då fick som arbetsgivare. På denna arbetsplats kom jag kontakt med många olika UNIX-miljöer, bl.a. D-NIX, NCR UNIX System V.2,V.3 och V.4 respektive AIX. Dessutom så arbetade jag en hel del med routrar från Cisco.


EHPT

Min nästa anställning tillträdde jag så den 23 september 1996. Denna varade till 31 juli 2000, och det var på Ericsson Hewlett-Packard, sedemera namnbytt till EHPT i Mölndal. Jag tillhörde början affärsområdet Business Support Systems, vilket förkortas BSS. Då enheternas identifikation ändras titt och tätt inom Ericsson, så bryr jag mig inte om att närmare specificera detta. På denna arbetsplats så arbetar jag som kombinerad systemadministratör och databasadministratör. Datorerna är HP 9000 med HP/UX och PC med Windows NT. Databaserna är Oracle i olika versioner.


Efter EHPT började jag på Aspiro AB, där jag arbetade i tre månader innan kontoret jag anställdes stängdes. Medan jag arbetade på Aspiro höll jag på med utveckling och test av en teknisk applikation skriven i programspråket Java.


När jag och mina arbetskamrater blev uppsagda från Aspiro fick vi möjlighet att starta eget. Resultatet blev att Gaudius bildades.


Sidan senast uppdaterad:
Du använder:

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!