Ur Vedbo Härads domböcker 1613-1732.

Ur Vedbo Härads Domböcker 1613-1732.

av Anders Edestam

Här föreliggande fulltext omfattar perioden 1613-1693 i ovanstående bok. Även bokens förord och ordförklaringar är medtagna. Inmatning har skett genom scanning av Edward J Foley i Billerica, MA, USA. Jag har sedan kontrolläst det inscannade mot Edestams bok och anpassat texten till html-format. Före publiceringen på min hemsida, har samråd tagits genom Evert Gustavsson i Falköping med Edestams efterlevande, med Elsa Sjödahl som renskrivit förlagan och med förlaget Hembygdslitteratur, S-668 32 Ed, representerat av Ulf Zakariasson, som fortfarande har boken till försäljning samt med Edward J Foley. Boken gavs ut 1977. Motvarande böcker finns för Nordal, Sundal, Valbo och Tössbo härader. Upphovsmamnnarätt föreligger.

P O Bergman.


Förord

De utdrag ur Vedbo härads domböcker, som sammanställts i denna volym, är avskrivna ur originaldomböckerna i landsarkivet i Göteborg, så långt dessa går tillbaka. För tiden dessförinnan har anlitats de renoverade domböckerna i Göta hovrätt, Jönköping, som häradsrätten hade skyldighet att inleverera.

Urvalet av notiser är avsett att vara släktforskare till hjälp och går fram till den tidpunkt, då kyrkböckerna i häradets församlingar började bli mera allmänt bevarade. Det är till stor del i förteckningarna över uppbud och lagfarter man finner släktsammanhang belysta. Givetvis finns många luckor. Urkundsmaterialet är tillkommet för helt andra syften än för en folkregistrering och saknar därför den fullständighet folkbokföringen ger.

Det är ett stort, omsorgsfullt och oegennyttigt arbete, värt högt erkännande, som fru Elsa Sjödahl, Göteborg, lagt ned på att på maskin renskriva en förlaga, som är utskriven med inte alltid lättläst piktur. De eventuella fel, som kan ha insmugit sig, är undertecknad helt ansvarig för.

Anders Edestam.


1613

Bryngel i Fulka her dräpt Oluf Halvardsson i Ringestad.

Ingeborg i Fjell gav Olof Rasmusson i Björnerud urfejdebrev för att han kommit i skada för hennes man Helie i Fjälla.

Anders Eriksson i Torstensbodane, gift, har begått hor.

Anders Bryngelsson i Näsbön.

Nils Nilsson i Hökedalen.

Anna Anundsdtr i Liden o hennes sal. man Erik Eriksson hade sålt till Sven i Gålsjö 7/8 i allt Kelen.

Anders i Gälnäs skulle avlägga 12-mannaed å sina o sina medarvingars vägnar att Erik i Bön o hans medarvingar ej äga någon del i Gälnäs:

"Uträkningen på släkten

	    Germund		  och  Ingeborg var syskon
  ----------------^--------------	 -----------^-----------------
	Dordi Germundsdtr åtte		Oluf Eriksson, Ingeborgs son, haver
	en man Nils			sålt Dordi Germundsdtr med sine barn
  -------------^------------------	en triding, som var hans moders arv,
  Lars    Nils  Anders Nilsson	däruppå H. Knut Posses brev anno 1558
  --^---	   -----^--------	ut (visar?).
  Tora	   Dordi Andersdtr
  Larsdtr	   med sina syskon

Sedan ha de haft det oklandrat i sin hävd såväl som förr o aldrig haver de som nu lever givit därföre lof eller lege förrän nu och alldeles icke den - - - som Erik i Bön bekänner sin till."

"Kom för rätten Erik i Bön och lät räkna ut sin släkt således om Gälnäs gård:

            Gamle Germund åtte Gelnäs
 ---------------------------------^--------------------------------
   Ingrid Germundsdotter			Nils Germundsson	
 -------------^----------------    --------------^------------
     Erik Ingelsson			   Tora var Nils dotter
 -------------^-----------------   --------------^------------
	Anders Eriksson		    Lars Nilsson och Anders Nilsson
 -------------^----------------    -------^------	
	Erik Andersson		    Tora Larsdotter	
		

Och efter det att Anders i Gälnäs icke var nu här tillstädes med sina lagmän som han fäste på nästa föregångne ting att Erik i Bön icke skulle ärva däri Gälnäs, ty blev denna sak uppsatt till nästa ting" - - -.

Kom för rätten Anders Jonsson, Jon Andersson, fadren o sonen, o frågade om en tvådel, som Anders Jonsson kan have sålt i Nolbyn, item 1/3 i samma gård som hans moder nu i sin ålderdom pantsatt, så svarades hans son Jon Andersson att han själv får lösa jorden, efter hans föräldrar den sålt sig till födo.

Harald Bengtsson o Jacob Bengtsson bytte jord så att Harald ger Jacob 2 gårdar Näs o Edsviken item än en gård i Lilla Strand o Jacob ger honom igen Attingsåker, Baknebolle och Karterud och Selden.

Lagbjöds Oluf Heliessons arvedel i Berg, Töftedal, på kronans vägnar, emedan han rymde till Norge, då han var utskriven till knekt.

Grels o Halvard Assmundsson tilltalade Anders i Fjel som var målsman för Nils Tolfssons barn om någon jord som deras moder Kristin hade pantsatt till Nils Tolsson. De förra tilldömdes jorden.

Halvard i Ödebyn o Hans i Torpane förliktes så att Halvard behåller Ödebyn o Hans Persson Torpane o en tomt Föremon, item en tomt Basserud.

Alf i Krokane o hans medarvingar skaftade all deras del i Näs, Vårvik till Halvard Olofsson i Näs, som nu med köp o arv har 2/3 i allt Näs.

Olof Bryngelsson i Bottane hade igenlöst sin fädernejord 1/4 i Vammerviken, kallad Botnade och Melnäs av Gunnar(?) (Gunne) Olufsson som i långlig tid varit från hans barndom i pant.

Rasmus i Lerqvilla o Nils Eriksson, Jon Nilsson i Fjella bytte jord så att Rasmus ger Nils Eriksson o Jon Nilsson 1/2 Fjella igen för Hollebacka 1/2 gården.

Bryngel, Tore o Gule i Fulska bade pantsatt till Jon i Torp deras arvlotter i Fulskeds gård.

Herr Lars i Ed hade fått av Oluf Halvardsson i Bergstorp 100 rdr för halva Ökna gård, som han inlöst, som han i pant hade.

Nils i Hökedalen var rymd till Norge för hor. Hans hustru nämnes.

Oluf Larsson i Näs har begått hor med 2 konor, en rymd till Norge, och en gång tidigare, som nu var sonat. För sin obotfärdighet har han dömts från livet, men hans hustru ber för honom, därför har saken överlämnats till Kongl Maj:t och är i löfte för honom: Herr Lars i Ed, herr Per i Ed, Tron i Ödsköld, Anders i Strand o Börje i Näsbön för 100 dlr.

Kom för rätten herr Lars i Ed och Jon Andersson i Mälbyn, Anders Algutsson på sina barns vägnar och bytte jord med herr Lars i Ed, som fick Stora Gurud för 1/2 Ulsrud.

Jon Andersson i Mellby bytte jord med Anders Algutsson, som fick hela Ulsrud mot 1/3 i 1/2 Melbyn.

Jon Ersson i Bön och Oluf Andersson i Åsen oense.

Karin Jonsson i Skalltorp och Hans Persson i Bjurviken skaftade 1/2 Grimmerud i Steneby till Hans Olufsson i Grimmerud o hans hustru Elin Jonsdtr och äger nu Hans Olufsson hela Grimmerud med det hans hustru tillkommer och med det han inlöst.

Grels Andersson skaftade till sin broder Björn Andersson all sin lott i Näsbön.

Sven Trulsson skaftade till Björn Andersson i Näsbön 1/7 i allt Näsbön.

Oluf Larsson i Näs har begått hor 3 ggr och hänskjutes saken till Kongl Maj:t och följande löftesmän utlägger 200 rdr, om han avviker: Herr Lars i Högesätter, Herr Per i Ed, Erik Larsson i Hindalbyn, Tron i Ödsköld, Andera i Strand och Börie i Näsboo.

1614

Olof Larsson i Näs ang hor med en kona, som rymt tlll Norge. Böter 60 dlr för hans stora fattigdoms skull.

Malin Jonsdtr i Norge o Jon Hansson för sin hustru Ingeborg Jonsdtr i Norge tilltalade Sven o Helie i Lommelanda om deras moders lott i Lommelanda. Det befanns att deras moder Britta Svensdtr var deras (Sven o Helies ?) faders Tolle Svenssons syster och löper på henne 1/10 i Lommelanda, därav hennes son Mårten Jonsson skaftat bort sin del, som var 1/2 av 1/10 delen.

Ingeborg Toresdtr o Håkon Toresson skaftade till Erik Andersson o hans hustru Ingrid deras lott i Näs i Håbol, och hade han givit Håkon Torstensson för sin hustru Ingri Toresdtrs lott Bölle och därtill 32 dlr. Så äger Erik Andersson med köp o sin hustrus arv 4/10 i 1/2 Näs.

Segol Biörsson, Erik Larsson fullm för Kerstin Andersdtr skaftade till Gro Olufsdtr 1/3 i hela Gunbjörbyn o hennes barn med Jon Nilsson.

Malin Persdtr skaftade till Christofer Olufsson o hans hustru Kerstin Persdtr 1/4 i allt Boane och allt Torstensboane för 133 rdr. Så äger nu Christofer Olofsson med det han köpt och hans hustru Kirstin Persdotters arv hela Bodane och Torstensbodane.

Erik Larsson Biöre i Näsbönn fullmäktig för Sonulf Andersdtr skaftade till hennes bröder Sven Andersson o Hans Andersson, Anund Andersson, Ingebor, Estrid, Anna o Carin Andersdotter all hennes arv i Söra Hökedalen så ock den del hennes man Nils Nilsson och hon köpt av Jacob Alguttsson.

Anders i Hundebyn var fullmäktig för Sonulf hans dotter - - -.

Per i Lidan hade pantat av sina syskon, Torbjörn Hansson, Anders Olufsson för sin hustru och Anund Andersson för sin hustru.

Anders Björsson skaftade till sin halvbroder Olof Bryngelsson 1/3 i allt Näs.

Hans i Grimmerud skaftade till sin broder Anders i Berg all sin arvlott i 1/2 Berg, i all Försiönn(?), i alt Galtehofve(?), i allt Bodane.

Sven i Gårdsjö, Börje Enersson o Anders Enersson i Bön bytte jord så att Sven gav halva gården Backa och Anders däremot gav 1/3 i Gårdsjö.

1615

Alf Olsson i Krokane o Asmund Andersson i Hökenäs bytte jord, så att Alf gav Asmund sin arvlott i Hökenäs o fick i stället Asmunds lott i Krokane. Item har nämnde Alf bytt med sin broder Anders Olsson att Alf får Anders lott i Krokane o Anders får Alfs arvlott i Kråkviken. Så äger nu Alf allt Krokane.

Asmund i Hökenäs har köpt av sina systrar Börta Andersdtr o Dordi Andersdtr deras lotter i Hökenäs o äger därmed med arv o köp 3/4 i Hökenäs.

Alf Olsson o Asmund Andersson bekände att Gure Olsdtr o Ingri Olsdtr fått på sitt byte allt Rålfsbyn utom den del Kråkeviksborn tillkommer för deras lott i Hökenäs o Krokane som Guri o Ingri haver.

Jesper Svensson har 1614 sålt halva Berg i Gesäter till välb. Lasse Jacobsson till Helgås.

Nämnes länsman Segol Biörsson o några andra som utfört en syn.

Anders Olsson o hans broder Enar Olsson i Berg.

Olof i Orsbyn för sig och Lars i Nolby fullm. för Ingeborg Ingemarsdtr o Anna Andersdtr skaftade till Jon Lasson o hans hustru Anna Ingemarsdtr all deras arv i Skuggetorp o ödegården Signebyn för 200 dlr o äger nu Jon Lasson med köp o hustruns arv hela Skuggetorp utom Ingri, Maretta o Börta Ingemarsdtrs lotter.

Erik i Bön, Börje i Näsbön o deras medarvingar skaftade till Anders i Gelnäs, Tora Larsdtr i Kölvik, Dordi Andersdtrs barn o Ingri Germundsdtrs och Nils Anderssons barn allt deras arv i Gielnäs o Krokenäs.

Amund Jacobsson för sin hustru Kerstin Ersdtr skaftade till Amund Ersson 1/3 i en tvelott i allt Ramsbyn.

Amund Ersson för sig o sin faster Barabra Jonsdtr, Amund Jacobsson för sin hustru Kirstin Ersdtr skaftade till Salef Hansson 1/4 i allt Tegane. Item Alf i Krokane fullm. för Angierd o Börta Hansdtr skaftade till Salef Hansson deras lott i Tegane. Salef äger nu med arv o lösen 1/2 Tegane. (Hans moders lott Britta Jonsdtr.)

Anders Andersson i Lurketorp o hans broder Bryngel i Hödalen om jord i Hödalen.

Börje i Näsbön för sig o sina syskon, Anders i Berg, Gunla Andersdtr, Anders i Lurketorp för sig o sina syskon, Stenar i Edsviken för sin hustru, Tora Gunnarsdtr o alla hennes syskon, Anders i Hindalbyn för sig o sina syskon, Lars i Stenungen för sig o sina syskon, Söfred i Lundbyn fullm. för Lars i Krusebol o hans syskon, Sven i Valsebo fullm. för Mareta Svensdtrs barn, Olof i Liverud o alla hans medarvingar, Herr Peder i Ed fullm. för Börta Andersdtr, Olof i Bergslätt för sig o sina syskon, Trond i Dalen för sig o sina syskon o Halvard Trondsons barn, som fått en systerlott i Högen för en broderlott i Bön, alla dessa skaftade till Jören i Bön o hans bröder, Torbjör i Tollesdotter(?), till Sven o Hellie i Lommelanda o deras medarvingar, Sefved Mattsson o hans medarvingar, Bryngel Andersson o hans medarvingar, Matts Larsson o hans medarvingar alla deras arvlotter i Bön för 31 tyska daler utom den summa deras farmoder Carin i Bön hade utgivit. Så äga de nu hela gården Bön utom 1/6.

Tora Larsdtr o Öjel o deras medarvingar skaftade till Sven i Gålsjö deras lott i Gålsjö. 1614 gjordes jordebyte att Börje Enarsson o Anders Enarsson i Bön fick av Sven i Gålsjö halva gården Backa och Sven däremot fick 1/3 i Gårdsjö. Item skaftade Anders i Grövan sin moder Botelas o hennes bröders Olof i Berg o Oluf i Samptegen o Nils i Höningen o Brita i Galteviken desslikes hans syster Brita och Ingri Andersdtrs barns arvlotter i Gårdsjö. Så äger nu Sven Andersson hela gården Gårdsjö.

Alf i Krokane o Hans i Grimmerud fullm. för Jon Olssons hustru Mareta Andersdtr o för Maglen Andersdtr o skaftade till Lars i Barkerud deras lott i Barkerud, som nu Lars äger helt o hållet.

Amund Bryngelsson i Edsviken skaftade till Anders Jerlsson o Amund Jerelsson 1/4 i allt Tegane, så äga de nu 1/2 Tegane med arv o köp.

Sven i Gålsjö bytte jord med Anders Enarsson o Börje Enarsson att Sven gav dem 1/2 Backen o de gav honom 1/3 i Gårdsjö. Carin o Botla (Bolla?) Enarsdtr o deras moder Elin Gullicksdotter, som hon ärvt med bröstarv, skaftade deras lott i Backen till Anders o Börje Enarsson. Item Arved Bryngelsson o Bryngel Toresson(?) o hans syskon skaftade till Anders o Börje Enarsson en tomt Alvasnäs. Så äga nu Anders o Börje m arv o köp allt Backen, Kjeltersbrenna o Alvasnäs.

Herr Per i Ed fullm. för Engelbrekt i Sparsnäs för hans hustru Anna Persdtrs, Segol Björsson fullm. för Börta Persdtr, Odd i Torp fullm. för Barabrå Persdtr skaftade till deras broder Tore Petersson all deras lott i Fagerhult, som nu med arv o köp äger 5/8 i Fagerhult.

1616

Gunnar i Hökedalen o Segol Hansson skaftade till Sven i Hökesäter halva södra Hökedalen o halva Liverud, sammaledes Anders Asguttsson skaftade till nämnde Sven allt Ulsrud.

Asgutt Andersson o hans hustru Barabrå Germundsdtr o Ödhgier Germundsdtr skaftade till Trond Jonsson halva gården - - - i Håbols s:n o tomterna halft Håbol- - - Hellierud. Item Anders i Hålt fullm. för sin moder Gertrud Eriksdtr skaftade till Trond Jonsson 1/4 i allt Hålt o ödetomterne.

Jon Olsson skaftade till Olof Jonsson halva Galttehögen o en halv fjärding i samma gård. Item skaftade Christofer Olsson till nämnde Olof Jonsson 1/4 i Galtehögen o Segol Biörsson fullm. för Clausses barn skaftade till Olof Jonsson en half fjärding för 190 rdr. Så äger nu Olof o hans hustru Karin Nilsdtr allt Galthögen.

Jon Lassesson för sin hustru Anna Ingemarsdtr bytte jord med hennes systrar Ingri, Maret o Börta Ingemarsdöttrar så att Jon Lassesson o hans hustru m köp o hennes arv får hela gården Skuggetorp o de Signebön.

Segol Björsson fullm. för Anna Ifversdtr skaftade till Björn Nilsson 1/7 i allt Åsen o i kvarnströmmen o äger nu Björn m arv o köp allt Åsen utom 1/7. (Gäller Åsen i Rölanda!!)

Anders i Håbol för sina styvbarn Håkan o Anders Erssöner o Anna Eriksdotter skaftade till Jon Larsson 2/3 i allt Strand. Jon äger nu med köp och hans hustrus arv 2/3 och 1/6 i den andra 1/3.

Gregels Andersson o Anna Segolsdtr för sina barn skaftade till Anders Persson allt Slonghen. Annas man var Bryngel Andersson.

Anders Persson för sin hustru Kirstin Andersdtr skaftade till hennes broder Simon Andersson 1/5 i Bön i Ödskölt, som nu med arv o köp äger 1/2 Bön o Lilleboane o 1/2 Grötåsen.

Anders Germundsson i Onsön, Nils Germundsson och Oluf Germundsson, Ingebor, Anna o Barabrå Germundsdöttrar, Kirstin o Ödhgier Germundsdöttrar skaftade till hennes (vilken?) barn allt Nor Onsön med en ödegård Stiernnerudh o en ström Booström för 184 rdr.

Segol Biörsson fullm. för Mattes o Måns Egelsson, Bryngel i Germundebyn fullm. för Gu- - Eriksdtr, Anders Olsson för sin hustru skaftade till Måns Gunnarsson deras lott i halva Över Sidan. Måns Gunnarsson har så köpt 5 systerlotter o äger halva Över Sidan.

1617

Erik Larsson i Hindalbyn tilltalade Enar Jönsson i Ånim. Nämnes hustrurna Estri i Ullerön, Kirstin i Kolslätt o Gertrud i Björnerud.

Enar Jönsson i Ånim hade upptagit torpet han bor på av ödemarken. Men bevisades att hans hustrus fader har haft det i sin hävd o uppröjt det, men Enar låter det förfalla o håller frid varken med grannar eller - -. Hans hustrus moder vittnade o begärde att han för sin motvillighet måtte komma sin kos. Hans svåger Hans soldat var nu vid Jönköping.

Halvard Andersson i Näs. - Jon Ersson i Näs.

En gård Berg i Sverige ägdes av en Per Persson, som även ägde Boane i Norge (Berg o Boane i förtiden en gård). Samme Per Persson hade barnen: Björn, Store Olof, lille Olof, Bryngel och Angier (en dotter). Lille Olof o Bryngel dogo barnlösa, sedan ärvde Björn, Store Olof o Angiell. Store Olof hade en son Anders, som ärvde sin far o mor o dog barnlös o hans arv tillföll fäderne- o mödernesläkt. Skall därför Björns o Ahngiells avkomma utlösa Anders moster, som hans mödernearvinge är, o Pers barn får 2/3 o Ahngierds barn 1/3 i Berg (Ingeborg i Boodhe o Anders Ersson i Norge tvistade om Berg.)

Gunla Svensdtr o Tora Svensdtr bytte jord så att Gunla får sin syster Toras arvslott i Vägnet o Tora får Gunlas arvlott i Norge.

Rasmus i Manstad o hans broder Olof.

Börje i Efvenebyn, Erik Ifverssons barn o Sven Mortensson skaftade till Tolf Ifversson deras arv i Gullungebyn, i 1/2 Årebol, 1/2 Ankiöperud och 1/2 Glomrud. Tolf äger nu med arv o köp 1/2 Gullungebyn o för:ne jordar.

Tolf o Odd Simonssöner o Oluf Andersson skaftade till Gunnar Simonsson deras arv i Rostorp, Gunnar äger nu med arv o köp 1/2 gården Roostorp o Olof Andersson behåller all Ulledalen.

Tolf Simonsson, Oluf Andersson o Gunnar Simonsson skaftade till Odh Simonsson deras arv i Brenneberg o nu äger Odh med arv o köp allt Brenneberg.

Knut Halvordsson, Tore Halvordsson o Jull Halvordsson skaftade till Udh i Bronneberg o hans hustru Anna Halvordsdotter deras arv i Väster Kollesäter o nu äger Udh o hans hustru med arv o köp all halvgården Vester Kollesäter o 1/2 Ödetomten Ööne.

Oluf Rasmusson skaftade till Rasmus Hansson 2/3 i 1/2 V. Kolsäter. Rasmus o hans syskon äger förut 1/3 i V. Kollsäter. Rasmus broder Tollof Hansson skall äga lika lott med honom i jorden.

Hans Toresson, Anders o Olof Bryngelsson o Nils Lassesson o hans syskon skaftade till Peder Olsson 2/3 i all Heneviken o halva kvarnströmmen o en tomt Ed. Peder Olsson äger nu med arv o köp hela gården.

Hans Toresson o Nils Lasson skaftade till Ramfri, Maretta o Gunla Persdöttrar 1/4 i allt Delefors.

Sven Knutsson o Erik Knutsson skaftade till Sven Larsson i Hökesätter en halvgården Mellomsian o halva Siliebråten o halva kvarnströmmen.

Herr Lars i Ed upböd halva Ökna gård som han utlånt pengar på. Jon Torbjörnsson ålades inlösa gården eller får Lars laga fång på den.

Sven i Valsebo fick skaft på halvgården Alexbyn (Olasbyn?).

Sven Knutsson skaftade till Olof Bryngelsson 1/8 i allt Vammerviken och äger nu före:te Olof halvandre fjerding i Vammerviken.

Ingri Olsdotter för sig o sina barn med Nils Jönsson skaftade till sin syster Gro Olsdtr 1/6 i allt Hugeryr o dess ödetomter Sylterud, Myrehella, Bergane, Ramdalen o Kvarneströmmen o köpet var fullbordat medan bådas män levde, Nils Jönsson o Jöns Nilsson, fadern, sonen. Så äger nu Gro Olsdtr o barnen med Jöns Nilsson 1/3 i allt Hugeryr.

Kirstin i Ulsbosbo o hennes man Oluf Andersson i Ulsbosbo skaftade till Lars Olsson o hans hustru Gro Olsdtr 2/3 i allt Gunbjörbyn o i ödegården Mölnerud o kvarnströmmen o var undantaget i köpet två ödegårdar Ulsbosbo o Boane.

Lars i Näsbo på Karin Larsdtrs vägnar om ett bytesbrev, enl. vilket Lars i Hernäs o Per i Ormansbyn bytte så att Lars fick allt Lunden o Per all halvgården Sör Hernäs.

Befalln. man Lars Torstensson skaftade på välb. Jacob Bengtssons vägnar till välb. Lasse Håkansson till Kärrtorp, som är hans systerdotters son, sin sätesgård Näs(?) Edsviken i Ärtemark o torpet Kasen.

Herr Erik Fugell hade slagit Kettil i Rörvik ett fullsår o sakfälldes. Slagsmålet har skett på pingstdag om aftonen, vilket ställes till hans förmän i Capitlet.

Anders Börjesson, Gullick, Jon o Erik Anderssöner, Gunfri, Ingeborg, Börta o Dordij Andersdöttrar beviste sig äga halvgården Bön i Torrskog o den andra hälften äger Elin Gullicksdotter, Bryngels hustru i Backa. Bevistes av brev av år 1560 att deras fader Gullick Jonsson hade givit 2 ödegårdar där, Midbön o Sandbacken, Jöns Alfsson för halva Bön o hälften var hans arvejord, så är det hela gården Bön, som alla Gullick Jonssons barn äga.

Knut Ersson skaftade till hans son Sven Knutsson all halvgården Mellomsian o en halv ödegård Selielunden (hans kvinnas jord som var såld i Teåker).

Hans i Grimmerud bytte jord med Sigred Råmundsdtr så att Sigred får allt Boane i Ödsköld o Hans får halva Grimmerud.

Jon i Ulleviken hade inlöst Jättenhem, som var pantsatt till Efven i Högen i Rölanda.

Kjettel i Rörvik fullm. för Barabrå Rasmusdtr skaftade till Sven i Valsebo 1/3 i allt Jährn.

Anders Svensson o hans syskon visade ett bytesbrev, som deras moder Ragnilla Olsdtr gjort med hennes syskon Halvard Andersson i Liva så att de fått allt hennes arv i Högelunden o Ragnilla o hennes barn få i stället halva ödegården Dalen.

1619

Tore i Föska Bryngel Örjansson, Gunella Örjansdtr skaftade 1/2(?) Föska gård till Jon Olufsson.

Anders Köpman skaftade all sin arvejord i Näsbo tomt i Ärtmark till Jacob i Bergane.

Erik i Näs o hans son Per Eriksson. Länsman Per Larsson vittnade. Erik varit i parlamente med Rasmus i Bön.

Erik i Näs är beryktad för lägerskap med Marit Mattsdtr, som hans son tillförne belägrat. Uppskov.

Samme Erik är beryktad för Barbro Halvardsdtr den tid hans hustru levde. Uppskov då inget bevis fanns.

Samme Erik har varit i parlamente med Rasmus i Bön.

Länsman Per Larsson beviste, den tid att Marit Mattsdtr var beryktad för Eriks son i Näs Per Eriksson, drog länsman o fogdetjänaren Nils Eriksson dit - - - o Erik hade misshandlat fogdetjänaren.

Per Eriksson blev sakfälld för mökränkning av Maret Mattsdtr.

Hustru Karin Larsdtr Sal. herr Peders i Ed änka var för någon tid sedan av en capellansperson och pastor, herr Erik Fugel, kommen i rykte att han skulle ha henne belägrat o nu presenterade hans egen handskrift o bekännelse under ärevördige herr biskopens i Skara signet o Olof, khde ibid, o herr Erik i Tösse, praepositus på Dal, att han henne det osannfärdligen pådiktat har o hon tillbjöd sig sanna det med tolfmannaed av 12 dannekvinnor. Rätten frisade henne.

Herr Lars i Ed, khde i Ed, kom för rätten o begärde få gå sin ed, som han för några år sedan utfäst för en löskekona, Ingebor Persdtr, som tillvitt honom att han skulle hava verskap med henne. På tinget med Vedbo o Nordal hade saken noga ransakats o hon hade bekänt att det var osanning. Lars avlade eden.

Rasmus i Bön har gjort Erik i Näs blodvite.

Anders Kiöpman har skaftat all sin arvlott i Näsby tomt i Ärtemark på Lunde fjäll till Jacob i Bergane.

Länsman Per Larsson fullm. för Tore i Föska, Bryngel Öriansson, Gunella Öriansdtr o skaftade 1/2 Föska gård till Jon Olufsson för 30 rdr.

1620

Bryngels i Bodane, Ed, hustrus arvpart är 1/10 i halva gården. Bryngel har inlöst jord i Olasbyn o givit Erik Torbjörnssons barn för deras arvlott i Bodane 2/7 i halva gården, vidare till Anders Torbjörnsson, Jon Torbjörnsson i Aspestrand o Andersses(?) hustru o hennes systrar, tillhopa halva Bodane gård.

Jon Anderssons mödernejord. Hans far Anders Jönsson i Ökna.

Herr Lars i Ed gjorde jordeskifte med nämnde Jon Andersson o gett honom jord igen för hans mödernejord, som herr Lars hade i pant. Börta Jonsdotters arvingar, som äro Jon Andersson i Mellby o hans syster Brita Andersdtr o hennes efterlevde arvingar.

Hans Göttersson i Värml. o Per Mattsson i Solum o deras syskon skaftade det de ärvt efter deras fader Götter Jonsson i Näs, som är halva Näs gård i Nössemark m Ödegård Väster Näs till Kettil Jonsson i Rörvik för 80 tyska daler.

Sigri Ivarsdtr i Mellby skaftade hennes arvpart 1/7 i hela Åsen, Rölanda, till hennes farbroder Björn Nilsson i Åsen.

Malin Hallorsdtr i Bråtenäs, Torsko, skaftade sin arvpart i S. Köllviken, Nössemark, 1/3 i hela gården o 1/3 i en ödegård Bottne, till Jon Halvardsson i S. Kölleviken för 60 tyska daler.

Broderligt jordeskifte mellan Hans Olsson i Grimmerud i Steneby o Peder Olsson i Fyllingen, Ärtmark, att Hans ger sin bror Peder sin hustru Elin Jonsdtrs arvpart ett skattetorp Medbyn i Steneby o ett ödetorp därunder Sandbacken, för hans fädernes fasta arvejord 1/4 hemman Boane i Ödskölt.

Hans i Bön o Per Olsson i Hinneviken i Ärtmark o hans syskon Bryngel, Lars o Anders Olssöner, Anna, Marit o Gertrud Olofsdöttrar skaftade deras arvparter i Hökhollt i Ärtmark, halva gården, till Björn Eriksson i Flåtan i Ärtmark.

Halvor Eriksson har stätt Buane i Ed av Tora Eriksdtr i Olasbyn i 6 är, 1/2 gård, o uppbyggt en ny stuva, vilken 1/2 gård hon sedan sålt Bryngel Engelbrektsson i Boane o vill nu driva bort Halvor från städjan.

Sven Larsson i Högedal, Ed, skaftade 1/7 i Näsbön hans arvejord, till Börje Andersson i Näsbön.

Karin Larsdtr i Lund, Ärtmark, Anund Bryngelsson i Sunsbyn, Nordmarks s:n, Lars Classon i Fyllinge o Jerona Hansdotter skaftade deras arvlotter i Göttersbyn i Ärtmark till Nils Andersson i Göttersbyn.

Erik Larsson i Hindalbyn o Torbjörn Larsson i Torp, bröder, Erik äldst.

Lars Jonsson i Elegärde i Frändefors tilltalade Torsten Larsson o hans medarvingar om 1/3 i Teåker som han menar sig ha rätt till på sin hustrus vägnar efter hennes fader Brynte Börjesson i Högen, som var Börtas son i Teåker o Börtas bror Anders Andersson ägde tvådelen. Däremot påstod Torsten Larsson att deras fader Lars Amundsson köpt tvådelen.

Erik i Tolslätt, hans syster Karin Enars i Ånim.

Helge Eriksson i Kållungen i Ör o hans medarva tilltalade deras fars halvbror Anders Hermansson i Ed s:n om deras arvejord i Bråten. Helge Erikssons fader Erik Helgesson hade sålt sin broder sin arvlott i Bråten.

Olof Eriksson i Norane, hans syster Ragnilla Eriksdtr, hennes man Anders Persson i Norane.

Segol Olsson i Norge fullmyndig att skatta den del Ingierd, Karin o Marit Olsdöttrar tillkom i Strand, Håbol, 1/8 i hela gården, till Jon i Strand.

Jon Torbjörnsson o hans barn i Norge skaftade 1/2 gård Ökna, Rölanda, som är Jons barns möderne (de heta Ingeborg o Börta Jonsdöttrar) till Olof Halvorsson, Iver Halvorsson o Hans Eriksson m. sin hustru Karin Halvorsdotter för 150 tyska daler.

Sven Classon i Hålt, Töftedal, skaftade hans arvpart i S. Törsängen till Börje Svensson i Törsängen.

Bryngel i Galltehovud(?) för sin hustru Gunvall Svensdtr o hennes syskon Anna Svensdtr i Sundsbyn, Steneby, Marit Svensdtr i Bjurviken, Håbol, o Nils Svensson i Norge skaftade deras arvjord i Heene, 1/2 gård i Laxarby o en kvarnström i Billingen till Enar Svensson o Bryngel Svensson för 58 dlr.

1621

Anders Bryngelsson har sålt vad han ärvt, löst o köpt i halva Edsviken, Ärtmark, utom en ödegård Grössevik, till Stenar Andersson i Edsviken för 92 tyska daler.

Per i Ringelanda o brodern Anders.

Jon Helgsson i Väsby s:n o Nils i Köllviken för sin hustru Gertrud Halvorsdtr o Dordi Halvardsdtr på hälften hennes arvlott i Köllviken, Nössemark, till Jon Halvorsson, deras broder.

Nils Svensson i Norge tilltalade Jöran Eriksson i Bön om en systerdel, som hans hustrus moder Tora Efvensdtr ägde i Bön, Töftedal, 1/10 i 1/6 i hela gården. Jöran Eriksson, som är en utbördes man så ock hans hustru framlade skaftebrev 1619 att de köpt den 1/6 delen utom Tora Efvensdtrs arvlott.

Helge Eriksson, Lars Eriksson o deras broder Anders Eriksson skaftade deras andelar i Bråten Ed, o ödegården Åker, Helgerid o en half tomt Skaberg till Anders Hermansson i Bråten.

Olof Björnsson i Tån, Valbo, påstod, att hans hustrus fader Michel Andersson i Eklanda hade en ödegård i Gesäter, Mellomfjella under Eklanda. Michel Anderssons dotter Karin Michelsdtr o hennes man Oluf Björnsson.

Nils Larsson i Vassända(?) c:a 1610.

Gunnar Eigelsson i Ösan, Laxarby, skaftade sin arvpart i Översidan till Nils Gunnarsson i Översidan.

Anders Nilsson, Jöns Nilsson, Tolf Nilsson, Enar Nilsson, Sven Nilsson o Malin Nilsdtr i Hedan skaftade deras arvjord i Hedan, 1/2 Backetomt, all Västhedan, half Kielltegen o allt Järsrud till Arvid Halvardsson för 87 tyska daler.

Tången i Ödskölt en kronojord, liggandes till Uleviken. Gamle män vittnade att denna kronojord gavs av en gammal kvinna, som ägde en lott i Uleviken, till Ödskölts kyrka, o sedan blev denna ödejord. hälften av en tomt Tången, brukad till Öskölts stom, tills för 6 är sedan den blev upplåten åt Carl Gunnarsson.

Anders Svensson i Ringelanda menade, att hans svärfar Staffan Hansson i Ringelanda sålt honom o hans hustru Elin Staffansdtr en ödegård Ögersbo för 40 rdr.

Anders Eriksson i Djupedal o hans hustrus moder Byrta Jacobsdtr i Djupedal.

Anders Rasmusson i Strand, Ed, har sålt till Olof Jonsson i Asslerud Risane i Håbol för 200 rdr.

Håkan Eriksson i Olofsbyn, Anna Eriksdtr o Anders Eriksson i Håbols stom har sålt deras arvlotter i Strand, Håbol, till Jon Larsson i Strand.

Olof i Vattneböle, Erik Olsson i Heene o Helge i Lommeland för sin hustru Ingierd Knutsdtr, Helga Jonsdtr o Helga Andersdtr gjorde jordeskifte att Helga Andersdtr i Lommelanda skall få Ingierd Knutsdtrs o Helga Jonsdtrs arvlotter i Härslätt o de 2 senare får Helga A:s part i Saxtorp.

Jordeskifte mellan bröderna Arvid Halvorsson i Bärtorp, Rölanda, o Olof Halvorsson i Norge, att Arvid får Olofs part i Berrietorp m Ikornhögen o Olof får Arvids part i Söbyn i Berg i Norge o i Tingvalla i Ed.

Enar Jönsson i Ånim brukar sitt hemman illa, han o hans hustru stör grannarna med svärjande o bannande. Hans torp Ånim fick i stället hans hustrus bror Erik Elfsson i Tolslätt, Enar Jönssons systerman Hans Mattsson soldat (nämnes Erik Evinsson i Tolslätt). Vittne: Hans i Årbol o Hans i Grimmerud, herredagsmän vid senaste riksdag.

Helge Hansson o hans syskon, Tollof Hansson o hans syskon, Marit Eriksdtr o hennes systrar, Erik Jonsson o Anna Jonsdtr o Ingegerd o Byrta Larsdöttrar skaftade deras arvlotter i Bön till Jöran Eriksson i Bön. (Töftedal?)

Amun Halvorsson o hans syskon, Olof Nilsson o Maritta Nilsdtr skaftade sina arvlotter i Kroken, Nordkroken o torp Ödegård till Nils Halvorsson i Kroken för 77 dlr.

Olof Larsson i Näs, Ed, blev tillsagd att lösa sin gård igen av sina yskon i nämnde Näs gård, som är förstånden pant, eller ge lagfång.

Peder Olsson i Liden Laxarby beviste med Segol Björnsson, fordom länsman i Vedbo härad, att han givit Segor Bryngelsson i Liden på hans hustrus Anna Amunsdotters jord i Liden 20 rdr, det Peder Olsson tillsades att njuta o behålla tills han får sina pengar igen.

Kom för rätten Anders i Bön med sina medarva Anders Olsson i Vångsjö och Anders Olsson på Rot o lade börd om deras arvejordar Bölet, Vångsjö (och Rot?), så finnes att om nämnde gårdar varit 4 systrar Marita, Ragnilla, Gunvard och Tora Arnesdöttrar. Så finnes, att Gunvard, som åtte Tidrich Göransson(?) fick sin del i Vångsjö, Maritta, som åtte Helge Amunsson, Ragnilla, som åtte Helge Björnsson, fingo Bölet, halft vardera, Tora med sin man Oluf i Roten, fick Roten, Marit har sålt sin halva del i Böle, som är 1/4 i gården, till Ragnillas söner Gullbran o Arne o så blev samma Marit död barnlös o så gick hennes del till hennes 3 systrar.

1622

Håkan Eriksson i Olufsbyn, Steneby, hans hustrus broder Halvard Andersson.

Eriks hustru i Bråtenäs Malin Halvardsdtr o hennes broderbarns arvlott i Bråtenäs. De ha 1/6 i all gården efter deras Ollemoder Gurun Ravelsdtr. Av dessa 1/6 tillkommer Halvard Halvardssons barn tvåparten till o tredingen systern Malin.

Åsa Ravelsdtr ägde 1/6 i Bråtenäs, som var syster till Gurun och satt en tid blind o i stor svaghet, henne födde o försörjde Erik i Bråtenäs till döddagar o fick genom hennes testamente, skrivet av khde herr Anders i Ekenäs, hälften av hennes lott (Erik Aslagsson o hans hustru!) o andra hälften är Halvards barns tvedelen o Malins tredelen. Erik Aslagsson har förut gjort köp med Halvards barn i Kollviken om 1/3 i Kollviks gård.

Björn Knutsson i Krokstad o Helge Eriksson i Näs, Gesäter, om arv efter Björns bror o Helges systerson Anders Andersson i Krokstad (Sysserid). Anders blev död pojke utan bröst- o sidoarvingar, men farfar Knut Ingemarsson o morfar Erik Andersson voro arvingar. Knuts arvingar fick tvådelen o morfaderns arvingar tredingen i löst o fast inom Sveriges gränser.

Karin Andersdotter skaftade sin del i Tvålstad, Rölanda, o Olof i Sandåkra sin del i Tvålstad, bådas parter hälften i samma skattetorp, till Björn Andersson i Tvålstad.

Marit Hansdtr skaftade sin del i Strand i Ärtmark, som är en halv skattegård, till Oluf Jonssons barn i Bön.

Olof Larsson skaftade sin arvslott som är 2/5 i hela Näs gård till sina systrar Karin, Marita och Gunvara Larsdöttrar för 30 rdr till var systern.

Anders Torbjörnsson i Hedemarken, Jon Torbjörnsson i Aspestrand, Byrta, lngrid o Anna Ivarsdöttrar skaftade sin part i Boane i Ed, son är halva gården, o en kvarnström Forsane vid Skalltorp till Bryngel Engebritsson i Brenne mot vederlag Erik Torbjörssons barn 1/4 i Olasbyn, Håbol, Anders Torbjörnsson 44 rdr, Jon Torbjörnsson 10 rdr o Byrta o hennes systrar 14 tyska daler.

Mårten Classon o Elin Clasdotter skaftade sin andel i Tolslätt till Anders Torstensson, Sven o Erik Efvenssöner för 80 tyska daler.

Jon Michelsson o Anna o Kerstin Michelsdtr skaftade deras parter i en ödegård Mellom Fjella, liggandes till Eklanda, till Olof Björnsson för 60 dlr.

Carin o Helga Larsdtr i Norge skaftade deras arvpart i Bön, 1/3 i 1/6, i Töftedal o 1/3 i 1/5 i Kiettebod i Krokstad till Jöran Eriksson i Bön.

Elin Eriksdtr i Näs o hennes medarvingar skaftade 1/3 i halva Näs gård till Erik Andersson i Näs (Håbol?).

Anders Rasmusson skaftade Risane i Håbol, som han ägde med arv o köp, utom en ödetomt Ekersbås, till Oluf Jonsson i Asslerud för 200 rdr.

H. Byrta Hansdtr i Hiidalen har pantsatt Måns Olsson i Asslerud sin del i Hijdalen.

Jon o Karin Helgesbarn i Bön, Töftedal, ha pantsatt till Jon Eriksson i Bön 1/6 i Berg.

Ingel i Loobyn o Per Olsson i Lidan o Ingols hustrus broderbarn.

1623

Anders Börsson i Torsko Bön, Jon Amundsson, Oluf Amundsson och Tomas Amundsson skaftade 1/2 hemman Kesnacken o ödegården Brekom(?), Gullbrandsbyn o half Tackan, som de ärvt, till Jon Larsson i Kesnacken för jord igen i Torsko Bön och Sänsbo.

Amund i Hökenäs o Bryngel i Gummenäs skaftade halva Kvarnviken m torp Lilla Flatan o Odelsbyn, som Jon Amundssons arvingar i Torskobön tillkom, till Jon Amundsson o hans samsyskon.

Malin Eriksdtr har sålt Ingel Larsson 1/3 i Ledbyn.

Jon Amundsson i Kvarnviken skall försörja sin moster Anna Tommesdtr och därför få hennes arvlott i Kalim i Laxarby och i Viken i Fröskog.

Maret Nilsdtr i Näs har sålt Björn i Sund sin arvlott i Sund.

Börje Amundsson i Norge har pantsatt Sven i Valsebo 1/2 hemman S. Rörviken i Nössemark.

Anders Larsson i Kvarnviken har sålt Hans Amundsson i Balnäs halft N. Herrenäs o halv gård Huvegingen till vederlag.

1624

Kom för rätten Gunela i Steneryd på ena sidan å fädernet o å andra sidan Olof i Sandåker på mödernesidan ang arv efter Byrta Larsdotter i Vaglen, som dog utan bröst- o sidoarvingar o inga närmare bakarvingar än hennes farfaders systrars barn å fädernet Gunnela i Steneryd o Gertrud i Sandåker, o farfaders broderbarn Oluf i Sandåkra på mödernet. Gunnela o Gertrud får tvådelen av arvet och Olof Eriksson tredingen.

Jon o Hans Persson i Norge har sålt till Sven Larsson i Hökedalen allt Bomarken, 1/4 skatte, i Ed för 100 rdr.

H. Gurunna Segolsdtr i Hökedalen har sålt 1/4 Bomarken i Ed till Sven Andersson i Hängesten för 112 rdr.

Segol o Tolf Anderssöner o Elin Hansdtr har sålt till Anders Jonsson i Gierdenäs all deras arvslott efter deras moder i Giärdenäs i Vårvik 1/4 i hel gård för 93 rdr.

Karin Amundsdtr o hennes barn har sålt Gurunna Segolsdtr 1/2 skattegård i S. Hökedalen med 1/2 av ödegården Liverud för 95 rdr.

Sven i Våmben klagade mot hans styfmoder o styvsyskon att deras fader Gunnar Bryngelsson i Bågen har sålt hans möderne jord 1/4 i Gunersnäs o inlöste Våmben igen som är hans bördejord. Blev avsagt att Sven Gunersson m. sin samsyskonskull skall ha 1/4 i Våmben, som är köpt med deras mödernejord. Senaste giftan Ingierd Nilsdtr.

Anders Jonsson i Gärdenäs har köpt av Segol o Tolf Anderssöner o Elin Hansdtr deras arv 1/4 i Gärdenäs, Vårvik.

H. Gunvard Larsdotter i Tingvalla har sålt länsman Peder Larsson sin arv o köpejord i Näs, Ed, för 80 rdr.

Erik Engelbrektsson i Klevmarken har sålt Tron Jonsson i Ödskölt all sin o hans samsyskons arvlott i Hult i Håbol, 1/4 i hela gården för 50 rdr.

Olof Andersson i Uledalen o Gunnar i Rostorp, Rölanda.

Olof Råmundsson i Lerquilla tilltalade Erik Anderssons söner Jon o Helge Erikssöner i Näs, Erik Andersson var broder till Olof Råmundsson.

Sten Andersson i Gesäter o hans broderson Lars Helgesson i Amliden o hade sin bördsrätt om en hel gård Amliden i Lerdal o 1/2 gård Gesäter. Sten Andersson med sina syskon var ärvande till halva Amliden o hans broderbarn den andra hälften. Vad Lars byggt o upprättat skall han åtnjuta, och vad Sten o hans syskon får skall de själva bygga o upprätta.

Syn på 2 halve gårdar Vammerviken o 1/4 Båtnane i Vammerviken. Segol Halvardsson skall behålla södra halvparten av Vammerviken med Öterholmen o kvarnestället i Halleforsen. Segols barn har byggt 2 nya torpeställen norr om Ekenäsvägen, Söndre Kier o Söndre Eketegen. Västare Kärr har Segols måg Jon Olsson byggt. (mycket om Vammerviken!)

Jarl(?) Hansson o Hans Halvardsson i Norge i Aremark tilltalade Engelbrekt Tolsson i Nolby, Nössemark, om Nolby gård, med vad skäl Engelbrekt har den. Då framlades 2 gamla skiftebrev givna i Kallered i Aremark sedan 1538 att Kettil Jonsson köpt från sig Nolby till Engelbrekt Toresson. Denne har gett Kettil Jonsson Kallered i Aremark. Engelbrekt Toresson var nämnde Engelbrekt Tolssons farfar.

Segol Knutason har sålt sitt arv ett torp Öster Kärra till Olof Jonsson i Väster Kärra, Vårvik.

Erik Larsson i Hindalbyn o Sven Olsson i Åsnebyn har sålt Håkan Tolsson i Nolbölet, Håbol, allt deras arv i NordBölet m. ödegård Bränna.

Hans Markusson i Kalirp o hans hustru Malin Nilsdtr. Hon har arvpart i Heden i Laxarby.

Erik i Bråtenäs o hans hustru Malin Halvardsdtr o hennes medarvingar ang. Ödbyn i Blomskog. De ha tilltalt h. Karin i Gyltenäs o hennes medarvingar, att Karins mormor Karin Engelbrektsdtr blev erlagt i Ödbyn m. hustru Karins syster Gertruds arvejord i samma Ödbyn för den del Karin ägde i Bratenäs, som är nu på 3:dje mans ålder från det systerskifte dem emellan skall ha gjorts utan klander förrän nu före:nte Karins dotterdotter Karin i Gyltenäs därpå talat.

1625

Gurun Segolsdtr sannade för 2 sina söner som stulit 2 skäppor korn från deras morfar Segol Björnsson.

Peder i Stora Strand o Jacob Anundsson i Björkebol, Ärtmark, ha sålt deras hustrurs Sicilla o Sigrid Jönsdöttrars arvlotter i Näsbo 1/4 skatte i Ärtmark till Lars Larsson.

Erik Björnsson i Årbol, Ärtmark, har med 2 barnkullars samtycke förenat så att Eriks hustru Karin Andersdtr med deras barn o dotter Malin Eriksdtr skall äga 1/3 i Årbol, som är särdeles byggd på en ny tomt Kåmålstad (modern hade haft arvejord i 1/4 Bön). Hans 2 söner Anders o Tol Erikssöner av första kullen skall behålla tvådelen av Årbol o gamla huvudtomt, så att var har 1/3.

Matts Persson i Kvarnviken, Ärtmark, har gett Tomas Amundsson i N. Kvarnviken 64 tyska daler.

Elin Andersdtr i Tormesbyn o Erik Andersson i Smedjebön, skafta all sin arvlott i 1/4 hemman Sörgrean, Ärtmark, till Asmund Andersson o hans syskon.

Malin i Bråtenäs skaftar till Jon Halvardsson i Kölviken o hans syskon 2/3 i Bråtenäs, som deras föräldrar ärvt.

Jon Engelbrektsson i Långenäs, Håbol, skaftade 1/2 av 1/4 Huvudstrand, som var Jons arvejord, till Peder Olsson o hans hustru Gertrud Jonsdtr.

Anders Cart i Huvudginge på hans hustru Kiellingh Olofsdtrs vägnar, Måns Månsson på hans hustrus Elin Olofsdtrs vägnar samt på Anna Olofsdtrs vägnar skaftade deras arvjord i Huvudginge i Ärtmark, som är halva gården, till Karl Pedersson i Djupeviken för 129 dlr.

Anders Bengtsson i Segersbyn för sin hustru Elin Andersdotter skaftade 2/3 i 1/4 skatte Bockersbyn(?) i Åmal s:n till Erik Arnesson i Bockersbyn.

Barbro Jonsdtr i Kiersbyn skaftade 1/3 i halva Kiersbys gård i Åmål s:n o 1/3 i en tomt Lilla Ryst, som är Barbros arvejord, till Erik Halvardsson i Kiersbyn o äger nu Erik Halstensson en hel 1/3 i gården genom arv o köp.

1626

Per i Ringeland, Gesäter, tilltalade Anders Svensson i Ringeland om en ödegård, som han av sin svärfar Staffan Hansson köpt för 40 rdr 1619. Han är svärfar till båda.

Gunnel Törisdtr i Bästorp, en piga, o hennes bror Anders Torsson ha sålt till Olof Eriksson i Mon all deras arvpart i Bästorp o ödegård Hällan, som är 1/4 i båda, och all deras arvpart i Mölnery o (Källeved?), som är 1/4. Anders Torsson är död o Gunnel ogift.

Gunnar i Bön har sålt till Matts Trulsson en tvepart i halva gården Bön, Håbol, o hans måg Bryngel Olsson har sålt till Matts Trulsson sin hustrus arv i Bön o sin hustrus systers Ingrid Gunnarsdtrs lott, som är 1/3 i gården.

Anders Alfsson i Sölunden, Ärtmark, jordeskifte m sina syskon Bryngel, Simon, Per o Ingebor, alla Alfsbarn i Nolsian, att Anders tillägger sina syskon all sin arvslott i Nolsian o fått i st ett ödetorp Sölunden, som förr legat under huvudgården Nolsian.

Ingebor Alfsdotter bytte med sina bröder Simon, Bryngel o Per, så att hon fick för sin systerlott i Nolsian ett torp - - - nedanför gården.

Arved Tolsson, Kerstin Tolsdtr, Anna Tolsdtr, Anders Asmundsson, Olof Asmundsson, Ingebor, Karin, Brita, Kristin Asmundsdöttrar skaftade all deras arvjord i Balnäs o en tomt Näset o en tomt Bohögen, 2/3 i gården, till Hans Asmundsson i Balnäs.

Germund i Hökedalen på hans barns vägnar skaftade 1/2 gården i Mellomsidan o 1/2 tomt Siljebråten i Ärtmark (o 1/2 kvarnström), som hon o hennes man framledne Sven Larsson av oskyld man inlöst, till Sven Andersson i Herresäter.

Lars i Balnäs för sin hustru Anna Olufsdtr o för Anna Olufsdtr i Enet skaftade deras del i Huvudginge, 1/4 i hela gården, till Carl Persson i Huvudginge.

Anders i Ökna i Rölanda har köpt av Arved i Hviteberg, Töftedal, 1/2 gård Bäretorp o Ikornhögen.

Anna Eriksdtr i Vegsiö skaftade hennes arvjord 1/3 i 1/4 i 1/2 Böle i Rölanda och Anders i Roth 1/3 i 1/4 i 1/2 Böle, som är 1/3 i halva gården o i stora - - - o lilla - - -pher till Anders Nilsson i Böle.

Anders Nilsson i Böle för sin hustru Tora Andersdtr skaftade hälften av ett torp Norra Rot i Rölanda, hennes arvejord, till Anders Olsson i Rot för jord i Böle, o Halvord Andersson i Gunbjörbyn skaftade all hans moder Ingebor Arvedsdtrs jord i 1/2 torpet Norra Rot.

Karin Nilsdtr i Långenäs tilltalte sin man Engebret Jonssons systerman Peder i Heneviken om 1/2 torp Huvudstrand, hon av sin svärfader Jon i Långenäs till skaft inlöst o är samma torp nämnde Jons fasta arv o den andra 1/2 har han köpt med sin hustru av sin broder Anders o sedan hustrun dog föll barnen 1/3 i samma köp till arv.

Bryngel Eriksson i Bratenäs beviste att hans moder Malin Halvordsdtr har ärvt 1/3 i Bråtenäs o ödegården Humlerud efter sin moster Åsa o efter Bryngels far o mor är två åldriga folk o gett sig in till sina barn att dessa skola försörja dem till döddagar, har modern upplåtit sina barn Bryngel, Sven, Halvord o Kirstin.

1627

Bryngel Andersson i Västfjälla har köpt av Gunnar i Röstorp vad honom tillkom i Västfjälla 1/3 halva gården samt av Oluf Helgesson för 2/5 i 2/3 i V. Fjälla.

Peders hustru i Böreket Kirstin Germundsdtr skaftade hennes arvlott i Backen i Vårvik, 1/4 i hela gården, utom 1/9, till Lars Larsson i Backen o hans son Amund Larsson.

Oluf Andersson i Vättungen har köpt av Halvard i Bäckebol, Jon i Tingvalla, Hans i Ökna, Erik i Högen, Sven i Högen o Estri i Fagerhålt, Byretta i Bäckebol, Elin i Vaglen, Marita i Högen 1/5 i Tegen, Dalskog, utom 1/11 i hela gården, som är en systerpart.

Torsten i Bodalen, Ed, o hans hustru Elin Olassdotter inbördes testamente.

Marita Nilsdtr i Norge skaftade 1/9 i 1/2 Herrenäs m ödetomterna Gravdalen o Rolfsboane, hennes arvejord, till Halvard Gullbrandsson i Herrenäs o han äger nu med hustruns arv o bägges köp 2/9 i halva gården.

Karin Andersdtr skaftade sin arvlott i Orsbyn, Ödskölt, till Olof Ingemarsson i Orsbyn o hans h. Barbro Andersdtr.

Simon Andersson skaftade 1/2 gård i Bön, Ödskölt, hans arvejord, till hans broder Olof Andersson, som nu med arv o köp äger hela gården Bön m dess tomter Grödås, Lillebränna och 1/3 i Tolbön.

Börje Asmundssons hustru skaftade sin arvpart i S. Rörviken, Nössemark, med deras barns ja o samtycke, som är hela gården, m tomter o ödegårdar Dissered, Röösäter, Nähran o Sundbyn, till Kättil Jonsson i Rörvikan för 215 tyska daler o 11 svenska.

Tommes Helgesson, barnfödd i Rinnen, Töftedal, o hans syskon Jon Helgesson o Karin Helgesdtr (moster Malin Björsdtr?) och Erik Nilsson i Naverstad s:n, Boane, skaftade all deras arvjord i Berg i Töftedal, 2/3 i all gården till Jöran Eriksson i Bön för betaln. till Thomas o hans syskon 96 1/2 rdr, Malin B.D. 45 rdr, o Erik Nilsson 45 rdr.

Segol Knutsson i Vammerviken, Vårvik, skaftade hans arvjord i N. Vammervik till Olof Bryngelsson i Båttnade för jord igen i torpet Esketegen i Vammerviksskogen.

Asmund, Mattes o Anders Efvenssöner i Töftesäter å ena sidan, Enar i Botilstorp för sin hustru Byretta Efvensdtr, Anders i Borga, Krogstads s:n för sin hustru Elin Efvensdtr, Oluf Andersson i Idde län för sin hustru Tora Efvensdtr, Sten i Gesäter för sin hustru Malin Efvensdtr på andra sidan gjorde jordebyte: De 3 bröderna Efvenssöner skall ha hela Töftesäter, så mycket skattejorden tillkommer, däremot de 4 systrarna skall ha Botilstorp. Tora o Elin, som bo i Norge, skall ha ena hälften av Botilstorp o de 2 andra den andra hälften.

Anders Nilsson i Bölet o Gammal Gammalsson i Tveten, Rölanda, gifte med Tora o Anna Arnesdöttrar. Anders hustru har som arv 2/3 i halva Bölet o får hela Bölet, o Gammals får likaså Tveten.

Karin Nilsdtr i Långenäs skaftade sin arvlott i Härernäs, Ärtmark, 1/9 i halva gården m ödegårdar o tomter Gravdalen, Rolsboane o Ennäs till brodern Halvard Nilsson i Härenäs, som nu äger 1/3 i halva Harenäs.

Oluf Nilsson i Mareker skaftade halva hans arvpart i Härenäs o ödetomterna Gravdalen,Rollsboane o Ennäs, 1/9 i halva gården, till hans bror Nils Nilsson i Herrenäs, som nu äger 1/3 i halft Härenäs.

Dordi Engebretsdtr gav tillkänna, att hennes S. man Helge Andersson i Bölet ägt 1/3 i halva Bölet o när han dog var tre barn efter honom, vilka är döde barnlöse, varför hon är rätt arvinge.

Erik Andersson i Fjälla o hans hustru Karin Eriksdtr, Marita Eriksdtr i Kulesäter skaftade all deras arvlott i Fjälla, Gesäter, 1/2 gården, till Jon Nilsson i Fjälla, för till Erik o hans hustru 35 rdr o till Marita 20 rdr, likaså skaftade Jon Nilssons syskon Anders o Halvard Nilssöner o Anna, Karin, Ingeborg o Gyrin Nilsdöttrar för 30 rdr, så att Jon Nilsson med arv o köp äger hela östra Fjälla.

Nils Gunnarsson i Översidan o hans syskon Måns Gunnarsson o Marita Gunnarsdtr, vidare Tol Eriksson o hans broder Nils Eriksson, och Bryngel Svensson för sina barns på deras moders Barbro Eriksdtrs vägnar skaftade deras bördsrätt i Ballnäs skattegård i Steneby till Bryngel Gunnarsson o. h.h. Karin Eriksdotter för betalning till Nils Eriksson, Nils o Måns i Översidan, Marit i Åsen, Helga Eriksdtr, Tol Eriksson. Bryngel Gunnarsson äger nu med sin hustrus arv o köp 1/3 i hela gården utom Anders Erikssons barns part i gården.

Dordi Engelbretsdtrs arvsrätt efter sitt barn Sigrid Helgesdtr efter dennas fader Helge Arnesson i Bölet o Tveten i Roglanda s:n. Är berättigad till 1/3 i halva Bölet. Dock skall Kerstin Arnesdtr i Smedjebön ha sin arvsrätt i Tveten.

Räknades börd emellan Anders Anderssons barn i Orsbyn, som är 5 systerlotter, om hela Orsby gård, o befinnes att Olof löst m sin hustru Barbro av hennes syster Karin Andersdtr 1/5, så han äger 2/5, Stenar har givit Tora Andersdtr 10 rdr, Gertruds arvpart är 1/5, Om någon av systrarna vill sälja, skall Stenar vara i - - -.

Erik o Gunnar Perssöner i Rådane pä deras hustrurs o deras systrars vägnar tilltalade sin styffader Gunnar Simonsson om jordköp i en gård Delefors i Gesäter. Enl. brev av Sal. Gunne Arvedsson 16 okt 1601 att nämnde Gunnar i Råstorp har köpt 3/4 med sin S. hustru Karin Nilsdtr, varav äger Gunnar 2/4, som är halva gården Delefors o hans hustrus bägge barnkullar, som är 5 systerdelar av första kullen och 6 systerdelar av den andra kullen, som är Gunnars barn, men modern har ärvt efter sitt barn 1/11, som kommer båda kullarna till arvs. Har också före:de Gunnar Persson, i Råane köpt m före:de hustru Karin 1/4 i Delefors, som hans 4 döttrar ha skaftebrev på.

Torsten Bryngelsson i Herreslätt för sin hustru Ingrid Arvedsdtr o Anders Eriksson i Smedjebön fcr sin hustru Byretta Svensdtr gjorde jordeskifte så att Torsten skall få all jord som Anders o hans hustru ägde i Hagen i Naverstad samt i Backa i Tanum. Torstens hustru Ingrid efter sin fader Arved Svensson i Vägne, Håbol. Desslikes var Torsten fullm. för Dordi Svensdtr i Sollberg, Krokstad o skaftade hennes arvpart i Vägne till Anders Eriksson, som nu äger med arv, byte o köp 1/4 i hela Vägne m ödegårdarna Grimstran o Mulen.

Tora Svensdtr i Naverstad, Norge, gjorde jordskifte m sin syster Gunnela Svensdtr, så att Tora skall få all Gunnelas arvlott i Hagen i Naverstad för hennes arvejord i Vägne, Håbol.

Anders Svensson i Gesäter skaftade sin arvpart i Hagen, Naverstad, till Willem Eriksson för 14 tyska daler.

Gunnar Andersson i Bön o 2 hans döttrar Karin o Ingrid Gunnarsdöttrar skaftade den bördsrätt hans hustru o honom m arv o köp tillkom i Bön i Håbol till Mattes Tronsson o hans hustru Ingrid Mattesdtr för 109 1/2 rdr, som är halva Böns gård sundre delen o tomstäder o torp.

Kerstin, Karin o Barbro Eriksdöttrar o Jon Erikssons barn skaftade sina arvlotter i Näs, Nössemark, halva gården, till Kättil Jonsson i Rörviken för 100 tyska daler. Han åger nu med sitt förra köp - - -.

1628

Byreta Andersdtr o hennes broderbarn Nils Andersson o Ingierd Bryngelsdtr tilltalade deras moders o farmoders broder Erik Andersson i Smedbön, Rölanda om deras arvjord i Smedböns halva gård m torpställen Hödalen o Jäsalen därunder liggande. 1595 avsades, att Erik Andersson skall ha tveparten av huvudgården Smedbön o torpet Jäsalen o hans systerbarn efter Dordi Andersdtr tredingen i Smedbön o torpet Hödalen.

Gunnar Simonsson i Rostorp, Rölanda, o hans styvdöttrars män Erik i Berg, Gunnar i Ringstad, Knut i Delefors och Gunnella Persdtr. Delefors är mödernejord o därom är 2 kullar. Efter modern förste kullen Gunnars styvbarn 4 systerlotter (gäller l Delefors i Gesäter o 2/3 i 1 Rostorp) och senaste kullen Gunnars egna barn 2 piltar o 2 pigor. Första kullen behåller hälften i Delefors o den andra kullen hälften. Rostorp är Gunnars bördejord.

Samme Gunnar Simonsson med sina barn med Karin Nilsdtr å ena sidan o hans fyra styvdöttrar å andra sidan förliktes. Styvdöttrarna hette Anna, Ramfri, Marita o Gunnela.

Ingeborg Larsdtr i Sannerud, Ed, gav klagl. tillkänna, att hennes förre man Asgöt Bryngelsson m hennes samtycke sålt hennes fädernejord Krypekil till sina 5 bröder Erik, Sven, Anders, Uddo o Torbjörn Larssöner o hon köpt jord i sin byrdegård Sannerud igen - halva gården. Nu kommer hennes styvson Herman Asgötsson - - - (tydligen sin mans byrdejord).

Helge Gullbrandsson i Bölet kungl. brev på en kronoutjord Halleren i Rölanda.

Erik Efvensson i Tolslätt skaftade 1/4 i halft Tolslätt till Anders Efvensson i Tolslätt för 20 rdr o äger han nu m arv o köp 1/4 i hela gården o 1/12 över all gården.

Arvid Halvardsson i Bäretorp skaftade all sin arv- o köpejord i Bäretorp o en ödegård Ikornehögen i Rölanda, 1/2 av vart hemmanet, utom kronojorden där, till Anders Andersson i Ökna.

Olof Halvardsson i Asslebön skaftade 1/9 i Asslebön, Steneby, för 27 1/2 rdr all hans arvlott i Nilsebyn, Tisselskog, för 20 rdr till Anders Persson i Asslebön, vilken jord i Nilsebyn med Anders Perssons hustrus Dordi Halvardsdtrs arvjord i Nilsebyn, 3/9 i halva gården, han givit h. Malin Halvardsdtr för hennes arvpart i Asslebön, 1/9 i hela g. Så har Anders Persson ärvt 1/9 så hans arv, skifte o köp tillhopa är 1/3 i Asslebön o dess tompter Wassviken, Suckan o Eskelunden. Malin Halvardsdtr äger nu 4/9 i halft Nilsbyn.

Gunnar Simonsson i Röstorp skaftade all sin rätt i Västfjälla i Gesäter, 1/3 i halva gården, för 66 rdr o Olof Helgesson hans 2/5 i 2/3 i Vestfjälla, som han ärvt o köpt, för 47 1/2 rdr till Bryngel Andersson i Västfjälla.

Jon Halvardsson i Kyllviken gjorde jordebyte med 2 sina syskon Torsten Halvardsson i Bråtenäs o Guru Halvardsdtr att Torsten skall ha Jons broderlott i Bråtenäs i Torsko för all sin broderlott i Kyllviken, Nössemark. Jon har gett sin syster Guru en hel systerlott i Bråtenäs, som han köpt av Dordi Halvardsdtr i Bråtenäs för hennes systerlott i Kyllviken.

Olof Bryngelsson i Bottnane skaftade ett sitt skattetorp Esketegen i Vammerviks norra halvgård i Vårvik till Segol Knutsson för vederlag med sin arvjord i huvudgården Norra Vammervik.

Olof Halvardsson i Asslebön skaftade halva sin arvlott i Asslebön, Steneby, 1/9 i hela g., till hans bror Stenar i Asslebön, som nu äger 1/3 i hela gården m ödegårdar o tomter Vassviken, Esketegen o Suckan.

Sven Olssons efterlevande hustru Anna Olsdtr i Eklanda har på nytt gift sig med Björn Arvidsson. Farfadern (Sven Olssons barns) Oluf Eriksson.

Sven Andersson o Elin Persdtr i Bergane äro styvsyskon.

Anders Svensson i Ringelanda o hans bror Per Svensson ibid. Den senare löst jord i Bräcke, Rölanda.

Jon Eriksson i Tingvalla tilltalade sin svåger Olof Larsson i Hökesäter.

Iver Halvardsson i Bäretorp, Rölanda, skaftade all sin arvjord i Bergetorp, 1/4 i samma gård, item Anders Andersson i Ökna 1/4 i samma gård, som han köpt, m en tomt Ikornehögen, till Hans Eriksson i Bäretorp. för 43 1/2 rdr till Ifver o jord i Ökna till Anders. Så äger Hans med köp o sin hustrus arv halvtredje fjärdepart i nämnda 1/4 hemman Bäretorp.

Anders Andersson i Ökna skaftade 1/4, i ett fjärdedelshemman Bäretorp i Rölanda till Ifver Halvardsson i Bäretorp för vederlag av fast jord i Ökna, 2/3 i halva gården o en tomt Bråtveten.

Ifver Halvardsson i Bäretorp o Oluf Halvardsson skaftade 1/6 i Ökna till Anna Halvardsdtr i Ökna, så äger hon nu 1/6 i allt Ökna mot köp o 1/8 i Fjärdedelshemmanet Bergetorp med arv.

Björn Andersson i Tvålstad skaftade 1/4 i 1/4 Ringstad i Gesäter till Bryngel Björnsson i Tvålstad o skall Bryngel i sin livstid för denna jordepart tjäna som knekt i kronans tjänst i st. för Björn Anderssons son Anders Björnsson, som skriven är.

1629

Hans Andersson i Hökedalen tilldömdes med sin hustru och hennes 7(?) små övermaga barn gården Hökedalen med ödegårdar Liverud o Ulfsrud o bruka till barnens föda o underhåll, och hans ene styvson, som gift är, Olof Svensson blev tillsagd Krypekil i Håbol som hans fäderne arvejord.

Jon i Torp och h. Dorde Bryngelsdtr, som bytt barn samman, hade tilltal om lösörearv efter barnen, som voro äkta folk: Anders Andersson, som är Dordis son, och Elin Jonsdtr, som är Jon i Torps dotter, och nu döda o 2 barn efter dem, en son o en dotter.

Stenar Halvardsson i Asslebyn o Anders Olsson i Huverud på sin hustru Barbro Halvardsdtrs vägnar gjorde jordebyte så att Anders skall ha all Stenars rätt i Nilsebön i Tisselskog och Stenar ha all Barbros rätt i Asslebön i Steneby, 1/9.

H. Anna Halvardsdtr med sina närvarande barns Nils o Bryngel Tolfssons alla hennes barns ja skaftade all hennes arv hon efter sin fader ärvt och köpt, 1/8 i Bäretorp och 1/6 i Ökna o Bråtveten i Rölanda, och all sin arvslott hon ått uti Vaglen o Berg i Hemmingedals s:n och i Bön på Idd i Norge till sin son Germund Tolfsson i Bäretorp mot hans fasta fädernejord i Bön, Rölanda.

Stenar Halvardsson i Asslebyn för sin hustru Malin Andersdtr skaftade 1/2 av hennes arvslott i Orsbyn, Ödskölt, som är 1/10 i hela gården, till Olof Ingemarsson i Ormesbyn o hans hustru Barbro Andersdtr mot jord, som han köpt av Maritta Halvardsdtr. Och äger nu Olof med sin bem:te hustrus arv o köp halva Ormansbyn(obs!).

Bryngel Eriksson i Bråtenäs och alla hans syskon skaftade deras arvslotter i Bråtenäs och Halvard Halvardsson i Kyleviken skaftade hans o hans systers Dordi Halvardsdtrs arvslott i Bråtenäs i Torsko, som är halva gården, till Jon Halvardsson i Kyleviken, 61 daler till Bryngel, 20 daler till Halvard och 10 daler till Dordi.

Nils Nilsson hade ärvt hälften av 1/4 hemman Kråknäs i Vårvik efter sin fader Nils Andersson.

Jordskifte mellan Ingrid Germundsdtr i Kråkenäs och systern Guruna Germundsdtr i Gälnäs om deras arvjordar,i 1/4 Kråkenäs och 1 Gälnäs. Ingrid skall ha 1/2 i Kråkenäs och Guruna Ingrids andel i Gälnäs och Byreta Germundsdtrs arvlott, som de köpt i Gälnäs.

1630

(Anders i Huverud, hans syster Marit Halvardsdtr, hans älste bror Stenar Halvardsson i Asslebyn.) Stenar skall ha södra delen av Asslebyns huvudgård och halva ödegården Wassviken o Näset längs sjön Iväg och norra delen hans systrar Dordi o Elin Halvardsdöttrar. Stenar har 1/4 och systrarna 1/4.

Tora Eriksdtr i Olasbyn och alla hennes barn skaftade all hennes arvpart, som är 1/4 i hela gården Olasbyn i Håbol, till Tore Björnsson i Knipa för 80 rdr, och äger nu Tore med sitt förra laga köp allt västra Olasbyn.

Jon Torbjörnsson i Aspestrand, Mareker, i Norge begärde skaft för sin broder Anders Torbjörnssons barn på 1/3 i 2/3 Lurketorp. i Rölanda och inlade köpebrev, skrivet och förseglat av herr Lars Björnsson i Ed år 1606, förmälandes att Segol Helgesson i Starlanda sålt nämde part till Anders Torbjörnsson. Sedan har Anders Torbjörnsson förbättrat köpet med Segols barn Helge, Jon, Christofer Segolssöner, Karin, Kirstin, Byreta och Ingeborg Segolsdöttrar. Anders Torbjörnssons efterlevande hustru är Maret Helgesdotter.

Tomas Björnsson i Holmenkollen i Mareker i Norge skaftade hans arvepart i Flatan i Ärtmark, 1/5 i hela gården o 1/5 i halft Hökhålt i samma s:n till hans broder Erik Björnsson i Flatan för 50 rdr och nu äger Erik med arv och köp 2/5 i Flatan och i halft Hökhalt.

Germund Tolfsson i Bärstorp fullm. för sin moder Anna Halvardsdtr i Bön skaftade all hennes arvejord i Tingvall i Ed, och Ifver Halvardsson i Bärstorp och Karin Halvardsdtr skaftade deras arvparter i Tingvall till Olof Halvardsson i Vaglen för 10 rdr.

Systrarna Dordo och Liva Bryngelsdöttrar i resp. Lebo och Bästorp skaftade sina arvparter i Böönn, Rölanda, som är halva gården, till Huge, Tolf o Nils Tolfssöner och Anna Tolfsdtr, allan Germund Tolfssons anpart, mot jord igen åt Dordi allt Lebo i Röllanda s:n, Högen halft och halv fjärdepart i Bärstorp i Töftedal s:n, som Tolfssönerna tillkom, och Liva en halv gård i Råggärd, Åskered kallad, och äger nu Tolfsönerna med arv och skifte allt Bön och 3/4 i en ödegård Gueserud.

Hans Eriksson i Bäretorp skaftade sin hustru Karin Halvardsdtrs arvjord 1/8 i Bäretorp till Germund Tolfsson, som nu med arv, skifte o köp äger 1/2 av 1/4 hemmanet Bäretorp han bor på samt 1/2 i ödegården Ikornehögen. Han behåller Norra parten (Hans synes äga andra hälften!)

Nils Helgesson i Fjälla, Karin Helgesdtr o Oluf Helgesson skaftade halva gården Västre Fjälla i Gesäter till Bryngel Andersson i Fjälla för 190 daler.

Liva och Maret Andersdöttrar och Nils Andersson i Asslebyn, Steneby, skaftade all sin arvjord i Norre Eke gårds tomt eller ödegård Säbyn, lagt för 1/3 av huvudgården Eke, till Anders Andersson i Säbyn för 60 rdr.

Nils Tolfsson i Bön, Rölanda, och hans syskon Bryngel, Tolf o Hugo Tolfssöner, Karin o Gurun Tolfsdöttrar och Anna Halvardsdtr på den del hon av sin son Germund Tolfsson sig tillskiftat, skaftade sina arvlotter i Lebo, 1/4 hemman i Rölanda, 1/4 av Rostorp i Töftedal och hälften av 1/4 Högen i Töftedal till Dordi Bryngelsdtr i Lebo, och har hon däremot givit all sin arvpart i Bön, Rölanda, och en del hon av sin syster Liva Bryrgelsdtr sig tillskiftat.

Nämnes Måns Andersson i Rönhult.

Rasmus Andersson i Olasbyn, hans farbror Anders Rasmusson i Strand, hans far Anders i Olasbyn.

Länsman Per Larsson i Näs och Per Persson i Rölanda fullm. för h. Karin Larsdtr i Rölanda skaftade all hennes lott i Bintorp, Töftedal, halva gården till Erik Michelsson i Bintorp för 110 rdr.

Anders Persson Kart på sin hustru Kiälin Olsdtrs vägnar skaftade all hennes arvslott i Huvudgingen, 1/4 i hela gården, till Per Carlsson i Diupviken.

Arvid Halvardsson i Ökna skaftade till Germund Tolfsson i Bön 1/6 i Ökna, som är Arvids egen skattejord, för 40 rdr. Men Germunds moders syster Karin Halvardsdtrs man Hans Eriksson gjorde hinder, emedan hans hustru är lika till börden.

Nils Olsson i Sösidan skiftade mellan sina båda barnekullar så: Den första kullen är deras mödernejord Loolyckan med ägor och ödegårdar. Den andra kullen med hans hustru Elin Eriksdtr. Han hade sålt en jordlott i Västergötl., som kom henne till.

Asmund Andersson i Hökenäs visade, att hans far Anders Nilsson i Gunnersnäs köpte sin syster Byreta Andersdtrs arv i Gunnersnäs, 1/4 i hela gården. Hennes man Gunnar i Bogen köpte jord igen i Våmben i Steneby för samma värde.

Torbjörn Svensson i Sannerud skaftade all sin arve- och köpejord i Buane i Ed, 2 broderlotter i gården, från sig och sina broderbarn Bryngel och Sven Jonsson, Anna och Sedtzela Jonsdöttrar, vilken jordelott Torbjörn köpt, till Erik Andersson i Boane, Ed, för 80 rdr, som nu äger med arv och köp halva gården Buane.

1631

Följande personer ha efter K: M:ts brev Västerås 10 mars 1630 köpt följande kronohemman till evärdlig egendom:

Bryngel Olsson i Bön ett kronotorp Gunnestorp i Ärtmark för 12 rdr sp.
Halvard Björnesson Hullt i Töftedal för 12 rdr.
Jon Persson, Nacken och en utäng Tången i Ödsköld för 28 rdr.
Bryngel Nilsson Måselaggen i Ödskölt för 12 rdr.
Måns Andersson Rönhult i Ed för 8 rdr.
Torsten Svensson Sannerud i Ed för 36 rdr.
Erik Andersson en kronogård Mossviken i Vårvik för 48 rdr.
Erik Alfsson(?) Vårviks stom för 72 rdr.
Anders Nilsson i Böle H(K?)ällaren i Eds gäll Rennelanda s:n för 12 rdr.
Bryngel Andersson i Berg har köpt Nils Bengtssons i Föska all arvejord i Föska, Rölanda.

Anders Larsson i Kroken och alla hans barn å ena sidan och h. Karin Knutsdtr i Arnebön å andra sidan gjorde jordeskifte så att Anders med sina barn med Byretta Olasdtr skall få Karins arvejord i Kroken i Ödskölt, 1/3 i halva huvudgården och dess ödegårdar o tomter. Däremot skall Karin ha av Anders tvedelen i den ödegård eller halva skattehemman, som ligger under huvudgården Kroken, Kroksbyn, som honom och hans barn tillkom. Så att Karin med arv o skifte äger hela 1/4 Kroksbyn med kvarnström och lägenheter.

Marit Eriksdtr i Kålsäter skaftade all sin arvejord i Lommeland i Lerdal 1/8 i hela gården och uti 1/4 ödegård Kiäxbol till Ingeborg Tollofsdtr i Bråten för 50 rdr, och äger Ingeborg därmed genom arv o köp 1/4 i Lommeland huvudgård och i ödegården Knallen.

Syskonen Tollof Hansson i Skaale, Rasmus Hansson i Kålsäter och Elin Hansdtr skaftade alla deras arveparter i Lommelanda i Lerdal, som är en broderdel eller 1/4 i huvudgården och dess ödegård Knallen till deras farbroder Helge Tollofsson för 28 rdr, och äger Helge då med arv och köp halva Lommelanda gård och halva ödegården Knallen.

Torbjörn Larsson i Hvitteberg å ena sidan och hans broder Uddo Larssons hustru Gunnur Segolsdtr o hennes syster Byretta Segolsdtr å andra sidan gjorde jordeskifte, att bem:te Gunnella o Byretta skall ha all den arvejord Torbjörn tillkom i Torp i Ed, som är 2/3 i hela gården. Däremot skall Torbjörn ha all deras arvepart i Hviteberg, Töftedal, 2/3 i hela gården och ödegården Bergane.

Avsades att vad som finnes obytt efter Efven i Tolslätt o hans hustru skall skiftas mellan barnen.

Vällärde khde i Steneby Bengt Haquini visade brev att honom upplåtits kronoödehemmanet Brötegen i Steneby för 1 Pund smör efter det platt öde och skattfallet är, och fördärvat både hus och gärdesgårdar, intill dess åbo därpå förskaffas kan.

Joen Andersson i Mellbyn tilldömdes Kiettil Jonssons part däri som pant för 16 1/2 rdr.

Anund Erikssons barn o deras faster Barbro Jonsdtr i Ramsbyn i Torskog skall dela jorden att broderbarnen ta brorslott eller tvådelen och Barbro systerlott eller tredjedelen.

Testamente mellan Kjettil Jonsson i Rörviken o hans hustru Anna Tolfsdtr, som förlorat sina barn genom döden och ej kunna hoppas på bröstarvingar. All köpejord och lösöre tillfaller den efterlevande. Efter bådas död går köpejorden, halft Näs, 1/3 Rörviken, Nössenark, o halft Fårsge o halft Espelunden i Aremark i Norge och all deras lösöre till deras släkt efter lagen.

Liva Andersdtr skaftade all sin arvjord, 1/3 i Norra Eket huvudgården i Steneby till Sven Gunnarsson i Vamben för 48 rdr.

Lars Andersson i Hersryr o Mårten Andersson skaftade deras arvjord i N. Fjäll i Steneby, 5/6 i all gården till Anders Andersson i Fjäll, o äger han sin egen arvepart i den 6-delen som är oskaftad, som är 1/6 i 1/6.

Tore Björnesson i Knipa och Karin och Anna Björnesdöttrar och Asborg i Bintorp på den del hennes son Björn Gunnarsson äger, och h. Margareta i Sollberg skaftade deras arvjord i Hållt i Töftedal till Halvard Björnsson i Hålt för 32 rdr. Han äger nu med arv o köp 5 broderlotter.

Asmund Efvenssons arvingar samt Anders Efvensson o Mattes Efvenssons barn, Byretta, Sara, Elin o Malin Efvensdöttrar o gjorde jordeskifte så, att nämnde 3 bröder behåller Töftesäter i Töftedal, som är hela gården, däremot skall bem:te 4 systrar med arv o köp behålla 1 helgård Botellesäter i Töftedal.

Per Andersson i Bintorp fullm. för sin hustru Maret Larsdtr skaftade hennes arvfallna 1/4 skattehemman Björndalen i Ed till ärlig o välförståndig länsman Per Larsson i Näs o hans h. Anna Persdtr för 80 rdr.

1632

Joen Persson i Uleviken har köpt en cronotompt, Muggedalen ben:mt, i Ed för 12 rdr sp.

Torsten Olsson i Smedsrud, en nybyggd skattetorpar, i Steneby, skall skatta med huvudgården N. Fjäll.

Ravel Olsson i Högsbyn har gjort jordköp med Bengt Bryngelssons barn i Flaterud, Tisselskog, för 80 rdr, så efter Anders Nilsson i Böle, Rölanda, på sine sonebarns Helge Olssons vägnar. Efter barnens moder Dordi Hansdotter var en medarvinge till bem:te Flatered.

Herr Erik Mathia i Tårsko har i gode mäns närvaro samtyckt i det städselmål med Björn Segolsson i Hålt i Vårvik, för bem:te torp Hålt, som herr Erik av kronan köpt, 1 rdr om året o ej högre intill det Eriks efterlevande eller barn det själva vilja besitta, efter det Björn det uppröjt o byggt.

Efter Oluf i Högsbyn var 3 söner Ravel, Halvard, Asmund, och 3 döttrar Elin, Elin och Maret Olsbarn, vilka ärva hela gården.

Bryngel Andersson i Norane skall betala Joen i Tingvalla på sin hustrus Gunnela Larsdotters vägnar halvannan rdr för hennes part o arvedel i Ödeborg i Töftedal.

Tron Larsson i Dalen tillkommer 3/8 i hela gården Åsen i Ed, Per Nilsson i Högen på sin hustru Gunvor Halvardsdtrs vägnar 1/16 i hela gården, Anders Eriksson i Arnebyn å hans hustrus Mareta Gunnolfsdtrs vägnar avhänder all hennes arvpart i gården, som är halva gården på den 1/8 när som Gunvor nu sålt. Item Lars Svensson i Högen till all hans arvpart, som är 1/8 i hela gården. Dessa tillägnar Simon Persson i Nyböle o hans arvingar för 29 rdr till Tron i Dalen, 13 rdr till Per Nilsson, 29 rdr till Anders Eriksson, 17 rdr till Lars Svensson. Så äger nu Simon Persson med laga köp hela gården Åsen med en ödegård lilla Muggedalen nordväst om bäcken ifrån gården med kvarnfall väster sjön mellan Fagerhult och Åsen. Simon Persson har ock köpt en cronotompt Korndalshålt, liggande vid Åsen.

Olof Torbjörnsson i Snappene i Norge på sin hustru Byretta Eriksdotters vägnar skaftade hennes arvpart i Stenungen, Rölanda, 1/3 i hela gården med en tomt Ramberga och en ärg Skarfsängen till Torbjörn Larsson i Stenungen för 64 rdr.

Anders Eriksson o Jon Eriksson i Högen skaftade sina arvparter i Järsalen, Rölanda, 1/2 av det 1/4 hemmanet Järsalen till Bryngel Jonsson i Järsalen för 36 rdr, för vilka pengar Bryngel sålt sin arvejord i Söboane.

Anders Persson i Stene(?) på sina och sina barns vägnar efter Kirstin Andersdtr skaftade all deras arvejord i ett 1/4 hemman Slonggan i Steneby i Grimmeruds äng, som är hela hemmanet med en tomt Ödebyn, till herr Bengt Haraldi, khde i Steneby, för 60 rdr.

Olof Andersson i Uledalen o hans hustru Byreta Michelsdtr på ena sidan och Hans Andersson i Hökedalen på hans hustru Gurrun Segolsdtrs vägnar på andra sidan gjorde jordeskifte sins emellan, så att Hans skall ha all Olofs hustrus arv och bägges köp av Helge Michelsson i Björnebyn, som är 1/12 i hela Stenunge gård o ödegårdar i Rölanda, och bem:te Olofs arvspart i Näsböle, Rölanda, som är 1/3 i 1/7 av hela gården. Däremot skall bem:te Olof Andersson ha 1/3 i Hvitteberg o dess ödegård Bergane i Töftedal.

Nils Steensson i Hökesäter på sin hustru Maret Segolsdtrs vägnar å ena sidan och Hans Andersson i Hökedalen på sin hustrus Gurrun Segolsdotters vägnar på andra sidan gjorde ett jordeskifte, så att Hans Andersson skall ha all Marets jordpart i Hvitteberg i Töftedal, som är 1/6 i hela gården o dess ödegårdar, däremot skall Nils Stensson ha all Gurruns jordpart i Hökesäter, Rölanda, som är 1/4 i Nedre Hökesäters halva gård.

Bryngel Olsson i Bön på sin hustru Ingeborg Segolsdtrs vägnar skaftade all hennes arvjord i bem:te Hökesäter, som är 1/4 i bem:te halva gård, till Nils Steensson för 68 rdr. Och äger han nu med sin hustrus arv och laga köp 3/4 i samma gård, som är den halva gården tillhopa på 1/4 när.

Stenar Andersson i Edsviken skaftade en tomt Sinstebacken och en tomt Smedbacken i Ärtmark under hans skattegård i Edsviken från sig och sina andre barn till sin son Anders Stenarsson.

1/4 i Lommelanda, Gesäter, halva Kiexbol i Gesäter 1/4 hemman, 1/8 i Edstena i Högsäter, 3 bröder o 4 systrar. Avdömdes: Anders o Per Svenssöner o Barbro Svensdtr skall ha 1/4 i Lommelanda, Tålle Svensson o Maret Svensdtr skall ha 1/2 av 1/4 Kiexbol och Kerstin o Helga Svensdöttrar skall ha 1/8 i Edstena.

Jon Eriksson i Högen, Rölanda, tilltalte Bryngel Jonsson i Järsalen, Rölanda, om hans arvpart i Järsalen 1/4 hemman, som är 1/4 i samma torp, 1/9 undantaget, emedan lagfånget var givet mot hans vilja. Det motbevisades av Jon Bryngelsson.

Kom för rätten vällärde herr Björn Laurentii och levererde h. Helga Eriksdotter på den arvpart hennes moder tillkommer i V. Hökesäter, Rölanda, som är 1/7, i pengar 10 rdr sp., och vissade därtill 50 rdr. Och utlovade hennes fader på sin hustru Marotta Larsdotters vägnar att när de 50 rdr betalde äro skall på jorden ges skaft utan hinder.

Maret Svensdtr, Gunnar Andersson i Björndalen på sin hustru Karins vägnar, och deras systrar Byreta o Dordi Svensdtr, skaftade Taxviken till Per Larsson (se annorstädes!).

Hans Olsson i Möre i Norge och Tomas Helgesson i Joelstorp i Norge skaftade deras arvparter i 1 halv skattegård Rinnane i Töftedal (Hans Olssons part 1/5 i hela gården) till Jon Helgesson i Rinnane för 20 rdr till Hans och 24 1/2 rdr till Tomas.

Item Erik Nilsson i Möre o Karin Helgesson i Blexungen i Norge gjorde jordeskifte med Jon Helgesson i Rinnane, så att Erik Nilsson skall ha 1/6 i hela Berg, Töftedal, som är Jon Helgessons arvejord, däremot skall Jon ha all Erik Nilssons arvejord i Rinnane, som är 1/5 i samma gård, och Karin Helgesdtr skall ha all Jons arvejord i Blexungerud i Naverstads gäld i Norge, som är 1/8, däremot skall Jon ha all hennes arvjord i Rinnane 1/8, och gav hon sin broder 4 rdr. Så äger nu Jon, med arv och köp 2/3 i samma halva gården Rinnane.

Halvard Halvardsson i Bråten och Jon Halvardsson i Kyllviken gjorde jordeskifte, så att Halvard skall ha 1/9 av Bråtenäs, som är allt Humletorpet, som är lagt för 1/9 av gården och är Jons arvejord. Däremot skall Jon ha Halvards arvejord i Kyllviken i Nössemark, som är 1/8 i hela gården. Så äger nu Jon Halvardsson med köp och arv allt Sunnare Kyllviken och tompterna allt Båttnen, all Smedjekölen därunder belägen.

Anders Svensson i Ringeland och hans brorson Sven Persson ibid. och dennes syskon, som äga hela Ringelanda 1/2 skattegård i Gesäter, begärde bytesbrev. Sven Persson o hans syskon får södra delen med all Åskroken, halva Hatteråsen osh halva Ödgärdsbo. Anders Svensson får Nordsidan i huvudgården Ringelanda, all Fagerholmen, halva Hatteråsen och halva Ödgärdsbo.

Anders Larsson i Hindalbyn fullm. för sin dotter Elin Andersdtr på ena sidan och hustru Byretta Segolsdtr i Högsbyn å andra sidan, gjorde jordeskifte, så att Byretta skall ha all Elin Andersdtrs arvejord efter sin morfar o mormor 1/9 i hela gården Högsbyn i Tisselskog. Däremot skall Elin ha 1/3 i Torp i Ed, som Byretta sig förut tillskiftat för sin arvejord 1/3 i Hvitteberg, Töftedal.

Uddo Larsson i Torp för sin hustru Gunvara Segolsdtr å ena sidan och Torbjörn Larsson i Hvitteberg på sina vägnar å andra sidan skiftade så att Uddo skall ha Torbjörns arvejord i Torp 1/3 i hela gården. Däremot skall Torbjörn ha all Uddos hustrus arvejord i Hvitteberg i Töftedal, 1/3 i hela gården.

Item gjorde bem:te Torbjörn Larsson jordeskifte med h. Byretta Segolsdtr i Högsbyn, så att Byretta skall ha 1/3 i Torp i Ed, som är Torbjörns arvejord. Däremot skall Torbjörn ha all Byrettas arvejord i Hvitteberg, 1/3 i hela gården, så äger Torbjörn 2/3 i hela gården.

1633

Sven Larsson i Björnebyn tagit pengar från Helge i Eklanda.

Per Asmundsson i Hästhagen mökränkt löskekonan Anna Hansdtr.

Ifver Tollefsson i Boane, Torbjörn Svensson i Ulfsrud och Lars Svensson i Krypekil stulit från änkan i Starlanda.

Per i Högsbyn och hans gårdbo Halvard.

Sven i Siösian.

Tol i Årbol och Anders ibid.

Erik Tronsson i Dalen, ogift, mökränkt pigan Byreta Jonsdtr.

Halvard i Stenungen.

Herman i Bråten.

Torbjörns hustru i Hvitteberg slagit Malin i Skalet.

Enar i Hökesäter.

Nils Nilsson i Herenäs.

Asmund i Herrenäs.

Bryngel i Lunden.

Bryngel Olsson var ärvande till en del i Germundebyn, Laxarby, och inlöst en del med sin första hustru och fadern med sin första hustru och blir till fädernehälften och Gertruds barn till mödernehälften. Fädernet är 9 systerlotter och mödernet 5 systerlotter.

Bryngel Olsson i Bön och Ingeborg Segolsdtr ha köpt 1/4 crono Gunnersbyn, Ärtmark, enl. kungl. brev.

Allt arv efter Ingeborg Helgesdtr i Roodt, Rölanda, som är död barnlös, får modern 1/2 och samsyskonen 1/2.

Olof i Sandåker, Ed, hans döda sonhustru Karin Jönsdtr och hennes övermaga barn, deras morfar Jöns i Hökesäter och barnens fader Olof Olsson, som är i fiendeland och ovisst om han lever.

En pilt Hans Amundsson i Hidalen, Ärtmark, är död. Hans mormor var Gertrud Stenarsdtr i Backen, som är närmaste bakarvinge och ingen av hennes samarva lever. Hon får både jord och lösöre.

H. Ingeborg Svensdtr i Harserud, Laxarby, vill sälja sin jord i Bön, Ärtmark, till sin farbrors son Bryngel Olsson. Ingeborgs brorson Olof Larsson i Uleviken var närmare till börden och fick lösa den.

Malin Andersdtr i Olasbyn har köpt en stut av sin moder. Hennes farbror är Anders i Strand.

Hans Gunnarsson i Lunden har gett sin styvdotter Byretta Olofsdtr hemgift, så att hon har inget att fordra.

Samme Hans har enl. Gust. II AdoIfs brev köpt 1/2 crono Lunden i Töftedal för 36 rdr.

Nils Olsson i Hugerud fullm. för Lars Larsson i Barkerud för hans hustru Anna Larsdtr och på andel de köpt av Anders Larsson i Kroken och av Byreta Larsdtr i Hededalen (?) att skafta deras arvjord i Ollesbyn, Torskog, 1/2 gården, 1/2 Fyssbo, 1/2 Skruttsrud o 1/2 Ängebacken från Anna Larsdtr, Anders Larsson o Byretta Larsdtr, till Anders Enarsson i Ollesbyn för 102 rdr.

Anders Andersson i Nolfjäll o Mårten Andersson i Åsnebo skaftade sin arvjord i Harserud o Nordfjäll, Steneby, till deras broder Lars Andersson i Harserud för sin arvjord i Nordfjäll, 1/6, och Lars äger nu hela Harserud.

Anders Andersson i Nordfjäll o Lars Andersson i Harserud skaftade sin arvjord i Åsnebo, Steneby, till deras broder Mårten Andersson i Åsnebo för Mårtens arvjord i Nordfjäll o Harserud. Mårten äger nu hela Åsnebo.

Följ. syskon bytte jord, så att Lars Helgesson får en halvgård i Amliden, Lerdal, Barbro och Kerstin Helgesdöttrar får för deras arvjord i Amliden, Gesäter o Kålsäter 1/2 gården Kålsäter i Gesäter och Sten Helgesson och Lisbet Helgesdtr får 1/4 i Gesäter, Gesäter. Item Lars Andersson i Tingvalla fullm. för sin hustru Lisbet Helgesdtr skaftade hennes jord, 1/3 i 1/4 i Gesäter och i torpet Lilla Fårved, Lerdal, till hennes bror Sten Helgesson för 50 rdr.

Germund Tolfsson i Bärtorp och Arvid Halvardsson i Bön bytte jord, så att Arved får 1/4 dels torp Lebo i Ed, som Germund köpt av kronan, och Germund får Arvids hustru Ingeborg Olasdtrs arvjord i ett skattetorp Skottane, Töftedal, och en tomt Tenarsbo.

Asmund Andersson i Hökesäter fullm. för Olof Tommesson i Blomskogs s:n och skaftade hans och hans medarvas del i Nordgräan, Ärtmark, 1/3 i 1/2 gården, till Anders Olsson i Nordgräan och i ödetomten Berga. Anders äger nu med arv o köp halva gården Nordgräan o hela tomten Lilla Berga.

Olof Nilsson i Mareker, Norge, skaftade 1/2 av sin arvjord i Norra Herrenäs, 1/9 i halva gården, till sin broder Nils Nilsson och till sina broderbarn efter Halvard Nilsson för 36 rdr.

Stenar Halvardsson i Aslebön bytte jord med Anders o Tolle Perssöner i Ormesbyn på deras hustrurs vägnar, så att Stenar fick 1/2 ödegården Suckan och allt Vassviken, och Anders o Tol för sina hustrur Dordi o Elin Halvardsdöttrar fick gamla tomten Asslebyn o ödegården Ekelund.

1634

Olof Håkansson i Gäserud slagit Truls Olsson i Olasbyn med en yxa samt slagit Kietel Andersson i Olasbyn med samma yxa.

Jon Andersson i Bön mökränkt en norsk löskekona Byreta Olasdtr.

Vällärde herr Björn Laurentii, krigpräst, tilltalade sin underhållsbonde Olof Bryngelsson i Krypekil för att han i dryckenskap huggit honom med ett svärd i huvudet och gjort prästen ett fullsår.

Anders i Tolslätt slagit Enars hustru i Ånim.

Nils Tolfsson i Bön, mökränkt Kerstin Gunnarsdtr ibid.

Per Bryngelsson i Bölet mökränkt en löskona Maret Assersdtr.

Bryngel o Mats Gunnarssöner skall betala Joens Nilsson byggningspengar eller flytta ett fähus till sin pantejord Mellom Hökesäter.

Anders Andersson i Lian, Tisselskog, har sålt sin hustru Ingrid Mårtensdtrs arvjord i Grönhult för 30 dlr till deras nödtorft. Hans i Rolfskärr äger be:te Anders Anderssons dotter.

Asmund i Flatebyn och Per i Efvenetorp vittnade att Mattes Asmundsson i Gapungebyn tagit lösarv, som tillkom Halvard Asmundssons barn, 34 dlr, och Grels Asmundsson, 30 dlr, varför dessa övermaga barn tilldömdes arvspart i Kronan, Laxarby, som pant.

Anders Svensson i Heene, Svanskog och Byrje Hansson i Högelunden, Tisselskog, om jord. Byrje har köpt 1/5 i Högelunden av Jon Larsson i Ene för jord i Ene och 100 dlr.

Länsman Per Larsson i Näs fullm. för Anders o Erik Svenssöner, Maret, Byretta, Karin o Dordi Svensdöttrar på ena sidan och Arvid Svensson i Reren fullm. å andra sidan, bytte jord, så att Anders o Erik o deras be:te 4 systrar fått 1 mtl Taxviken, Steneby, och Arved Svensson får 1/4 mtl Reren, Steneby, och detta byte syskon emellan stadfästes.

H. Ingrid Olsdtr i Skrommestad, Norge, skaftade sin arvslott i Hugeryr, Rågg., 1/12, till Lars Olsson i Gunbjörbyn o hans hustru Gro Olsdtr för 19 rdr. Lars äger därmed med sin hustrus arv och bådas köp halva Hugeryr och allt Bergane, allt Stultorp, o 1/2 Myrekollane, 1/2 Bubacken, 1/2 Maar.

Halvard Andersson i Rampedalen för sina styvbarn efter Per Asmundsson skaftade deras arvjord i Heneviken, Tisselskog, 1/2 av samma ödegård, till Erik Anderssons barn i Borgen, som nu med arv och köp äga hela Heneviken.

Halvard Andersson i Ramdalen fullm. för Per Asmundssons barn och för Nils Andersson å ena sidan och Erik Jonsson i Eriksbyn och Hans Simonsson i Borgan fullm. för deras hustrur Kirstin o Byretta Eriksdtr och deras syskon å andra sidan bytte deras arvjord Ramdalen och ett torp därunder, Borgan o Lilla Heden, Tisselskog, så att be:te Nils Andersson och Asmund Anderssons barn få huvudgården Ramdalen o ödegården Lilla Heden, och Erik Anderssons barn få Borgan.

Olof Arvedsson i Assletorp fullm. för Anna Bryngelsdtr i Backen skaftade 1/2 av 1 Backen, Ödskölt, som hon äger med arv o köp, och dess tomter Balgan o Håltet, till Nils Halvardsson i Backen för 90 dlr.

Nils Eriksson i Kyllviken fullm. för Barbro Jöransdtr i Säterskog, Kila, skaftade hennes arvlott i Tegane i Ärtemark, 1/6, till Anders Jörensson i Tegane o Amund Jörenssons barn, vilka nu äga 1/2 gård i Tegane. De voro bröder.

Länsman Per Larsson i Näs fullm. för Hans Erikssons i Bön hustru Karin Halvardsdtr för deras arv- och köpejord 1/2 Bärgetorp o 1/2 Ikornehögen, å ena sidan, och Germund Tolfsson i Bärtorp fullm. för sin hustru Bryretta Tronsdtr å andra sidan, och bytte jord, så att Hans får 2/3 i Skottan, Töftedal, och Germund får 1/2 Bärtorp och 1/2 Ikornehögen och Enarsbo, Röl., som han därmed äger helt.

Anders Ifversson i Hällebol skaftade sin arvlott i torpet Ankölsrud, Tisselskog, 1/2 däri, till sin broderson Olof Tolfsson i Ankölsrud, som nu med arv o skifte äger hela torpet.

Jon Eriksson i Vassviken för sin hustru Ingeborg (3) Ingemarsdtr för 1/3 i 1/3 i Signebyn, Steneby, Hans Olsson i Grimmerud fullm. för Karin (3) o Maret (23) Ingemarsdöttrar, Jöns Nilsson i Fjäll fullm. för Olof Ingemarsson (6), skaftade deras arvjord i Signebyn, Steneby, 1/3 o 1/7 ibid., till Bryngel Andersson i Signerud o hans barn efter första hustrun Byretta Ingemarsdtr. Bryngel A. äger därmed hela Signebyn utom 1/7 o 1/3, som Jon i Skuggetorp äger.

Bryngel Tolfsson i Bön fullm. för Lars Tronssons i Dalen, Röl. hustru Elin Larsdtr skaftade hennes 1/2 skattegård Övre Sörbön, Ed, hennes arvjord, till Germund Tolfsson i Bön.

Elof Andersson o Anders Andersson i Svaned, Mareker i Norge, o deras syskon, vidare Asgöt Andersson i Bråten, Gertrud Andersdtr i Fjuk, o Gertrud Andersdtr i Dalen o deras barn efter sal. Anders i Bråten, näml. Lars Andersson och Ingeborg Andersdtr, skaftade deras arvjord i N. Hukedalen, Ed, 2/3 i 2/3 ibid., till Germund Tolfsson i Bön (nämnes senare Gertrud i Dalen o hennes son Lars Andersson o hennes döttrar. Gertrud i Dalen har arvjord i Dalen, Ödskölt.

H. Ingeborg Alfsdtr i Dalen för sina barn och Jon Amundsson i Kvarnviken fullm. för Kerstin Andersdtr i Kvarnviken, Ärtmark, skaftade sin arvjord i Sörgrean, 1/4 mtl, i Ärtm. till Enar Persson i S. Herrenäs, 1/2 av denna 1/4 och 1/5 i 1/3.

Igel Hansson i Ballnäs, ogift soldat, mökränkt Ingeborg Jönsdtr ibid.

Bryngel Svensson i Torpane mökränkt Byretta Eriksdtr i Backen.

Nils Nilsson och medarva äger 1/2 Herrenäs och får ödetomten Ennenäs. Hans i Ballnäs har andra 1/2 Herrenäs N.

Bryngel Tolfsson i Bön, Röl., angav, att hans morbror Olof Halvardsson i Vaglen pantsatt sin bror Arved Halvardssons i Lebo arvlott i Ökna, 1/6 ibid., för 28 rdr, och samma jord sedan förpantat till Anders Andersson i Ökna för 65 rdr. Bryngel vill lösa igen den, som beviljas.

Ifver Halvardssons pant, 1/6 i Ökna, till Anders Andersson för 20 rdr.

Anders Olsson i Hugeryd o hans hustru Barbro Halvardsdtr skaftade deras köpejord i Nilsbyn, Tisselskog, 1/4 i Nilsbyn 1/2, till löjtnant Bryngel Nilsson i Tisselskog och hans hustru Dordi Persdtr för 45 rdr.

Anders Bryngelsson i Gråsjö för sin hustru Anna Andersdtr o hennes systrar Byretta, Maret o Karin Andersdöttrar skaftade deras arvjord i Näs, Håbol, 1/3 i hela gården o en ödegård St. Betåsen, till Erik Andersson i Håbols Näs, som nu äger hela Näs med arv och köp.

Jon Halvardsson i Kylleviken, Nössemark, samt Elin Nilsdtr o Gurunna Halvardsdtr i Bråtenäs om jordbyte, som Jon gjort med deras män, så att Jon gett sin bror Torsten Halvardsson 1/3 i 1/2 mtl Bråtenäs för Torstens arvjord i Kyllviken, så att Jon äger hela Kyllviken och hans syskon 1/2 mtl Bråtenäs och 2/3 i Ökna och 1/2 i Skräppekärr, brodern 2-delen och systern 1/4-delen.

Jon Larsson i Ene o hans hustru Kerstin Nilsdtr skaftade 1/10 i Högelunden, Tisselskog, till Börje Hansson i Högelunden för 50 dlr. Item har Arved o Anders Nilssöner o Börta, Kerstin o Elin Nilsdöttrar fått betalt för 1/10 ibid. 50 dlr.

Jon Larssons hustru Anna Engelbrektsdtr, som dog barnlös, sin 1/7 i 1/3 i Signebyn, Steneby, deras fädernejord.

Hans i Ballnäs skaftade en skogslott mellan Långeström o Eneström från sin gård Ballnäs till Jon Larsson i Ene för 10 rdr till Hans och 5 rdr till hans farbror Erik Tolfsson.

Jon Salesson i Tegane för sin hustru Elin Segolsdtr skaftade hennes arvlott i N. Kylleviken, Nössemark, 1/7 ibid, till hennes broder Börje Segolsson i Kylleviken för 30 rdr. Börje äger med arv o köp 1/2 huvudgården N. Kylleviken.

Jon Salesson i Tegane fullm. för Per Erlandssons i lilla Solem hustru Zitsella Jonsdtr skaftade hennes arvjord i Gällsbyn, Ärtm., till Anders Larsson i Gällsbyn, som nu med sina syskon äger 3/4 i Gällsbyn.

Stenar Bryngelsson i Järane huggit en ek.

Tollef i Hökedalen.

Kristians dotter i Halängen.

Torsten i Hästhagen mökränkt Maret i Rot.

Per Olsson i Efvenebyn har pantejord av Anna Eriks i Liden, Laxarby, Annas barn får lösa den.

Dele mellan Gillanda o Eklanda: Kronotorpet Holm är uppröjt av skogsroten av bonden Olof Toresson.

Nils Ifversson i Tingvalla skaftade sin arvjord i Lerbäck, Ed, 2/3 i denna 1/4, till herr Jon Halvardsson, khde i Ed, och hans hustru Kerstin Eriksdtr för 40 rdr.

Per Andersson i Bintorp fullm. för Bryngel Knutsson i Gunnesbyn o Bryngel Andersson i Norane för deras hustrur Karin Jonsdtr o Ragnella Weeleeksdtr o för Nils Helgesson i Segolsbod o för Barbro Helgesdtr och skaftade all deras arvjord 1/3 i 1/2 mtl Rinnane o 1/2 ödegården Lilla Rinnane till Jon Helgesson i Rinnane, som nu äger hela Rinnane.

Sven Jonsson i Bästorp fullm. för Ragnella Eriksdtr i Norane, Tool Welleeksson i Norane fullm. för sin moder Anna Jonsdtr skaftade deras arvjord i Norane, Töftedal, 3/4 ibid. utom 1/6, och 1/2 tomten Björnstad utom 1/6, till Bryngel Andersson i Norane för 36 rdr till Ragnela och föda till döddagar hos Bryngel för Anna Jonsdtr.

Per Larsson i Näs fullm. för Lars Svensson i Hökedalen o alla hans syskon o deras moder Gurun Segolsdtr skaftade deras arvjord i Krypekil, Håbol, 1 mtl med tomter Killebohed, Lille Bergsskog till Olof Bryngelsson i Krypekil o hans hustru Anna Stenarsdtr för 130 rdr.

Olof Halvardsson i Vaglen, Eenedals s:n, o Ifver Halvardsson i Bärtorp å ena sidan o Arved Halvardsson i Lebo å andra sidan bytte jord, så att Olof o Ifver få allt Lebo, 1/4 mtl i Ed, som Arved köpt av kronan, och Arved får 1/6 av var brodern i Ökna, Röl., 1/3 ibid.

Olof Jonsson i Asslered skaftade sin köpejord, 1/2 gård Galthögen, Laxarby, till Jon Olsson i Galthögen för 100 rdr.

Olof Bengtsson i Mällbön och Jon Bengtsson i Sörbögden o deras bröder Hans, Olof, Bryngel o Jon Bengtssöner, Karin, Maret o Elin Bengtsdöttrar skaftade sin arv- o köpejord i Flatered, Tisselskog, 1/2 gården Flatered med dess ödegårdar Hasslered, Ståckebro och Miöland till Rafvel Olsson i Högsbyn.

Per Nilsson i Högen för sin hustru Gunvar Halvardsdtr samt Erik Svensson i Högen o deras medarva samt Tron Larsson i Dalen, Ingiell o Anna Larsdöttrar o Maret Larsdtrs barn skaftade all deras arvjord i Walsjön till Jon Larsson i Ene för 100 svenska daler.

Germund Andersson i Gällenäs får uppröja ett torpeställe å kronans skog vid Gällenäs, Degrehult benämt.

1635

Amund Jonsson i Kvarnviken.

Bryngel Olsson i Svartekärr för mökränkning.

Herman Asgötsson i Sandrü o hans hustru anklagade caplan herr Olof i Sandrü att han slagit henne 6 blånader för hennes skamliga munbruk, som han ej nekade till. Herr Olof fick plikta.

Byrje Olsson, Påvel Styrmans tjänare på Brätte, mökränkt Byrta Hansdtr i Asketveten.

Udd Eriksson i Hindalsbyn för mökränkning.

Anders Olsson i Eklan för mökränkning norskor.

Anders Larsson i Hindalbyn, fullm. för sin systers Ingeborg Larsdtrs barn i Sannrydh, och Herrman Asgötsson ibid, som bytt jord, så att Ingeborgs barn få 2/3 i Sanirids gård och Herman A. o hans samsyskon 1/3 ibid.

Tron Jonsson i Ödskölt fullm. för sin hustru Anna Olofsdtr skaftade hennes arvlott i Böns(?) gård, Ärtm., 1/7 i 1/2, till Bryngel Olsson i Bön o hans hustru Ingeborg Segolsdtr, mot jord igen i Bråten, som Asgöt Andersson ägde där.

Herman Andersson i Bråten fullm. för sin bror Asgöt Andersson o skaftade hans arvjord i Bråten med tomterna Åker, Heliarid o Skaberg(?), till Tron Jonsson i Ödskölt för 47 rdr.

Skifte mellan Jöran Eriksson i Bön, Töftedal, samt h. Elin i Borgere o hennes systers söner Mattis o Anders Olofssöner, så att Jöran får 2/3 i hela Bergs gård, södra delen, och Elin o hennes systersöner 1/3, den norra, med tomten Löfåsen.

Lars Enarsson i Hajom, Töftedal, om skuld.

Per Jonsson i Skuggetorp skall betala Jon Bengtsson.

Sten Andersson i Gesäter har givit Anders Efvensson i Töftesäter 32 rdr o Anders har därför pantsatt 1/3 i Töftesäter, o Sten A. har köpt 1/3 ibid för 90 rdr. Sten har även den 3:dje 1/3 ibid i pant av Öjel Jonsson.

Stenar Bryngelsson i Järne, Laxarby, skaftade all sin arvjord i Germundebyn, Laxarby, till Botilla Bryngelsdtr, som nu med arv o köp äger 1/3 i hela gården o 1/5 i den andra 1/3.

Per Persson i Värmebod får behålla den tomten han har av ödeskog uppröjt.

Anna Olofsdtr i Näsbön skall betala Erik i Bintorp jordlega för en part i Lundby, 3 rdr.

Lars Enarsson i Hajom har pantsatt till Bryngel Knutsson i Gunnarsbyn, Töftedal, 1/4 i Jacobsrud, Töftedal.

Per i Bintorp fullm. för Helga Eriksdtr i Buane, Ed, skaftade hennes arvjord i Södre Höcksäter, 1/7 i 1/2, till Anders Andersson o Per Andersson i Hökesäter för 65 rdr.

1636

Per Jonsson i Skuggetorp mökränkt Byrta Börjesdtr.

Jon Halvardsson i Köleviken, Nössemark, gift, mökränkt sin legopiga Karin Olofsdtr (rymd), släkt med Jons hustru. Han dödsdömdes.

Herr Bengt Haqvini, khde i Steneby, o hans styvson Måns Olofsson förliktes om ärerörige okvädinsord, som Måns i dryckenskap fällt om sin styvfar och om Måns' syster sal. Brita Olofsdtr.

Bygdeskvaller om herr Olof Petri, kaplan i Ed, är osant.

Öjel i Hästhagen.

Erik Lindersson i Lurketorp betalar Olof Andersson i Delefors för en ko.

Halvard Asmundsson har gjort jordköp med sina syskon i Cronan, Laxarby enl. skriftligt bevis 1623 av khden sal Rasmus Erici i Edsleskog.

Elin Jönsdtrs i Bälenäs barns arv.

Anders Jonsson i Ronhult för sin hustru Marit Björnsdtr o hennes syster tilltalade sina halvsyskon o sunderkull, som är herr Bengt i Steneby o hans samsyskon, om arv efter deras föräldrar.

I Mellomsidan, Ärtmark, får Sven Knutsson o medarva norra delen, Sven Andersson o medarva södra delen.

Michel i Sivikens 2 barnkullar tvistade om sin fäderne arvejord Björnebyn i Töftedal. Be:te Michel Odensson har med sin första hustru Ingeborg Helgesdtr köpt hela Björnebyns gård o en ödegård Solem o ej ärvt.

Nils Olofsson i Söndersidan har pantsatt sin son Per Olofsson en del av sin arvjord ibid.

Sven i Vamma (gift) skyldig Bengt Andersson i Eket.

Sven Persson i Låftet o hans broderbarn.

Lars Enarsson i Hajom, Töftedal, tvistade med Ifver i Hindalbyn.

Peder Andersson, fordom arrendator på Dalsland.

Olof i Uledalen för 1/3 i 1/7 i Näsbön, Röl., skaftade denna till Anna Börjesdtr i Näsbön för 16 rdr.

Nils Olofsson skaftade sin arvjord i Asslerud, Håbol, 1/4 i hela gården, till Olof Jonsson i Asslerud för jord igen i Galthögen, Laxarby.

Be:te Olof Jönsson skaftade sin gård Galthögen, Laxarby, till Nils Olofsson i Galthögen för 1/4 i Asslerud, Håbol.

Anders Nilsson o Jon Nilsson skaftade sina arvlotter i Förevika, Gesäter, 2/3 i 1/2 gården, till Halvard Nilsson, som nu med arv o köp äger 1/2 Förevik.

Item har Anders Nilsson köpt en kronoutjord Hallerne i Rölanda, enligt brev 1630.

Anders Larsson i Teåker sin arvjord i Teåker, Dalskog, 2 delar i 1/3 i hela gården, till Asmund Olofsson i St. Bön, för 60 rdr. Asmund äger nu med köp o sin hustrus arv 1/3 i hela Teåker.

Bryngel Olofssons i Översidan barn, både sunderkull o samkull, bytte jord, så att Byrta Andersdtrs barn får 1/3 i 1/4 mtl Germundebyn och förre kullen 2/3.

Anders Larsson i Hindalbyn fullm. för sin dotter Elin Andersdtr samt Rafvel i Högsbyn fullm. för sig o för Olof Anderssons i Bön hustru, Asmund i Lebo och Halvard Olofsson skaftade deras arvjord i Åsen, Ånimskog, hela gården, till Jon Persson i Uleviken, Ödskölt, för 200 dlr gott mynt.

Nils Andersson i Eke o hans syster Maret Andersdtr, och Sven i Vamma skaftade sin arvjord i N. Eke, Steneby, hela huvudgården Eke, Steneby, till Gunnar Stenarsson i Eke för 120 rdr.

Hans Andersson i Hökedalen fullm. för Herman Andersson i Bråten, Anna Andersdtr o Kietel Jonsson i Mellombön skaftade deras arvjord, 1/4 i N. Hökedalen till Germund Tolsson i Bergtorp o Byrta Tronsdtr för 18 rdr till Herman o 6 rdr till var systern.

Anders Torsbjörnsson i Myrevarv för sin hustru skaftade hennes arvjord i N. Kölviken, 1/7 i 1, till Nils Segolsson i Kölviken och Nils har sålt sin hustrus arvlott i Nordmarken o inlagt i N. Kölviken. Nu äger Nils med sitt arv o hustruns köp 1/2 huvudgården Kölviken.

1637

Olof i Uledalen slagit Sven Jonsson i Björnebyn.

Olof Ulfsson(?) i Strand slagit Sven Larsson i Björnebyn.

Anders Michelsson i Åsen.

Peder i Tolslätt.

Anders i Sösidan slagit sin broder.

Ifvan Andersson i Heljobol mökränkt Marit Ambjörnsdtr.

Stenar i Rod.

Torbjörn Svensson i Udsrid(?) skyldig Barbro Andersdtr l skäppa råg.

Stenar Björnsson i Sund avtal med Asmund ibid, att brodern skall ha 2/3 o systern 1/3 i huvudgården Strand. Asmund har gett pengar till brodern Stenar för att systern skall ha lika lott med brodern. De skall återlämnas.

Ragnilla Eriksdtrs barn i Grobberid, som hon hade med Anders Olsson, får ärva den 4:depenning efter deras sunnerkullsbroder Hans Andersson, som dog barnlös efter fader o moder.

Germund Tolfsson i Bergslätt, målsman för Anders Olssons barn i Amliden, lovar inlösa deras jord i Amliden och deras faster Elin Olsdtr få denna 1/4 enskilt.

Hans Bryngelsson i Brene betalar sin morbror Erik ibid 8 rdr.

Anders Tollesson i Stockelanda skall betala sin hustrus syster Anna Persdtr, så är klart mellan syskonen. Äldsta brodern heter Sven Persson.

Anna Byrjes i Näsbön o hennes consorter behålla sina pantjordar både i Näsbön o Stenunga tills de får betalt.

Reinholt Zackrisson skall ge Erik i Högen 2 rdr i vederlag för städsla, som han uppburit av Mattes i Gäserud.

Lars Svensson i Mon var skyldig Tron Jonsson i Ödskölt 10 rdr. Lars äger 1/5 i halva Mon, Töftedal.

Gustaf Stake har tillbytt sig 1/4 mt frälse Skårdet, Gesäter, av Carl Callsson Gyllenhjelm mot sin hustrus fäderne frälsetorp i Uppland. Fasta.

Anders Michelsson i Åsen, Mattes Enarsson i Bästorp för sin hustru Gunilla Michels(sons)dotter skaftade deras arvlotter (hela Anders' o halva Gunilla Michelsdtrs) i Björnebyn, Töftedal, till Jon Helgesson i Rinnane, som nu äger med köpet o sin hustrus arv en broderlott o halvannan systerlott av hela gården. Priset 37 rdr (30 + 7).

Halvard Björnsson i Holt fullm. för Helge Michelsson i Botelstorp, Hans i Skåtane fullm. för Gunill Michelsdtr i Bästorp skaftade all Helges o 1/2 Gunillas arvslott i Björnebyn, Töftedal, till Olof Andersson i Uledalen för 28 + 7 rdr. Så äger nu Olof med köp o sin hustrus arv en broderlott o 1 1/2 systerlott i hela gården.

Sven Hansson i Torpane fullm. för sin hustru skaftade hennes arvjord i Bäcken, 1/2 tomten, i Bäcke s:n under Vångens gård, till Peder Halvardsson i Ödbyn, Anders Halvardsson i Berg o Bryngel Halvardsson i Bäck. Betalt till Sven samt till Halvar o Bengt Gunnarssons barn.

Jöns Nilsson i Fjäll för sin hustru skaftade hennes arvjord i Årbol, Årtmark, 1/3 i 1, till hennes bröder Anders Eriksson o Tol Eriksson för 124 rdr.

Bryngel Olsson i Åsnebyn, Håbol, har fått i vederlag 1/2 Lunden, Håbol, och 1/2 kvarn under Bölet av Anders Olsson i Bölet för sin arvlott så ock för sin broder Olof Olssons del i Bölet, Håbol.

Måns Olsson fogdetjänare lånt pengar av Barbro i Åsen.

Knut o Erik i Delefors, Gesäter, o Gunnar i Rostorp bytte jord, så att de förra fick norra delen av Lenfors gård o Gunnar södra delen.

Anders Amundsson, gift med skarprättarens Peder i Hiultsrid dotter, hor med 3 konor, varav den ena Karin Olofsdtr, när hennes man, Arvid Jonsson var o är i fiendeland. Karin rymt till Norge. Anders dödsdömdes.

Anders Jonsson i Kvarneviken mökränkt 2 horkonor, rymda till Norge.

Lars Olsson i Nordgrean köpt 1/6 ibid, som klandras.

Jacob i Låkö skaftade 1/2 Kiexscebol, Lerdal, till Peder Svensson i Byrkie o hans hustru Bengta Jonsdtr mot 1/2 Föske i Rölanda o 50 rdr.

Per Svensson i Byrkie skaftade 1/2 Föska, Röl , sin hustrus arvjord, till Jacob Amundsson i Låkön.

Jacob Amundsson i Låkön o Helge Larsson i Föske bytte jord, så att Jacob får Helges part i Rud o Låkön, Järbo, mot 1/2 Föske, Röl., dock Ingrid Larsdtrs arvedel oförkränkt.

Helge Larsson i Föske skaftade all sin o sin broder Erik Larssons arvlott i Stenunge, Röl., till Torbjörn Larsson mot 1/2 Rud och 1/3 i Låkön, Järbo, dock Ingierd Larsdtrs arvdel oförkränkt. Detta var syskonskifte.

1638

Chettil Andersson i Olofsbyn o Hans Bryngelsson i Assgärdebyn, bror o svåger till Rasmus Andersson, som blev i dec. 1637 ihjälslagen av Rasmus Herligsson i gästabud hos Ketil Andersson. Den dräpte hade beskyllt Rasmus för att han stulit 2 rdr från sin gamle husbonde länsman Per Larsson. Dråparen hade hustru o en liten son.

En gammal beryktad tjuv Halvard Andersson Goete, Fjälla, Gesäter, har bl. a. rymt från knektetjänst. Dödsdömdes. Hans grannar bådo att han bleve "tagen av vägen" o han avrättades 26 nov. 1638 på Älvsborgs rätteplats.

Johan Svensson i Hökedalen, ogift dräng, mökränkt Elin Andersdtr.

Erik Andersson i Tolslätt slagit sin gårdbo.

Mats Enarsson i Norande.

Halvard Jonsson i Torp hotat sin broder Olof Jonsson o hans hustru deras stuga.

Per Andersson i Norane avlade ed, att ej han eller hans hustru o folk är orsak till hans gårdbos Mats Enarssons boskap vantrives. Edgärdsmän: Lars, Asmund o Bryngel i Store Bön, Erik i Bäckebön, Bryngel i Kårid, Ifver i Torpane, Töres i Onsö, Jon i Ullarid, Anders Halvardsson, Halvard i Släthagen o Segol i Björtveten.

H. Gertrud Eriksdtr i Strand beskylld av Ögol Torstensson i Bodane för trolldom. Han återtog beskyllningen.

Arvet delades mellan sykonen Nils, Lars, Elin, Sven, Karin o Stenar Bryngelsbarn i Efvenebyn. Nils, Lars o Elin får 1/2 Efvenebyn och 1/2 Kroken, de 3 andra få andra 1/2 Efvenebyn och 1/2 Kroken.

Jon Lassessons i Skuggetorp son Per Jonsson, en ryttare, är död i fiendeland. Hans barn dog efter honom.

Nils i Kölviken visade ett vittnesbrev av Nordmarks häradarätt 11 febr. 1636, att Stenar Larsson i Barkerud sålt till sin farbror i Värmland Harald Gislesson 1/4 i Viker, Trankil, för 100 rdr, hans faster Åsa Gislesdtr 45 rdr.

Vällärde herr Mårten Halvardi khde i Edsleskog bekände, att hans sockenbonde Måns i Översidan, Laxarby, lovat Botila Andersdtr i Gravan äktenskap, fick barn med henne men sedan dog. Barnet får ärva.

Per Andersson i Bintorp fullm. för Hans Mattsson o Byrta Mattsdtr, Rasmus Olsson, Michel Olsson, Lasse Olsson o Synnova Olsdtr skaftade deras arvpart i Gunnesbyn, Töftedal, till Bryngel Knutsson för 84 rdr. Bryngel äger nu med arv o köp 2/3 i Gunnesbyn o dess ödegård Wassbyn.

Anders Eriksson i Smedbo, Röl., hans jord, som hans hustru ärvt o båda köpt i Vägne, Håbol, 3/4 i hela gården, till Jon Persson i Uleviken för 80 rdr.

Olof Andersson i Uledalen och Helge Larsson i Föske o Erik Larsson i Tveten skaftade deras arvjord i Näsbön, Röl., 1/7 i hela gården, till Bryngel Jonsson i Jesalen för 48 rdr.

Olof Andersson i Uledalen för sin hustru, item för Helge Michelsson i Botilstorp, Kerstin Michelsdtr, Gunnilla o Karin Michelsdöttrar skaftade alla deras och Anders Michelssons arvparter i Stenunge gård, Röl., 1/3 i hela gården, till Bryngel Tolfsson i Bön 6 systerlotter och Olof Torbjörnsson 2 systerlotter för 80 rdr.

Bryngel Tolfsson i Bön fullm. för Knut, Jacob o Per Rasmussöner i Fjälla, Nils Persson i Högen fullm. för Lars i Ekie o hans syskon samt för Ingierd o Marit Larsdöttrar, 1/2 av alla deras arvlotter i Högen, Röl., och dess ödegårdar, näml. 1/4 i Eletorp, 1/4 i Brårhögen, 1/4 i Krabbetorp, 1/8 i Lunden o 1/8 i Rinan, som de skaftade till Lars Svensson och Erik Svensson, 1/2 vardera. Dessa 2 bröder äga nu med arv o köp 1/4 i Högens gård.

Hoge Tolfsson skaftade sin arvlott i Bön, Rölanda, Germund Tolfsson, fullm. för Karin Tolfsdtr, Anders Andersson i Sörbön fullm. för sin hustru Guruna Tolfsdtr och på Tolf Tolfssons del i Bön, det skaftades till deras bröder Nils Tolfsson o Bryngel Tolfsson mot jord igen, till Huge Tolfsson 1/3 i Ökna, Karin T. 48 rdr, Guruna T. 1/6 i Ökna, Germund Tolfsson för den del han ärvde efter brodern Tol Tolfsson 10 rdr o moderns part 10 rdr, som Germund ärvt. Så äger nu Nils T. o Bryngel T. 3/4 i hela Bön och ödegården Qväserid(?).

Arvid Halvardsson i Lebo skaftade sin arvlott i Ökna, 1/3 i 1, till Huge Tolfsson, item skaftade Nils o Bryngel Tolfssöner 1/6 i Ökna till sin syster Guruna Tolfsdtr för betalning med deras arvjord i Bön, Rölanda.

Sven Jonsson fullm. för Anders Svensson i Taxviken skaftade hans arvpart i Taxviken, Steneby, 1/4 i 1, o dess ödegårdar o tomter Gårdsjö, Olofsbyn, Leråker o Mullnerud till väl:t Per Larsson o hans hustru Anna Persdtr för 45 1/2 rdr, som sal. herr Olof Laurentii arvingar uppburit, som hade samma arvjord i pant.

Per Andersson i Bintorp fullm. för Ragnilla Eriksdtr, Tord Weeleeksson(?), Olof Olsson för sin hustru Synoga Weliecksdtr(?), Malin o Marit Öyolsdöttrar, Mats Tronsson, Helga o Assborg Tronsdöttrar, Jon o Udd Torkilssöner skaftade deras arvpart i Norane, Töftedal, till Bryngel Andersson i Norane för 132 rdr. Så äger nu be:te Bryngel Andersson med sin hustrus arv o sitt köp allt övre Norane och 1/8 i nedre Norane och hela ödegården Björnestad.

Anders Olofsson i Kulesäter för sin hustru Kerstin Hansdtr samt för Anders Hansson o Anna Hansdtr skaftade deras arvlotter i Lidan, Gesäter, och ödegården Skrockan till deras broder Per Hansson i Lidan för 31 rdr till var broder och 18 rdr till var syster samt 32 rdr till hans bror Torbjörn Hansson.

Be:te Anders Olsson fullm. för Torsten Larsson skaftade hans del i Lidan, tilldelt i ödegården Solliden med en tomt Dölan, till Erik Hansson för 30 rdr. Erik äger så med eget arv hela Soliden o Dölan, som är 1/3 av Lidan.

Bryngel Tolfsson i Bön fullm. för Knut, Jacob o Per Rasmussöner i Fjälla, Nils Persson i Högen fullm. för Lars i Ekie o alla hans syskon och för Ingierd Larsdtrs part i Högen, Germund Tolfsson fullm. för Marit Larsdtrs arvingar skaftade deras arvjord i Högen, Röl., 2/4 i hela gården o dess ödegårdar 1/2 Elestorp, 1/2 Brårhögen, 1/2 Krabbetorpet, 1/4 i Lunden o 1/4 i Rinnan till Lars Svensson och Erik Svensson 1/4 i huvudgården o ödegårdarna, och Lars Tronsson, Erik Tronsson, Jacob Tronsson, Börta, Marit, L. Marit Tronsdöttrar andra 1/4 för 35 1/2 rdr av Lars o Erik och lika mycket av de andra.

Gustaf Stake till Ekholmen o Gillanda frågar, hur jordägarna i Stenunge, Röl., kommit att äga ödegården Asen med ängen Boredalen(?), som ligger på Gillanda ägor. Därpå svarade Torbjörn Larsson i Stenunge o Anders Michelsson för alla jordägarna, att ödegården och Kåredalen finns i deras gamla jordebrev av år 1576.

Per Andersson i Bintorp fullm. för Sigfrid Goll (15) i Enningedalen, Per Olsson (10) Brat för hans hustru Assborg Mattsdtr, item Elin Mattsdtr (10) skaftade deras arvlotter i Gunnarsnäs, Töftedal, till Håvel Bryngelsson i Gunnarsnäs. Håvel äger så med köp o sin hustrus arv 1/2 fjärdingen Gunnarsnäs o 1/2 ödegården Fagernäs.

Erik Lars Svenssöner i Högen och Germund Tolfsson fullm. för Clas Hansson (16), Anna o Karin Claesdöttrar (4), Gunnur Arnesdtr o Karin Borgersdtr (34) skaftade deras arvlotter i Södra Törsängen till Asmund Andersson i Törsängen (nämnes Anna Claesdtr och modern Gunnur Arnesdtr, som få 20 rdr).

1639

Anond Bagge i Öyersbo slagit sin hustrus moder.

Sal. herr Bengts arvingar i Steneby och legofolk.

Herr Bengts i Steneby arvingar betala Anders Larsson i Slången 12 rdr, som sal. Herr Bengt var skyldig.

Be:te Anders Larsson får njuta hemmanet Slången till nästa fardag och sedan råda arvingarna för jorden, dock han sin lott och del i Slången förbehålles på en systerlott efter sin moder, som var S. herr Bengts syster.

Vällärde herr Olof Petri i Hökesätter o hans hustru o husfolk svårt beskyllde av Abraham Bengtssons hustru.

Anders Stenarsson i Backen slagit Peder Larssons tjänare Måns Månsson.

Amon i Vaglen städt Jon i Dalen, Ödskölt.

Erik i Tveten(?) och änkan ibid svedjat in på Övre Böns ägor i Rölanda.

Karin Andersdtr, barnfödd Houge stran(?) är berättigad för sin moder i det 1/4 mtl Slången, som är sålt till S. herr Bengt Håkansson i Steneby, tillika med deras broders part för 21 rdr, brodern har betalt 14 rdr och herr Bengts arvingar skola därför betala Karin Andersdtr 7 rdr eller lämna henne sin del i jorden.

Gammalt skifte mellan Anders Svensson i Gesäter o Anders i Smebön av jord, som de o deras hustrur ägde i Gesäter och Vägenet, så att Anders Svensson med arvingar får Gesäter o Anders i Smebön o arvingar får Vägenet.

Bryngel Hansson i Jössdalen skaftade 1/7 i Näsbön, Röl., som han ärvt och köpt, till Sven Andersson i Hödalen, Arvid, Erik o Anders Anderssöner o dess syster Ingierd Andersdtr för 50 rdr.

Anders Eriksson i Årbol för sin hustru Gertrud Olofsdtr skaftade hennes arvjord i Nolgården, Ärtm., 1/3 i 1/2, till sin måug Lasse Björnsson o hans hustru, deras dotter Karin Andersdtr för 32 rdr.

Bryngel Toolsson, barnfödd i Kårid, tilltalade sin styvmor Anna Torbjörnsdtr att han ej fått fäderne och möderne. Bevisades att hans fader Tool Bryngelsson föll i manskada, och den hustrun han då hade, Lifva Asmundsdtr löste sin mans liv med sin arvpart i Hallorsbyn. Lösöre i boet gavs den fälldes barn till böter. Tol ägde 1/4 i Karid, därom är 5 broderlotter, 4 lotter till senaste kullen o be:te Bryngel l lott. Denna jord har styvmodern brukat för honom i 11 år, som hon skall betala städja för.

Torbjörn i Ulsrid, Röl., gift skattebonde, mökränkt Gunhild Nilsdtr, en fattig tjänstekona. De dödsdömdes.

Skattebonden Osmun Hansson i Härnäs, Ärtmark, slagit ihjäl en ung piga eller tiggebarn om 13 år, Dordi Hallvorsdtr, är 1638. Den dödas moder var Helga Stensdtr o morbroder Anders Stenarsson.

Anders Stenarsson i Ärtmarks s:n anklagades av en soldat Bryngel Håkansson, om misshandel.

Karin Jonsdtr är Sal. Chettil Jonssons samsyster i Rörvik. Karins barn få därför ärva honom.

Peder Hansson i Liden fullm. för Olof Björnsson i Ton skaftade en 1/2 äng eller ödegård Mellfjälla i Gesäter, som förr legat under Eklanda, till Jon Nilsson i Östfjälla för 26 rdr.

Anders Bengtssor. i Amlian har tillpantat sig av Karin Tolsdtr i Norane all hennes barns arvjord efter Anders Olsson i Amlidan. Ödskölt, för 12 1/2 rdr till Karin Tolsdtr och 40 rdr till hennes bror Germund Tolsson. Vittne Germund Tolsson i Bergtorp.

Chetill i Mellbyn ägde 1/4 i N. Hökesäter, Röl. Hans arvingar är Olof Chetilsson o Jon Chetilsson. Olof Chetilsson sålde sin del för 16 rdr, men Jon Chetilsson eller hans barn har ej fått ut något i N. Hökesäter. Hans arvingar äro Jon Andersson o hans medarva. Jon Anderssons arvingar ha rätt till 1/8 i N. Hökesäter efter deras morfader.

Jon Tronsson i Hollt, Håbol, har lånat till Lars Svensson i Mon, Töftedal, 10 rdr för pant 1/8 i Mon, som Lars löst till sig av Matts Gunnarsson i Buane, Idde gäld och s:n.

Björn Enarsson och Anna Enarsdtrs son Anders Olsson i Hollt, Sörbygden, lottade om deras skattejord, 1/4 i Botilstorp, 1/4 i Bästorp och 1/5 i Mon. De voro syskon (Björn o Anna). Botilstorp blev Annas lott.

Jon Bengtsson i Högen hade uppgillrat en stock och däri funnit sin granne Abraham Bengtssons vallpojke Erik Abrahamsson död.

Engelbret i Hugerid slagit sin gårdbo Anders ibid o hans hustru.

Dömt mellan Nils Halvorsson i Backa, Ödskölt, o hans svåger Simon Andersson för sin hustru Byrta Halvorsdtr att lösa av hennes syskon o deras barn 2/3 i 1/2 Backa gård, o Nils H. 1/3 i samma 1/2 gård. Nils har köpt o löst med sin arvsrätt den andra 1/2 gården. Nils brukar så 2/3 över hela gården.

Abraham Bengtssons hustru Kirstin i Äng har tillvitt vällärde herr Olof Petri, medtjänare i Ed, o hans hustru, att de försnillat av hennes egendom, när hennes man o hon voro i Tyskland. Edgärdsmän: Herr Olof Johannis, caplan i Steneby, Hans Andersson i Hökedal, Anders Andersson i Strand, Torbjörn Svensson i Sannerid, Chetill Andersson i Olasby, Nils i Hökesäter. Herr Olof och hans hustru Karin Michielsdtr blevo frikända.

Peder Andersson i Ökna, ogift dräng, mökränkt Tora Larsdtr.

Erik i Tolslätt o hans son Per Eriksson gått in på Enar i Ånims åker.

Bryngel Tols i Bön fullm. för Knut, Jacob o Peder Rasmussöner, item av Björn Tronsson o Gunla Tronsdtr, Peder Nilssor fullm. för Anna o Maritta Larsdöttrar och Gunnar Germundssons arvingar skaftade deras arvlotter i Högen, Rölanda, 1/4 i gården o 1/4 i ödegården Elofstorp, Bråsäter, Krabbetorpet, 1/8 i Lunden o 1/8 i Rinna till Lars Tronsson, Erik Tronsson, Jacob Tronsson, Byrta, Stora Marit o Lilla Marit Tronsdöttrar.

Hans Halvorssons barns arvjord i Ödskölts gård o s:n får Simon Andersson lega men ej köpa, barnen omyndiga.

Jon Amundsson i Högen, Ärtmark, får inlösa sina systerbarns arvjord i Lilla Flatan, Ärtm., systern var Helga Amundsdtr.

Herman Asgutsson fullm. för sina halvbröder Lars Asgutsson, Anders och Peder Asgutssöner och Bryngel Bryngelsson för sin sal. faders del, skaftade deras arvsrätt i Sanderöd, Ed, 1/2 gården, till vällärde herr Jon Halvardi, khde i Ed, o hans hustru Kirstin Eriksdtr.

Germund Tolsson i Bärtorp skaftade från sig sin köpejord 2/3 i N. Hökedalen, Ed, till herr Jon Halvardi o hans hustru.

Asmund i Höknäs för sig o Nils Segolsson i Kölvik fullm. för Halvor Andersson i Solom, Nils Anderssons barn och Elin Andersdtr skaftade deras arvjord i 1/4 mtl Lunden, Laxarby, till Olof Asmundsson, 2/3 av be:te torp Lunden för 29 rdr. Item skaftade de förra samt Jon Salesson 1/3 i be:te torp Lunden till Lars Eriksson och hans syskon för 14 rdr.

Enar Bryngelsson i Lidan skaftade sin hustru Ingrid Svensdtrs arvpart i Gårdsjö gård o 2 tomter Kölen o Bottnane, till hennes broder Byrje Svensson för 30 rdr.

Gunnar Stenarsson i Edsviken (står även Gunnar Larsson !!) o hans hustru Kerstin Jonsdtr skaftade sin köpejord i N. Eket, Steneby, till Anders Andersson i Eket o hans hustru Ingrid Andersdtr, som nu äger hela Norra Eket och torpet Säbyn.

Tron Jonsson i Ödsköld fullm. för Hallvor Nilsson o Björn Olufsson (Öjelsson?), skaftade deras arvjord i Hassletorp, Ödskölt, 1/2 gården o 1/2 i tomterna N. Björke o Kylevassen o Rösselbråten, till Sven Bryngelssons barn med Karin Öijalsdtr och Stenar Bryngelsson o hans hustru Ödgier Öjalsdtr, vardera 1/2 i 1/2 gården för 146 rdr.

Anders Nilsson i Vangen skaftade sin arvjord 1/2 skattetorp Bäcken, i Bäcke s:n, till Peder o Bryngel Halvorssöner Öbyn för 47 rdr.

Nils Halvorsson i Backen skaftade sin arvjord i torpet Holtet under Backa gård, Ödskölt, 1/2 i detta torp, till sin broder Anders Halvorsson för 16 rdr.

1640

Lasse i Lunden slagit Sven Hansson i Bodane.

Ifver i Töftesäter slagit Sten ibid.

Håkan Andersson i Ockna för slagsmål.

Peder Rasmusson i Bön slagit Nils Olofsson i Valberg, samma har Rasmus Jonsson i Bön gjort.

Olof Larsson i Hökesäter slagit h. Karin Michelsdtr ibid.

Följande ha dragit tullplatserna förbi: Nils i Asslebyn, Sten i Asslebyn.

De bönder som städjat norrmän att bygga sågkvarn vid Jacobsrudsströmmen, Töftedal.

Johan Bengtsson på Håbols stom bevisade, att han år 1639 upptagit samma helgård, crono Håbols stom, som var platt öde o skattfallet. Det har i 20 år varit i vanbruk, endels legat öde. Han fick 3 års frihet.

Enars i Botelstorp barn skola betala sin broder Jacob Enarsson, som inget fått.

Asmund i Hökedalen fullm. för alla Segols barn i Vammerviken skaftade deras arvjord efter deras föräldrar, näml. Kerstin Segolsdtr i Kållsbo, Malin Segolsdtr i Kier, o Marit Segolsdtr i Tömpte, deras arvjord i huvudgården Vammerviken o tomten Stockliden, Vårvik, till Björn Segolsson, Lars Segolsson, Tore Segolsson, Anna Segolsdtr, Gertrud Segolsson och Elin Segolsdtr, broder broderlott o syster systerlott, för vederlag: Kirstin S. allt torpet Kålsbo, Vårvik, Malin S. torpet Kier o Marit S. får tomten Håmmingen, Vårvik.

Anders Pedersson i Ormansbyn för sin moder Ragnela Tolsdtr o alla hennes andra barn, skaftade 1/3 i Norby gård o ödegården Rennelen, Myssemark s:n, till Gunnela Pedersdtr i Norby, för betalt till be:te Anders Pedersson 14 rdr o Rangela Pedersdtr 7 rdr. Så äger nu Gunilla med arv o köp 1/3 i Norby gård o ödegården Rennelen o ett gärde östan för kyrkan.

1641

Måns Pedersson i Bråten, Lerdal, bestulen. Halvard Jonsson i Torp har tagit tjuven.

En gammal tjuv Lars Svensson i Livarebol, Ed. Dömdes på grannarnas bön att hängas i galgen.

En gift bonde, Olof Andersson i Vången mökränkt Öijlla Andersdtr ibid. Han hade flytt. Hon dödsdömdes.

Syn mellan Bågen och Neesby i Laxarby. Bågen är Anders Linderssons gamla frälse o skatte. Neesbyn var repr. av Matts i Neesbyn o hans son Gullick Mattsson, även närv. voro grannarna Nils i Översidan, Gunnar Gunnarsson i Bratherud. Bratherud 1/4 mtl skatte är köpt från Nedersidan.

Chetell Olofsson i Risane fullm. för Håkan Toolsson o hans arvingar skaftade 1/4 mtl skattetorp Brenna till alla Jon Larssons barn för 60 rdr.

Germund Tronsson i Bergstorp fullm. för Jon Amundsson i Sörby o Halvard Svensson i Bäckevarf skaftade deras arvjord i 1/4 mtl Lebo, 2/3, till Olof Germundsson i Skötterud för 40 rdr till Jon o 20 rdr till Halvard o ett sto.

Bryngel Segolsson fullm. för sin svärfader Christier Pedersson o hans barn Lars(?) Christersson, Anna och Siri Christersdöttrar skaftade deras arvlotter i Halängen, 1/4 mtl, till Peder Halvardsson i Ödbyn för 107 rdr.

En ogift skattebonde i Eds prästgäll o Håbols s:n Chietell Andersson i Olofsbyn o hans gårdkvinna Anna Olofsdtr anklagade för barnamord, Hennes man dog för 2 år sedan. Vittnen: Chietells fäkona Byrta; Truls hustru i Risane. Chettil flydde ur fängslet och Anna blev avrättad på häradsrätteplatsen i Ödskölt 29 nov. 1641 och där i galgebacken nedgrävd.

En gift skattebonde Jon Amundsson i Kvarnviken mökränkt ogifta Maret Torbjörnsdtr i Flata. De dödsdömdes.

Bryngel Olofsson i Ballnäs, ogift, mökränkt en lönskekona Gertrud Larsdtr.

Hans i Ökna slagit Ingebor i Krookshult och Olofsdtr ibid.

Torbjörn Svensson i Usrid hade ej stulit från Halvard Jönsson i Holt och hans hustru. Edgärdsmän: Olof i Högsäter, Sven i Ödbyn, Herman i Bråten, Jacob i Björnered, Hans i Hökedalen, Hans i Skåtan, Stenar i Asslebön, Olof i Torp, Gunnar i Sandåker, Olof ibid, Anders i Tolslätt.

Bryngel Andersson i Berg, Ed, behåller den pantejord han har av Halvard Jonsson i Torp o hans medarva i Fögbo(?) gård, Röl., 1/2 mtl.

Herreman (24), Olof (26), h. Karin (13), Gunnor (13), Maret (13) herr Larses barn i Högesäter skaftade sin arvjord i Bintorp, Töftedal, 1/2 gården, till Peder Andersson i Bintorp o hans hustru Maret Larsdtr.

Arvid Andersson i Eklanda fullm. för Anna Hansdtr i Högena, Norge, skaftade hennes arvlott i Djupedalen, Gijsala s:n, 1/2 gården, till Sven Jonsson i Djupedalen o hans hustru Maret Michelsdtr för 45 rdr.

1642

En ogift kona Karin Börjesdtr i Solviken, Laxarby, mökränkt av sin systerman Tolf Nilsson i Sule o fått barn, Tolf rymd. Hon är "en fhantast och icke vid sina sinnen". Hon dödsdömdes.

Sven i Björnebyn sålt över gränsen.

En ogift kona Helga Tomesdtr i Kvarnviken mökränkt av en norsk murmästare Gullbrand Segolsson, rymd.

Peder Olofsson i Belnäs, Ed, mökränkt Maretta Bryngelsdtr, båda ogifta.

Arvid i Hedan o hans gårdbönder.

Bryngel i Kölviken slagit Olof i Ramsbyn.

Bullbrand i Näs, Vårvik, 3 ggr stämd.

Erik i Boane, Ed, sålt över gränsen.

Sten i Gärane huggit ek.

Måns i Ekebol, Steneby, för svedjefall.

Olof i Holm och Bryngel i Fjälla gått i borgen för Lars sågmästare i Skalen(?) att han skulle troligen tjäna Gustaf Stake, rnen nu har han fördärvat sågkvarnen och annat mera.

Enars i Ånims son och dotter stulit från Peder Eriksson i Boane.

Rafvel i Högsbyn har beskyllt Peder Segolsson i Jacobsbyn att han var skuld till Anders i Siögäreds död i Tössbo. Anders hade hustru och barn. Rafvel återtog sin beskyllning.

Välborne Anders Haraldssons tjänstekona Karin Andersdtr i Efvenebyn stulit från sin husbonde.

Öjol i Djupevik slagit med en yx i väggarna 2 ggr hos välb. Anders Haraldssons gård Näs.

Johan Bengtsson på Håbols stom klagade, att Truls Juthe intagit ett nytt torpeställe på Håbols stoms ägor, så han måste åter låta hemmanet bli öde, om torpet blir kvar. Nybygget utdömdes.

Anders Bengtsson i Våmman bevisade att han betalt till S. vällärde herr Bengts i Stenebys arvingar för Våmmans gård 47 rdr o de satt gården i pant till honom. Han skall ha gården eller pengarna.

Syn mellan Bränneberg o Röstorp i Röl., så att Gunne Simonsson i Röstorp får ett stycke skog.

Bryngel Tolfsson i Bön fullm. för Mats Enarsson i Hajom skaftade hans arvedel i Hajom, Töftedal, till Germund Tolfsson i Bergetorp för 80 rdr. Item skaftade Bryngel Tolfsson, för Herreman Larsson och hans moder Karin Herremansdtr i Torgorsby i Norge boendes, deras arvjord 1/2 Sörby gård, Ed, till Germund Tolfsson i Bergtorp för 65 rdr.

Olof Pedersson i Lian fullm. för Erik Jonsson i Bärgarenäs, Norge, skaftade hans arvjord i Hulebacka, Gesäter, 1/8 i 1, till Tolf Månsson i Hulebacka för 20 rdr.

Anders Andersson i Eke skaftade Claues Anderssons, Amund Anderssons, Börta Andersdtrs och Karin Andersdtrs, item Hårol Nilssons arvlotter i Kroken, Ödskölt, till Jon Nilsson i Kroken.

Hans Olofsson i Grimared skaftade Anna Larsdtrs bröstarvjord i Bergsgården, Ödskölt, till Börta Andersdtr för 11 rdr.

Hans Olofsson i Grimered skaftade Jon Pederssons o hans medarvas 1/4 i Skalltorp, Ed, till Mats Gammalsson för 20 rdr.

1643

Länsman i Eds gäld Per Larsson o länsman i Steneby gäld Nils Gudmundsson (8 juni 1643). Likaså 12 okt. 1643.

Olof Persson i Lian blev efter avlagd ed intagen i nämnden.

Jon i Gullarebyn slagit Karin ibid.

Karin Bengtsdtr i Gulångebyn slagit Karin Tolsdtr.

Torsten i Högen slagit Nils ibid.

Bryngel Olofsson i Högen slagit Börta Andersdtr ibid.

Öijal Andersson i Högen stämd.

Stenar i Suckan hotat Anders Bengtsson i Våmmen vid kyrkan.

Erik Nilsson Krabbe i Flatebyn för fälld skog.

Sven Bryngelsson i Dalen stämd.

Bryngel i Norane, ogift, mökränkt en Kristin.

Kjettel Olofsson i Risane fick 11 rdr av Ingebor Larsdtr i Kielsviken för 1/9 i Engen, Håbol, som han igenlöst på sin farbroder Rasmus Anderssons vägnar, emedan hon var närmare till jorden.

Botel Nilsdtr i Bergane, Steneby, anklagade Anders Tronsson i Hasslebyn om ett fördärvat sto.

Vådeld hos Anders Jonsson i Näverlösa, boende på 1/8 hemman i Steneby.

Marit Halvardsdtr i Ormansbyn tilltalade Barbro i Hugerid att hon fått 10 rdr för 1/12 i Hugerid, vilka 10 rdr hon tagit av Stenar i Asslebyn o gett åt Barbro. Vittnen: Christofer i Norebyn o Anna Eriksdtr i Valsebo.

Dömt mellan Christofer Jonsson o Lasse Esbjörnsson i Hellan, att Lasse skall ge Christofer sina utlagda pengar 26 rdr, som han givit Karin Esbjörnsdtr för 1/8 mtl i Hellan, annars behåller Christofer jorden.

Bryngel Olofsson i Bön skall betala Hans Hansson på Skogen för att han lät sin son gå knekt för hans son Hans Bryngelsson.

Lars Esbjörnsson i Hällan kvalde nämnden.

Enar Andersson får igenlösa sin moders jord, som är 1/8 i 1/2 gården Närsidan, som pantsatts till Anders Olofsson i Berg.

Hans Halvardsson i Vången stämd.

Anders Jönsson (Törsson?) i Ösviken stämd.

Björn i Klämarken stämd.

Gertrud i Strand stämd.

Herman i Bråten stämd.

Gunnar i Sandåker.

Anders Svensson i Lomelan(d) stämd.

Anders i Sörbyn o Per ibid stämda.

Germund Andersson i Vårvik s:n fullm. för sin halvbror Jon Anders(son) i Bön skaftade hans arvjord i Gällenäs, 1/5, utom 1/2 systerlott, i 2/3 i gården Gällenäs, till Lars Andersson i Kråkviken för 9 rdr. Andra syskon finns.

Bryngel Andersson i Borgan fullm. för Anders Bryntesson i Hool, Sillerud, o hans hustru Ingrid Andersdtr skaftade hennes arvjord i Gällenäs, Vårvik, till Germund Andersson o hans bror o hustru för 20 rdr. Germund äger nu med arv o köp 1/12 i 2/3 i Gällenäs o 2/3 i en ödegård Karsbyn, som han fått i syskonskifte.

N-mn Per Andersson i Bintorp fullm. för Tol Belecksson(?) i Norane, Jon Belecksson ibid, Synnova och Gertrud Belecksdöttrar skaftade deras arvlotter i Nedre Norane till Bryngel Andersson i Norane o hans hustru Ragnela Beelecksdtr för 68 rdr.

Erik Olofsson i Mon, Öijell Olofsson ibid, Gunella o Brita Olofsdöttrar o Gunella Toresdtr skaftade deras arvjord i Bästorp, Töftedal, 1/4 i hela gården o dess ödegårdar Hällan 1/4, Kåålåckran 1/4, till Anders Jonsson i Bästorp o hans hustru Karin Jonsdtr för 45 rdr.

Brita Bryngelsdtr (20 1/2) i Bön - till 1/10, Ingrid Bryngelsdtr (20) och hennes dotter Karin Larsdtr till 1/10 och Björn Enarsson (37) i Bästorp till 1/5 i hela Mon, Töftedal, som är tillhopa 2/5 i hela gården, skaftade dessa delar till Erik Olofsson i Mon 3/10 och hans syster Gunela o Brita Olofsdtr 1/10 (1/2 av Björns del). Ingrids man var Lars i Mon.

Lilla Karin Björnsdtr, Brita Björnsdtr, stora Karin o Elin Björnsdöttrar skaftade deras arvjord i Hålt, Töftedal, till deras broder Halvard Björnsson i Hålt för pengar till var systern. Han äger nu hela Hålt, 1/2 mtl.

Knut Olofsson Ulfpassbo skaftade en öde gård Mon från Ulfpassbo i Rölanda, till Arond Andersson i Böle för 7 sv. daler till Knut Olofsson, o 14 S. dlr till hans fader Olof i Ulfpassbo.

Anders Persson i Vernebo o hans brorson Sven Asmundsson ibid bytte jord, så att Anders får 1/3 o 1/2 /8 i hela Värnebo, Tisselskog, o en tomt Baleken, norra delen av gården, och Sven får 1/3 o 1/2 /8 i Värnebo o en tomt stora o lilla Jerpestolen, södra delen. Olof Eriksson i Bocklared har den tredje 1/3 i Värnebo, utom den systerlott eller 1/8, som Anders Persson o Sven Asmundsson köpt av Anna Persdtr. Olof har en tomt Högen på sin 1/3.

Nils Andersson i Tässleskog s:n i Häär för sin hustru skaftade hennes arvlott Efvenbyn, Ödskölt, 1/7 i hela Evenbyn o en ödegård Måsslaggen, till Sven Bryngelsson i Assletorp o hans hustru Elin Pedersdtr och Nils Bryngelsson i Evenbyn o hans hustru Börta för 32 rdr.

Anders i Kroken med sina syskon Sven i Boane o Nils ibid, Tolfs barn i Vägne, Håbol, Bryngels barn i Kroken, Anna i Torsnäs i Skillrobygden, Värml., Kerstin Olofsdtr i Artemarken i Örsbyn begärde laga fång på sin mormoders jord i Östkroken, Laxarby, att som närmaste bördesmän inlösa av Jon i Kroken.

N-man Asmund Andersson i Hökenäs skaftade sin arvlott i Gunnarsnäs, 1/5 i 1, för 45 rdr, item Bryngel Andersson 1/5 i samma hela gård för 42 rdr, item på sin syster Elins vägnar 1/10 ibid för 20 rdr till Per Andersson i Strand, o hans hustru som är bördig därtill, samt en 1/2 tomt Backen i Gunnarsnäs för 107 rdr.

Drängen Olof Månsson i V-borg, ogift, mökränkt Anna Siggesdtr i Ramdalen, ogift piga.

Ögäll Andersson i Högen hemgång hos Anders ibid.

Soldaten Jon Jonsson i Bälenäs stulit.

Karin i Ånim tjuvskyllt Eriks hustru i Tolslätt.

Peder Larsson i Bartorp mökränkt Börta Larsdtr, ogifta.

Claus i Skårdalen begär laga syn.

Hans Halvardsson i Vången mökränkt Sigrid Carlsdtr i Tången, ogifta.

Per Uddsson i Torp beskylld genom bygdeskvaller att ha slagit ihjäl en karl på vägen från Uddevalla marknad. Vittnen: hans stallbröder på samma väg Jon i Rudalen, Sven i Tolslätt o Lars i Torp. Han frikändes.

Segol Nilsson i Herrenäs frikändes.

Torsten Månsson i Backen.

Major Jacob Davidsson anklagade Simon Persson i Åsen att han i 14 bott på hans gård Nyböle och hans hustru några år förut och inga hus byggt, item anklagade majoren även Anders Andersson i Sörby.

Per Björnsson i Eng anklagade Herrman i Bråten för skogsåverkan.

Barbro Halvardsdtr i Hugerid skall betala Marit Halvardsdtr i Ormansbyn 10 rdr.

Helga Stenarsdtr i Hernäs fick 24 rdr av Nils Nilsson ibid, som hon utgivit för hans broders arvjord i Herrenäs, som Nils löste.

Anders Stensson i Hvitberg stämd.

Olof i Belenäs stämd.

V:de herr Jon i Ed besvärar sig över Olof i Skötterud att han mot förlikning o laga dom tillvällar sig in på hans mark i Lerbäck i skogen.

Erik Svensson i Tolslätt klagar att han köpt av Enar i Ånim 1/16 i hela Tolslätt för 10 år sedan och Enar ej velat ge skaft. Om så ej sker, skall pengarna återbetalas.

Anders, Sven o Erik Evenssöner i Tolslätt ha länge trätat om husen i Tolslätt. De förliktes nu.

Segol i Backen begärde på Jöns o Svens vägnar i Torp laga syn mellan deras ägor o Skötevattnet.

Laga syn i Skiösian, Ärtmark, mellan 2 bröder Anders o Sven i Siösian.

Hustru Karin i Rölanda skaftade sin arvlott i 1/2 Vessennan, som är 1/2 gård, i Eds s:n och tomter 1/2 Högen, 1/2 Brorid, 1/2 Bastorp, till sin dotter Anna Persdtr o hennes man Per Larsson för 110 rdr.

Mattes Enarsson i Hajom, Töftedal, för sin hustru Rangela Eriksdtr skaftade hennes arvlott i Årbol, Dalskog, 1/9 i 1, o en kvarnström, till Lars Tolfsson i Tegen för 30 rdr.

N-man Björn Tronsson i Ödskölt fullm.. för Margareta (31 1/2 rdr) o Elin (15 rdr) Erfvidsdöttrar skaftade deras 1/3 i östra halva gården Assletorp, Ödskölt, o i dess ödegårdar Rösbroten, Björke, Kielvasen o Sörböle, till Sven Bryngelsson o hans hustru Elin Pers.

1644

Länsmän vid båda tingen Nils Gudmundsson o Per Larsson.

Segol Nilsson i Herrenäs är närmst att lega sin syster Ramfrid Halvordsdtrs jord i Herrenäs.

Nils i Backen i Ödskölt är närmast att bli målsman för sin broder Jon Halvardssons barn och Sven i Vernebo vara därifrån alldeles skild såsom barnens vederdeloman.

Anna Pedersdtr i Sösian får för sin sal. får lösa en broderlott i Sösian efter hennes farbror Asmund Nilsson, som nu i Norge är. Hennes farbroder Anders i Sösian har näml. förut fått sin lösen i en annan broderlott. Deras far Nils i Sösian. Nämnes även en Sven Nilsson.

Olof Håkansson i Slången o Anders Bengtsson i Våmman om jord. Olofs bror sal. Bengt. Han o hans andra syskon Nils, Ingrid, Marit, Kirstin o Olof.

Nils Persson i Koppedalen skaftade 1/3 i hela Tveten, Rölanda, till Bryngel Tolfsson i Bön o hans hustru Börta Persdtr, och Nils Tolfsson o hans hustru Ingrid Andersdtr i Bön, Rölanda, för 120 rdr.

Kirstin Arnesdtr i Tveten o Malin Arnesdtr skaftade deras arvejord i Tveten, som var 1/3 i gården, o 1/3 i en tomt Hönholt till sin systerson Arne Andersson i Böle o hans hustru Märta Tronsdtr för 85 rdr.

Olofs i Lian svärfader Torbjörn Larsson om 1/3 i Stenungen. Nämnes Bryngel i Bön, Halvard i Torp, Lars Torbjörnsson o Olof Torbjörnsson i Stenungen, som klandra (Torbjörns söner o mågar??)

Torbjörn Larsson i Stenungen o hans hustru med sina barns o mågars samtycke skaftade 1/12 i hela Stenungen, Rölanda, hans avlingejord, till Bryngel Jonsson i Gesalen i Rölanda o hans hustru Anna Andersdtr för 15 rdr. Bryngel äger nu med detta o förra köp 1/3 i Stenungen.

Anders Olofsson i Hugerid har för 43 rdr inbördat till Sven Persson i Ringelanda 1/2 Bräckan, som han tilldömts som bördesman. Sven Perssons farbroder Anders Svensson i Ringelanda.

Anders o Olof Gunnarssöner o Åsta o Marit Gunnarsdöttrar tilltalade sina halvsyskon Ramfred, Marit o Anna Persdöttrar om jordlösen i 1/2 Delefors, Gesäter, efter Ramfrids samsyster Gunnela Persdtr, som är död utan barn. Ramfrid visade 2 skaftebrev, att hon och Marit, Anna o Gunnela Persdöttrar har tillbytt sig för deras arv, köp o mödernelösen denna 1/2 Delefors till evärdlig ägo, o deras halvsyskon skola behålla den andra 1/2 samt Rorstorp i Rölanda, eftersom fadern Gunnar Simonsson i Rörtorp med bägge kullarnas moder Karin Nilsdtr så gjort o slutat. Det fastställdes.

Kerstin Eriksdtr i Hindalbyn o hennes andra systrar tilltala deras bror Jon Eriksson i Hindalbyn om deras arvjord i Hindalbyn, som är all östra gården o 1/3 i Näs i Ed och 1/7 i halva östra Hökesäter. Det befanns att i moderns välmakt var brodern Jon Eriksson tillåtet både i fäderne och möderne 1/4 i hela Hindalbyn och 1/3 i Näs. Så skulle systrarna Kirstin ha 1/4, Anna 1/4 o Elin 1/4 i Hindalbyn och Helga behåller 1/7 delen i Hökesäter. Jon är yngst. 1/3 delen i Näs är såld av föräldrarna och Jon har fått pengarna och inlöst Annas del i Hindalbyn och äger 1/2 gården och legt 2/3 av Kerstins arvlott och Kerstin har legt 1/3 därav. Jon har så till bruks 2/3 i gården.

Efven Stenarsson o hans syskon Anders, Halvard, Arvid o Gammal Stenarssöner skaftade all deras arvjord i Tolsläitt, 1/8 i hela gården, till bemälte Erik (vem?) o hans hustru Ingebor Andersdtr för 20 rdr och Erik äger med arv o köp 1/4 och 1/16 i hela gården.

Nils i Tingvalla har stuckit Säffring ibid.

Erik i Tolslätt anklagade Enars i Ånim dotter Anna för stöld av korn på åkern.

Bryngel Andersson i Högen har pantsatt o sedan sålt till Christofer Jonsson i Vrångebäck sin arvjord i Högen, Steneby, 1/3 i 1/2 gården och 1/3 i ödegården (Suckan) Huken, som var hans moders arvejord, för 41 rdr. Rasmus i Bön klandrar köpet.

N-man Bryngel Olsson i Bön fullm. för Matts Andersson i Näs skaftade hans arvejord i Över Näs, Håbol, 1/5 i 2/3 i Näs, item Jon Halvardsson i Näs o hans syskon Olof o Per Halvardssöner skaftade till Erik Anderssons barn i Näs, så att Erik Anderssons barn nu med arv o åtsk. köp äga all gården Näs och Erik Anderssons hustru Barbro Halvardsdtr har fått betalning av Eriks barn.

Bryngel Olsson i Bön skaftade sin arvejord i Bön, 1/4 i denna halva gård i Steneby till Hans Hansson på Skogen o hans arvingar. Hans har en son Per Hansson; knekt.

Bryngel Andersson i Gunnarsbyn, Töftedal, har lånat Hans Esbjörnsson i Båkerid 26 rdr och fått i pant Hans jord i Jacobsröö, 1/4 ibid. Bryngel har köpt 1/11 i den andra 1/4 i Jacobsröö.

Erik i Tolslätt begär lagfart på den 1/16 som Enar i Ånim o hans hustru för 10 år sedan sålt honom. Han fick skaft av Enar Jönsson i Ånim och hans hustru Karin. Item Efven Stenarsson o hans syskon skaftade en halv 1/4 i Tolslätt till Erik Efvensson i Tolslätt o hans hustru Karin Ifvarsdtr, Erik äger nu 1/4 och 1/16 med arv o köp i hela Tolslätt.

1645

Länsman i juni Per Larsson o Nils Gudmundsson. I nov. Per Larsson.

Anders Eriksson i Tormansbyn v:tt Anders Haraldssons bonde.

Bryngel Bengtsson i Nilsbyn skall igenlösa 1/12 i 1/2 Arnebön, som han påntsatt för sin moder, henne ovetande,

Olof Håkansson i Slången anklagade Olof Svensson i S. Näverlösan för skogshygge in på hans gård.

Bryngels fader i Bön, Ärtmark, Olof Jonsson. Bryngel o hans syskon är närmst till den jord, som Ingebor Andersdtr, Olof Jonssons syskonbarn efterlämnat i Bön, Ärtmark, 1/4 i hela gården,

Anders Jonsson i Holebacka anklagade Tolle i samma gård, att han slagit hans hustru Barbro, som i sin tur slagit Tolles hustru Anna.

Anders o Tolles halva gårdar i Holebacka skall delas skog emellan, emedan de aldrig är utan inbördes kiv o träta.

Nils i Tingvalla anklagade Sven ibid att han slagit hans hustru Helga.

Sven Nilsson o Säfring i Tingvalla har åverkat varandras skogar.

Jacobs dotter i Engen Gertrud har stulit hos sin husbonde Måns i Runhult.

Elin Persdtr i Efvenebyn om arv efter hennes sal. man Sven Bryngelsson. Hon har barn och styvbarn. Deras farbroder Stenar målsman. Svens andra hustru Elin. Barnen ha även farbröderna Lars o Nils.

Jon Eriksson o Märta Eriksdtr i Högen o deras syster Åsta skaftade all deras arvjord i Smebön i Rölanda och Per Larsson, länsman, skafta å Kronans vägnar en kronopart Ramfribyn inne i samma gård till deras bror Anders Eriksson i Smebyn o hans hustru Börta, item Anders Björsson i Tveten för sin hustru Anna Eriksdtr skaftade hennes systerdel, 1/9 i 2/3 i samma gård till hennes brorsöner Arvid Andersson o hans hustru Karin Andersdtr, Erik o hans hustru Karin Persdtr, Sven o hans hustru Elin Andersdtr för 20 rdr på var systerlott o 40 rdr för broderlotten. Anders äger sålunda med arv o köp 2/3 i 2/3 i all gården och hans söner Erik, Arvid o Sven äga med köp en systerpart eller 1/9 i 2/3 i hela gården.

Ingebor Andersdtr i Hean, Tisselskog, skaftade 1/8 i Hean, som är byggt o upptaget på Ramdal ägor i Tisselskog, till Börta Eriksdtrs barn Halvard o Erik Hanssons barn i Borgan. Deras fader är Hans Simonsson.

Hustru Börta i Ankälsrud har beskyllt Karin i Gullungebyn, att för sal. mäster Olofs hustru i Steneby bekänt det hon skulle hava låtit förgöra eller själv förgjort herr Olof i Steneby. Börta fick plikta och Karin sades fri.

Om Olof Andersson o Anders Andersson i Nordfjäll ej före nästa ting igenlöser den jord Torsten Olofsson köpt i Nordfjäll, 1/6 i hela gården, får denne lagfart.

Erik Engelsson i Lian fullm. för sin moder hustru Kerstin Eriksdtr och hennes barn efter Engel i Låbbyn, hans syskon skaftade deras arvjord i När Sian, Laxarby, 3/4 och 1/16 eller 13/16 i hela gården, item Anders Olofsson i Berg fullm. för sin hustru Anna Olsdtr o hennes syster Kerstin Olsdtr skaftade deras arvjord i När Sian, 1/16 i gården, till vel:tt o förståndige Nils Gudmundsson, kronans länsman o uppbördsman i Steneby gäll, o hans hustru Anna Eriksdtr för betalning 119 rdr till Engel Larsson o hans hustru o barn och till Anders Olofsson 2 Pund koppar. Så äger nu Nils Gudmundsson Brun 7/8 i hela gården o ett kvarnfall därunder, Nedre fallet, förutom andra strömmar till kvarn o såg, som ock i tompten eller ängen Skrubbered på andra sidan sjön eller tjärnet.

Bem:te Nils Gudmundsson och Erik Krabbe i Flatungebyn, fullmäktiga för Jöns, Nils, Asmund o Rasmus Tolfssöner o deras systrar Sigrid, Barbro, Elin o Elin Tolfsdöttrar, skaftade deras arv- o fädernejord i Vasskroken i Laxarby, 1/3 i nämnda 1/2 gård Kroken, till Anders Hansson i Kroken o hans hustru Karin Nilsdtr för 23 rdr, som deras fader uppburit enl. pantebrev. Ånders Hansson äger nu med arv o köp 2 broderlotter i all Vesskroken o kvarnfall i Skåpeström och i Groeres tomt.

1646

Länsmän Per Larsson o Nils Gudmundsson i mars.

Börta Stenasdtr i Töftesäter besvärade sig över sina syskon, att när bytet efter föräldrarna skedde vintern 1645 i löst o fast, ha de vägrat henne hennes rätta del.

Om Anders Bengtssons skaft å Våmmen, som han köpt o utlagt 218 rdr för.

Arvid Perssons gård i Dagsviken.

Mattes Persson i Sannerud, ogift lösdräng, har 2 barn, som han mördat, med sin faster Olug Olsdtr, en ogift änka ibid.

Stenar Björsson i Sund o hans syskon förliktes om deras arvejord i Sun, att Stenar, Hans, Michel o Karin få huvudgården Sun med dess tomter o lägenheter Jordalen, Rålen, Hesthagen, Sannebo, Igelbacka o Liusnäs. Sedan skola systrarna Guri o Marit Björnsdöttrar få Vikanskär och dess lägenheter, kasemarker, rödningar m m. Gurus man heter Asmund.

Nils Bryntessons hustru Ingrid Eriksdtr i Nästviken o hans syskon inlade en häradsdom av 6 okt 1630, enl. vilken hustru Dordi Germundsdtr i Nästeviken är tilldömd sin sonbarns arvejord i Kesviken i Vårvik efter ingen närmare arving är därtill, o begärde nu lagfart därpå. Avhände sig Sven i Kesviken o alla hans andra arvingar all den del som hans dotter Ingrids S. dotter ägde i gården o hennes son Nils Nilsson efter sin trolovade moder ärvde, som är 1/4 i hela gården, till nämnde Nils Nilssons farmoders Dordis barn Ingrid Eriksdtr o hennes man Nils Bryngelsson i Nästviken, som denna gård med sin hustru av hennes syskon köpt.

N-man Nils Segolsson i Kölvik på sin broder Lars vägnar inlade ett bytesbrev o begärde på sin broderdel lagfart. Alltså länsman Per Larsson fullm. för alla Nils Segolssons syskon skaftade deras arvslott i den tilldelte Segols part i Gellenäs, som är 1/3 i hela huvudgården Gällenäs och 1/3 i två ödegårdar Forsbyn o Sannerud till Hans Segolsson och hans hustru och barn.

Efven i Holt, Töftedal, har stulit korn från Sven Larsson i Töftesäter.

Hederlige hustru Karin i Rölanda.

Börta Tronsdotter i Bergstorp.

Tolle i Holebacka frikändes från Anders Jönssons ibid misstanke att ha vållat hans sons död.

Börta Rekarsdotter i Kålsäter har jord ibid.

Anders Enarsson inhysesman i Solvik

Anders Duva har 1643 upplåtit åt Anders Haraldsson Svenske o hans hustru sitt arv, som är 2 gårdar Näs och Edsviken. (utförligt)

Erik Krabbe i Flatebyn fullm. för Anders Gunnarsson i Began (Bågan?), Olof Gunnarssons barn, Bryngel Gunnarsson, Märta o Börta Gunnarsdtr såväl som Bryngel Mattesson, Skierröd skaftade deras arvjord i Bratterud i Laxarby åt deras broder Gunnar Gunnarsson i Bratterud i Laxarby o hans hustru Botela Asmunddotter. Bröderna Anders o Bryngel få 12 rdr, Olof Gunnarsson o Bryngel Mattesson lika jord igen i Våmman, Märta 6 rdr o Börta 6 rdr, och Gunnar har sålt sin jord i Atleberg i Ödskölt och sin hustru Börtas jord i Solvik, Lunden o Krogsbyn och inlagt i Bratterud, varför han nu äger med sin hustru Börta med arv o köp o skifte allt Bratterud.

Olof Andersson i Gråsjö, Torbjörn Larssons hustru Dordi Andersdtr i Hviteberg, Bryngel Håkanssons hustru Barbro Andersdtr, Gunnar Anderssons barn, Gunvar Andersdtr i Björbyn o Gertrud Andersdtr i Högkil o Karin Andersdtr i Böle skaftade deras arvjord i Gråsjö, Ärtmark, till Björn Bryngelsson i Gråsjö o hans hustru Marit Andersdtr för betaln. till var brodern o broderbarnen 20 rdr, till var systern o systerbarnen 10 rdr. Så äger nu Björn o hans hustru med hennes egen arvpart hela 1/4 delshemmanet Gråsjö.

Anders Svensson o hans syskon i Lomelanda skaftade 1/4 utom 1/5 i hela gården (Lomelanda?) till Barbro Svensdtr, sal Gudmund Amundssons fordom länsman i Sällsäter hustru, för 80 rdr, varför Barbro nu äger med arv o köp hela 1/4 i Lomelanda gård.

Per Jonsson i Högen, Steneby, för sin hustru Gonna Mattesdtr o hennes syster Ingrid Mattesdtr skaftade deras arvjord i Gunnarsnäs i Töftedal, item n-man Per i Prästgården fullm. för Sigfrid Mattesson i Jacobsrud o Hanses i Båkered o Per Brets(?) barn skaftade deras arvjord i Gunnarsnäs till Halvard Bryngelsson och hans hustru Assborg Bryngelsdtr för 66 rdr. Så äger nu Halvard med arv o köp allt 1/4 delshemmanet Gunnarsnäs med Fagernäs ödegård o en bäckekvarn.

Gunnar Ifvarsson i Grimshean fullm. för Anders Olsson i Koppungen och hans syster Gunnela Oldtr ibid, såväl som Botela Bryngelsdtr i Germundebyn skaftade deras arvjord i Järane o Suckan i Laxarby till Stenar Bryngelsson i Järane o hans hustru Karin Tomasdtr för 12 1/2 rdr till Gunla, 25 rdr till Anders Olsson, till Botela lika jord igen, som var all hans arvejord i Germundebyn, Laxarby, då hon gav honom 40 rdr i förbättring. Stenar äger nu allt Järane o allt Suckan.

Anders Hansson i Hindalen och Torbjörn Eriksson ibid fullm. för sina hustrur Rangela och Karin Andersdöttrar, item Segol Nilsson för sin hustru Barbro o Lasses hustru Dordi i Ekeråsen o alla deras andra medarva skaftade all deras arvjord efter Hans Amundsson, deras hustrurs syskonebarn, som är 1/3 i allt Hijdalen, till Enar Persson, tvenne mågar Anders Assersson i Hijdalen o hans hustru Anna Enarsdtr, Ola Andersson o hans hustru Kerstin Enarsdtr för 30 rdr.

Nils Andersson i Dalen o hans bror Bryngel Andersson, item deras moder Karin Tolfsdtr skaftade deras arvjord i Amliane i Ödskölt, som är 1/2 gården Amliane, till Anders Bengtsson i Amliane o hans hustru Elin Olsdtr för 53 rdr, varför Anders nu äger med sin hustrus arvjord o bägges köp allt Amliane och en kvarnström.

Mattes Persson i Kvarneviken, Bryngel Mattsson i Skärbo, Anders Gunnarsson i Bågan, Bryngel Gunnarsson ibid och deras medarva skaftade all deras arv i Våmman i Steneby, som är hela gården Våmben o dess underliggande tomter half Suckan, Olasbyn, Tarmen och en bäckekvarn, dock Börta Gunnarsdtrs systerlott o Olof Gunnarssons broderlott o Gunnar Gunnarssons halva broderlott undantagna, till Anders Bengtsson i Våmben o hans hustru Ingebor Olsdtr för 218 rdr. Han äger nu hela gården utom ovannämnda undantag.

Anders Michelsson i Hagen bevisade med n-man Olof Pedersson i Lian att han köpt av Amborg Enarsdtr i Borgan all hennes arvjord i Hajom i Töftedal, 1/5 i hela gården för 41 rdr. Köpet var nu klandrat.

1647

Länsmän Per Larsson o Nils Gudmundsson Brun.

Enars i Ånim son Björn.

Anders Jönsson i Bälnäs, korpral, har sålt till sin syster Sigrid Jonsdtr i Koppedalen, Rölanda, o hennes man Sven Persson all sin arvjord i Bälnäs, 1/4 i hela gården o lika del i den norra tomten Valberg för 7 rdr.

Gertrud i Engen, Håbol, bevisade med Sven Jonssons i Skällesäter skaftebrev 26 aug 1626, att hennes man Anders i Engen sålt hennes arvjord i Sällesäter o Råbacka för 26 rdr och satt henne i visso en lott Engfället och barnen 1/3 i Engen. Det bekräftades.

Ingell Bryngelsdtr i Assletorp är med sin dotterbarn Torsten närmst vara sin barn o dess (Torstens) moders syskons Ola, Jon, Märta o Ögall, arvingar i den jord de fått i Assletorp. Ingell o Torsten får 1/2 var.

Elin Persdtr i Efvenebyn med sin styvbarns målsman Jon Jacobsson i Loken förliktes om jord, att Elin skall bruka sina styvbarns jord i Efvenebyn och de behålla hennes lott i Assletorp.

Henrik i Sösians hustru o (hennes) farbroder Asmund.

Länsman Nils Gumundsson i Närsian om torpet Lian under Närsian, som han löst av bördesman. Olof på Lian, som bor på Lian o är rätte arvingen på sin hustrus vägnar, ville inlösa torpet, som han får göra före påsk. Engel i Låbbyn ägde (förut) både Lian, Närsian o Låbbyn.

Törbjörn Hansson i Skruckan skaftade 1/6 i hela gården Lian o underliggande tomt Skruckan och Sollidan till sin bror Per Hansson i Lian o hans hustru Börta Olsdtr hälften därav och hans son Olof Persson i Lian och hans hustru Greta Torbjörnsdtr för den andra 1/2 däri för 40 rdr. Eftersom Per Hansson ensam står i jordebrevet 27 juni 1638 och ej hans son Olof, som jämte honom löst jorden, så blev nu jordebrevet i detta fall rättat.

Elin, Karin o Gurin Gunnarsdöttrar i Högen o Toor i Ormansbyn på deras fader Gunnar Amundssons vägnar i Östra Högen ha ingått jordejämkning, att emedan Gunnar sålt sina barns moders jord i Lobyn i Laxarby har han efterlåtit dem komma till lika del med sig, som är 1/4 i hela Högen, varför döttrarna äga 3/4 och fadern 1/4 i Högen.

Bryngel Olsson i Eke, Steneby, o hans syskon Dordi, Karin och Garus(?), item Erik Krabbe fullm. för Börta Gunnarsdtr i Knullebodane o Märta Gunnarsdtr i Backa skaftade deras arvjord i Våmmen, Steneby, till Anders Bengtsson i Våmmen o hans hustru Ingebor Olsdtr för 30 rdr till Bryngel o hans syskon o 20 rdr till Börta o Märta. Han äger nu hela gården.

Grells dräng Sven Halvardsson i Räfmarken.

Anders Olsson i Hugered har för lång tid sedan köpt av sina syskon deras arvjord i Hugered för 76 rdr, men har varken fått skaft eller sina pengar tillbaka utan saken uppehållen av hans systerbarn som bo i Norge Tol o Anders Segolssöner, deras medarva.

Herr Jon i Ed och Olof i Skötterud tvista, att de förorätta varandra på jord i Skötterud. Beviljades att nämnden, när Olof och herr Jon det äska, repa o dela hela Skötteruds gård i 4 broderlotter o tillse vem av dem sker för när och sedan rätt emellan dem laga o förlika.

Anders Amundsson i Engen har i sin o sin hustrus stora trång, nöd o fattigdom sålt sin arvjord, 1/2 Engen, för 60 rdr och hans hustru har inget sålt av sin jord, varför beslöts att av hennes Gertruds jord i Engfellet som hon fått i vederlag för den jord hennes man 1626 sålt för henne i Sällsäter o Råbacka skall tas 1/3 dels värde, bem:te Anders Andersson(!) och hans barn till upprättning och vederlag.

Jon Anderssons i Mellbyn o Bryngels i Berg samskötte skog. Marit Jonsdtr äger 1/8 i den andra halvgården i Mellbyn, som Bryngel äger. Bryngel skall vara närmast att lega den.

Anders Svensson i Ringlanda skaftade 1/4 i 1/2 Bäcken, Rölanda, som hans brorson Sven Persson ur oskylda händer vunnit o löst enl. dom 1644, till sin brorson bem:te Sven Persson o hans hustru Ingrid Asmunddtr för 43 rdr, varför han äger 1/2 Bräcken o lika lott i en ödegård o kvarnström.

Michel i Ljusnäs skaftade sin broderpart, som han ärvt i Sun o Ljusnas, Nössemark, till hans bror Stenar Björsson o hans hustru Ingrid Björsdtr till 1/2 o Hans Björsson o hans hustru Karin Asmundsdtr till andra 1/2 för 82 rdr. Så äger Stenar med ödegården Jordalen genom arv o köp all norra delen i gården, som är 4 systerlotter, eljes 1/2 Sun o 1/2 Ljusnäs, allt Häshagen, allt Sunnebo o 1/2 Råland. Hans äger med sin bem:te tillkommande hustru med sin syster Karins del, som han sig tillbytt av Engelbrekt, sunnare delen, en tomt Moserud, 1/2 Råland enl. tidigare bytesbrev 8 juni 1646.

Helge skräddares barn i Böle, Ifvar Helgesson o Börta Helgesdtr i Flatebyn, item Sven Persson i Koppedalen, Göa Björsdtr o Göa Andersdtr skaftade 1/2 av deras arvjord i Koppedalen till Gullbrand Andersson i Flatebyn i Lerdal o hans hustru Kerstin Svensdtr för 65 rdr. Han äger nu 1/2 Koppedalen.

Bryngel Tolsson i Bön fullm. för Helge skräddares barn i Böle, Barbro, Göa o Märta, item Göa Björsdtr o Göa Andersdtr o Sven Persson i Koppedalen skaftade 1/2 av deras arvejord i Koppedalen till Nils Persson i Koppedalen o hans hustru Helga Larsdtr för 65 rdr. Så äger han nu 1/2 Koppedalen.

Gamle Erik Olsson i Hödalen, unge Erik Olsson i Torp o hans systrar Karin o Anna Olsdöttrar skaftade sin arvjord i Tveten, Ödskölt, och 1/2 Hengsten utom 3 systerlotter i denna 1/2 gård till Lars Olsson i Gunbjörnbyn, Rölanda, o hans hustru Gro Olsdtr för 50 rdr. Han äger nu genom arv o köp 1/2 Tveten o 1/2 Hängesten utom 3 systerlotter.

Dele utstakades mellan Anders i Amlianes o Jon o Stenars ägor i Kroken, Ödskölt.

Rågång mellan Tegen o N. Herrnäs: Asmund bor på södra delen i N. Herrnäs. Där är en ödegård Grafdalen.

Hans Halvardsson i Vången, o Jon i Kroken fullm. för Halvard Halvardsson skaftade deras arvjord i Vången, Ödskölt, som var 2/7 i 1/4, till Arvid Halvardsson i Vången o hans hustru Elsby Nilsdtr för 22 rdr. Han äger nu med arv o köp 3/7 i bem:te 1/4 samt lika del i ödegårdar Gellsängen, Sunholt o Ränje.

Bryngel i Bön, Tron Germundsson i Börtorp för sig o sina syskon o Bryngel fullm. för sin mor Börta Tronsdtr skaftade deras arve- o avlingejord, som de ärvt och hon med sin man avlat har, av Mattes Enarsson i Hajom, item b:te Bryngel fullm. för Amborg Enarsdtr på Fjället i Krokstad skaftade Hajom i Töftedal till Anders Michelsson i Högen, Rölanda, o hans hustru Rönnung Hansdtr för 80 rdr åt Börta o hennes barn o 40 rdr till Amborg. Så äger nu Anders o Rönungh 3/5 i hela Högen o ödegårdarna Holane, Nuffverud o kvarnfall i Holleström.

Torbjörn Uddsson i Torp fullm. för Jacob Gunnarsson i Torp, Elin Enarsdtr i Hängsten för sin moder Ingebor Gunnarsdtr skaftade deras arvjord i östra Torp, Ed, till deras broder Sven Gunnarsson o hans hustru Karin Andersdtr för 72 rdr till Jacob o 20 rdr till Ingebor, Sven äger nu med arv o köp 1/3 (1/2 i 2/3) i hela Ö. Torp.

Gertrud Larsdtr o alla hennes barn Anna, Marit, Jon, Sven o deras systerbarn Anders o Lars Andersson i Nolgrean skaftade 2/3 i 1/2 Nolgrean, Ärtmark, till Anders Olsson, ibid o hans senaste hustru Kerstin Ersdtr. (Sven kallas Sven Larsson.) Så äger nu Anders hela Nolgrean utom 1/6 och i ödegården Lilla Bergane lika del.

Segol Nilsson i Hernäs o hans hustru o hennes medarva, item Halvard Gulbrandsson, Nils Nilsson, Halvard Nilsson, Asmund Hansson i Hernäs o hans medarva skaftade deras arvjord i en ödegård Rolfsboane, Ärtmark, till Mattes Persson i Kvarnviken o hans hustru Malin Arnesdtr(?) för 27 rdr.

Sven Persson i Ringlanda fullm. för Helge Rasmusson o Börta Asmunddtr i Manstad skaftade deras arvjord i Röd, Gesäter, till Rasmus Olsson i Röd o hans hustru Liva Asmunddtr för 80 rdr. Rasmus o Liva äger nu med arv o köp allt 1/4 delshemmanet Röd o ödegården Göflängen.

Kronans länsman Anders Danielsson fullm. för Lasse Turesson o hans hustru Karin Igelsdtr i Norge skaftade all bem:te Karins arvjord i Holebacka, Gesäter, till Tolle Månsson i Holebacka o hans hustru Anna Rasmusdtr för 16 rdr. Tolle äger nu med arv o köp 1/2 Holebacka gård med kvarn.

Nils Persson i Koppedalen fullm. för sina syskonbarn Ifver Helgesson, Barbro, Göa, Märta, Börta Helgesdöttrar skaftade deras arvjord i Böle, Rölanda, en o en halv 1/4 i 1/2 gården, till Arne i Böle o hans hustru Märta Tronsdtr för 100 rdr. Så äger nu Arne genom köp av Nils i Koppedalen all östra 1/2 gården Böle med tomterna Holmebråten, Hökedalen o en ödegård i Böle skog, som Håkan Jönsson i Bön fullm. för Knut Olsson i Sparsbo honom skaftade för 20 rdr.

Ola Arnesson, Gunnar Igelsson, item Anders Hansson i Hijdalen för Ola Alfsson, Erik Alfsson o Erik i Söknanes(?) skaftade deras arvjord i Lian och en tomt Solebyn i Laxarby till kronolänsman Nils Gudmundsson o hans hustru Anna Ersdtr för 20 rdr till var brodern o 10 rdr till var systern.

Enar Olsson i Gabungebyn, Steneby, o hans syster Anna Olsdtrs barn, Anna o Gertrud Enarsdöttrar skaftade deras arvjord, södra 1/4 i Koppungebyn och dess tomter Brännan o Kyrketorpet till sin son o deras broder Ola Enarsson o hans hustru Ilia(?) Persdtr för 40 rdr till fadern Enar o 20 rdr till fastern Annas barn.

Anders Svensson i Ringlanda o hans broderbarn Sven o Ola Perssöner förliktes om Rönningar på samskött skog. Anders behåller till norra delen i gården, som han äger, rönningen Dyholtet och Ola äger till södra delen av sin 1/4 Borsåshullet och Sven till sin 1/4 all ödegården Husbroten.

1648

Länsman Per Larsson och i nov. dessutom Nils Gudmundsson, likaså i juli.

Bryngel o Anders Nilssöner i Guttormsbyn för domkval.

Bryngel Andersson i Norane skall bevisa att han betalt Karin Jonsdtr för hennes arvjord i Norane, ty han har fått lagfart.

Anders Kettilsson i Edsviken har överfallit o slagit Herr Iegel i Ärtmark o dragit honom i håret.

Sven Persson i Ringlanda för ohemul talan.

Torkel Ersson i Tolslätt har slagit Enar i Ånim.

Två systrar Kirstin o Ingebor Grellsdöttrar i Krogsbyn ha med sina mäns samtycke skiftat o delt sina gårdar. Kirstins man är Bryngel Olsson och Ingebors man Bryngel Svensson. Kerstin får östra o Ingebor västra 1/2 gården.

Karin Andersdtr i Toslätt tillkommer i arv efter hennes fader Anders 1/3 i 1/4 i Toslätts gård, sedan ärvde hennes halvsyskon Gertrud o Märta lika med henne i den andra 1/4, och efter Anders sålt den sista hustruns arvejord i Skötterud för 25 rdr dem båda till föda, avdrages för henne 8 1/4 rdr.

Jorden skall bytas mellan Svens barn i Valsebo.

Nils i Kopperdalen o hans bror Sven Persson.

Mattes i Björnbyn har i sin trångmal sålt sin hustrus arvejord, 1/9 i Årbol, Nordal.

Anders Andersson i Nordfjäll o Ola Andersson, item Börta Andersdtr i Solvik skaftade 1/6 i Nordfjäll o Smedsrud i Steneby till Torsten Olsson i Smedsrud o hans barn med förra hustrun Ingebor såväl som hans senare hustru Liva Jönsdtr för 38 rdr till fadern Anders o 12 rdr till Anders, Ola o Börta.

Karin Helgesdtr i Norra Kvarnviken, Karin Börjesdtr, Anna Persdtr i Sösian o hennes mosyster Börta Andersdtr skaftade sin arvejord i Södra Kvarnviken, 1/4 samt 1/6 i halva N. Kvarnviken till Mattes Persson och hans hustru Malin Andersdtr i Kvarnviken för 22 rdr till Karin H., 44 rdr till Karin B. och 64 rdr till Anna o hennes moster. Mattes äger nu 1/2 S. Kvarnviken och 1/6 i N. Kvarnviken, som Anders bor i.

Enl. dom 22 juni 1639 äger Jon Andersson i Mellbyn, Gamle Kettil Guttormssons son o hans syskon tillhopa 1/8 i Högsäter i arv och bem:te gamle Kettils dotters Börtas barn 3/4 i bem:te N. Högesäters gård såväl som 1/8, som hon sig tillpantat av sin broder Ola, som dog barnlös, i vilken 1/8 Jon Andersson o Kerstin Kettilsdtrs barn Sigrid o Sten mena sig till lösen komma, som den tillåtes med förord att de äga hemlägga at Börtas sonson Bryngel Mattsson 10 rdr.

Lösörearv efter Ola Kettilsson.

Anna Larsdtr i ödegården Sösian klagade att Segol Andersson i Grafdalen stulit från henne.

För Ingemar Asmundsson i Hökenäs har husen brunnit.

Nils Olsson i Galthögen för sin hustru Ingebor Svensdtr skaftade hennes arv i en tomt Eckre under Kalems gård i Laxarby till sin hustrus systerman Jon Olsson o hans hustru Elin Svensdtr för lika jord igen i Kalem, som är 1/3 i 1/2 gården.

Sven Olsson i Lian o hans syster Börta skaftade sin arvjord 1/8 framme i gården till länsman Nils Gudmundsson Bruen o hans hustru Anna Ersdtr för 4 1/2 rdr till Börta och till Sven lika jord igen i Lian.

1649

Länsman, mars, Per Larsson o Nils Gudmundsson.

Bryngel Enarssons i Gråsjö broder Halvord, en dumb, var knekt o blev genom sjukdom mållös.

Per Gudmundsson i Bön hade med sin hustru o barns samtycke sålt till Ola Svensson o hans hustru Illia i Bön 1/4 i hela gården för 20 rdr.

Enl. bytesbrev, underskrivet 14 april 1648 av bl a kyrkoherde Björn Laurentii, har Asmund Andersson i Sögrean o Enar Persson i Hernäs ingått jordebyte, så att Enar gett Asmund all sin avlingejord i Sögrean, 1/2 hemmanet, för 1/6 i Guttormsbyn och 30 1/2 rdr. Asmunds hustru heter Kirstin. En del i Grean var Enars förra hustrus Gurin Nilsdtrs arvjord.

Länsman Per Larsson o hans hustru Anna Persdtr skaftade all sin avlingejord i Vägne, Håbol, 1/8, och likaså i Känsbacken o Mulen, ödegårdar, till Jon Persson i Uleviken o hans hustru Elin Olsdtr, som äger nu hela Vägne med tidigare och detta köp, utom Grimstrand, som Marit o Dordi Svensdöttrar äger.

Germund Algutsson i Stenåsen har stulit från Malin o Börta i Hökesäter.

Erik Eriksson i Mörkret har stulit en häst från Ola Olsson i Sanåker.

Stenar i Suckan skaftade 1/3 i 1/2 Aslebyn, Steneby, o en tomt Ekelunden, Vassviken o Hugered är avvittrat i liggen mellan Asslebyn och Eke, till Tore Persson i Ormansbyn o hans hustru Elin Halvordsdtr för 43 rdr, och äger nu Tore 1/3 i hela Asslebyn.

Ola Nilsson i Fyllingen, Ärtmark, o hans systrar Ingebor o Signe skaftade 1/4 i hela Guttormsbyn till Bryngel Nilsson ibid o hans hustru Elin Larsdtr, vilka nu äger 1/2 Guttormsbyn med arv o köp.

Lars Svensson i Mellomsidan o hans hustru Karin Andersdtr skaftade deras avlinge o bördejord 1/3 i 1/2 Nordgrean till Sven Andersson i Nolgrean och hans hustru Karin Enarsdtr för 40 rdr.

Amund Jonsson i Kvarnviken för sin hustru Rangela Persdtr skaftade hennes arvjord i Gelsbyn i Ärtmark till Jon Persson i Gelsbyn o hans hustru Sigrid Andersdtr för 27 rdr. De äga nu 1/2 Gelsbyn och 1/3 i andra hälften.

Björn Nilsson i Tafsebyn o Lars Olsson i Trättelanda, Blomskog, ha hemlöst sin fädernejord 1/3 i Tästbyn ur oskylda händer och begärde lagfart. Alltså skaftade Nils Olsson i Hugered o hans sykon, Jöns i Kier, o Halvards barn i Tåssebyn deras börderätt i nämnda 1/3 i Tassbyn till bem:te Björn o hans hustru Börta Persdtr till 3 delar och Lars Olsson i Ö. Trättelanda och hans hustru Malin Jönsdtr till 1/4 av 1/3 för betalning åt Anders Enarsson i Bön 21 1/2 rdr, Jon i Kier lO 1/2 rdr, Halvard Olsson 8 rdr, Nils Olsson, Björns fader, 16 rdr. Lars Olsson äger nu med köp o arv 1/4 i gården Tassbyn och 1/3 i dess tomt Hugerid.

Kerstin, Anna o gamla Ingebor Bryngelsdöttrar o Anders Bryngelsson i Dalen skaftade sin arvjord i Dalen, Ärtmark, hela hemmanet utom 1/6 till Tomes Torbjörsson i Lunden o hans hustru Elin Andersdtr o Mårten Bryngelsson i Nolsian.

Gullbrand Halvardsson i Lunne o hans bror Udd Halvardsson samt Per Jonsson i Hernäs för sin hustru Helga Halvardsdtr skaftade sin arvjord i N. Hernäs, Nils Nilsson i Hernäs fullm. för sin moder Marit Månsdtr och Christofer Nilson o Ramfri Nilsdtr skaftade deras arvjord i N. Hernäs, Ärtmark, till Asmund Hansson o hans hustru Kersti Nilsdtr för betalning åt Udd 26, Gullbrand 26, Helga 14, Marit 32, Christofer 32, Ramfri 13 rdr.

Hans Hansson i Bön o hans hustru Ingebor skaftade sin avlingejord i Bön, Steneby, 1/4 i hela gården, som Hans förut köpt av Bryngel i Bön enligt skaftebrev 30 okt 1644, till Tomes Bengtsson i Backa, Ärtmark, o hans hustru Anna Enarsdtr till 2-dels, Ola Enarsson i Bön o hans hustru Helia Persdtr till tredings, äger så Tomes 1/3 i halva gården och Ola med tidigare o detta köp 2/3 i samma 1/2 gård.

Anders Svensson i Heane, Svanskog, o hans syskon Börta, Ingebor, Kirstin, Börta, Åsa, Åsa, Anna o Anna Svensdöttrar, Erik o Erfrid Svenssöner skaftade deras arvjord i Dalen under Lunden i Tisselskog, som är halva Dalen till Börje Hansson i Lunden o hans hustru Elin Andersdtr för 40 rdr.

Per Olsson i Heneviken skaftade all sin arvjord i Bön, Ärtmark, till N-man Bryngel i Bön o hans hustru Ingebor Segolsdtr för 40 rdr. Bryngel äger nu 3/4 i hela gården utom en broderpart i 2/3 i 1/2 gården.

Håkan Jörnsson i Bön o Håkan Andersson i Skalltorp fullm. för Kerstin Björnsdtr i Dalen skaftade hennes 3/4 i Dalen och Tron Germundsson i Bärtorp för sig, sin moder Börta o sina syskon skaftade 1/4 i Dalen, som de tidigare köpt av nämnda Kirstin, till N-man Arne i Böle o hans hustru Märta Tronsdtr för 95 1/2 rdr åt Kirstin, 34 rdr till Börta Tronsdtr (Jonsdtr?). Arne äger nu all gården.

Björn Olsson i Hugerid skaftade sin arvjord i Hugerid och genom häradsdom 20 juli 1647 skaftade Karin o Märta Olsdöttrar sin arvjord däri till Barbro Halvarsdtr i Hugerid o hennes barn, som hon hade med Anders Olsson, för 32 rdr till Björn och 16 rdr till var systern. Barbro har sålt sin jord i Asslebön och Nilsbön och lagt däri. Hon äger nu med sina barn halvgården Hugerid och all tomten Bubacken, 1/2 Myrhällan, 1/2 tomt Ramdalsskogen.

Nils Persson i Kapardalen fullm. för Lars Tronsson o hans bror Erik Tronsson i Högen erkände att de fått av Bryngel Tolsson i Bön 46 rdr och därför pantsatt sin arvejord 1/12 i Högen.

Inför rätten uppbar Håvel Bryngelsson i Gunnarsnäs, Töftedal, av Sven i Töftesäter 10 rdr och av Bryngel Ersson dito 20 rdr på sin arvjord i Töftesäter, som han förut bortpantat till Hans o hans syskon i Töftesäter.

Engelbrekt i Hugerid skall till nästa ting skafta sina brev, som han har på Hugerid.

Nils Nilsson i Hernäs o hans broder Halvard Nilsson.

Karin Andersdtr i Toslätt förliktes med sina halvsyskon Efven o hans syskon att eftersom hennes mor Märta löst med sin man 1/4 i Tolslätt och Efvens moder Ingebor har sålt sin jord i Skötterud för 24 rdr och lagt in i Tolslätt, skola de vara lika lottade till 1/3 i Tolslätt.

Arne i Böle är närmst att lösa den jord, som Erik i Tveten, Björn, Arne, Ögal Gammalssöner äga i Tveten, Rölanda, och är hans moders rätta odelsjord, och Bryngel Tolsson i Tveten, som inlagt pengar, får dem tillbaka.

----

På ting i Västergötland var på sommaren 1649 guvernementsfiscalen Olaus Feltherus närvarande, även kallad Oluf Claesson Feltherus.

Vid höstetingen 1646 tillsatta skattefogdar av herr landshövdingen:

Vedbo h:d: i Ed s:n: Måns i Rönhult, Måns i Liverud; i Gesäter s:n: Sten Helgesson o Mattes i Lomland; i Rölanda s:n: Bryngel i Bön o Olof i Ulfdalen; i Töftedals s:n: Ifver i Töftesäter, Törgerd i Lundby; i Nössemark s:n: Olof i Rörvik; i Håbol s:n: Olof i Bön o Öjel i Lunden; i Torskog s:n: Olof i Ransbyn; i Vårvik s:n: Erik i Prästegården; i Laxarby s:n: Olof i Översian, Halvard i Solvik; i Ärtmark s:n: Björn i Gråsjö, Olof i Espenäs; i Steneby s:n: Erfrid i Dagvik, Erik i Åsen; i Tisselskog s:n: Per i Högsbyn; i Becke s:n: Halvard i Ödebyn; i Ödsköts s:n: Anders i Bön.

1650

Tolf i Sula för 19 år sedan hor med sin hustrus Barbro Börjesdotters samborna syster Karin Börjesdtr och rymt ur sin knektetjänst.

Börta Månsdtr i Översidan skaftade en broderlott 2(?)/7 i Översidan till Nils Gunnarsson o hans hustru Börta Hansdtr för 50 rdr. Nils äger nu med arv, tidigare köp o detta köp halva Översidan med kvarn i Laxarby.

Herr Bryngel i Hesselskog har i st. f. sin tilldelningsstom i ÅmåI, som Åmåls nya stad fått, fått Bräcke med Bräcketorpet.

Erik Krabbe i Flatebyn, Lejonskölds fogde, åklagade.

Jacob Gunnarsson i Björnered o hans hustru (Ed s:n).

Herr Anders i Lunden, kyrkoherde i Lerdal.

Sten Nilsson i Hökesäter var beskylld att ha mördat en piga från Tössbo, men hon var ej död.

Sven Knutsson i Mellomsidan skaftade 1/6 i 1/2 Mellomsidan och å hans barns vägnar lika mycket (hans son Lars Svensson) till hans son bem:te Lars Svensson i Mellomsidan o hans hustru Karin Andersdtr. (Lars far Sven o mor Marit.) Lars äger med arv o köp 1/4 i hela gården. Sven Knutssons senaste hustru hade arvjord i Huvudgingen och hennes barn skall därför efter Svens död få andra fjärdedelen Mellomsidan.

Nils o Halvard Nilssöner i Hernäs skaftade all sin arvjord i Norra Hernäs o tomter Spiutenäs o Elenäs till Asmund Hansson i Hernäs o hans hustru Kirstin Nilsdtr för 80 rdr. Asmund äger nu med arv o köp 3/4 och 1/5 i 1/4.

Ola Halvardsson i Lamkier skaftade all sin arvjord i Lamkier o tomten Tegshögen, som han avlat o löst från herr Bengt i Steneby, som köpt den av Stenar o Olof Halvardssöner, Malin, Marit, Barbro, Dordi och Elin Halvardsdöttrar, enl. brev Steneby 18 juli 1623(?). Item Anna Halvardsdtr i Lamkärr skaftar hennes arvjord i bem:te torp till n-man Kettel Olsson i Risane o hans hustru Malin Andersdtr till 1/2 och till Ola Svensson i Jeren i Nössemark o hans hustru Dordi Andersdtr till andra 1/2. De äga nu hela Lamkärr o Tegshögen.

Per Ahrlandsson i Solhem har begått hor med sin dotter Göra Persdtr.

Herr Mårten Roselius bönder på hans tilldelningsgård Stora Berga, Nils, Sven (i 3 år) o Karl (i 6 år), ha låtit husen förfalla.

Håvel Bryngelsson i Gunnarsnäs är närmst att lega den jord Tron i Bärtorp äger i Skottane, Töftedal. Han är bördesman o äger där 1/3. Håvel har syskon.

Vällärde herr Olof i Grimmerud.

Anders Stenarsson i Edsviken inkräktar på Halvards, Pers o Olas ägor i Edsviken.

Simon Andersson i Hedane, Tisselskog, fullm. för Elin Halvardsdtr i Strand, Nössemark, för Anna Halvarsdtr och för sin hustru Börta Halvarsdtr, och skaftade all deras arvjord i Backen, Ödskölt, 1/3 i hela gården o dess tomter Bolgen, Tellsjöholt, o en kvarn, vilken 1/3 Simon köpt av sin hustrus bem:te syskon, till si.n son Hans Simonsson i Backen o hans hustru Karin Rafvelsdtr. Hans äger nu 1/3 i Backen.

Ola Joennsson i Backen o alla hans syskon skaftade deras fädernearv i Backen, Ödskölt, som deras fader för 24 år sedan sålt till Nils Halvardsson, till bem:te Nils Halvardsson o hans hustru Anna Eriksdtr. Nils äger nu med köp o arv 2/3 i hela Backen o tomterra Bolgen o Tellsjöholt.

Peder Halvardsson i Vången o Nils Halvardsson i Vången skaftade till n-man, deras broder, Arved Halvardsson i Vången o hans hustru Elsby Nilsdtr för 20 rdr. Arved äger med arv o köp 5/7 i 1/4 i Vången o tomter Julsängen. Kinuget, Smeholt.

1651

Anders Ersson i Rönhult hade stulit en skäppa korn från Erik i Tolslätt.

Ola i Slångan o hans bror Nils Håkansson i Nöböle förliktes om jord i Slången.

Ögial i Tössebuane fullm. för sin morbror Nils i Lunnan skaftade hans arvjord i Vångsjö, Håbol, item Gunvar Olsdtr i Björnebyn o hennes barn Ola, Ingeborg, Margareta o Botela Michelsdöttrar skaftade 1/2 deras arvjord i Vångsjö o 1/4 i ödegården Orreslätt o 1/2 ödegården Lackered och kvarnfall i Gisåen till Anders Olsson i Vångsjö o hans hustru Liva Eriksdtr för till Nils Olofsson lika jord i Lunnan och till Gunvar 11 rdr. Anders äger nu med arv o köp 1/2 gården Vångsjö, Orslätt, Lackered.

Karin o Elin Olsdöttrar i - - dalen och Gunvar Olsdtr o hennes barn skaftade 1/2 av deras arvjord i Vångsjö, 1/4 i Orrslätt, 1/2 Lackered till Dirik Olsson i Vångsjö o hans hustru Elin Bryngelsdtr, 22 rdr till Karin, 22 rdr till Elin o 11 rdr till Gunvar.

Börta Andersdtr i Ringlanda o Marta Persdtr i Roet skaftade deras arvJord i Ringlanda Gesäter, till Sven Persson i Ringlanda o hans hustru Ingrid Asmunddtr för 31 rdr. (14 + 17 rdr).

N-man Kettil i Risane o Ögiel Håkansson fullm. för sin fader Håkan Tolsson i N. Böle skaftade all hans arvpart i N. Böle, 1/2 gården med kvarnström, till Kåre Joensson i Engbuane o hans hustru Gurunna Olsdtr för 80 rdr.

Lars Torbjörnsson i Stenungen fullm. för Dordi Andersdtr i Lebo skaftade hennes arvjord 1/6 i Smeebyn till Arved Anderssons barn i Smeebön, som han ägde med Lifva Wellomsdtr, Ingri o Göa Arvedsdöttrar för 40 rdr.

Bef.man Erik Bengtsson fullm. för Efven Halvordsson i Holt o Barbro Halvordsdtr, n-man Arne i Böle fullm. för Björn Halvordsson, Torkel Halvordsson skaftade deras arvlotter i Holt o utjord Sörholt och i en kvarnström till Per Ersson i Holt o hans hustru Börta Jonsdtr för betalning utlagd i sakören.

Ögiel Andersson i Roet fullm. för Björn Gammalsson i Norge o Ola Arnesson, Erik o Ola Ögielssöner o Olugh Ögielsdtr, item för Nils Persson, Sigrid o Ingrid Gammalsdöttrar o Ola Gammalsson skaftade deras arvjord i Tveten i Rölanda, 1/3 i hela gården, o 1/3 i tomten Hesholt o Kallvehagen till n-man Arne i Böle o hans hustru Märta Tronsdtr, Torsten Andersson i Karböle o hans hustru Anna Jönsdtr, Anders i Kietebu o hans hustru Sigrid Olsdtr för 100 rdr, var till lika lott.

Anders Halvardsson i Bolt skaftade sin arvjord i Backen i Ödskölt, en tomt Holt under Backen, 1/8, till Jon Jonsson i Dalen o hans hustru Börta Andersdtr för 40 rdr.

Arved i Vången avlade n-mansed, likaså Björn i Gråsjö, och intogos i nämnden.

Herr Björn i Steneby, herr Claes i Steneby.

Anders Tomasson i Ballnäs o hans döttrar Karin Anderstr, 13 år, omkommen, och Signa Andersdtr, 20 år.

Hustru Kerstin Eriksdtr, hennes syster Börta Eriksdtr i Backen, Sven Persson i Anolfsbyn o Anders Ersson ibid skaftade all deras arvjord i Borgan o ödegården Rundalen till Halvard Simonsson o hans hustru Sigrid Eriksdtr för 52 rdr. Halvard äger nu hela Borgan. I Heneviken intill bodde Anders Andersson.

Bem:te Halvard Simonsson fullm. för Anders Ersson o Sven Persson i Anolfsbyn skaftade deras arvjord i Heneviken, hela hemmanet, till Anders Andersson i Heneviken o hans hustru Elin Nilsdtr för vederlag i Anolfsbyn. Så äger Anders Andersson hela Heneviken.

Anna Persdtr i Vassbotten skaftade sin bördejord i Siösian i Ärtmark, 1/4 i hela gården, till Ola Andersson o hans hustru Johanna Andersdtr för 50 rdr.

Nils Rasmusson i Tveta, Värml., o hans syster Anna Råsmusdtr och Anna Olofsdtr i Ödeborg skaftade deras arvjord i Ödeborg i Töftedal, hela gården, och 1/3 i ödegården Låkan till Mats Persson i Prästegården och hans tillkommande hustru för 102 rdr.

Esbjörn Helgesson o hans hustru Elin Ersdtr i Boane, som ej ha barn och äro gamle o sjuklige, ha testamenterat till den efterlevande av dem och sedan till deras adoptivbarn.

Karin Nilsdtr i Ödskölts stom o Ola Nilsson i Moss i Norge skaftade 5/7 Siösie gård och Segol Nilsson i Backen o hans arvingar skaftade 2/7 i samma gård Siösian till deras broder Sven Nilsson i Siösian o hans hustru Märta Andersdtr för 15 åt Karin, 28 rdr åt Ola och 28 åt Zegol. Sven äger nu hela södra 1/2 gården o Ekerlian.

Lars Esbjörnsson i Hällan samt Huge Persson i Fyllingen fullm. för sin hustru Marit Esbjörnsdtr skaftade 1/4 i hela Bön i Ärtmark till Bryngel Olssons barn o deras moder Ingeborg Zegolsdtr för 80 rdr. Köparna äga nu med arv o köp hela Bön utom 2/7 i 2/3 i 1/2 gården.

Hans Andersson i Sannerud fullm. för Bryngel Hermansson o hans systrar Lisbeta, Kirstin o Tora Hermansdöttrar skaftade deras arvlott i Sannerud, Ed, till Khden herr Jon i Ed o hans hustru Kirstin Eriksdtr för 40 rdr. Herr Jon äger nu med detta o förra köpet 2/3 i hela gården och lika lott i Buane, Efvungen o kvarnströmmen Olskärnsströmmen.

Sven i Ringlanda, Ola Persson i bem:te Rngl. o hans syster Karin Persdtr skaftade hela Bräckan i Rölanda, 1/2 gård, och en äng Ödegården till Arved Jacobsson i Gunbjörnebyn o hans hustru Karin Larsdtr.

Rasmus Herlogssons arvingar Ola o Lars Rasmussöner, Ingrid o Rangella Rasmusdöttrar o Ingrid Herlogsdotter(s son?) Rasmus Amundsson skaftade sina arvlotter i östra Olasbyn, Håbol, 1/2 gården, till Hans Bryngelsson i Olasbyn o hans hustru Malin Andersdtr för 50 rdr.

1652

Börje Bryngelsson i N. Rörviken i Nössemark o hans dotter Torborg.

Sal. Amund Erikssons barn i Ransbyn i Torskog, som voro 2 kullar, i den första Erik o Halvard, i den senare Jon, Anders, Erik, Tore, Sale, Kirstin o Elin, om arv i Ransbyn, där fadern ägde 2/3, varav senare hustrun Ingeborg Engelbrektsdtr tagit för sin arvejord i Hult jord för 7 rdr, resten var värd 113 rdr. Varje son får jord för 14 1/8 rdr och var dotter för 7 1/16 rdr. Modern överlevde barnen Anders, Erik o Sale, som hon nu ärver med sina barn.

Herr Erik i Torrskog.

Nybygget Kiensbyn i Tisselskog, som nybyggaren Egel Larsson sitter på, skall avhysas o läggas till Flaterud.

Hustru Margareta Zachrisdtr i Ed, Vårvik.

Anders Gamalialsson i Hedemarken, Ed.

Fru Margareta Svenskes fogde Engelbrekt Andersson i Högen, Steneby.

H. Gertrud Eriksdtr i Strand, Håbol, försätter sina barns fäderne.

Lejonskölds landfogde Erik Krabbes broder Hans Krabbe i Vänersborg.

Jordägarna i Mellbyn, Rölanda, Jon Andersson och Anders Bryngelsson.

Dordi Anderstr i Lian, Tisselskog, skaftade sin jordlott i Fjäll, Steneby, till Jöns Nilsson ibid.

Henrik Persson Månesköld på Hengelö hade lånat till löjtn. Jacob Pegan år 1650 100 rdr mot pant i Pegans gård Klevmarken med dess torp i Ed.

Sven Jonsson i Vägne, Håbol, gift, dömdes till döden för hor.

Gertrud Eriksdtr i Strand, Håbol, gav sin 1/3 ibid till sin måg Nils Nilsson o yngsta dotter Kirstin Jonsdtr för föda o skötsel.

Börta Börjesdtr i Nilsbyn, Tisselskog, okvädat Asmund Halvardsson i Högsbyn.

Erik Gullbrandsson i Kråkviken, Vårvik.

Olof Gullbrandsson, Näs, Vårvik.

Anders Ingemarsson, Taxviken.

Torsten Tolfsson, Filingen, Ärtmark, bränt en kas för Jon Bryngelsson i Sinserud.

Bryngel Hansson i Hökesäter, Ed.

Gamaliel Andersson i Ökna, Rölanda.

Anders Bryngelsson i Mellbyn, Rölanda.

Erik Efvensson i Tolslätt brutit löv på Vassända ägor.

Kungsfrid lyster över Ingeborg Uddsdtr i Tolslätt, Ed, för Torkel Eriksson, Kolslätt, som slagit henne.

Anders Bengtsson i Våmmen, Steneby, ger 1 rdr till sin styvson Olof Olofssons barn i Högen, varefter de ej ha mer att kräva efter sin sal. farfader Olof Torstensson.

Per Björnsson har kungl. brev på Årbol i Ed i sin livstid.

H. Börit Andersdtr i Högen, Ed, okvädat.

Gunnar Simonsson i Rorstorp, Rölanda, gav sin 1/4 i halva Deletorp, Gesäter, till sin son Anders' barn Olof, Kirstin och Karin för 21 1/2 rdr.

Vällärde herr Anders Svenonis på Vättungen begärde syn mellan Vättungen och Asletorp i Ödskölt.

1653

Rönhult i Ed, 1/4 crono, köpt till skatte 1639.

Gamaliel Andersson i Hökesäter, Rölanda, ägde 1/6 i 1/6 i Ökna.

Olof Jonsson i Högkil, Håbol, slagit Lars Svensson i Böle, Håbol.

Torkel Eriksson, Kolslätt, slagit Per Andersson i Kråkhult, Ed.

Olof Larsson i S. Rörviken, Nössemark, testamenterar till sin hustru Anna Tolfsdtr. De voro barnlösa.

Brand på Gunnebyn, Vårvik, för åbon där Anders Jonsson.

Lars Svensson brukar 1/4 i Böle, Håbol.

Arvskifte mellan Hälga Eriksdtr i N. Boane, Ed, o hennes barn.

Anders Andersson i Hugerir, Gesäter, hans syster Karin Andersdtr o hans andra systrar Anna o Dordi.

Olof Christersson i Ransby, Torskog, är närmare att lösa den 1/3 i Ransby, som Jon Amundsson ibid vill sälja, än Torbjörn Svensson i Sannerud, Håbol, efter hans hustru är Jons syster, men Torbjörn är oskyld.

Börje Jonsson i Kesnacken, Torskog, o Anders Torstensson, Bråtenäs, Torskog, har bytt jord, så att Börje gett Anders sin fädernejord 1/4 i 1/2 Bråtnäs och i st. fått Börjes möderne i Kesnacken. Anders har ärvt så mkt efter sin sal. fader Torsten Halvardsson, att han nu äger 1/2 Bråtnäs, som är en 1/2 gård.

Jon Olofsson i S. Kolsäter, Gesäter, har köpt av Helga Andersdtr i Norge hennes del i S. Kolsäter för 18 rdr, av Ingeborg Andersdtr ibid hennes del för 18 rdr, av Olof Gunnarsson i Delefors, Gesäter, hans del för 11 1/2 rdr. Jon har ärvt med sin hustru Märta Andersdtr så mycket, att han med köp o arv äger 1/4 i S. Kolsäter, som är 1 gård.

Jöns Joensson i Cronan, Laxarby, har köpt av Kirstin Matsdtr i Backetomta, Ärtmark, den jord i Cronan hon hade i pant av Grells Asmundsson i Måstakan, Dalborumpan, för 24 rdr, o hennes arvjord ibid för 15 rdr, o givit Grels i förlikning 4 rdr o hans fader Mats Asmundsson för hans arvjord i Cronan 20 rdr, löst av Halvard Andersson i Gullsjö, Långsrud, hans del i Cronan, för 30 rdr, av Torborg Asmunddtr i Värmebo hennes del i Cronan för 6 rdr och av Elin Asmunddtr i Fjäll hennes del i Cronan för 16 rdr. Jöns Jonsson har ärvt med sin hustru Elin Halvardsdtr efter hennes fader Halvard Asmundsson så stor del, att han nu med köp o arv äger hela Cronan, 1/2 gård, med tomterna Södgården, Float o Rynningen.

Nämnden vittnade att 1/2 Åsebyn i Håbol legat öde 1650 o 1651.

Caplan i Steneby Claes Olai bor på Brötegen i Steneby.

Lars Svensson i Böle, Håbol, brukar 1/4 där och Anders Jonsson i Gunnebyn, Vårvik, brukar 1/4 där, åt Mårten Lejonsköld.

Anders Hansson i Hernäs, Ärtmark, hade slagit sin bror Hans Halvardsson o syster Kerstin Halvardsdtr.

Per Svensson i Gatan i Ör skall uppbära 3 rdr av Hans Andersson i Sannerud, Ed, för Mats Bryngelssons i Hallorsbyn barn.

Tvist om kyrkoväg över Ö. Ed mellan löjtn. Jacob Pegan och Kerstin Eriksdtr, sal Jon Halvardis änka.

Enl. skaftebrev 14 febr 1604 har Anders Andersson i Örsbyn o Bryngel Nilsson i Efvenebyn, Ödskölt, bytt jord. Anders Bengtssons i Amliden (skaftebrev 1646) moder Marit Andersdtr. (gällde strid om Orsby fors).

Tomas Andersson i Grövan, Laxarby, har med sin hustru Kirstin Bryngelsdtr köpt 1/6 i 1/2 Gröfvan med torp Rud, hennes arvejord, för 22 rdr, och av Carin Tomasdtr i Järane, Laxarby, hennes arvjord i halva Grövan o Rud, 1/6, för 22 rdr. Ingeborg Claesdtr har ock köpt 1/6 i Gröfvan av Malin Tomasdtr i Hafden, Steneby, för 18 rdr, vilket nu skaftas till Tomas Andersson och till Ingeborg Claesdtr.

Arne Andersson i Böle, Rölanda, Sal. Torsten Andersson i Kårbol o Anders Andersson i Katebol, Norge, bröder, tvista om Böle, som de och deras samsyskon ärvt. Arne äger största delen o får lösa ut de andra.

Sal. Arved Bengtssons arvingar i Flaterud, Karin Bengtsdtr i Gullungebyn, Jon Bengtssons arvingar i Taxviken, Olof Bengtssons arvingar i Fiuk och Marit Bengtsdtr i Stockebro(?) äga stämmas mot Claes Jacobsson i Skåldalen, Tisselskog, om hans moders jord, som de ha borta för henne.

Björn Ivarsson i Boltorp, Töftedal.

Esbjörn Jonsson i Hugestrand, Håbol.

Nils Andersson, Stommen, Vårvik.

Kronohemmanet Äng, Ed, tillhör riksdrotsen greve Per Brahe, 1 mtl, är blott värt 1/2 mtl.

1654

Erik Nilsson i Vammerviken och h. Börta Björnsdtr ibid, syskonbarn.

1634 26 mars arvskifte mellan Gullik, Jon o Erik Anderssönor i Bön, Torrskog, varvid Jon fick 1/5 i 1/2 gården, som han gav sin frillodotter Karin Jonsdtr, då han inga äkta bröstarvingar hade.

Eke i Steneby hade varit bolby och Säbyn en utjord, nen nu var bolbyn ödelagd o utjorden bebyggd för bolby och bättre.

Ragvald Olofsson, Per Månsson o Asmund Halvardsson i Högsbyn, Tisselskog, hade huggit en ek på sina ägor.

Måns Jonsson i Hökedalen, Ed, slagit Gamaliel Stenarsson i S. Onsön.

Greger o Hans Anderssöner i Medbön, Steneby.

Per Nilsson, Bjurviken, Håbol.

Efven Stenarsson i Hästeberg, Ed, slagit Christofer Larsson i Onsön.

Torbjörn Eriksson i Hidalen, Ärtmark, har köpt följandes arvejord i Hidalen: till Olof Jonsson i Asslerud betalt 20 rdr för den del han hade i pant av sal. Torsten Ulfsson, 3 rdr till hans barn Gunnilla Torstensdtr vid Hallen, 3 rdr till Kirstin Torstensdtr i Bön, 6 rdr till Hans Torstensson vid Hallen, 11 rdr till Tolf Torstensson i Fillingen. Vidare har Torbjörn ärvt med sin hustru, så att han nu äger 1/6 i Hidalen.

Anders Asmundsson i Norge o hans syster Ingrid Asmunddtr i Tranrud ha sålt till Sten Helgesson i Gesäters by o s:n sin jord, 1/8 i Gesäter. Olof Andersson i Udalen, Rölanda, målsman för Sven Anderssons i Hvitteberg barn, bekände att Sven i sin välmakts dagar bytt jord med Sten Helgesson o fått av honom 2/3 i 1 Hviteberg för 2/3 i halva Gesäter. Vidare har Sten ärvt av sina föräldrar 1/4 i Gesäter o hans hustru Sigrid Stensdtr 1/8 efter sin fader, varför de nu äga hela Gesäter utom 1/6 och lika mycket i torpet Forsane och Gesäter ödegård. Sven Anderssons i Hviteberg barn hette Anders och Elin.

Gunnilla Olofsdtr i Koppungen, Laxarby, skaftade till Jon Persson i Germundebyn hela Koppungen, 1/8 mtl, för 30 rdr och 3 rdr till Stenar Bryngelsson i Järane. Samma Gunilla hade sålt en liten del i Germundebyn till Botilla Bryngelsdtr i Germundebyn, som med arv och köp 1635 äger 3/5 i hela Germyndebyn.

Nils Stensson i S Hökesäter, Röl., har sålt sin hustrus jord 1/4 i Ö. halva gården S. Hökesäter till Olug Segolsdtr i Dalen, Nössemark, för 60 rdr. Olug har ärvt efter sin fader 1/4 i S. Hökesäter och äger nu halva Ö. gården i S. Hökesäter.

Olof Håkansson i Slånga, Steneby, skaftade hela Slånga med ödegårdarna Ödebyn o Dyvelhult till Kettil Olofsson i Risane och Olof Svensson i Järn, Nössemark, för 114 rdr.

Nils Persson i Högen, Rölanda, och sal. Halvard Perssons i Högen barn Halvard, Sigrid o Märta skaftade 1/8 för var i Högen till Thron Larsson ibid för 61 rdr till var, varför han nu äger 1/4 eller halva norra gården och del i ödegårdarna Elstorp, Brärhögen, Lund, Krabbetorp o Rinnen.

Arvad Halvardsson i Vången har köpt i Vången av Gunnolf Halvardsson ibid 1/7 i 1/4 för 10 rdr, av Mårten Halvardsson ibid för 10 rdr (lika del), av Sven Gunnarsson i Krabbetorp, Ingolf o Gunnar Arvidssöner, Olof Ingolsson i Högen, Högsäter s:n, o Olof Christofersson i Vattneböle deras sal. moders arvpart 1/5 i 1/2 gården för 34 rdr. Arved Halvardsson har ärvt 1/4 i 1/2 gården efter sin fader, och hans hustru Elsby Nilsdtr 1/4 i 1/2 gården efter sin sal. fader, varför Arved äger 1/2 Vången utom i/8 och hälften i ödegårdarna Smedhult, Ryngne, Gålsängen o Gildret.

Jon Jonsson i Törsängen, Rölanda, har sålt sin arvejord i Rörviken för 60 rdr och köpt därför av Lars Larssor i Törsängen hans arvejord ibid för 20 rdr, av Nils Larsson i Kvarnviken hans del i Törsängen för 20 rdr, av Thora Eriksdtr i Norge hennes del i Törsängen för 20 rdr, av Märta Larsdtr i Norge hennes del i Törsängen för 10 rdr, av Tora Larsdtr i Norge hennes del där för 10 rdr, av Karin Larsdtr i Norge hennes del för 10 rdr och av Börta Larsdtr i Blomskogs prästgård hennes del för 10 rdr, o Jon Jonsson har ärvt med sin hustru Börta Asmundsdtr efter hennes sal. föräldrar 1/3 i hela gården Törsängen, så att han äger 2/3 i hela Törsängen med arv o köp.

Arvid o Erik Anderssöner i Smedbön, Rölanda, bröder.

Sven Andersson i Gottersbyn ville rygga ett jordbyte med sin moders syskon om deras arvjord efter sal. Anders Olofsson i Bölet, som skett när Sven var omyndig, men bytet skall stå fast och Anders barn Jon, Nils, Olof o Kirstin skola bliva vid hela Bölet och Jören, Gunnur o Gunnella Andersdöttrar vid halva Lunden.

Mats Tomasson i Holt, Vårvik, betalar en del av sin sal. fars skuld. Han har styvmor o syskon.

Engelbrekt i Ingeruds i Nolby son Arved i Nolby, Nössemark. Erland Nilsson i Berbuane, Nössemark, 50 år.

Landsgevaldigern Jon Christofersson i Järbo stom.

Jordebyte hade gjorts ang. sal. Avid Bryngelssons barns arvejord, så att Anders Arvidsson fick 3/8 i Svartekärn och 1/8 i Hällebyn, Sillerud, och 1/6 i Gröfvan; Elin Arvedsdtr skall ha 1/6 i Svartetjärn o hela Solsjöboane och Karin Arvedsdtr 3/8 i Hälebyn. Karins man är Nils Eriksson i Hälebyn.

Olof Torbjörnsson, Stenungen, Röl., gift, mökränkt sin legopiga Elin Asmundsdtr, 80 dlr srmt böter.

Anders Jönsson, Björnebyn, Steneby, åverkan på Kerstin Persdtrs, ibid, linåker.

Mårten Jönsson i Hölgerud, Steneby.

Bengt Jonsson i Bergane, Steneby, slagit Segol Gulbrandsson i Eke.

Bengt Olofsson i Örsberg krävde för sin hustru 8 rdr av Olof Andersson i Bälnäs, som utlovats till hans hustrubroder Jon Persson, när han gick knekt för hans son.

Sven Bryngelsson i Fjälla, Gesäter, gjort nidingsdåd hos Per Andersson i Bräkane.

Halvard Nilsson, Kvarnviken, Ärtmark, slagit Anders Olofsson i Orsbyn, Ärtmark.

Olug Segolsdtr i Dalen, N-mark.

Knut Månsson, Högsätter, Rölanda, mökränkt Ingeborg Svensdtr, löskona.

Germund Asgutsson i Högen, Ed.

Olof Jonsson i Ö. Sörbo, Ed, och Per Andersson i Nedre Sörbo (de ägde husdjur).

Gullbrard Halvardssons i Näs, Vårvik, son Olof, en dräng, hade dött, enl. rykte slagen av Sven Nilsson i Sösidan, Ärtmark, o hans son Christofer. Vittnen: Anders Svensson i Mellomsidan, Asmund Hansson o Asmund Olofsson i Hernäs.

Böderna Olof o Halvard Asmundssöner i Teåker, Bäcke, skola skiljas åt ang. hus.

Halvard Gunnarssons i Bergane, Steneby, hustru Ingrid Nilsdtr.

Tomas Amundssons i Kvarnviken, Ärtmark, styvdotter Karin Börjesdtr i Rollesbyn, Ärtmark, o hennes moder Karin Helgesdtr.

Ekelunden i Steneby hade 1654 helt nedbrunnit, så att inget kunnat räddas.

Löjtn. Peganbergs bonde Sven Nilsson i Kolboane, Ed.

Tolf Germundsson i Bärtorp, Rölanda, o hans farbror Bryngel Tolfsson i Bön.

Olof Jonsson o Bengt Jonsson i Fjälla vittnade, Olof Jonsson, att hans morfar tog upp Bräkane, Gesäter, och där blev hans mor född o uppfödd, och Bengt vittnade, att hans moders föräldrar all sin ålder bodde i Bräkane. Nu bodde fänriken Per Andersson i Bräkane.

Kerstin Stensdtr i Järane, Laxarby, får igenlösa jord i torpet Suckan, som hennes far Stenar Bryngelsson sålt till Botella Andersdtr ibid (för 20 rdr).

1655

N-man Jon Eriksson i Hindalbyn var död och i st. korades Lars Persson i Böle, Rölanda, till n-man.

Anders Tomesson i Balnäs, Steneby, o hans son Olof Andersson, som skall ha dödats av Ögel Andersson i Härsbyn o hans styvson Bryngel Olofsson i Hafden, nu rymd.

Lars Nilsson i Nyböle, Ed, mökränkt änkan Ingial Eriksdtr i Fyk, Ed, skylda till fjärde på båda sidor. De vill äkta varandra.

Sven Bryngelsson i Fjälla, Gesäter, mökränkt Börta Andersdtr i L. Fårved, Gesäter.

Olof Svensson i Gesäter stom mökränkt Liva i Eng, Ed.

Jon Börjesson, Rörviken, Nössemark, mökränkt en norska.

Åsa Olofsdtr i Mellbön, Rölanda, har slagits av sin systerson Anders Bryngelsson ibid.

Ingeborg Andersdtr i Nolby, Nössemark, mökränkt av soldaten Bryngel Börjesson i Rörviken, Nössemark, som dog i Gbg.

Tolslätt i Ed skall delas i 2 lika delar.

Anders Svenssons i Hästhagen, Rölanda, hans sal. fader o hans målsmän och farbröder Erik Andersson o Arvid Andersson.

Halvard Nilssons i Kvarnviken, Ärtmark, son Christofer drunknat.

Fru Marg. Lennartsdtr Svenske har gjort Högen, Steneby, till sätesgård, sedan hon gett sin måg Henrik Oxe sätesgården Fornäs och sin dtr Margareta Svinhuvud Sundsbyn.

Helge Michelsson i Botletorp, Töftedal, skaftade sin hustru Märta Andersdtrs arvejord 1/4 i hela Botletorp till Anders Michelsson i Haium, Töftedal.

Kättil Olofsson i Risane tillkännagav, att hans sal. far Olof Jonsson och hans syskon Sven Jonsson, Börta o Kerstin Jonsdöttrar ärvde efter sin sal. far allt Asslerud och moder hela Dalen och sedan bytte, så att Sven fick ensam hela Dalen och de andra 3 hela Asslerud.

Börje Larsson i Ödborg s:n, Norge (Kättelsrud) samt Sven Gunnarsson i Öst Torp, Ed, fullm. för Märta Andersdtr ibid, Ingeborg Andersdtr i Vånga o Kirstin Andersdtr i Hängesten skaftade till Anders Enarsson i S. Hängesten, Ödskölt, deras arvlotter i S. Hängesten, som givit Börje betalt för 3 systerlotter och lika mycket till de 3 andra. Vidare har Anders ärvt efter sin fader Enar Andersson, så han nu äger 1/4 i 1 Hängesten o Tomten Ingerud.

Vådeld i Ormansbyn, Ärtmark, på den 1/3 som Anders Persson brukar.

Ögel Andersson i Harsbyn, Steneby, överfallit Egel Hansson i Balnäs, Steneby, och Anders Tomesson, Balnäs.

Lars Stensson i Gesäters by har ihjälslagit Gudmund Bryngelsson i Näs, Gesäter.

Helge Stensson i Gesäters by har slagit Sven Bryngelsson i Fjälla, Gesäter

Anders Tomesson i Balnäs, Steneby, o dottern Signe, skall 1651 slagit ihjäl sin dotter Karin Andersdtr men nekade.

Rasmus Wellansson, Näsbön, Röl., mökränkt Ingeborg Julsdtr, Vassända, Ed, som vistades hos hustru Rangela Bryngelsdtr.

Brita Rasmusdtr i Hålebacka, Lerdal(?). Gott vittnesmål av herr Nils Svenonis i Erikstad, där hon var uppfödd,och av herr Anders Svenonis i Lunden, där hon nu bor. Hennes mor Gunnilla Erlandsdtr, som dog i fjol.

Per Rasmusson i Krokstad, Norge, skaftade till Cnut o Jacob Rasmussöner i W. Fjälla, Gesäter, 1/3 i 1/2 W Fjälla och 1/3 i hela ödegården Rud, som han ärvt efter sin far Rasmus Cnutsson, för 80 rdr. Köparna ha ärvt så stor del efter sin fader bem:te Rasmus Cnutsson, att de äga 1/2 W. Fjälla och hela Rud.

Jon Jorlsson i Mellbyn, Rölanda, slagit sin bror Erik Jonsson ibid.

Sven Arvidsson i Onsön, Ed, och hans bröder kärade till Anders Tomasson iBalnäs o Egel Larsson om sin fader Arved Halvardssons arvedel, 1/8 i 3/4 i Hersbyn, Steneby, för 10 1/2 rdr, som Anders o Egel sade sig betalt.

Mats Svensson i Ö. Torp, Ed, slagit Björn Enarsson ibid.

Sven Gunnarsson i Ö. Torp räckte Björn Enarsson ibid handen på 20 rdr att få för sin hustrus jord i Ö. Torp, som är 1/8 i 3/4 i hela gården.

Anders Bryngelsson i Mellbön, Rölanda, slagit sin moster Åsta Olofsdtr.

Engelbrekt Torstensson, bonde på Kårrud, Bäcke.

Bryngel Tolsson i Bön, Torrskog.

Hustru Anna Hansdtr i Torp, Ed, o hennes broder Claes Hansson.

Asmund Halvardsson i Högsbyn, Tisselskog, kallat n-man Asmund Olofsson ibid för tjuv o ljugare.

Bryngel Svenssons i Kroksbyn o Anders Svenssons i Assletorp, Ödskölt, syster Karin Svensdtr hade drunknat.

Hans Andersson i Sannerud lovade, att Hans Segolsson skulle få bruka halva Hökedalen, Ed, i 2 är för pengar han hade lånt, och om inte hans son Segol Hansson dessförinnan kommer igen och betalar pengarna, skall han bli därvid vidare behållen.

Per Olofsson i Backa, Ärtmark, fullm. för Anna Stenarsdtr i Vägne, Håbol, tillkännager att Anna sålt till Anders Stenarsson i Edsviken, Ärtmark, sin del i Edsviken för 25 rdr. Nils Stenarsson i Edsviken hade även sålt sin arvlott ibid till sin bror bem:te Anders Stenarsson för 50 rdr och likaså Gunnar Stenarsson i Skuggetorp sålt sin del i Edsviken för 50 rdr och Helga Stenarsdtr i Harnäs sin del i Edsviken för 25 rdr och Anders har ärvt efter sin fader Stenar Andersson så mycket, att han nu med arv o köp äger hela Edsviken och tomten Laggerud.

1656

Lars Michelsson Lekart i Taxviken, Steneby, mökränkt en löskona.

Anders Tomesson o hans bror Egel i Balnäs samt slagsmålet med Bryngel o Ögel (se ovan).

Ifvar Trulsson ("en arg o tröttesam karl") i Töftesäter, Töftedal, skall ge ifrån sig sin styvdotter Kirstin Amundsdtrs arv efter hennes far.

Eng i Ed till 1/2 öde förra året. Sal. Lennart Torstensson haft del i förläning. Fru Beata De la Gardie köpte det till frälse 1652. Åbo därpå är vällärde herr Lars Jonae, som var skyldig utlagor å 65 rdr. Enligt vittnesmål av Khde herr Halvard Jonae, Nils Segolsson i Kölviken o Lars Persson i Nyböle, n-män, är hans bo värt blott 26 1/4 rdr (dlr) (3 kor, 3 kvigor, 6 får, 2 svin o en säng).

Åsletorp eller Alltorp i Ödskölt!

Olof Torkelsson i Åsen, Röl., mökränkt Elin Engelbrektsdtr i Kalstorp, Rännelanda.

Asmund Mårtensson i Alltorp, Ödskölt, mökränkt Anna Håkansdtr i Backa.

Lars Jonsson i Ö. Hindalbyn, Ed, 2:dra ggn mökränkt Anna Olofsdtr i Tingvall.

Per Töresson i S. Bole, Håbol, mökränkt Gertrud Jacobsdtr i Egene, Ed.

Anders Svensson i Hästhagen, Röl., mökränkt Olug Egelsdtr i Smedbön, Röl.

Nils Larsson i Hökedalen, Ed, mökränkt Börta Rekarsdtr i Eds s:n, som han lovar äkta.

Anders Jonsson i Ullerud, Ed, gett ut rykte att Jon Töresson i Onsön mökränkt Elin Rasmusdtr i Ullerud, Ed.

Anders hustru i Berstorp, Töftedal, Kirstin Halvardsdtr.

Sven Gunnarsson i Björnerud, Ed, slagit sin broder Erik Gunnarsson ibid.

Jon Bryngelsson i Lommeland, Sven Bryngelsson i Fjälla, Anders Bryngelsson i Mellbyn och Lars Ifvarsson i Näs, anklagade Lars Stensson i Gesäters by o s:n, en ung bonde, för att han i höst vid Lucietid avdagatagit deras resp. broder, svåger och hustrus förre man Gunmund Bryngelsson i Näs med kniv och flytt till Norge. De tvistade om jorden i Näs, vem som skulle få den efter Helge, antingen Gunmund, som bodde där och hade Helges brordotter till hustru, eller Lars, som höll till i Gesäter och var Helges syskonebarns barn. En av målsägarna stod i äktenskapshandel med dråparens syster och bad om mild dom. Lars dömdes till döden.

Olof Börjesson i Håfvegenge, Ärtmark, får inlösa 1/2 Hökehult i Ärtmark, som Anders Christofersson sålt till oskylda män, Lars Svensson o Anders Svensson i Flaten.

Vällärde herr Per Svenonis i Torrskog. Nämnes herr Ifver.

Margareta Andersdtr i Rörviken fordrade jord efter sin fader Anders Jonsson i Östra Kroken i Laxarby, men Nils Bryngelsson o Erik Bryngelsson i Ö. Kroken hade lagl. köpt av Bryngel Bryngelssons barn för 82 rdr och föreburo Anders haft jord i Barkered, sålt den och köpt Galthögen, sålt denna och kommit till Sandbacken och var där i 12 år och kom med gifte till Kroken, men gick på det sista manna emellan, Margaretas fordran var kraftlös.

Anders Perssons arvingar i Ormansbyn, Ärtmark.

Tol Persson i Ormansbyn, Ärtmark.

Sven Svensson i S. Hökedalen slagit hustru Elsby Jonsdtr i N. Hökedalen.

Sven Svensson i S. Hökedalen ville för sig o sina syskon fordra en morgongåva efter deras mor Guru Segolsdtr, men eftersom byte skedde 1645 och allt borttagits av fienden, var hans fordran kraftlös och styvfadern Hans Andersson i N. Hökedalen fri.

Bengtsviken i Ed, som hittills skattat för 1/4 hemman, skall härefter skatta för 1/2 hemman

Kronotomten Ösen i Laxarby skall uppföras och skatta för 1/8 hemman.

Skattetorpet Signebyn i Steneby skall uppföras och skatta för 1/4 hemman.

Skattetomt Sölunden i Tisselskog " " " 1/8 " .

Bryngel Töresson i S. Onsön, en dräng.

1657

Sal. Jon Erikssons i Hindalbyn i Ed, änka och barn.

Segol Nilsson i Nedre Söbön, Ed, mökränkt Malin Andersdtr i Sandåker, Ed.

Lars Jonsson i Ö. Hindalbyn i Ed slagit Sigrid Larsdtr i Tingvalla i hennes hus, där hon satt inhyses.

Lars Jonsson i Ö. Hindalbyn hade kallat hustru Estris Rasmusdtr ibid slaffs.

Soldaten sal. Olof Hansson i Gullungebyn o hans änka Börita Olufsdtr.

Gunnar Sigfridsson i Lundby, Töftedal, hade pantsatt sin jord till sin bror Per Sigfridsson ibid.

Olof Torgersson o Torgöt Gulbrandsson i Lundby o Anfast Eriksson i Bintorp, Töftedal, hade bytt jord med Olof Eriksson i Mo s:n i Norge (Frösland) och gett honom all deras arv efter deras föräldrar i Frösland och han dem givit sitt arv i bem:te Lunden.

Halvard Jonsson i Torp, Rölanda, och hans hustru Karin Torbjörnsdtr.

2 n-män har värderat vällärde herr Sven Jonaes bo i Eng i Ed, ty Beata De la Gardie har att fordra 47 dlr smt, men boet är bara värt 26 dlr smt.

Sven Gunnarsson i Björnerud, Ed, och Per Uddesson i Torp ägde en kvarn ihop.

Hustru Olug Segolsdtr i Dalen i Nössemark o hennes son Segol Svensson i Dalen.

Boet efter Hans Andersson i Hedane i Laxarby.

Anna Larsdtr i Näsbo hade testamenterat sin egendom till Lars Svensson i Mellansidan för skötsel till döddagar.

Sal. Mats Enarsson i Hajom, Töftedal, hade sålt sin äldre barnkulls, Eriks, Efvens o Karins mödernejord i Årbol i Dalskog för 30 rdr och vissat dem i st. så mycket igen av hans arvjord i Hajom, men sålt den till Germund Tolfsson i Bärtorp, som sedan sålde den till Anders Michelsson i Hajom, enl. skaftebrev, allt i barnens omyndiga år och än är Karin omyndig efter hon ej är gift.

Länsmanstjänaren Lars Bengtsson i Vassända.

Helga Eriksdtr i Töftesäter, Töftedal, o hennes son Lars Ifvarsson i Näs, Gesäter.

N-man Arne Andersson i Böle har 3 bröder och 2 systrar, som äro med honom delägare i Böle, och ville lösa ut dem. En broder var Torsten Andersson i Kårböle. De andra voro Anders Andersson i Kättebo o Olof Andersson i Grubberud, Norge, samt Sigrid Andersdtr i Brenne och Karin Andersdtr i Kårböle.

Börje Larsson i Jälnäs, Vårvik.

Jon Halvardsson, bonde i Näs, Håbol, mökränkt sin legokvinna.

Vittnen: Jon Bryngelsson i Lommeland, Anders Stensson i Töftesäter, Torgöt Gulbrandsson i Lundby, Cnut Ingemarsson i Hajom, Sven Persson i Ringland, Sven Bryngelsson i Fjälla, Mårten Andersson i Eklunda, Per Andersson i Söderby, Sven Halvardsson i Fårved o Anders Amundsson i Lerquilla.

Clas Jacobsson i Skåldalen, Tisselskog, betalar arv till sin styvson Olof Andersson, o hans hustru Börita Olofsdtr i Ankersrud, Tisselskog.

Sven Svensson i Höcksäter, Rölanda, slagit sin moster Marit Segardsdtr ibid, som är avig mot honom, samt sitt syskonbarn Marit Nilsdottër, item Ingeborg Halvardsdtr i Bärtorp.

Sattes vite mellan Sven o Nils Stensson i Hökesäter o deras folk.

Erik Persson Krabbe för Huken(?) Tisselskog, om dele.

Sal. Börita Persdtrs i Lofterud, Vårvik, bröder Kettils o Svens söner, Ingemund o Olof, samt brodern Engelbrekts sonson Engelbrekt Olofsson. Broderbarnen Ingemund o Olof ärva, men Engelbrekt ej.

Olof Halvardsson i Berg, Ödskölt, begärde skaft å 1/6 i Berg, som varit Barbro Nilsdtrs arvlott efter modern och av hennes man Lars Halvardsson och henne bortsatt i oskyld mans hand, men nu av honom Olof återbördat med 20 rdr till Anders Andersson i Lofsbyn, Gunnarsnäs, 6 rdr till Jon Nilsson i Kroken, Ödskölt, och 26 rdr till Asmund Olofsson i Bön, Ödskölt. Olof Halvardsson fick fasta och äger med tidigare fasta 7 nov 1647 hela gården Berg.

Engelbrekt Torstensson i Kårud, Bäcke, om lösen av sin halvsysters arvlott i Kårud, som svågern Sven Olofsson i Herslätt, Renland, sålt till oskyld, överste Johan Stake.

Börita Andersdtr i Kölen, Torskog, får jord i Böle, Rölanda, efter sin systerson Olof Andersson, som ärver inne med sal. Anders Nilsson i Böle.

Olof Christiansson i Ransbyn, Torskog, ville ha skaft på 2/3 i 1/3 i Ransbyn, som han löst ur oskylda händer av Torbjörn Svensson i Sannerud, Håbol, som köpt den. Han fick fasta.

1658

Kiettel Svensson i Kesnacken, Torskog, slagit sin bror Nils Svensson i Dalen Nössemark.

Segol Ravaldsson i Högsbyn, Tisselskog.

Segol Olofsson i Backen, Ödskölt.

Hans Simonsson i Backen, Ödskölt.

Torsten Månsson i Strand, Ed, gift, mökränkt Karin Gunnarsdtr i Bälnäs, Ed.

Björn Nilsson, Fjuk, Ed.

Nämnes intyg om forne tullinspektören Johannes Sinclairs ämbetsförvaltning.

Vittnen: H. Anna Persdtr i Näs, h. Gunnela Olofsdtr i Berg, h. Anna Olofsdtr i Töftesäter och h. Gunnella Olofsdtr i Ed.

Anders Stensson i Töftesäter, gift, mökränkt Malin Ivarsdtr ibid.

Bryngel Larsson i Lund, Ärtmark, och hans medarvingar skaftade sin jord 1/4 Näsböl, Ärtmark, till Bef.-man Erik Nilsson Krabbe i Flatebyn o hans hustru Cicilla Jonsdtr för 85 rdr. Item Anders Börjesson i Botnane, Laxarby, skaftade till samme Erik Nilsson Krabbe en tomt Botnane i Laxarby för 25 rdr.

Anna Michelsdtr i Högen, Ärtmark, Karin Michelsdtr, Kirstin o Helga Eriksdöttrar i Lilla Flatan, Ärtmark, skaftade deras 1/8 Lilla Flatan till Lars Jonsson i Lilla Flatan och hans hustru Kirstin Bryngelsdtr.

Malin Nilsdtr i Bön, Ödskölt, skulle förorsakat sin man Asmund Olofssons död. Vittre vällärde herr Olof Hansson i Grimmerud och Kapten Sven Bryngelsson i Trollungebyn.

1659

Gamle gode män Jon Andersson i Mellbyn, Nils Stensson i Hökesäter, Anders Olofsson ibid, Olof Halvardsson i Bråten och Anders Andersson i Sörbyn.

H. Elin Nilsdotter i Ulfsrud, hennes o hennes mans son Olof Persson. Hennes man Per Olofsson hade blivit ihjälslagen. Misstänkt var Nils Classon i Hafden, Steneby.

Engelbrekt Gullicksson i Rörvik, Nössemark, mökränkt Sigrid Gulbrandsdtr i Näs, Vårvik.

Iver Jönsson i Hökedalen, Ed, mökränkt Malin Jonsdtr ibid och lovade äkta henne.

Nils Larsson i Eng, Ed, lovade äkta Börit Rearsdtr i Hökedalen men svek.

Tolf Germundsson i Lebo, Ed, mökränkt löskonan Elin Olofsdtr i Lerbäck.

Anders Olofsson i Berg, Ödskölt, mökränkt Anna Bryngelsdtr ibid.

H. Margareta Zackrisdtr i Ed hade å vällärde herr Per Svenonis i Torskogs stoms vägnar uppburit pengar av Erik Eriksson i Vårviks stom. Herr Per hade levererat henne 65 rdr och ville ha skaft på hennes gård Ed, men hon o hennes mågar Hans Hansson i Ed o Mats Tomesson i Torskogs stom bestred det och lovade betala lånet till herr Per.

En ung bonde Anders Andersson i Vamben, Steneby, anklagades ha skjutit ihjäl Per Olofssons i Åsen o hans hustrus Brita Nilsdtrs dotter Kirstin, en vuxen piga, av olyckshändelse. Vittnen: Anders Olofsson i Bön, Asmund Jonsson i Uleviken, Christofer Andersson i Ormansbyn, Bryngel Andersson i Skågstorp, Anders Månsson i Vageln, Gunnulf Bengtsson i Vången, Erik Månsson i Lästeviken, Hans Bryngelsson i Bön, Tomas Bengtsson i Gapungebön, Erik Olofsson i Åsen, Erik Bryngelsson i Gråsjö.

Helge Andersson i Hajom, Töftedal, mökränkt Estrid Eriksdtr i Uldalen, Rölanda.

Bryngels Asmundsson i Djupviken, Ärtmark, slagit Torsten Tolfsson ibid.

Anders Andersson i Ödbyn, Ed, slagit Per Nilsson i Högsäter, Ed.

Anders Rasmusson, Strand, Ed, slagit hustru Karin Jonsdtr ibid.

Håkan Andersson i Skalltorp, Ed, slagit Jon Jönsson i Törsängen, Rölanda.

Anna Eriksdtr i Sösian. hade okvädat Per Ulfsson o hans son Anders Persson i Nolsian, Ärtmark.

Anders Svensson i Alltorp, Ödskölt, okvädat Nils Stenarssons hustru Börita Andersdtr ibid.

Lars Jonsson i L. Flatan hade för L. Flatan givit betalt till Olof i Orsbyn o Tomas Amundsson samt Amund, Malin, Börita o Per Jonsbarn i Kvarnviken.

Nils i Asletorp ägde på sin tid halva Vången o hela Asletorp i Ödskölt.

Jon Töresson i S. Onsön hade slagit Sven Enarsson i Fagerhult.

Per Toresson i Vassända hade ej mökränkt Malin Christensdtr i Bön, Håbol.

Halvard Simonsson i Borgan skaftade till hans bror Simon Simonsson i Ramdalen, Tisselskog, och hans hustru Anna Bryngelsdtr, en tomt därunder, Ramdalen, som Halvard ägt o brukat.

Torbjörn Andersson o Ingeborg Andersdtr i Skövane(?), Töftedal, skaftade deras arv i Lurketorp, Rölanda, 1/2 i hela gården och 2 tomter Vallen o Kornhagen för 2/3 i Skottane med tomten Enarsbo (till vem?).

Segol Nilsson i Backen, Ödskölt, skaftade till Asmund Hansson i N. Harnäs, Ärtmark, hans Segols barns jord i N. Harnäs 1/11 i 1/12 för 16 rdr. Item skaftade till samme köpare hustru Helga Stenarsdtr o hennes son Hans Halvardsson i - - - - i Ärtmark, en skogstomt - - - - Heelt för 20 rdr.

Lars Olofsson i Kesviken, Vårvik, betalar till Arne Eriksson i Fjäs, Vårvik. Arnes son Erik i Göteborg.

Sal. Helge Erikssons skulder i Näs, Gesäter.

Hans o Anna Andersbarn i Edsviken, Ärtmark, betalar till sin styvmor Ingrid Gunnarsdtr för jord i Edsviken och morgongåva.

Sal. Erik Jöransson i Bön, Töftedal, hade betalt Erik Larsson och Mats Larsson i Bohuslän för deras arv 2/3 i 1/6 i Bön. Erik Jöranssons arvingar hette Olof Eriksson o Huge Andersson i Bön.

Tomas Torbjörnsson i Lund är lika nära att lösa i Flaten, Ärtmark, som Lars Svensson ibid för sin hustru Gunvar Eriksdtr, emedan de äro syskonbarn.

Sven Nilsson i Sösian o Lasse Svensson i Mellomsian, Ärtmark, och deras granne Anders Svensson.

Per Larsson i Näs, Ed, skaftade Bråhögen i Rölanda till Arne Andersson i Böle, Nils Persson, Lars Svensson, Erik Svensson o Tron Larsson i Högen för 12 rdr. (det var en utjord under Högen, köp fr kroran 1630).

Olof Gunnarsson i Rostorp, Rölanda, o hans syskon o deras barn, som voro Åsta Gunnarsdtr i Föske, Marita Gunnarsdtr i Rostorp, Ramfrid Persdtrs barn i Delefors, Anna Persdtr o Marita Persdtr i Berg o syskonebarn Björn Andersson i Tvålsta skaftade hela skattefjärdingen Ringstad i Gesäter, som var deras arvejord, till Anders Gunnarssons barn, Olof, Kerstin, Karin o Gertrud i Ringstad för 15 rdr till Olof, 7 rdr till var systern o 80 rdr till Björn, som fadern Anders Gunnarsson utgivit, medan han levde.

Stommen i Håbols s:n har några år legat öde och nu upptagits av en som där bor och heter Jöran Andersson, om han får det för 1/2 hemman.

1660

Erik Persson i Edsbyn togs till n-man o avlade ed.

Olof Andersson i Betåsen, Håbol. Hans svärmoder Kerstin Eriksdtr i Gröa, Ärtmark, vill tvinga honom av hemmanet, som är hennes, och sätta en oskyld dit.

Per Nilsson i Hökesäter i Ed har stulit från n-man Lars Persson i Nyböle.

En fänrik Christofer Björnsson i Ärtmarks socken och stom.

Lars Persson i Hvitteberg, Töftedal, tilltalade Tron Germundsson i Berstorp om 10 rdr, som hans fader var skyldig hans svärfader Anders i Gesäter.

Rasmus Persson i Prästegården tilltalade sin fästmös styvfader Arvid Andersson i Ringstad om arv.

Anders Andersson i Hökesäter, Rölanda, mökränkt Kirstin Larsdtr i Bärtorp.

Tron Germundsson i Bärtorp visade ett testamente mellan honom o hustru Sigrid Persdtr 20 okt 1658, då han låg dödssjuk, vari han gav henne alla lösören och 1/2 Lurketorp. Nu är hustrun honom barnlös frånfallen och han begär samma förmån för sig. Hans svärfader Per i Långeland.

Rafvel Olsson i Högsbyn, Tisselskog, om arv efter hans systerdotter Elien Andersdtr, som hade 3 halvsyskon Sven Andersson, Karin o Helga Andersdöttrar, men inga samsyskon i livet.

Jon Tronssons i Hult, Håbol, mågar Sven Olsson och Sifri Tolsson i Flolund, Torskog, tilltalade sina farbröder Björn Tronsson i Öskhult, Anders Tronsson i Ödebyn o Sven Tronsson i Asketveten o sina fastrar Ingerid, Anna o Karin Tronsdöttrar, att de delt deras arvejord i Öskhult, 1 Asketveten, 1/2 Eke, 1/2 Krumnäs, 1/8 Hult, 1 Ödebyn, 1 Högien, 1/2 o 1/5 i hela gården Bråten. Det skulle undersökas o rättas!

H. Gunnela Persdtr, sal. Sven Jonssons änka i Järn, Nordal, hade att fordra från 1637 av Per Larsson i Näs.

Vällärde herr Per i Hökesäter, Eds gäll, fick likadant bevis om sin skada under fejden som herr Halvard i Ed.

Anna Bryngelsdtr i Anfastebyn, Steneby.

Anders Gudmundsson i Taxviken skaftade å egna vägnar till Jon och Sven Bryngelssöner i Lommeland, Lerdals(?) socken, 1/4 i Lommelanda gård för 120 rdr.

Lars Andersson i Rangelrud skaftade för sal. hustru Kirstin Jonsdtrs i Galthögen alla arvingar till Nils Olsson i Galthögen, Laxarby, hennes arvjord i Galthögen, med hans egen arvjord 1/2 gården för 111 rdr.

Per Larsson i Näs skaftade å egna vägnar till Nils Christensson i Solum det 1/4 i Lilla Solum, som han åbor, köpt för 24 rdr.

Per Larsson i Näs skaftade å egna vägnar till Per Engelbrektsson i Tolsrud, Nössemark, 1/8 i Tolsrud för 12 rdr.

Olof Andersson i Ringstad, Gesäter, skaftade till Anders Stensson i Gesäter, Gesäter, 1/6 i Gesäter för 50 rdr.

Länsman Måns Persson, fullm. för hustru Marit Björnsdtr i Hindalbyn, Ed, skaftade till Asmund Salesson i Vikanskärf(?) 1/2 i nämnda hemman, 1/9 i 1, för 60 rdr.

Segol Knutsson i Eketegen, Vårvik, skaftade till Olof Andersson i Vammerviken 1/8 Eketegen, där han nu bor, för 105 rdr.

Sten Helgesson i Gesäters by o s:n bekände, att han för sin son Lars Stensson, som begick dråp på Gudmund Bryngelsson i Näs, Gesäter, givit hans änka Karin Jonsdtr mansbot 1/7 i 2/3(?) i gården Näs, som nu skaftas.

1661

H. Malin Nilsdtr i Bön beskyllde cornetten Gustaf Bagge för sin sal. man Asmund Olofssons död. Asmunds broder Anders Olofsson i Ödskölts Bön. Asmunds hustru var syskonbarn till Anders Larsson i Ö. Vässby och Sven Persson i Annolfsbyn. Sven Jonsson i Asketveten o hans hustru Karin Bryngelsdtr.

Bryngel Toresson i Kiänsbyn, Torskog, o hans hustru Marit Gulliksdtr, barnlösa, inbördes testamente. Bryngel hade sålt sin fädernejord i Vammerviken, Vårvik, för 40 rdr och sitt möderne i Ingebyn, Blomskog, för 36 rdr, och härmed fött sin gamle svära o hennes moder Sigrid Börjesdtr i 15 år, och nu var Marit sjuk och svag.

En dräng Tolf Bryngelsson i Tveten, Rölanda. hade dräpt en bonde Per Olofsson i Bärslätt, Ed, i barnsöl hos sin syster Åsa Bryngelsdtr i Smedbön, Röl., Per Olofssons hustru Karin Andersdtr i Bärslätt och bröder Olof Olofsson i Valberg och Anders Olofsson i Balnäs. Dråparens fader Bryngel Tolfsson i Tveten och svågrar Mats o Anders Erikssöner och hans syster Åsas svära h. Karin Persdtr i Smebön. Värden och Karin Persdtrs son var Mats. Tolfs moder Brita Persdtr.

Olof Esbjörnsson i Sörbön, Ed, och hans bror Anders Esbjörnsson i Sörbön.

Korpralen Torsten Svensson i Järn, Nordal, son till sal. Sven Jonsson i Järn.

Avsades mellan Tron Jonssons barn o barnbarn, om deras arvjord, att Björn o Ingrid bli vid Ödskölt, Jons o Karins barn vid Asketveten och Krommenäs, Olof o Anna vid Hult, Anderses barn vid Ödebyn och Svens barn vid Högen, halva Eke och 1/5 i Bråten.

Björn Månsson i N. Bodane, Ed, mökränkt Karin Larsdtr i S. Bodane, Ed.

Per Block i Nilsbyn, Tisselskog.

Fälldes Bryngel Börjesson i Rörviken, Nössemark för mökränkning m.m.

Jonas Andersson i Ödebyn, Ed.

Kåre Andersson i Arnäs, Anna Andersdtr, Ingrid Andersdtrs barn och Karin Andersdtr i Gräan, Ärtmark, skaftade till deras bror o morbror Sven Andersson o hans hustru Karin Enarsdtr, all deras arvjord i Nolgräan, Ärtmark, med Svens egen del 2/3 i halva gården för 45 rdr. Sven hade därtill 1/6 och äger nu 1/2 gården (västra).

Elin Amundsdtr i Kvarnviken, Ärtmark, skaftade hela Orsbyn, Ärtmark, arvjord efter fader o syster, till Olof Amundsson o hans hustru Kerstin Hansdtr för 72 rdr.

Förnyades ett fastebrev av 1626, vari Anders Alfsson i Sölunda i Ärtmark bytte jord med sina syskon Bryngel, Simon, Peder o Ingeborg Alfsbarn i Nolsian, så att Anders avstår sitt arv i huvudgården Nolsian till syskonen och fått i st. ett ödetorp Sölunden under Nolsian. Sedan hade Anders Alfssons barn Alf Andersson o Elin Alfsdtr(!!) ärvt Sölunden, men systern köpt av Alf för 30 rdr.

Sten Helgesson i Gesäters by o s:n mökränkt Anna Svensdtr i Stommen, Gesäter, 1659, g. m soldaten Anders Persson i Roth, som var i kriget.

Landbofogden Nils Gunmundsson i Neste Sidan, Laxarby, inställde sig på löfte, emedan han kommit i skada för sin landbo Efven Enarsson i Järane, Laxarby, vars hustru Malin Stenarsdtr angav följ. jemte vittnen: Nils hade kommit till Järane och hade med sig Jon i Prästegården (Laxarby stom), som var Efvens hustrubroder, Efven o Jon blevo ovänner o Efven slog Jon så att han blödde. Nils bad Efvens hustru tvätta sin bror med vatten och bad dem vara stilla. Strax anföll Efven Jon på nytt. Nils ville gå, men Efven o hans hustru bad honom stanna o Efven lovade vara stilla. Efter en stund började åter kivet. Nils son Gudmundus gick till och skulle skilja Efven o Jon, men föll omkull. Då steg Nils upp och slog ett slag med en liten käpp med hammare på för att skilja dem, men ej för att skada någon, men det hände ej bättre än det vassa tog i Efvens huvud. Efven ville nu ihop med Nils, men andra höllo honom, varunder blodet stockade sig i huvudet på Efven. Nils skaffade en att sköta honom och tog honom sedan hem till Nedersidan, gav honom vård, så att han omsider blev frisk och gick hem till Järane, medan Nils var borta i Halland, men föll och stötte sig, så att han dog 8 veckor efter han fick slaget. Nils visade herr Bryngel Andreaes Hesselgrens attest, att Efven sagt sig illa gjort och Nils ej velat annat än skilja dem åt han o Jon. Sal. Efvens syskon voro Erik i Sanviken, Björn o Anna Enarsbarn. Rätten ansåg det för nödvärn och Nils fick blott böta 60 dlr smt till målsäganden.

Jon Kettilsson i Risane, ogift, mökränkt Marita Kåresdtr i Engebodane.

Erik Olofsson i Gunnebyn, Tösse, för sin hustru Karin Esbjörnsdtr krävde av Halvard Arvidsson i Heden, Laxarby, 10 rdr för hennes son Asmund Björnssons handel.

Mattes faderlös i Ullerö, Ed, mökränkt Karin Larsdtr ibid.

Anders Halvardsson i Kåred, Bäcke, smitt åt sig på Vättungen och ej bättre förvarat elden efter sig i smedjan än hon och hela Vättunge gård med allt sitt innanrede brann upp. Han dömdes bygga upp gården igen.

Björn Enarsson i Cronoskog, Steneby, okvädat Jon Stenarsson i Laxarby stom (se ovan! Björn bror till sal. Efven).

Sigrid Engelbrektsdtr, änka i Hökesäter, Röl., mökränkt av Per Christensson på Vättungen, ogift.

Börita Nilsdtr i Hugeryr, Gesäter, mökränkt av Per Christensson på Vättungen, ogift.

Olof Halvardsson i Bråten, Ed, mökränkt Malin Andersdtr ibid, löskona.

Anders Bryngelssons hustru i Mellbön, Röl., slagit sin granne Erik Jonssons barn.

Erik Jonsson i Mellbön, Röl., slagit sin broder Jon Jonsson ibid.

Arvid Bagge i Hökesäter.

Ingeborg Ragvaldsdtr i Nilsbyn, Tisselskog, stulit från Kirstin Bengtsdtr o Inga Bengtsdtr. Kirstins barn Liva Olofsdtr.

Tolf Germundsson i Lebo mökränkt Malin Ifversdtr ibid på nytt. Han vill äkta henne.

Löjtn. Segol Hansson på Stommen i Håbol och fänrik Olof Bryngelsson i St. Bön, Järbo, vittnade, att Anna Svensdtrs man Anders Persson i Gesäter stom var i rullorna död 1659. Hon bor nu på Björnebyn, Töftedal.

Per Cnutssons barn i Delefors, Gesäter, som äro hos sin farfar Hans Mattsson i Bön. Ide s:n. Pers broder Simon Cnutsson.

H. Gro Olofsdtr i Hugeryr, Råggärd, hade med sin förre man Jöns Nilsson löst jord i Gunbjörbyn, Råggärd, för 80 rdr och med den senare mannen Lars Olofsson 48 rdr. Med förra mannen hade hon barnen Engelbrekt, Lars, Orm, Tollef o Anna, av vilka Orm o Tollef dog efter fadern. Med den senare mannen hade hon barnen Jöns, Anna, Karin o Helga.

Hustru Brita Månsdtr i Havden, Steneby, var enl. ryktet mökränkt av Segol Torbjörnsson ibid, "som plägar läsa för barn", den ena gången i Dalen i Nössemark hos Britas svärmoder hustru Olugh. Britas man var Per Svensson.

Karin Torbjörnsdtr i Torp, Röl., ägde 2/3 i 1/2 Fulska i Röl. Hennes son Jon Halvardsson.

Dordi Olofsdtr i Torp, Röl., ägde 1/6 i 1/2 Fulska.

Börita Jonsdtr i Hästeryr, Röl., ägde 1/6 i 1/2 Fulska.

1662

Jonas Månsson i Ödbyn, Ed, slagit Per Andersson ibid.

Marit Andersdtr i Egenäs, Sillerud, och Ingeborg Andersdtr i Gälnäs, Vårvik, skaftade till Olof Andersson i Bön, Torskog, deras arv 1/4 i bem:te Bön för 150 rdr. Item skaftade Börje Enarssons barn i Backa, Laxarby, deras 1/4 i Bön till samme köpare för 1/4 i Backa, som köparen Olof Andersson ärvt efter sin fader Anders Enarsson, varemot hans systrar Dordi o Anna fingo 1/2 Alsbyn, Torskog, så att han nu med köp och byte äger 1/2 Bön.

Anna Tronsdtr i Bråten, Ed, skaftade till Olof Tronsson i Hult, Håbol, hennes arv 1/3 i hela Hult och dess ödetomter Håbol, Bergane, Heljerud och Heljerud ström för 77 rdr. Olof hade ärvt efter sin far 2/3 i Hult, så att han nu äger hela Hult och dess tomter.

Jon Ragvaldsson i Högsbyn, Tisselskog, mökränkt Johanna Torkelsdtr i Tveten, Ödskölt.

Den döda Elin Andersdtr i Hindalbyn, Ed, har morbrodern Halvard Olofsson i Högsbyn, Tisselskog, och halvsyskon av andra kullen Lars o Helga Andersdöttrar, o Karin Andersdtr av 3:dje kullen.

Olof Andersson i Korsbyn, Edsleskog, vittnade, att när han i höst var i Ankersrud, Tisselskog, blev slagsmål mellan bröderna Tollef o Olof Olofsson i Ankersrud o deras far Olof Tollefsson o deras mor Brita Olofsdtr.

Lars Jönsson i Ö. Hindalbyn, Ed, slagit länsman Måns Persson.

Elin Nilsdtr i Björke, Tisselskog, o hennes sal. man Per Olofsson i Hafdane. Dennes son Olof Persson i Liden, Tisselskog.

Ifver Hansson i Torpane, Bäcke, hans dotter Marit Ifvarsdtr ibid.

Sven Toresson i Gesäter stom o hans barn. Karstin Svensdtr ägde 1/3 i Tvålstad och en Anders Björnsson i Norge 2/3.

1/2 Djupedalen i Gesäter, skattevrak, ägdes av Helge o Rasmus Helgessöner, Malin Halvardsdtr, Helge Björnsson, Anders Björnsson, Cnut Björnsson, Per Börjesson med sina systrar.

Gunmund Eriksson i Solliden, Gesäter, o Lars Eriksson i Kolsäter, Gesäter, samt hans styvmor Brita Svensdtr i Stenungen, Röl., med sina barn Arvid Andersson, Anna, Karin o Ingial Andersdöttrar.

And. Linnarsson Svenskes donationsbrev till landbofogden Erik Arvidsson o hans hustru Brita Månsdtr på frälsehemmanet Hafden i Steneby, dat. Össbro 3 sept. 1650.

Stenar Andersson i Hökhult, Ärtmark, Sigrid Andersdtr i Backen, Marit Andersdtr i Kiesviken skaftade till Anders Asmundsson i Kiesviken, Vårvik o hans hustru Anna Olofsdtr sin jord i Kiesviken för betalning till Stenar för sin o sin broder Per Anderssons arvedel, 2/3 i 1/4 i Kiesviken, 6 rdr, Marit för sin del, 1/6 i 1/4 i Kiesviken 6 1/2 rdr. Köparen hade själv ärvt 1/2 i Kiesviken med sin hustru, så att nu äger 3/4 i hela gården.

Anders o Peder Svenssöner i Mellomsidan, Ärtmark, ha sålt till sin broder Anders Svensson o hans hustru Estrid Håkansdtr i Bomarken, Ed, deras arvlott i Bomarken, 2/3 i 1/4 hemman, för 94 rdr. med förord att efter de voro 2 gamla o barnlösa folk, skulle den som överlever den andre bo kvar i sin livstid odriven, men efter bägges död hemfalla Anders Svenssons syskon till arv igen, utan vilka de ej velat samma sin arvpart avlåta.

Per Persson i Huginge, Ärtmark, Öjel Håkansson i Böle, Håbol, Malin Andersdtr o Gunilla Larsdtr i Böle skaftade till Olof Tronsson i Hult, Håbol, Peders 2/3 i Torstensbodane, Håbol, som han köpt av sina syskonbarn Per, Christofer, Karin Larsbarn för 60 rdr och Öjels, Malin o Gunillas 1/3 i Torstensbodane efter fadern för 30 rdr.

Länsman Måns Persson Edel i Vassända skaftade till Torkel Håkansson, Grimstrand, Håbol, all sin hus o jord, som han köpt av Olof Tronsson i Hult, Håbol, som var 1/2 Grimstrand, för 40 rdr. Torkel äger nu hela Grimstrand.

I Lommelanda, Gesäter, skall åborna Mats ha norra halva gården och Jon den södra.

Halvard Bengtsson i L. Hafden och Harald Andersson i Taxviken misshandlat en norrbagge.

Kirstin Eriksdtr i-Balnäs, Ed, och Marita Olofsdtr i Vägne, Håbol, och Anna Larsdtr i Olofsbyn, Håbol.

Michel Andersson i Hajom, Töftedal, äger blott 1/5 i 2/5 i Hajom, som han måste upplåta till sin bror Hans Andersson o hans hustru Toran(?) Eriksdtr äger bara 1/11 i Berg, Töftedal.

Landbofogden Christofer Olofsson Grum (Brun?) i Flatebyn.

Gamaliel Stenarsson i Ullerön.

Gunnar Hansson i Näs, Ärtm. o vittnen: Anders Christensson, Tormansbo, Börje Jonsson ibid, Nils Bryngelsson i Strand, Bryngel Segolsson i Gråsjö, Halvard Nilsson i Kvarneviken o Sven Nilsson i Sösidan.

Fänrik Christofer Björnsson i Berga, Steneby.

1663

Hustru Karin Jonsdtr i Strand, Ed, beskylld för trolldom, en påskafton i Herr Halvards i Ed fähus, som hon skyllde på prästhustrun Beata Andersdtr Lithenia, att denna sagt. Karin frikändes.

Lars Ifvarssons i Näs, Gesäter, hustru Karin Jonsdtr hade i bröstarv efter sitt barn ärvt 2/9 i 1/2 V. Fjälla. Hennes förre mans syskon Sven o Jon Bryngelssöner är närmaste bördesmän. Vidare fordrade Lars Ifvarsson för sin hustru 2/9 av 1/4 i 1/4 i Lommeland, Lerdal, efter hennes svärmoder Anna i Fjälla.

Jon Bryngelsson i Lommeland städsla för Lars Ifvarssons hustrus jord.

Sven Bryngelsson i Fjälla.

Måns Olofsson i Bjurviken, Håbol, stämd av Stenar Björnsson i Sund, Nössemark.

Anders Rasmusson i Ö. Olasbyn, Håbol, o hans hustru Anna Larsdtr.

Öv.löjtn. Petter Granatenskölds uppbördsman Michel Börjesson i Hillingssäter.

Tillslogs Gamaliel Stenarsson i Ullerön, Ed, Renhold Zackrissons hemmam. 1/2 N. Onsön, Ed, för 2 års utlagor till Johan Stakes arvingar och en skuld av 20 rdr till Mäster Hans Hedraeus i Högsäter, som en pant.

Börje Larsson o Marit Larsdtr i Gälnäs, Vårvik, är närmare att ärva sina halvsyskon Bryngel och Tore Larsbarn än deras moster Thoril Olofsdtr i Gunnebyn i den 1/2 i Gunnebyn, Vårvik, som de ägde.

Inbördes testamente mellan Måns Månsson i Skårdalen, Tisselskog, o hans hustru Kerstin Bryngelsdtr, två gamla barnlösa makar.

Per Bryngelsson i Roth, Röl., får för sin hustru lösa den jord ibid, som Arne Andersson i Böle för 50 rdr köpt av Helge Mårtensson i Högen, Röl., emedan Pers hustru är faster åt säljaren.

Skattebrev å Högkil, Håbol, 7 okt 1634, där tomten Kyrkebord är nämnd.

Torsten Tollefsson i Ö. Fyllingen, Ärtmark, överfallit sin granne Per Jonsson.

Anders Börjesson i Säfvikan, Laxarby, fullm. för Malin Svensdtr i Lian, Tisselskog, o Karin Svensdtr i Säfvikan, Laxarby, samt Börje Svensson i Säfvikan och skaftade till Enar Svensson i Gålsjö, Laxarby, hela Malin Svensdtrs del i Gålsjö, 1/7, för 52 rdr, o halva Karins del, 1/14, för 26 rdr, samt till Sven Svensson i Galsjö halva Börjes del, 1/7, för 52 rdr, o halva Karins del, 1/7, för 26 rdr. Enar o Sven hade själv ärvt var sin broderlott, så att de nu äga hela Gålsjö med tomter Västra Ögården, N. Gålsjööfsan, W. Linheden o Norre Sule o 1/2 kvarnströmmen mot Solvik.

Anders Andersson vid sågen under Vernebo.

Per Simonsson i Gullungebyn, Tisselskog.

Anders Nilsson i Sanbacken, Steneby, o hans sal. hustru, som begrovs söndagen före Mathie i våras (1663). Hans måg var Anders Jönsson i Björnebyn, Steneby.

Gregers Andersson i Helgebol, Tisselskog, änkling, mökränkt sin piga Elin Andersdtr, hans förra hustru Malin Andersdtrs brordotterdotter. Han ville ha henne till äkta.

Sven Gunnesson i Björnerud, Ed, mökränkt sin piga Karin Michelsdtr. Han var utgammal o hade alltid "haft gott namn i alla sina dagar". Vittnade till hans fördel hans hustru och dotter. Frikändes.

Måns Andersson, sågmastare i Heneviken, Tisselskog.

H. Brita Börjesdtr i Dalen, Tisselskog.

Änkan Signe Månsdtr i Närsidan, Laxarby, var sjuk o svagsint o hade fått bo hos Nils Gudmundsson i Närsidan o hans hustru. Hon angav sig ha begått hor med Hans Hansson i Härnäs o hans son Öjel Hansson, som de nekade till, samt med sin fader, som varit död i 30 år, vilket hon bekänt bl. a. för caplanen vällärde herr Anders Petri i Flatungebyn. Det var ej sant.

Olof Larsson i Hafden, Steneby, mökränkt Kirstin Andersdtr i Muggedalen i Ed och fått barn.

Nils Svensson i Sösidan, Ärtmark, tagit tjänst hos Christofer Grundh på Flatebyn.

Anders Jönsson i Björnebyn, Steneby, beskylld för stöld hos hans svär Anders Nilsson i Sanbacken. Edgärdsmän: Tomas Bengtsson i Bön, Bengt Eriksson i Östersbyn, Jon Uddesson i Torp, Bryngel Olofsson i Hafden, Anders Olofsson i Kasan, Sven Torbjörnsson i Brötegen, Erik Bengtsson i Slangen, Olof Olofsson i Bön, Olof Andersson i Womben, Anders Stenarsson i Uleviken, Rasmus Tollesson i Hafden o Gregers Andersson i Helgebol.

Vällärde herr Olof Johannis i Grimerud designatus pastor i Nössemark.

Skaftebrev på Gunbjörbyn, Röl., 22 Juni 1614 o 4 nov 1617, att h. Groo Olofsdtr löst 1/3 ibid med sin förre man Jöns Nilsson för 47 rdr och 2/3 med den senare Lars Olufsson för 84 rdr, men bekänt 1661 att hon utlagt med förre mannen 8 rdr och med den senare 48 rdr. Gro lever tydligen. Hennes förra barnkull var Engelbrekt, Lars o Anna och den senare barnkullen Jöns, Anna, Karin o Helga.

Simon Torkilsson, Åsen, Röl., mökränkt Ingial Olufsdtr ibid.

Olof Amundsson i Backa, Röl.

H. Barbro Halvardsdtr i Kistan, Tisselskog, äger en jordlott i Bön, Ärtmark, som Björn Bryngelsson nu besatt.

Erik Jonsson på Böönberg, Röl.

Stenar Björnsson i Kölen, Torskog, och Rear Matsson på Fortan på Köls ägor.

Jon Nilsson i Kroken, Ödsk., skall betala till Söffring Ifvarsson i Tingvall, Ed, 5 rdr för utlagor på den del, 1/6, han ägde i Tingvalla, som hans systerbarn Bryngel, Anders o Börita Svensbarn hade sålt till Jon i förårs.

Halvard Simonsson i Borgan, Tisselskog, Lejonskölds skogvaktare angav Sven i Näs, Håbol, m. fl.

Anders Andersson i Vernebosågen skyldig Per Simonsson i Gullingebyn, Tisselskog.

Jon Persson i Högerud, Torskog, hade huggit timmer in på Kölens ägor och tagit hö ur Stenars skogslada.

Förlikning mellan Sal. Börje Hanssons barn så Gunnur och u. Börita Börjesdöttrar får för sin lott 1/2 i Lunden, Tisselskog, Anna o Ragnela Börjesdöttrar andra 1/2 i Lunden, g. Börita o Kerstin Börjesdöttrar får 1/2 Östersbyn, Fröskog, o sal. Hans Börjessons son Jon ensam Dalen i Tisselskog, emedan hans far lånt av sin sal. fader Börje Hansson 56 rdr, som skall betalas.

Asmund Andersson i Balnäs, Steneby.

H. Börta Andersdtr i Mellomsidan, Ärtm., som var vanmäktig att bruka själv, bestämde att hennes barn Lars, Per, Margareta, Anna o Ingeborg Svensbarn skall behålla hennes köpejord i Mellomsidan, 1/2 gården, (de 3 andre bröderna fått sin del i Bomarken i Ed).

H. Börit Andersdtr i Kråkviken, Vårvik, testamenterade 3/4 i hela gården, som hon ägde, med arv till sin döttrar Börit och Anna Larsdöttrar för skötsel till döddagar, da hon ej kunde vara hos ngn av de andra barnen.

H. Kerstin Arvidsdtr i Heden, Laxarby, test. till sin dotter Gunnur Persdtr, som hon hade med sin hemligen trolovade man Per Gunnarsson i Cronan, sin arvlott 1/3 i Hedan mot skötsel till döddagar.

Jon Svensson i Backen, Ödskölt, Sven Svensson i Högen, Ed, och Söffring Ifvarsson i Tingvalla, Ed, för sin hustru Elin Svensdtr, besvärade sig över byte 1661. Beslöts att i denna sak skall Jon Andersson i Öbyn, Ed, Olof Andersson i Giäseberg, Håbol, och Per Andersson i Öbyn, Ed, stämmas.

Anders Andersson, Berg, Gesäter.

Anders Andersson i Holm, Töftedal.

Inbördes test. mellan Björn Uddesson, mkt sjuk av sin krigstjänst, och hans hustru Malin Olofsdtr i Krummenäs, Steneby.

Befallningsman Nils Gudmundsson, Nedersidan, Lax., om dele ang. Nedersidan o Gröfvan o dess tomter Rud o Pinnebyn. Halvard Asmundsson på Rud nämnd, Olof Andersson i Gröfvan. På Pinneberg hade ej varit byggt mer än en lada tills Olof Andersson i Gröfvan nu nyligen satt upp en stuga, som han dömdes att riva.

1664

Gunarmed Eriksson i Solliane, Gesäter, och hans styvson Anders Olofsson ibid.

Jon Torbjörnsson i Krypekil, Håbol, trätte med Sven Jonsson i Vägne, Håbol om slagsmål.

Olof Persson i Torskogs stom mökränkt Elin Svensdtr på Tömptet därunder.

Segol Gulbrandsson i Engen, Håbol, kom objuden på gravöl hos Olof Hansson i Tostebol, Håbol.

Skogvaktaren Anders Asmundsson i Signebyn anklagade Anders Jonsson, Jon Jonsson och Olof Taraldsson(?) i Kölviken, Nössemark, för att de huggit sågblockar på förbuden ort.

Carl Skräddare i Wassbotten, Ärtmark, och Jon Uddesson i Torp, Steneby.

Några bönder i Id, Norge, hade 1660 mot Greve Lars Kaggs salvavardie plundrats av en hop vedbobönder, för vilka, Tron Germundsson i Bärtorp, Röl., var anförare.

Torpet Hugerud ligger under Ransbyn i Torskog och ej under Kölen, Torskog.

H. Börita Olofsdtrs i Bengtsviken, Ed, fader Olof Kistolfsson i Sanåker, Ed, ägde 2/3 i hela hemmanet Rud i Naverstad och hela 1/4 Fjuk, Ed, och hennes sal. moder ägde hela Rud, Röl. Deras barn voro Kistel, Gunnar, Halvard, Ingeborg, Karin, Ingrid, Helga och Börita, av vilka enl. länsman Per Larssons delning Ingrid och Börita fick 2/3 i Rud i Naverstad och de andra Fjuk och Rud i Röl.

Tvist mellan Sara Abrahamsdtr i Sällebyn, Ånimskog, och löjtn. Segol Hansson i Stom by, Håbol, om målsmanskap för hennes barn med sal. Sven Larsson, hans halvbroder.

Amborg Olofsdtrs förra barnkull i Hvitteberg, Töftedal, Anders och Elin Sversbarn, ägde 2/3 i gården. Den senare kullen var Karin, Jöns, Malin och Lars Larsbarn.

Löjtn. Jacob v. Peganberg, Bodane, Ed, mökränkt Karin Olofsdtr ibid.

Slagsmål: Hans Andersson i Edsviken, Ärtm.

Egel Andersson i Härsbyn, Steneby.

Per Christofersson i Ormansbyn, Ärtm.

Michel Andersson jordägare i Berg, Töftedal.

Sal. hustru Kirstin Amundsdtrs i Jälsbyn, Ärtmark, arvingar, och hennes sal. man Anders Larssons arvingar.

Arvid Svensson i Reren och Anders Andersson i Säbyn skaftade till sergeanten Efven Stenarsson Arvids arvejord i 1/2 Reren, Steneby, och halva tomten Löfnäset, och Anders köpejord, den andra 1/2 i Reren och Löfnäset för 50 rdr.

Erik Persson och Nils Eriksson i Öbyn, Bäcke, tvista om en äng, som de fått från Bäcken.

Karin Svensdtr i Säfviken, Laxarby, test. sitt lösöre till Rasmus Gunnarsson ibid och hans hustru Karin Börjesdtr för skötsel till döddagar.

Olof Olofsson, Segol Olofsson och Jon Svensson i Backa, Ödskölt.

Per Månsson i Högsbyn, Tisselskog.

Syn mellan Torgut Gulbransson och Olof Torgersson, Lunneby, emot Knut Ingemarsson, Holan, Töftedal.

Erik Björnsson i Flatan, Ärtm., skaftade till Tomes Torbjörnsson i Lunden, Ärtm., som var Eriks brorson, Eriks pantejord i Flatan, som han hade av sin broder Torbjörn Björnsson och syster Marit Björnsdtr och var 1/3 i hela Flatan och 1/3 i tomten Kvarnsjön, för 85 rdr.

Sal. Ragnela Andersdtr skaftade till Segol Gregersson och Barbro Andersdtr, Rangelas syster, hennes systerlott i Hijdalen för 30 rdr och själv ärvt med sin hustru efter hennes föräldrar en systerlott, så att han nu äger 1/3 i Hijdalen.

Ingeborg Svensdtr, som bor i Norge, skaftade till Lars Amundsson i Ekeråsen, Håbol, hennes arvjord efter modern Anna Hansdtr, 1/6 i Hijdalen, för 36 rdr.

Item har ovannämnde Segol och Lars givit Ingeborgs son Sven Clavesson 4 rdr och så överenskoms, att Segol behåller 2/3 och Lars 1/3 i Hijdalen.

Tol Pedersson i Ormansbyn, Ärtm., skaftade till Anders Månsson i Asslebyn, Steneby, 1/3 i Asslebyn, hans hustru Elin Halvardsdtrs jord, för 88 rdr.

Tolf Bryngelsson i Tveten, Röl., skall ge mansbot till sal. Per Olofssons änka Karin Andersdtr i Eng, Ed, och hennes barn Anders, Nils och Halvard Perssöner 100 dlr smt, målsman (för barnen?) Olof Olofsson i Valberg.

Anders Svenssons och Olof Anderssons del i Uleviken, Ödsk., 1/5 i gården, och 1/4 i Vägne, Håbol, vill Asmund Jonsson i Uleviken ge dem igen, så att han skall bli fullsutten i Uleviken. (Han vill ge Vägne för Uleviken, som han äger.)

Bef.-man Erik Krabbe visade fastebrev på skatterätten i 1/4 hemmanet Näsbo, Ärtmark, av år 1658, som härtill bebotts som legolänning av Rasmus Andersson Bagge och vilken ej vill avträda. Rasmus dömdes packa sig ifrån Näsbo samt betala städsla för tid som gått.

Under ett oväder 20 nov. 1663 uppbrändes alla husen i Skötterud, Ed, för åborna Erik Olofsson och änkan Malin Kettilsdtr på 1/3 i gården tillhopa, alla hus de ägde.

Bönderna i Backen, Ödskölt, Hans Simonsson, Segol Olofsson, Olof Olofsson och Jon Svensson.

Torpet Heden i Håbol har först upptagits av Strand och ej Krypekil. Strand får det igen.

Bergslätt i Ed gör ej skäl för helt kronohemman utan blott för 1/2 och illa nog det. Åkerjorden är sandbrännig och ängen liten och igengången av skog och det har i lång tid varit öde.

Jon Andersson i Torp, Röl., skaftade till Erik Bryngelssons barn Olof, Per och Erik Erikssöner hela gården Hödalen, Röl., 1/2 hemman, för 120 rdr in specie.

Fältväbeln Per Uddesson, Torp, Ed, bevisade med köpebrev att han löst och köpt av sina syskon och fränder deras arvlotter i Torp och gett dem i betalning: Björn Uddesson, Torp, 20 rdr, Brita Uddesdtr i Hult 10 rdr, Lars Torbjörnsson i Vångsjö 20 rdr, Anna Uddesdtr i Torp 10 rdr, Marit Uddesdtr i Kråkhult 10 rdr, Ingeborg Uddesdtr i Tolslätt 10 rdr och unge Per Uddeson i Långenäs 20 rdr för deras 10/19. Eljest har Per Uddesson själv ärvt efter sin fader Udde Larsson 2/19 i Torp, så att han nu äger 12/19 i Torp.

Per Andersson Bagge i Bälnäs, Ed, gift, mökränkt Karin Larsdtr i Stensåsen, Ed.

Anders Asmundsson i Signebyn, Sillerud, anklagade Nils och Olof i N. Kölviken, Anders, Jon och Olof i S. Kölviken, Anders, Hans och Björn i Sund, Bryngel och Jon i Valsebo, Nössemark, Kettil i Asslerud, Håbol, och Anders Barck i Engebodane och Sven i Nästegården, Torskog, för att de huggit sågtimmer på förbjuden ort.

Bef.-man Nils Gunmundsson i Närsidan, åklagare.

Anders Andersson i Sörbyn, Ed, slagit sin gårdbo Björn Eriksson, dennes hustru Dordi Olofsdtr och piga Helga Eriksdtr.

Hans Nilsson i Högen, Töftedal, och hans son Michel Hansson. Den senare hade lupit ur tjänsten hos Nils Gudmundsson.

Sven Gunnarsson i Björnerud och hans måg Lars Björnsson, Nyböle, Ed.

Följande ha försummat vägröjning och brobyggnad: Helge Halvardsson och Erik Hansson i Hviteberg, Töftedal, Anders Stensson i Töftesäter ibid, Olof Andersson i Bön, ibid, Anders Jonsson, Mats Bryngelsson, Sven Månsson i Bästorp; ibid, Bryngel Anderson i Norane, ibid, Erik Halvardsson i Fjuk, Ed, Per Björnsson, Årbol, Ed, Töres Olofsson, Onsön, Ed, Hans Segolsson i S. Hökedalen, Ed, Hans Andersson i N. Hökedalen, Ed, Olof Börjesson och: Christofer Persson i Huvudginge, Ärtm., Anders Andersson, Udd Halvardsson och Per Månsson i Hökhult, Ärtm., Bryngel Segolsson i Gråsjö, Ärtm., Lars Amundsson i Ekeråsen, Håbol, Anders Bryngelsson i Bottnane, Nössemark.

Engelbrekt Gulliksson i Rörvikan, Nössemark.

Följande hade tredskats ang. vägröjning: Erik Eriksson och Lars Tolfsson i Stommen, Vårvik, Engelbrekt Torstensson, Kårud, Bäcke, Per Christensson, Torpane ibid, Bryngel Enarsson i Höglunden, Tisselskog, Per Bryngelsson, Prästegården, ibid, Olof Tollesson i Ankärsrud ibid, Olof Jonsson i Ene, Steneby, Jacob Claesson i Björke, Tisselskog, Per Persson i Kistan, ibid.

Erik Jonsson i Böneberg, Röl., stämd av Jon Jonsson i Töresängen, Röl., och Gunilla Matsdtr i Bön, Håbol, för slagsmål.

Capellan vällärde herr Per Haquini i Åsen, Steneby, stämd av länsman Sven Persson, Torpane.

Lars Andersson i Björke, Röl., mökränkt sin piga Karin Jacobsdtr ibid, som han ville äkta.

Harald Andersson i Taxviken, Steneby, mökränkt Brita Persdtr på Åsen, Steneby.

Måns Andersson i Jälsby och Anders Svensson i Holtane och deras medarva förliktes om arv efter sal. Anders Larsson i Ärtmarks s:n med Bengts i Östeby hustru Guri Gunnersdtr i st. f. morgongåva, som hon ej fick.

Fänrik Christofer Björnsson i Bergane, Steneby, stämd av Christofer Grund i Flatebyn om skuld.

Kontrakt mellan Anders Barck i V-borg och Halvard Simonsson i Borgan och Elin Nilsdtr i Heneviken, Tisselskog, om en ström däremellan att bruka i 12 år (o sedan vidare, om han begär) för arrende 24 rdr för de 12 åren, dat. V-borg 15/5 1663.

Näst efter Jon Anderssons hustru i Hästeryr, Röl., är syskonbarn med Jon Halvardsson och Jon Andersson i Torp, Röl., och alltså lika nära att lösa 1/2 Torp, som deras resp. fader och morbror ägt. De få lösa alla, broderbarnet som broder och systerbarnet som syster.

Tårbor Olofsdtr i Viksten, Bohuslän, Arvid Andersson i Ringstad, Gesäter, Björn Ifversson i Hindalbyn. Ed, Nils Månsson i Bräcke, Lerdal, Sten Helgesson i Gesäter, Gesäter, Hans Torbjörsson i Snapen, Bohuslän, Knut Rasmusson i Fjälla, Gesäter, Jacob Rasmusson ibid, Anders Stensson i Gesäter, Gesäter, Sal. Herr Per Rolander, Per Ifversson i Hindalbyn, Ed, Nils i Berga, Bohuslän, och Nils i Mansta, Lerdal, samt Karin Jonsdtr i Näs, Gesäter, för sig och sina systrar Giöa Jonsdtr och Gunilla Jonsdtrs barn Jon Matsson i Näs, Gesäter, skaftade till Lars Ifversson i Näs de jordlotter, som de ägt för skulder efter sal. Helge Eriksson i Näs, Gesäter, (Jon Mattsson var son till Gunilla Jonsdtr!). Vidare har Lars hustru Karin Jonsdtr fått i mansbot för sin förre man Lars Stensson 1/7 i 2/3 i Näs och Lars Ifversson hade ärvt med sin hustru 1/8 i Näs, varför Lars nu äger hela gården Näs med Kaasene därunder.

Estrid Andersdtr i Kiäxbo, Ingrid och Gertrud Andersdöttrar samt Anna Andersdtrs son Anders Amundsson i Gesäter och Elin Persdtr i Ringland, Gesäter, hade sålt till Sven Persson i Ringland av sin arvejord i Ringland, Estrid allt sitt för 26 rdr, Ingrid allt sitt för 26 rdr, Gertrud halva sitt för 14 rdr, Anders halva sitt för 12 rdr och Elin halva sitt för 12 rdr. Eljes hade Sven Persson med sin hustru Ingrid Asmundsdtr förut ärvt och köpt enl. skaftebrev 1651, så att han nu ägde 1/2 i Ringeland med all ödegården Hersbråten, 1/4 och 1/7 i Öjersbo och Kvarnfallet och 1/4 i Åhleslaget.

Simon Torkelsson, Ringland, Gesäter, för sin hustru Börita Andersdtr, Gunilla Andersdtr i Gillanda Skog, Karin och Gertrud Andersdöttrar, Anna och Elin Persdöttrar samt Anders Amundsson i Ringeland hade sålt till Olof Persson i Ringeland, näml. Simon all sin hustrus del för 26 rdr, Gunilla allt sitt för 26 rdr, Karin allt sitt för 26 rdr, Anna allt sitt för 26 rdr, men Gertrud 1/2 sitt för 12 rdr, Elin 1/2 sitt för 12 rdr och Anders 1/2 av sitt för 12 rdr. Eljest har Olof Persson med sin hustru Elin Engelbrektsdtr ärvt så mkt, att han med arv och köp äger nu 1/2 av Ringland med tomterna 1/2 Öjersbo, hela Engen, Björsåsholtet, halva kvarnströmmen och 1/4 i Ålefisket.

H. Kirstin Eriksdtr i Skiöterud skaftade till Jon Jonsson i Törsängen, Rölanda, 1/4 i hela Östra Hindalbyn och 1/8 i strömmen Brattfors, Ed, för 50 rdr.

Tollef Arnesson i Ulsrud, Tisselskog, för sin far sal. Arne Andersson samt Botila Grelsdtr i Helgebol, Anna Andersdtr i Åsnebo och Mattis Gunnarsson i Råberg samt Anders i Åsnebo och Ifvar i Heden skaftade till Jon Bengtsson i Gullungebyn, Tisselskog, deras arv i Gullungebyn för 55 rdr till alla de förra men 10 rdr till de 2 sista. Jon har själv ärvt så mkt, att han nu äger 1/4 i gården.

Brita Månsdtr Svenske i Hafden, Steneby, gift, avlat barn med Segol Torbjörnsson i Högebyn(?) i Håbol. Barnet fått fjärdedag pingst 1664. Skyldskapen mellan Segol och Britas man Per Svensson var till andra och tredje. Hon fick böta 80 dlr och Segol 40 dlr.

Asmund Mårtensson i Teåker, Bäcke, samt Olof och Halvard Asmundssöner ibid räckte Sven och Sigge Erikssöner från Bön, Bäcke, för dem och deras syskon Halvard och Gertrud, hand på 8 rdr till de 32 rdr som förut lämnats till deras moder Anna Svensdtr av Anna Torstensdtr, Asmunds hustru samt nämda Olof och Halvard för 1/3 i gården hela Teåker.

Åsa Uddesdtr i Bruneberg, Röl., en utlevad piga, begärde vård och skötsel av sin bror Simon Uddesson ibid och gav honom sin arvdel, 1/16 i Bruneberg och 1/16 i 1/2 W. Kålsäter, Gesäter.

Helge Enarssons i Eklanda, Gesäter, änka Elin Jonsdtr i Eklanda.

Helge Cnutsson i Eklanda.

Erik Olofsson i Mon, Töftedal.

Delades mellan Kettil Olofsson i Risane, Håbol, och Kåre Jonsson, Engebodane, Torskog, för hans hustru Gurud Olofsdtr, så att Kettil för sin 2/3 fick N. Risane och Aslerud 3/4 och Kåres hustru för sin 1/3 Engebodane med Håbodane och Sparsnäs.

Anders Olofsssons i Bengtsviken hustru Brita Olofsdtr hade för 13 år sedan pantsatt sin 1/3 i hela V. Rud i Naverstad, Bohuslän, till sin syster Ingrid Olofsdtr ibid.

1665

Syn mellan W. Ed, som Jacob v. Peganberg äger, och 1/4 crono Årbol i Ed, som gamle ryttaren Per Björnsson åbor.

Brötegen i Steneby, som gudfruktig matrona Kerstin Persdtr, sal. löjtnant Anders Stöörs änka, har livstids frihet på, värvd av Drottn. Kristina 1650, är 1 mtl, men gör ej skäl för 1/2, har många år helt eller delvis varit öde.

Bryngel Svensson i Bodane, Laxarby.

Översten Sven Rank hade stämt h. Kerstin Eriksdtr i Rölands stom.

Stenar Björnsson och Olof Stenarsson i Kölen, Torskog, slagit Torsten Larsson i Ransbyn, Torskog.

1 mtl N. Hökedalen, som står för en vid namn Gulbrand, gör skäl för blott 1/2 mtl.

Anders Asmundsson på Torpet under Gillanda, Röl., blev för 7 år sedan knekt, är nu ofärdig.

Michel Svensson i Djupedalen, Gesäter, slagit Anna Andersdtr ibid.

Sven Torbjörnsson i S. Dingelvik, Steneby, stämd av h. Kerstin Persdtr på Björnöö.

Harald Andersson i Kvarntorp, Steneby, försnillat tionde för Gregorius Persson, kapten, på Dingelvik.

Jon Halvardsson i Torp, Röl., Jon Andersson ibid och Jon Andersson i Hästeryr, Röl., får lösa sin resp. farbror och morbror Olof Jonssons del i Torp.

38 rdr tillställdes Olof Olofsson i Valberg, Ed, för hans sal. bror Per Olofssons i Bergslätt barn för mansbot.

Olof Tomesson i Översidan, Laxarby, och Lars Nilsson ibid äga efter byte 1/4 var.

Arvdelning mellan Erik Olofsson i Steg, Ränland, för hans systerbarn Anna Persdtr och hennes mor Anna Olofsdtr och hennes andre man Jon Skata i Ärtmark s:n.

Sal. Erik Andersson i Smedbyn och hans änka Karin Persdtr samt Arvid Andersson ibid har betalt Anders Svensson i Högen, Ingial och Karin Svensdöttrar i Hästhagen och Hajom all deras arv efter deras far Sven Andersson.

Anders Svensson i Bomarken, Ed, och hans hustru Estrid Håkansdtr, barnlösa, inbördes testamente.

Per Olofssons i Backen, Ärtm., son Olof Persson ibid mökränkt Gunilla Larsdtr i Rämne, Håbol, som tjänte hos Olof Bryngelsson.

Sven Svensson i Nolby, Nössemark, okvädat sitt syskonbarn Björn Tronsson i Bön.

Erik Bryngelsson i Ryssebråten, Ödsköld, gift, mökränkt Sigrid Andersdtr i Julsrud, Bäcke, ogift.

Olof Jonsson i Uleviken mökränkt Karin Olofsdtr ibid, Ödskölt.

Slagsmål mellan löjtn. Segol Hansson i Håbols stom och Björn Enarsson i N. Böle.

Kyrkoherden H. Björn Laurentii Ursinius i Steneby och sal. Sven Andreae comminister i Steneby, som gett ett intyg 6 juni 1649.

Olof Jönsson i Ö. Torp, Ed, ville binda Sven Gunnarssons hustru, Karin Andersdtr ibid till tjuv.

Löjtnant Anders Hansson i Rofva, Steneby, mökränkt Barbro Claesdtr i Eds prästgård.

Hans Andersson i Edsviken, Ärtmark.

Anders Stenarsson - " - .

Syn mellan Beata De la Gardies frälse Eng och Bergslätt i Ed och länsman Anders Andersson i Bergslätt.

Erland Svensson i Ryrane, Ränland, och Gulbrand Andersson i Flatebyn, Lerdal, hade pantat till sig 1/12 i Töftesäter, Töftedal, 8 jan. 1649, som Anders Gunnarssons barn i Ringsta, Gesäter, sedan brukat.

Anders Stensson i Töftesäter, Töftedal, skall betala h. Elin Svensdtr i Ringsta en skuld, som hon hade att fordra efter Ifver Trulsson i Töftesäter.

Arvid Andersson i Ringsta, Gesäter.

Sven Gunmundsson på Burgreven Lars Bromans vägnar ville behålla Betåsen i Håbol som crono, varför h. Kirstin och h. Anna Eriksdöttrar visade brev på att det var skatteköpt 1630.

Anders Hansson i Näs, Håbol, hade med våld kastat ut Ingrid Larsdtr och hennes barn Jon Esbjörnsson och saker från Hugestrand, Håbol, och fick böta därför. Ingrid äger 2/5 av 1/7 i Hugestrand.

Anders Gudmundsson i Taxviken fullm. för Anders Linnartsson Svenske och Linnar Svinhuvud till Karin Svenske, deras syster och moster, hela Åsen i Steneby, och från den förre till Karin Svenske Grimmerud och Sandbacken och Östersbyn i Steneby för 400 rdr.

Hans Asmundsson, barnfödd i Hidalen, Ärtmark, krävde som arv 1/3 i gården, men han hade gått till Norge under knektskrivningen 1629 och ej infunnit sig förrän i år och hade därför förverkat sitt arv.

Gårdsbönderna i Kallhem, Laxarby, Olof Nilsson, Lasse Eriksson, Per Svensson och Anders Hansson 1/4 vardera.

Nils Håkansson i Ulsrud, Röl., och Erik Hermansson i Bråten, Ed, vittna om delet mellan Sannerud och Årbol i Ed. Nils bodde i Sannerud i 12 år. Nils Ulfnersson i Sannerud frågade om delet. Svarades hur det var, när herr Lars Jonae bodde i Sannerud och Erik Hermansson tjänte honom.

Halvard Halvardsson i Balnäs, Steneby, slagit Hans Andersson ibid.

Herr Per Haquini i Brötegen.

Bryngel Segolsson i Halängen, Bäcke, om skuld.

Syn mellan Vassända och Vångsjö: H. Ingiel Jonsdtr i Vassända och Olof Diriksson och Olof Andersson i Vångsjö. Delet blir ån, där båda hemmanens kvarnar stå.

Lars Olofssons i Lofterud, Vårvik. hustru och legotös hade stulit hö från Herr Per Torstani i Vårviks stom.

Kyrkoherden vörd. herr Olof i Grimmerud.

Hans Halvardsson i Buane, Ånimskog, och hans son Anders och hans andra syskon skaftade till Sven Elofsson i Lian, Steneby, 1/3 i hela Lian för 58 rdr.

Anders Stenarsson i Edsviken, Ärtm., hade gjort testamente (gode män Björn Bryngelsson i Bön, Olof Andersson i Årbol och Sven Andersson i Nolgården) mellan sin enda dotter och son Anna och Hans Andersbarn, att de skola ärva lika i jorden i Edsviken, emedan Anders ärvt blott 1/4 och löst och köpt de övriga 3/4 i Edsviken och varit hos dottern och blivit av henne född och skött, sedan han för 2 år sedan gav halva bruket till sonen för hög ålder och stor sjukdom.

Beata Gyllensvärd äger Bågen och Ösa i Laxarby och Sunsnäs i Steneby och Agneta Svenske äger Vageln i Ödskölt. De vill ha syn mellan sina frälse samt Bratterud i Laxarby, som Halvard Gunnarsson och Buste Nordäling äger, Skåpenäs, Laxarby som Olof Andersson äger, och Kroken i Ödskölt, som Jon Nilsson och Stenar Bryngelsson äger.

Om Reinhold Zackrisson i Onsön, Ed, ej betalar Gamaliel Stenarsson i Ullerön, Ed, 52 rdr, inräknat 20 rdr till herr Hans i Högsäter, till nästa påvelsmässa, behåller Gamaliel halva Onsön och ger Reinhold 8 rdr.

1666

Måns Larsson i Jälsbyn, Ärtmark, stulit från Lars Amundsson i Ekeråsen, Håbol.

Herr Per Torstani, Vårviks stom.

Bonden Erik Gullbransson i Jälnäs, Vårvik.

Göran Svenske på Näs, Ärtmark, dräpt sin torpare Jon Börjesson Skata i Kasen, Ärtmark. Dennes hustru hette Anna Olofsdtr och deras barn Anders, Anna och Börje Jonsbarn. Dråpet kanske gjort av Svenskes bonde Anders Olofsson Enöga i Backen eller dräng Olof Persson på Näs. Jon hade på allt sätt varit genstörtig och blev efter 2 år uppsagd. Vittnen: Gillian Månsson i Edsviken, Ärtm., Anders Christensson i Sund, Nössemark och Sven Torbjörnsson i Tormansbol, Ärtm. (Jon Skatas måg Tolle Mattsson). Carl Eriksson, skräddare i Wassbotten, och hans hustru Ellika Marcusdtr, Christina Svenskes landbor; Måns Olofsson i Lunden.

Anders Håkansson i Skalltorp, Ed, mökränkt Karin Rasmusdtr i Korslätt, Ed.

Michel Hansson i Hagen, Töftedal, mökränkt Rangela Eriksdtr ibid, löskona.

Hans Nilsson i samma Hagen och hans son.

Per Gunnarsson i Navestad, Norge, hade sålt sin arvejord 1/3 i 1/2 i Delefors, Gesäter, för 45 rdr.

Olof Andersson i Lund, Gesäter.

Måns Månsson i Högen, Röl., slagit Per Nilsson ibid.

Sven Andersson i Nästegården, Torskog, huggit en ek.

Kroken i Ödskölt tillhörde Jon Nilsson och Stenar Bryngelsson.

Björn Eriksson i Lerbäck, Ed, ej betalt tionde.

Anders Månsson i Lebo, Ed, likaså.

Likaledes hustru Ingeborg Hansdtr och hustru Karin Svensdtr i Nyböle, Ed, Erik Hermansson och Olof Halvardsson i Bråten, Ed.

Kirstin Arvidsdtr och hennes sal. man Erik Månsson, Vången, Ödskölt.

Anders Persson i Nästegården, Torskog.

Tol Persson i V. Herrenäs, Ärtm.

Tomas Bengtsson i Gapungebyn, Steneby.

Rasmus Tolsson, Kårud, Bäcke.

Jon Andersson i Hästeryr, Rölanda.

Nils Eriksson i Torpane, Bäcke, och, Erik Olofsson i Stigen, Ränland.

Ingeborg Hansdtr i Nyböle var änka efter corpralen Nils Hansson Flach.

Olof Björnsson i Klevmarken, Ed.

Enar Svensson i Hedane, Laxarby, ville ha arv efter sin son Olof Enarsson, som han test. till sin hustru Börita Enarsdtr i Gålsjö, Laxarby, som nu även är död. Test. gillat 1661.

Khden herr Anders Svenonis i Lerdal, fullm. för Tolle Månsson i Holebacka, Lerdal, Thyri och Kirstin Persdöttrar i Kåtebo, Bohuslän, och Bengt Jonsson i Fjälla för sin hustru Anna Bryngelsdtr, sedan Jacob Rasmusson i Fjälla för sin hustru Jören Bryngelsdtr, sedan Anders Bryngelsson i Mellbön, Röl., för sin hustru Elin Bryngelsdtr, sedan Karin Jonsdtr i Näs, Gesäter, för sig själv, sedan Olof Torstensson i Bråten, Lerdal, för sin hustru Liva och hennes syskon, Ingeborg och Anna Månsdöttrar, skaftade deras arv och köpejord i Lommeland, Gesäter, 1/4 i gården, till Jon Bryngelsson i Lommelanda och Sven Bryngelsson i Fjälla för 30 rdr till Tolle, 36 rdr till Thyri och Kirstin för deras lott efter modern, Ingeborg Tollesdtr 3 rdr och 2 mk och lika till Jören och Elin för deras delar efter modern Anna Persdtr, 6 rdr 4 mk till Karin för hennes lott efter barnen Ingrid och Bryngel och 26 rdr och 4 mk för hennes sal. mans Gunmund Bryngelssons köpedel och 30 rdr till Liva, Ingeborg och Anna. Jon och Sven hade förut ärvt en annan 1/4 och äger nu 1/2 gården.

N-man Lars Andersson i Ragnelrud, Tisselskog, för sin hustru Gertrud Svensdtr och hennes syskon Börita Svensdtr i Sundeginge, Sigrid Svensdtr i Kölen, Åsa Svensdtr i Knösteviken, Malin Svensdtr i Botnäs, Olof Svensson i Sannerud och Karin Svensdtr i Sundginge hade sålt till sin värbroder Gunnar Andersson och broder Mats Svensson sina arvlotter i Sundginge, Laxarby, för 6 rdr till var systern, 16 rdr till var brodern. Gunnar har ärvt med sin hustru Kirstin Svensdtr och Mats efter sin fader Sven Mattsson så mkt att de äger med arv och köp hela Sundeginge, 1/2 gård, hälften var.

Khden H. Anders Svenonis i Lerdal, fullm. för Bengt Jonsson i Ö. Fjälla för hans hustru Anna Bryngelsdtr, sedan Anders Bryngelsson i Mellbön, Röl., för sin hustru Elin Bryngelsdtr och sist Karin Jonsdtr i Näs, Gesäter, som ärvt sina barn Ingrid och Bryngel efter deras far och sin man Gudmund Bryngelsson, skaftade till Jon Bryngelsson i Lommeland och Sven Bryngelsson i W. Fjälla, Gesäter, sin arvejord i W. Fjälla för 30 rdr till Anna, 30 till Elin och 60 till Karin. Jon och Sven hade ärvt själva efter sina föräldrar Bryngel Andersson och Anna Persdtr, så att de nu äga 1/2 i W. Fjälla utom 1/9.

Vådeld hos Nils Halvardsson och Halvard Bryngelsson i Skärliane. Allt de ägde brann upp utom ladugården.

Häradsdom. Per Andersson i Prästgården, Töftedal, fullm. för Ingemar Jonsson i Skuggetorp och Gunnar Stenarsson ibid och hans barn Anders, Stenar, Lars, Erik, Karin och Brita Gunnarsbarn skaftade till Anders Olufsson i Bön, Ödskölt och hans hustru Börita Larsdtr halva Skuggetorp för 60 rdr till Ingemar och 40 rdr till Gunnar och 4 rdr till var son och 2 rdr till var dotter.

Gamaliel Stenarsson i Ullerön, Ed, och hans svär Töres Olofsson i S. Onsön.

Cnut Ingemarsson i Holane, Töftedal.

Gevaldigern Jöran Andersson.

Erik Svensson i Högen, Rölanda, sade att hans brorson Tron Larsson ej köpt den 1/4 i Högen, Röl., som han har skaft på, utan hans fader Lars Svensson. Mågen Nils Persson, som ägde dottern Helga Larsdtr, sade att fadern släppt till 32 rdr och lovade honom och den andre sonen, Sven, vederlag för den andra 1/8 i Högen. Sven var av Anders Svensson, på Trons barns vägnar, och Nils Persson utlöst. Nils Persson äger nu 1/8 i Högen och Anders Svensson med sina styvbarn hela 1/4 i Högen, men i Hästhagen har Anders 2/3 och Nils Persson 1/3 i 1/4.

Soldaten Anders Andersson i Ulsrud.

Jöns Andersson i Edsviken.

Anders Börjesson i Botnane, Laxarby, fullm. för Karin Börjesdtr i Svanskog s:n skaftade hennes systerdel i Säfviken till Rasmus Gunnarsson ibid för 17 rdr. Rasmus har ärvt med sin hustru Karin Börjesdtr en systerdel, så att han nu äger 1/2 Säfviken. Nämnde Anders Börjesson skaftade för sig själv och för Rasmus G. samt för St. Karin, L. Karin och Anna Börjesdöttrar den systerlott de ärvde efter sin syster sal. Ingial, till Jon Halvardsson i Säfviken för 15 rdr och Jon hade ärvt med sin hustru Anna Börjesdtr en systerlott, så att han nu äger den andra 1/2 i Säfviken.

Jon Jonsson i Dalen, Malin Andersdtr i Suckan, Tora Andersdtr i Dalen, Grells Nilsson i Tingvall och Egel Nilsson i Hultet skaftade till Anders och Nils Olofssöner i Orsbyn, Ödskölt, sina arvlotter i 1/2 Orsbyn och 1/2 Dalen för 24 rdr till Jon, 29 rdr till Malin, 46 2/3 till Thora, 40 till Grells och 34 till Egel för hans hustru Börita Andersdtrs och styvsons del. Anders och Nils ha ärvt var sin broderlott efter sina föräldrar Olof Ingemarsson och Barbro Andersdtr, så att de äga 1/2 Orsbyn och 1/2 Dalen, hälften var.

Olof Mattsson i Amliane, Gesäter.

Tolf Germundsson i Sörbö, Ed.

Erik Persson i Hökesäter, Röl. om tionde.

Sven Andersson i Mon, Lars ibid, Per Halvardsson i Kullen, Bryngel Olofsson i Hafdetorpet, Lars i Söskiärsliden, Olof Håkansson på Cronoskogen, Olof Svensson i Myren och Nils Olofsson i Holgerud, alla i Steneby, ha försummat vägröjning.

Nils Persson i Koppveilunden, Norge, Anna Persdtr och Marit Halvardsdtr i Högen och Sigrid Halvardsdtr i Sandåker, Ed, klagade att de ej fått ärva sin broder och farbroder Simon Persson i Åsen, Ed: som nyligen dött barnlös, ty hans styvson skogvakt. Per Casparsson i Åsen har avhållit dem från deras arv. Men 1660 och 1665 hade Simon Persson test. till Per. När Simon köpte Åsen, sålde han sin hustrus Kirstin Andersdtrs arvjord i Nolgården, Råggärd, och betalte därmed sina åttondelar i Åsen. Per hade en syster Karin. Per hade fött och skött sin styffar. De klagande invände, att Åsen varit deras moders och farmoders Gunvar Halfvardsdtrs arvejord och Simon hade inlagt de pengar där, han tagit för sin arvjord i Högen. Men Per sade, att Gunvar ägt en del i Åsen, men sålt den till Simon och Kirstin 1632. Simon sålde först därefter Högen till sin systerson. Simon var gammal och låg länge sjuk.

Hans Persson i Rofvan, Steneby, test. till sonen Daniel Hansson allt löst och fast för skötsel till döddagar.

H. Karin Persdtr i Hult, Håbol, och Sevel Torbjörnsson i Hökedalen, Ed, som 2 år bott i Bodane, Håbol.

Bryngel Börjesson i Rörviken; Nössemark, skyldig Segol Björsson i Eng.

Jon Skates måg Tollef Matsson i Västergötland - den dräpte Jon Börjesson Skate i Kasan, Ärtm. Han var broder, halvbroder och syskonbarn till 3 västgötar. Tollefs hustru hette Ingrid Jonsdtr.

Lars Olofsson i Bön, Steneby.

Anders Jönsson i Björnebyn, Steneby.

Asmund Bryngelsson äger 1/2 gården Backe i Vårvik. Torbjörn Jacobsson hade byggt ett torp på dennes ägor där.

Hans Andersson i Edsviken, Ärtm., ville kvälja det test. hans fader Anders Stenarsson gjort till sin dotter Anna Andersdtr och hennes man Anders Stenarsson den yngre att Anna skulle ärva lika med Hans. De få halva gården var.

Lars Ifvenssons i Näs, Gesäter, hustru, Karin, Jonsdtr och hennes syster Göa Jonsdtr i Ringsta.

Torsten Andersson i Böle, Sigrid Andersdtr i Buane och Karin Andersdtr i Böle skaftade sina lotter i 1/4 i Böle, Röl., till n-man Arne Andersson, som nu med arv och köp äger 1/4 i hela Böle utom 2 andra 1/4 i Böle, som han har skaftebrev på 1647.

Sven Hansson, Torpane, Bäcke, och all sin släkt, skaftade till Nils Eriksson i Torpane hela Torpane, 1/2 gård, utom cronoutjorden, för 70 rdr till Sven Hansson, 90 rdr till Ifven Hansson, 40 rdr till Helga Hansdtr i Furumon, 14 rdr till Anders Enarsson i Hängesten för hans hustru Marit Persdtr, 10 rdr till Gunnolt Bengtsson i Vången för hans hustru Kirstin Persdtr, 10 rdr till Erik Bryngelsson i Risebråten för hans hustru Marit Persdtr, 13 rdr till Anders Svensson i Torpane samt mindre betalning till Kirstin Svensdtr i Kårud och Sven Larsson i Huvestrand.

Anna Larsdtr i Högen, Röl., ville ha igen sin faders, Lars Tronssons, jord, 1/3 i 1/4 i Högen, som han ärvt och köpt av Nils Persson i Högen, och han bytt den till sig av Bryngel Tolfsson i Tveten, Röl., som köpt den av Lars Tronsson och sonen Sven Larsson, båda döda.

Anders Svensson i Högen, Röl., stämd av Nils Persson ibid.

Anders Månsson i Kolslätt, Ed, för olaga hygge.

Likaså Hans Andersson, i Höglunden, Tisselskog.

Syskonen Nils och Malin Enarsbarn i Hedane, Laxarby, om sin faders jord ibid, att lega den tills de andra syskonen och Anders' barn i Björnebyn kommo tillstädes.

Öjel Andersson i Hersbyn, Steneby, Hans Andersson i Höglunden, Tisselsk.

Nils Gudmundsson.

Rasmus Gunnarsson i Säfviken, Laxarby, skaftade till vällärde herr Per Torstani Kielman i Vårviks stom, 1/4 i Vårviks stom, som var köpt av kronan.

Vådeld på Jon Perssons 1/8 i Hugerud, Torskog.

Hans Andersson i N. Hökedalen, Ed, skaftade 1/4 i S. Hökedalen till Hans Segolsson ibid för 60 rdr.

Arve Torstensson och Anna Torstensdtr i Härslätt och Rasmus Tolsson i Kårud skaftade 1/4 i Kårud, Bäcke, till Engelbrekt Torstensson för 30 rdr till Arve, 15 rdr till Anna och 25 rdr till Rasmus. Engelbrekt hade ärvt 1/4 efter sin fader Torsten Bryngelsson, så att han nu äger 1/2 Kårud.

Anders Andersson, Olof Andersson och Sven Olofsson bo på Karin Kafles på Krokstad frälsehemman Berg, Gesäter. Vådeld där.

Vådeld i 1/4 Klevmarken, Ed, som Anders Rasmusson och Anders Månsson åbor, och avbrände för dem hela mangården med allt de hade där.

Vådeld i 1/2 Roth, Röl., som Anders Ivarsson, Halvard Cnutsson och Per Bryngelsson åbor, och avbrände för Anders en stuga.

Vådeld 2/3 Ö. Torp, Ed, som Sven Gunnarsson, Segol Björnsson, Olof Rasmusson och Olof Eriksson åbor, och avbrände alla mangårdarna.

1667

Slöts mellan sal. Öjel Anderssons i Hersbyn, Steneby, arvingar, Halvard Andersson i Ramdalen, Rannog Andersdtr i Smidekölen, Olof Andersons barn i Lian och Dordi Andersdtrs barn i Östesbyn och änkan Malin Hansdtr i Hersbyn, att de må ta hälften av - - lösörearv och lämna henne den 1/4 i Hersbyn, som de köpt för hennes sal. förre mans morgongåva och hennes barns fäderne och hennes och barnens jord i Vamben.

Khden Herr Halvard Jonae i Ed, fullm. för prosten herr Lars Rolander i Färgelanda, skaftade till landbofogden Gamaliel Stenarsson i Ullerön, Ed, halva Onsön i Ed för 70 rdr.

Anders Tomesson i Ballnäs, Steneby.

Delning av hagar mellan Anders Tomesson, Halvard Halvardsson och Arvid Olofsson i Balnäs, Steneby.

Anna Larsdtr i Högen, Röl., fordrade sin fader Lars Tronssons jord 1/3 i 1/4 i Högen, men Bryngel Tolfsson i Tveten hade fastebrev 1650, då han skaftat 1/8 där, som han köpt av Annas bror Sven Larsson, till Nils Persson i Högen för vederlag i halva Kopperdalen i Röl. Sven Larsson drog med armén till Polen 1656. Lars Tronsson levde åtm. i början av år 1665.

Olof Hansson i Näs, Håbol.

Måns Tomesson i Kettilsbo, Steneby.

H. Barbro Bryngelsdtr i Ulserud, TisseIskog.

Halvard Simonsson i Borgan, Tisselskog, svarar till sin sons Halvard Halvardssons i Årbol, Dalskog, jord i Borgan, som är 1/4 med tomt Rundalen, och var köpt av honom Halvard Simonsson med förra hustrun Sigrid, Halvard Halvardssons moder, för 39 rdr och sedan såld till hans bror Simon Simonsson för 41 rdr.

Nils Stenarsson i Gråsjö, Ärtm., hade skaftat till Anders Stenarsson sin del i Edsviken, Ärtm., för 50 rdr, men ej fått betalt, varför mäklades att Anders Stenarssons arvingar Hans Andersson och Anders Stenarsson skulle betala.

Sven Jonsson i Högkil, Håbol, skall betala till Hans Olofsson i Vägne 20 dlr smt, som han och hans mor h. Anna Stenarsdtr lånt av hennes bror Anders Stenarsson.

Pastor herr Olof Johannis i Grimmerud.

Nils Nilsson i W. Edsviken, Ärtmark, betalar 12 rdr till sina syskon. Efter Olof Enarsson i Gapungebyn fött och skött sin svärmor Karin Nilsdtr i 1/2 år, svarar därför alla arvingarna, som voro 7 systrar, dock så, att för Olufs hustru Ingial Nilsdtr kortas av 1/7.

Kettils i Risane son Jon Kettilsson fälldes till sakören 1661.

Anders Svensson i Mellomsidan och hans mor Börita Andersdtr. Hon var nu död men levde 1665. Hon ägde 1/3 i 1/2 Mellomsidan, Ärtmark.

H. Karin Persdtr i Smebön, Röl., hade tidigare fått av Olof Persson i Lian, Gesäter, 1/4 i Ö. Kålsäter, Gesäter, för hennes 1/5 i S. Kålsäter, varmed hon ägde 1/8 i S. Kålsäter och 1/4 i Ö. Kolsäter, som hon haft och hävdat i 37 år.

Bönderna Erik Nilsson och Jon Ragvaldsson i Nilsbyn, Daniel Johansson, Jon, Segol och Halvard Ragvaldssöner i Högsbyn, Tisselskog, Nils Olofsson i Strand, Fröskog, och Anders Persson i Hersrud, Laxarby, om syn.

Corpralen Olof Trulsson i Brännan, Håbol, var legd av Tol Svensson i Svartekärn för 23 år sedan, nu rymd.

Anders Andersson i Högsäter, Ed. Sigrid Bielkes gård Söderbön i Ed.

Segol Jonsson i Mon, Bäcke.

Torbjörn Hansson i Klevmarken, Ed.

Skräddaren Erik Persson i Hökesäter, Ed.

Erik Jonsson, Fagerhult, Ed, tilldömdes 48 rdr av sina syskon, Anna, St. Kirstin, L. Kirstin och Börita, för att han födde sin svärfar Tol Persson i 6 år, däri kortas hans hustru Cicila Tolsdtrs del, således 9 rdr och 27 öre på var.

Jon Jonsson och Måns Torstensson i Betåsen, Håbol, stämda av Olof Andersson i Grädan, Ärtm.

Jon Jonsson i Törsängen, Röl., slagit Olof Larsson ibid och Lars Jonsson i Hindalbyn.

Stenar Andersson i Hökhult, Per Andersson och Olof Andersson i Årbol, Sigrid Andersdtr i Backen, Marit Andersdtr och Olof Andersson i Kesviken skaftade deras jord i Kesviken, Vårvik, till Anders Asmundsson ibid för 9 rdr till Stenar och Per, 17 rdr till Olof, 6 rdr till Sigrid, 6 1/2 rdr till Marit och 56 rdr till Olof. Eljes hade köparen Anders ärvt med sin hustru Anna Olofsdtr 1/2 i Kesviken och äger nu hela Kesviken.

Hans Andersson i Högelunden, Tisselskog.

Renholt Zackrisson i Ekenäs, Blomskog.

Augustin Lejonsköld skaftade till Segol Gunnarsson i S. Ödetorp, Bolstad, 1/4 Huken och 1/4 Ragnelrud i Tisselskog för 1/4 i S. Ödetorp, Bolstad. (Segols son Gunnar Segolsson tog emot skaftet). Än skaftade Lejonsköld till Sven Andersson i Spirekasen och Jöran Persson i Ö. Ödetorp, Bolstad, Tisselskogs stom 1/4 för 1/3 i Spirekasen och 1/5 i Ö. Ödetorp.

Länsman Anders Andersson, Bergslätt, fullm. för khden Herr Anders Svenonis i Lerdals stom och han av Hans Hansson i Bläsön och Liva Persdtr i Naverstad, Bohusl., och skaftade till n-man Olof i Lian, Gesäter, 1/2 i 1/2 i Lian, men ej i torpet Solliden, för 120 rdr till Hans, 62 rdr till Liva. Eljes hade Olof Persson ärvt efter sin far Per Hansson 1/3 i 1/2 gården och förut köpt 1/2 torpet Skråckan av sin farbror Torbjörn Hansson, så att han nu äger 5/6 i halva Lian.

Ögel Havelsson i Gunnarsnäs, Töftedal, och hans granne Bryngel Torbjörnsson ibid försummat brobygge.

Olof Andersson i Gröfvan, Laxarby, fullm. för Gullick Börjesson och Marit Börjesdtr i Gröfvan och Börita och Ingrid Börjesdöttrar i Sundginge skaftade deras arvlott i Backa, Laxarby, till Bryngel Börjesson i Solvik, Laxarby, för 20 rdr till Gullick och 31 rdr till vardera systern.

Bryngel Börjesson I Solvik fullm. för Börje Andersson i Kölen, Ifvar Mårtensson i Heden, h. Ingeborg Andersdtr i Berg och Håkan Eriksson ibid skaftade sina jordlotter i Gröfvan 1/2 utom 1/5 samt Rud och Pinnebyn till Olof Andersson i Gröfvan för 38 rdr till Börje, 11 till Ifvar, 18 till Ingeborg och 18 till Håkan.

Halvard Halvardsson i Årbol, Dalskog, är rätt arvinge efter sin moder Sigrid Eriksdtr till 1/4 Borgan, Tisselskog, och fadern Halvard Simonsson ej råda därom. Halvard S. skall packa sig ifrån Borgan.

Bengt i Östesbyn, Steneby, och hans medarva efter Ögel Andersson i Hensbyn.

Lundby och Hajom i Töftedal och deras ödegårdar Löfmon och Halene.

Hans Svensson i Vägne.

1668

Hela framgården Jern i Nössemark hos Anders avbrändes med allt de ägde, liksom för 24 år sedan.

Olug Segolsdtr i Dalen i Nössemark klagade att hennes barn Halvard och Per Anderssöner bortsålt hennes arvlott 1/4 i S. Hökesäter, Röl., utan hennes vetskap. De skall lämna igen pengarna de fått därför till Jon Jonsson i Törsängen.

Eke i Steneby, som står för 1 mtl skatte och tillhör Anders, Sven och Anna Andersbarn, är värt bara 1/4 mtl, sedan i sal. Tönnes Longmans tid nybygget Säbyn blev taget därifrån och gjort till 1/8 mtl.

H. Karin Andersdtr i Eng, Ed, och hennes systerson Nils Jonsson Länning i Myckeläng, Erikstad, klagade hur hennes son och hans syskonbarn Anders Persson i Bälnäs blev 26 dec 1667 ihjälslagen av Kjettil Bryngelsson i Bälnäs med ett vedträ över tinningen. Kettils hustru hette Ingeborg Andersdtr. Anders var alltid bullersam och otidig. Kettil dömdes till döden.

Sale Halvardsson i Ramdalen, Tisselskog.

Lars Halvardsson i Fjäll, Steneby, mökränkt Ragnela Bengtsdtr på Ekebol, Steneby.

Vådeld hos Hans Persson i Näs, Håbol.

Den del i Ödbyn, Bäcke, som tillkommer Halvard Halvardsson och Börita Halvardsdtr i Torpane och Börita Halvardsdtrs barn i Efvenebyn, Öskölt, skall mätas mot Anders Halvardssons i Bön, Högsäter, som intresserar med dem i Relsetorp, Ränland, till 1 1/2 i 1/2 i 1/4 Bön i Högsäter och 1/5 i andre 1/4 i östre och hela Ödbyn, 1/2 gård.

Herr Anders Hesselgren i Vassända anhöll om skifte mellan h. Ingiel Jonsdtr i Vassända och hennes barn med sal. Måns Persson och tillhålla unge Lars Persson att ta emot barnens fäderne och därför sörja tills de komma till mans, såframt herr Anders (ej?) behåller barnen och deras goda tills de bli myndiga.

Bårskäraren Måns Olofsson i Lunden, Ed.

Jon Jonsson i Törsängen skurit Olof Larsson i Hästhagen, Rölanda.

Anders Nilsson i Sandbacken, Anders Enarsson i Gunnebyn och Kirstin Enarsdtr i Norge skaftade till Sven Andersson i Nolgården sin arvjord i 1/2 Guttersbyn, Ärtm., för 65 rdr till Anders, 20 rdr till Anders i G. och 20 rdr till Kirstin. Item skaftade Tol Enarsson och Signe Enarsdtr i Kråkviken, Vårvik. och Bryngel Enarsson i S. Hernäs till samme Sven Andersson 1/4 i S. Harnäs, Ärtm., för 40 rdr till Tol, 20 rdr till Bryngel, 20 rdr till Signe. Eljes hade Sven ärvt med sin hustru Karin Enarsdtr efter hennes far Enar Persson så mkt att han nu äger 1/4 i Guttersbyn och 1/4 i S. Harnäs.

Cnut Svensson i Bön, Elin Svensdtr i Jälsbyn och Carl Svensson i Torpane skaftade till Lars Svensson i Mellomsidan, Ärtm., 1/4 i Mellomsidan för över 80 rdr.

Erik Olofsson i Skötterud, Ed, stämd av Anders Månsson i Korslätt.

Anders Stensson i Töftesäter, Töftedal, stämd av Truls Ifvarsson i Töftesäter.

Ramdalen i Tisselskog står för 1 mtl skatte, men sedan är tomterna Buterud och Heden tagna därifrån och blivit 1/4 och 1/8, Så att Ramdalen ej gör skäl för mer än 1/2 mtl.

Asmund Asmundsson i Härnäs, Ärtm., klagade på sin mors h. Kirstin Nilsdtrs vägnar, att när hans far och hennes man Asmund Hansson jordades 16 aug 1668 och hennes son Anders i Gråsjö, Ärtm., som är n-man, Björn Bryngelssons i Bön måg, kom till Härnäs, överföll han henne och brodern Asmund.

Anders Börjesson skaftade Bottnane i Laxarby till Erik Nilsson Krabbe för 30 rdr.

Anders Nilsson i Efvenebyn, Ödskölt, mökränkt Anna Svensdtr i Fagerhult, Ed.

Esbjörn Bryngelsson i Källsviken, Bäcke.

Anders Bryngelsson i Krogsbyn, Ödskölt, mökränkt Marit Nilsdtr, Fjuk,Ed.

Lars Persson i Hviteberg, Töftedal, mökränkt Marta Hansdtr i Norge.

Bryngel Svensson i Fornäs, Laxarby.

Asmund Andersson i Böle (möjl. Bön), Håbol, skyldig Cnut Svensson ibid.

Egel Hanssons barn i Balnäs, Steneby, kärade till Nils Tomessons änka Margret Bengtsdtr i Fjäll, Steneby, om 1/6 i 1/2 Fjäll, som de skulle ärva efter deras mor, men som Egil givit för sitt systerbarns föda i 5 år till sal. Nils i Fjäll. Egels barn få återlösa jorden, varmed Nils änka åtnöjdes.

Arvid Olofsson i Balnäs gjort åverkan på Hans Egelssons egendom.

Anders Stenarsson i Edsviken, Ärtm., behåller genom köp 1/2 Edsviken o 1/2 torpet Hiebacken och har ärvt den andra 1/2 med sin hustru Anna Andersdtr.

Torsten Tollefsson i Fyllingen, Ärtmark.

Anders Stenarsson i Edsviken, Ärtm., klagade att hans styvson Jon Jonsson ej fick ärva sin far Jon Nilsson, när halvsyskonen Bryngel, Lisbet och Börta ärvde sin far Segol Nilsson, ehuru deras bo var ihopförde och komne med deras halvsysters moder Anna Andersdtr i Edsviken. Därför skola Bryngel, Lisbet och Börta Segolsbarn med första hustrun Anna Halvardsdtr stämmas.

Nils Gudmundsson klagade, att löjtn. Carl Svinhuvud lånat av honom 70 rdr 1662 och pantsatt Svälsbyn.

Soldaten Anders Svensson i Mellomsidan, Ärtm., och hans bror Lars Svensson i Flatan om jord i Mellomsidan.

Vådeld i Mellomsidan, Ärtmark, för Lars Svensson, som äger halva gården.

Daniel Hansson i Ödskölt, Ödskölt, skaftade till länsman Anders Andersson i Bergslätt 1/4 hemmanet Rofvan i Steneby, som han dels ärvt efter sin fader Hans Persson och dels fått för föda och skötsel, för 89 dlr smt.

Syn mellan Olof Andersson i Barkerud, Torskog, och Måns Eriksson i Tegane, Ärtmark.

Fänrik Christofer Björnsson på Medbön, Steneby. Vådeld hos honom o Bergane, Steneby.

Per Thorsson i Sannerud, Ed, stulit råg.

Clas Jacobsson i Skårdalen, Tisselskog.

Olof Jonsson i Uleviken, Ödskölt.

Lars Jacobsson, Bodane, Ödskölt.

Erik Olofsson, Skötterud, Ed.

Ifvar Mårtensson i Heden, Laxarby, en gammal barnlös man, test. till sin styvdotter Gunnur Persdtr i Heden och hennes man Anders Olofsson sina lösören för skötsel till döddagar.

Inbördes test. mellan Anders Asmundsson, Harnäs, Ärtm., och hans hustru Karin Jonsdtr, barnlösa.

Per Andersson i Hökesäter, Röl., slagit sin granne Halvard Andersson.

Segol Gulbrandsson i Engen, Håbol.

Anders Nilsson i Bråtenäs, Torskog.

N-man Olof Andersson i Bön och hans syskon Kirstin Andersdtr i Backen och Dordi Andersdtr i Alsbyn skaftade till h. Ingeborg Börjesdtr i Backen, Laxarby, sin arvejord ibid för 18 rdr till Olof, 64 rdr till Kirstin och 8 rdr till Dordi. Ingeborg har efter fadern Börje ärvt att hon nu äger 1/4 i Backen.

Elin Nilsdtr i Lian skaftade till Anders Jonsson i Hafden, Steneby, 3/8 ibid för 56 rdr. Eljes har Anders ärvt med sin hustru Elin Asmundsdtr efter hennes mor Kirstin Nilsdtr 2/8 och han äger nu 5/8.

Ingeborg Helgesdtr, Öjel Andersson, Helge Mårtensson, Anders Ifvarsson och Börta Ifvarsdtr i Roth skaftade till n-man Arne Andersson i Böle sin arvjord i Roth, 1/2 gård med kvarn, som ligger på Böle, för 140 rdr till Ingeborg och Helge, 100 rdr till Öjel, 25 rdr till Anders och 10 rdr till Börita.

Sal. Gamaliel Stenarssons änka Kirstin Thöresdtr i Onsön fick fasta pä halva Onsön, som Renholt Zackrisson måst avstå.

Lars Eriksson i Kallhem, Cnut Eriksson i Jellesnäs och Asmund Eriksson i Wall (?) skaftade till Anders Eriksson i Lunden, Laxarby, sin arvejord ibid för 7 rdr till vardera. Anders har själv ärvt efter modern Börta Andersdtr, att han nu äger 1/3 i Lunden.

Björn Andersson i Åsen, Röl. har sålt till Ahl Torbjörnsson i Brunneberg 2/3 i Åsen för 42 1/2 rdr.

Anna Eriksdtr i Ö. Hindalbyn och Kirstin Eriksdtr i Skötterud skaftade till Jon Jonsson, i Törsängen halva Ö. Hindalbyns gård och 1/4 i Brattefors ström på Torps ägor för 50 rdr till vardera.

Halvard Asmundsson och hans hustru Kirstin Bryngelsdtr i Gröfvan, Laxarby, skaftade till Bryngel Andersson i Ödegården Rud, under Gröfvan, halva Rud för 40 rdr.

Margareta Svenske donerat 1/4 Medbön, Steneby, till fänrik Christofer Björn och hans hustru Marg. Svinhuvud.

Bengt Eriksson i Östesbyn, Steneby, för Anders Persson i Medbön, Marit Persdtr i Årbol, Ärtm., och sin hustru Karin Persdtr i Östesbyn skaftade skatterätten i 1/4 Medbön, Steneby, till Margareta Svenske för 40 rdr.

Anders Olofsson i Bengtsviken, Ed.

Ramfrid Halvardsdtr i Hökhult, Hans Halvardsson, Helga Stenarsdtr, Kirstin Halvardsdtr, Anders Hansson, Karin Hansdtr och Anna Hansdtr i Härnäs skaftade till Asmund Hansson i N. Härnäs sina jordlotter ibid, tillhopa så när 1/4 för 14 + 19 + 29 + 64 + 9 1/2 + 4 1/2 + 4 1/2 rdr.

1669

Sal. Huge Tolfssons barn i Ökna, Rölanda.

Torsten Larsson i Kesnacken, Torskog, stulit.

Inbördes test. mellan Anders Persson i Nästegården, Torskog, (han äger 1/2 av 1/8 ibid) och hans hustru Marit Segolsdtr. Vittne comm. herr Per Svenonis i Torrskog.

Anders Olofsson i W. Kålsäter, Gesäter, mökränkt Amborg Ifvarsdtr ibid. Båda utfattiga. De ville äkta varandra.

Olof Andersson i Muggedalen, Ed, slagit Truls Larsson i Jeserud, samma s:n (!).

Nils, Erik och Senel Svensson i Sösidan, Ärtmark, besvoro de skulder, som sal. Segol Nilssons barn betalt ur boet efter hans död, att de voro sanna.

Asmund Stensson i Gesäter stom hade sålt sin 1/4 i Boltorp, Töftedal, till Olof Nilsson i Håfors för 40 rdr, men fått bara 20, och Olof hade sålt den till Sven Bryngelsson i Fjälla för 20 rdr. Asmund ville ha gården igen.

Erik Hermansson i Bråten, Ed, hade ej stulit från änkan Ingeborg Enarsdtr i Näs och Anders Arvidsson i Smedbön, enl. ed avlagd av Erik Olofsson i Skötterud, Olof Olsson i Sanåker, Hans Gunnarsson på Hedemark, Jon Månsson i Ödbyn, Jon Andersson i Lerbäck, Per Andersson i Bråten, Olof Halvardsson ibid, Söfring Ifvarsson i Högen, Sven Svensson ibid, Torsten Andersson i Sannerud, Anders Olofsson i Orsbyn och Erik Eriksson i Lerbäck.

Per Olofsson i Heden, Laxarby, skall betala en skuld för sal. Ragvald Svensson i Smedserud.

Anders Töresson i Hästeberg, Ed, hade ej stulit mjöl i Rönholt, enl. ed avlagd av Per Andersson i Kråkhult, Olof Svensson, Olof Toresson och Halvard Olofsson i Onsön, Lars Torbjörnsson och Jon Töresson i Torp.

Sal. Sven Nilssons arvingar i Sösidan, Ärtmark, i synnerhet Nils Svensson.

Skatte Bodane och crono Ed i Ed, som Johan v. Peganberg ägt donation på men sålt till amiraln Claes Uggla Johansson på Aversta, har legat öde i några år. Bättre behållna är 1/2 Klevmarken och 1/2 Högen i Ed, som även P. sålt till Uggla.

Per Björnsson i Årbol, Ed, slagit Bryngel Amundssons son, Olof Bryngelsson i W. Ed. Pers son var orsaken.

Börta Asmundsdtr i Öjerud, Dalskog, och hennes mosters Ingeborg Arfvidsdtr i Altorp fosterdotter Marit Andersdtr tvistade om Ingeborgs testamente till Marit. Ingeborgs jord, 1/9 i Ö. halva Altorp, fick Börita.

Cnut Ingemarsson i Holunda, Töftedal.

Olof Engelbrektsson i Lurketorp.

Gudmund Erikssons i Solliden, Gesäter, styvson Per Olofsson i Taxviken, Steneby. Erik Bryngelssons i Hödalen, Röl., död, barn.

Lars Torbjörnsson i Sannerud, Håbol, Kirstin Jonsdtr i S. Böle, Håbol.

Måns Hermansson, Sannerud, Ed.

Tol Perssons i Ormansbyn, Ärtm., son Halvard Tolssons legoknekt Anders Rasmusson nu rymd.

Arne Olofsson i Kenäs, Vårvik, förlikn. med Erland Carlsson i Gelnäs, Vårvik, om Kenäs.

Erik Halvardsson i Elofsrud, Lerdal, och Sven Halvardsson i Fårvid, Gesäter, klagade att Jon Bryngelsson och Mats Helgesson i Lommeland kasat på Fårevids ägor i strid mot en syn 1636.

Lars Bryngelsson i Hästhagen, Röl., och hans barn Olof Larsson och Karin Jonsdtr sin styvdtr i Högen, Röl., skall betala till Bryngel Larsson i Hästhagen hans underhåll, som de förnötte, då han i 12 år var i fiendeland.

Anders Andersson och Anna Andersdtr och hennes barn i Ökna.

Jon Bryngelsson i Sösidan betalar till Malin Olofsdtr i Signebyn, Steneby, för hennes ko, som dog i hans vård.

Vådeld 24 okt 1668 hos Jon Persson i Jälsbyn, Ärtm., som ägde 2/3 i gården. Hans son Per Jonsson ibid.

Anders Andersson i Kettebo, Röl.

Nils Håkansson i Fjuk, Ed.

Bryngel Stenarsson i Kroken, Ödskölt, stämd av Daniel Hansson i Ödsköltstorpet, Ödskölt.

1 mtl skatte Engen i Håbol, tillhörigt Augustin Lejonsköld, har 1668 legat öde, 1 mtl Heneviken, Håbol, samme ägare, även öde, 3/8 Hökenäs, Vårvik, 1 mtl, öde till 1/4, och Högkil, Håbol, 1 mtl, öde till 3/8, alla samme ägare.

Åbon å crono 1 Björke, Röl., Lars Andersson har alltid "varit en flitig karl".

Arvid Stenarsson i Ullerön, Ed, hade lånat ett sto till Anders Jonsson i Bostorp, Ed.

Olof Torbjörnsson i Holmskogen, Karin Torbjönsdtr i Torp, Åsa Torbjörnsdtr i Bön och Olof Persson i Lian skaftade till Lars Torbjörnsson i Stenungen, Röl., sin arv- och köpejord i Stenungen för 56 rdr till Olof, 8 till Karin, 8 till Åsa och 24 till Olof Persson. Lars själv hade ärvt efter sin fader Torbjörn Larsson, att han nu äger 1/2 Stenungen.

Anders Bryngelsson i Mosstakan, Anders Svensson i Carlstad, Bryngel Svensson och Anna Svensdtr i Furnäs och Tore Persson ibid skaftade till Halvard Bryngelsson i Dalen, Laxarby, sin arvejord ibid för 20 rdr till Anders B., 12 rdr till Anders S., 9 rdr till Bryngel, 5 rdr till Anna och 2 rdr till Tore. Halvard hade ärvt, så att nu äger hela Dalen utom 1/8.

Kerstin Andersdtr i Kolsäter, Börita Andersdtr i Bohuslän och Liva Wellamsdtr i Smedbön skaftade till Rasmus och Jon Wellamsöner i Näsbön, Rölanda, sin arvejord i Näsbön för 65 rdr till Kirstin, 75 till Börita och 5 till Liva. Rasmus och Jon hade ärvt efter sin mor, h. Anna Börjesdtr, att de nu äga Näsbön utom 1 1/2 /7.

Martin Augustinssons Lejonskölds köpegods, som hans måg landsh. Erik von der Lind och dottern Anna ärvt och vill återge kronan för fjärdepartsräfsten av hans gods i Finland, är 1/4 Stommen i Tisselskog, 1/4 Skårdalen ibid och 1/4 Ragnelrud ibid.

Länsman Anders Andersson i Bergslätt.

BryngeI Mattsson, Högen, Töftedal, mökränkning.

Lästeviken, Steneby, uppbjuden för sal. herr Jon Wismenii arvingar.

Kettil Svensson i Kesnacken och hans medintressenter Jon, Halvar, Sven och Lars samt Olof Christensson i Rensbyn, Torskog.

Bryngel Börjesson i N. Rörviken, Nössemark, mökränkt Sigrid Götesdtr i Näs, Nössemark.

H. Rangela Börjesdtr i Huken, Tisselskog, fört oljud på tinget.

Jon Bengtsson i Gullungebyn, Tisselskog, och hans hustru Ingrid Tollefsdtr.

Margareta Svenskes frälse Hängesten i Ödskölt är ringa till ägor.

Nils Gudmundsson i Närsidan.

Bjurviken i Håbol donerat till herr Olof Svenonis Westelius.

Liva Bengtsdtr i Nilsbyn, Tisselskog, test. sin systerdtr Olug Olofsdtr ibid sin arvejord, 1/5 i 1/2 ibid, för föda till döddagar.

Anders Andersson i Torp, Röl., äger 1/6 i 1/2 Bön, Töftedal.

Lars Jönsson; i Smedbön, Röl., hade 1666 sålt till Arne Torstensson och sin styvdtr Börita Hansdtr, som var Arnes hustru, all sin arvjord i Hugeryr, Gesäter, 1/4 i gården, alltförty han sålt sin hustrus och Böritas moders arvjord i Bräcke, Ånimskog. Lars Jönsson gav honom nu skaft. Eljes efter den senare hustrun Karin Persdtr i Smedbön, Röl., har barn med sin förre man, näml. Mats Eriksson i Nyböle, Ed, Erik Andersson(!) i Dalen och Sven Eriksson i Tveten, Röl., gjordes nu förord, att de ej få någon jord.

Erik Nilsson i Ingemarud, Steneby.

Erik Olofsson i Skötterud, Ed.

Erik och Lars Jonssöner i Hindalbyn i Ed.

Måns Olofsson och hans dotter Elisabet i Strand, Ed, hade öknamn på Asmund Hansson i Strand, Ed.

Tron Germundsson i Bärtorp, Röl., för sig och sina syskon Helga i Bärtorp och Ingial i Bråten, Ed, Germundsdöttrar, skaftade till sin bror Tolf Germundsson i Lebo, Ed, först sin egen 1/2 i hela Sörby, Ed, som han ärvt efter föräldrarna Germund Tolfsson, och Börta Tronsdtr, för 50 rdr, och sedan systrarnas arvspart, 1/2 i Sörby, för 40 rdr, jämväl 1/4 i Lebo, Ed, för 26 rdr.

H. Olug Segolsdtr i S. Hökesäter, Röl., test. till sin son Segol Svensson, sin arvjord där, 1/4, för föda och skötsel till döddagar.

Tol Persson i Ormansby, Björn Bryngelsson i Bön, Björn Eriksson i Strand, Anders Stenarsson i Edsviken, Olof Andersson i Årbol, Sven Andersson i N. Gräan, Olof Persson i S. Harnäs, Per Jonsson I Jälsbyn och Halvard Nilsson i Kvarnviken och Olof Andersson i Sösidan, Ärtm., svuro att tomten Gunneby, bestående av en äng och lada, låg på Årbol och är given Ärtmarks kyrka, men ej till Stommen. Hon som skänkte den hette Gunnil. Många vittnen. - Vittne var även Halvard Svensson i Bodane, Håbol.

Hans Andersson i Näs, Håbol, okvädat corpral Jon Hanssons i Heneviken hustru Margreta Torstensdtr.

Olof Jonsson i Bästorp, Marit Jonsdtr i Åkerud och sal. h. Karin Jonsdtrs i Bästorp barn skaftade till fänriken Olof Mattsson och Gammal Jonsson i Åkerud, Gesäter, 2/3 i Åkerud för 34 rdr och 1/8 i Bästorp, Töftedal, till Olof, 30 rdr till Marit, 7 rdr och 1/8 i Bästorp till Karins barn.

Nils Gudmundssons i Närsidan måg var vid denna tid i Sthlm.

Lasse Esbjörnsson i Norge, Eriks hustru Karin Esbjörnsdtr i Gunnebön, Tösse, och Hugo Persson i Fyllingen, för sin hustru Maria Esbjörnsdtr, Ärtm., skaftade till Bengt Jonsson, Hällan, Ödskölt, hela Hällan, 1/8 mtl, på Uleviks ägor beläget, för 75 rdr till Lasse, 25 till Erik och 5 till Huge.

Jon Jonsson i L. Flatan, Ärtm., Nils Nilsson i Edsviken, Erik Jonsson i Norge och Marit Jonsdtr i Strand skaftade till Nils Bryngelsson, Strand, Håbol, deras arvlotter i bem:te Strand för 60 till Jon, 30 till Nils för hans hustru Kirstin Jonsdtr, 8 till Erik och 4 till Marit. Hela gården är köparens utom 1/5, som äges av Karin Jonsdtr i Strand, Ed, Asmund Hanssons hustru.

Jon Nilsson i Kroken, Ödskölt, ville ha skaft på Tingvall, Ed. Alltså skaftade nämnden till honom för Söffring Ifvarsson i Högen, Ed, Nils Ifvarsson i Betåsen, Håbol, Bryngel och Anders Svenssöner i Tingvall, som nu är i Norge, Börta Svensdtr i Tingvall, Jacob Bryngelsson i Fjälla, Gesäter, Sven Svensson och Gunilla Svensdtr i Norge deras arvlotter i Tingvall för 45 till Söffring, 20 till Nils, 30 till Bryngel, Anders och Börita, 49 till Sven och Gunilla. Item skaftades till styvsonen Erik Olofsson i Tingvall Jacobs i Fjällas del i Tingvall för 50 rdr.

Germund Hugesson i Ökna.

Bryngel Asmundsson i Grorud under Vassända, Ed.

Per Olofsson i Gråsjö, Steneby, har alltid varit en ärlig man och ingen tjuv, som corpr. Erland Carlsson sagt.

Hans Andersson i Edsviken, Ärtm., stämd av Anders Stenarsson ibid för jordköp.

Herr Peder Haquini Cignerus besvärade sig att Margareta Falk och hennes styvbarn ej betalt honom 6 års caplanslön.

Måns Hermansson i Sannerud, Ed, ägde 1/3 och h. Kirstin i Rölanda den andra 2/3.

Håvel Bryngelsson i Fagernäs, Töftedal, och hans son Öjel har pantsatt Fagernäs till Simon Cnutsson i Eklanda, Gesäter.

Asmund Stensson i Gesäter stom skaftade till Sven Bryngelsson i Fjälla 1/4 i Boltorp, Töftedal, för 25 rdr.

Per Block i Borgan, Tisselskog.

Hans Segelsson i Hökedalen, Ed, ej röjt väg. Likaså Anders Hermansson i Kulperud, Ödskölt.

Halvard Svensson i Kvarntorp 1/8, Håbol, har upptagit detta hemman av skogsroten på Buanes ägor för hans hustru Ingeborg Christofersdtrs arvlott efter hennes mor Kerstin Persdtr i Buane.

Kettil Olofsson i Risane för sig och Christofer Esbjörnsson i Norge och Ingeborg Esbjörnsdtr i Assgärdebyn skaftade för sig 1/4 i Assgärdebyn, Håbol, för Christofer 2/3 i 1/4 i Assgärdebyn och för Ingeborg 1/3 i 1/4 i Assgärdebyn till Nils Bryngelsson ibid för 40 rdr till Kettil, 26 1/2 till Christofer och för föda och skötsel till döddagar till Ingeborg.

Anders Svensson i Anfastbyn, Bryngel Svensson i S. Eke, Tomas Bengtsson och Olof Bryngelsson. i Gapungebyn, Erik Hansson och Jon Andersson i Härsbyn och Sven Andersson ibid, alla å skatte, Olof i Cronoskogen å frälse och Lars Olofsson i S. Näverslösa å crono, Anders Tomesson och Arved Olofsson i Ballnäs, Olof Jonsson i Ene å frälse, alla i Steneby, har nekat till tiondeförseln.

1670

Nils Mattsson i Bräckane, Gesäter, huggit timmer på Näs.

Jacob Christofersson i Årmansbyn, Ärtm.

Holmen i Rölanda är upptaget på Gillanda ägor före 1614.

Tolf Germundsson i Sörbön har fått förmedling till 1/2 men tagit av sin åbo där för ett helt mtl.

Nils Håkansson i Skalltorp, Ed, mökränkt Kerstin Svensdtr i Söderbyn, Ed.

Stenar Björnssons i Sund, Nössemark, son Halsten Stenarsson har vikit ur sin tjänst hos en bonde i Värmland.

Upplästes Erik Olofssons fullmakt Strömstad 15 sept 1669 av inspektor Rasmus Andersson och stadfäst i Sthlm 17 nov 1669 av inspektor Nils Krook, att akta på gränstullen.

Erik Jonsson i Böneberg, Rölanda.

Per Haquini Signerus begärde syn mellan Brötegen och Steneby prästgård Efvenebyn.

Per Andersson i Stockebo, Tisselskog.

Sal. Sven Persson Fanesköld hade 1652 pantat av Nils Gudmundsson Gerane och Lian i Laxarby för 100 rdr, som ännu ej betalts.

Arvid Tollefsson i Kexbo, Lerdal, hade gått över delet in på Sven Perssons i Ringeland, Gesäter, mark.

Lars Stenssons i Gesäter by dråp på Gudmund Bryngelsson i Näs, Gesäter, år 1654, och dömdes 1656 till döden.

Anders Håkansson Krook, tullare vid Solem i Nössemark, begärde attest om sin tjänst. Han kom dit i Juni 1669.

Anders Tomessons i Ballnäs arvingar. Han var död, men levde år 1669.

Per Persson i Kistan, Tisselskog, fick ej sälja till Erik Hesselgren, förrän han stått sina barn Torborg o Kirsten till svars om deras möderne.

Nils Halvardsson i Buane, Ödskölt.

Anna Tolfsdtr i Näs, Nössemark, gjort test. till sin förre mans Kettil Jonssons i Rörviken, Nössemark, systerdotterson Anders Andersson i Näs hela sitt skattehemman Näs, hennes avlingejord, för skötsel till döddagar, emedan hon i 8 år varit blind.

Dordi Olofsdtr i Vernebo, Tisselskog, om en ko.

Vådeld i våras i Kesnacken, Torskog, för åborna Sven Jonsson, Halvard Andersson och Börje Jonsson, och brände av hela framgården, som bestod av 2 stugor och 2 kamrar, med allt åborna ägde.

Vådeld hos Olof Andersson i Nolgrean och hans moder Kirstin Eriksdtr, en fattig änka.

Nils Jonsson i Sösidan, Ärtmark, stämd av sin broder Erik Svensson ibid.

Jon Andersson i Ödbyn, Ed, och hans bror Per Andersson ibid, som nu är sjuk och borta, slagit Jon Månsson ibid.

Lars Larsson i Huvudstrand, Håbol.

Segol Rafvelsson i Högsbyn, Tisselskog, stämd av Tore Andersson i Ene.

Asmund Asmundsson i Härnäs, Ärtm., mökränkt Börta Amundsdtr i Högen, Ärtmark.

Jon Svensson i Becken och hans bror Bryngel Svensson ibid, om en oxe och en ko.

Börje Bryngelsson i Buterud, Tisselskog, och Anna och Börta Bryngelsdöttrar i Ramdalen skaftade deras arvlotter i Buterud till Asmund Larsson ibid för 28 rdr till Börje och 28 rdr till Anna och Börita. Asmund hade ärvt med sin hustru Barbro Bryngelsdtr, så att han nu äger hela Buterud, 1/4 mtl.

Dordi, Karin, Anna, Karin, Ingeborg och Malin Tolsdöttrar i Årbol, skaftade till länsman Anders Andersson ibid N. Årbol, 1/2 gård, för 20 rdr till vardera (blott 1 Karin nämnd härvid!).

Olof Jonsson i Bränna, Håbol, och hans syskon Kåre i Engebodane, Torskog, Esbjörn i Hoffvesten, Håbol, Marit i Geserud, Marit i Sannerud, Gertrud i Vestegården och Karin i Lund, allt i Håbol, skaftade sina arvslotter i Bränna till deras broder Lars Jonsson ibid för 12 till Kåre, 12 till Esbjörn, 12 till Olof, 6 till förre Marit, 6 till andra Marit, 6 till Gertrud och 6 till Karin. Lars har ärvt så mkt att han äger 1/4 mtl Bränna.

Torsten Andersson i Kåreböle och Anders Andersson i Torp, Gesäter, skaftade sina köpelotter 2/3 i 1/3 i Tveten, Gesäter (?), och i tomten Hönholt till deras bror n-man Arne Andersson i Böle för 65 rdr.

Soldaten Sven Månsson i S. Bodane i Ed.

Tron Germundssons i Bärtorp fader Germund Tolfsson dog mellan 1644 o 1646.

Hans Segolsson i Hökedalen, Ed, slagit Hans Anderssons styvson Johan Hansson.

H. Kerstin i Rölanda lever än.

1671

Anders Engebrektsson i Bergstorp, Töftedal, mökränkt Anna Clemetsdtr ibid.

Tol Persson och Elin Halvardsdtr i Årmansbyn, Ärtemark, anklagade Halvard Wellomsson i Ärtemarks stom för att han slagit ihjäl Per Tolsson i Årmansbyn.

Helge Mårtensson i Hindalbyn, Ed, mökränkt löskonan Gertrud Jacobsdtr i Krokhult.

Olof Olofsson i Backen, Ödskölt, anklagade Bryngel Stenarsson i Kroken, Ödskölt, att ha ihjälslagit hans son Erik Olofsson med ett stop på ett barnsöl. Vittne: Nils Svensson, Per Eriksson och Karin Olofsdtr i Alltorp.

N-man Björn Tronsson i Ödskölt, Ödskölts s:n, befriade sig från beskyllning för tjuveri med ed av följande: Olof Ragvaldsson i Ödskölt, Jon Hermansson i Vageln, Anders Asmundsson i Bön, Nils Olofsson i Berg, Lars Olofsson ibid, Erik Olofsson och Anders Olofsson ibid, Olof Torkelsson i Hängesten, Anders Olofsson i Orsbyn, Hans Hermansson i Efvenebyn, Erik Nilsson i Glumserud och Olof Ragvaldsson i Flaterud.

Tore Persson i Sule, Laxarby, och Karin Bryngelsdtr i Svanskog s:n, Ballsbyn, skaftade till Bryngel Svensson i Fornäs, Laxarby, 1/8 hemmanet Fornäs för 14 rdr till var.

Måns Olofsson i Lunden, Ed.

Rätten skaftade enl. lagmansdom i Carlsrud 13 febr 1669 hela Åsen i Ed med ödegården lilla Muggedalen och Kårdalen, kronoutjord, till skogvaktaren Per Casparsson enl. testamente.

Tol Asmundsson i Tegane, Ärtem., skaftade till Anders Asmundsson i Härnäs 1/5 i 1/4 i Tegane för 12 rdr. Anders hade ärvt med sin hustru Karin Jonsdtr så mkt, att han nu äger 1/8 i Tegane.

Fänriken Lars Månsson Öhrenberg har ej fog tilltala Gudmund Persson i Kyrkerud, Tydje, om något, förrän Nils Gudmundsson själv svarar, efter Gudmund tagit Lian, Laxarby, av honom och ej av Lars Månsson.

Per Olofsson, Anders Olofsson och Halvard Arvidsson, åbor i Heden, Laxarby.

Erik Nilsson i Stensåsen, Ed, mökränkt Tora Helgesdtr, löskona i Lurketorp, Rölanda.

Laggärdsmän: Erik Nilsson i Högsbyn, Jon Ragvaldsson i Flaterud, Olof Ragvaldsson ibid, Segol Ragvaldsson i Högsbyn, Halvard Halvardsson i Rändalen, Hans Andersson i Huken, Tisselskog.

Olugs i Dalen arvingar för skuld till Tron Germundsson i Bärtorp, 20 rdr, som arresterades hos Segol Svensson i Hökesäter.

Sven Månsson i Bodane, Ed, mökränkt Kerstin Persdtr i Hästeberg, Ed, löskona.

Lars Bengtsson i N. Onsön förbjöds ge resterande jordvärde för N. Onsön till Renholt Zachrisson i Ekenäs utan att Nils Henriksson i Rankebön i Bäcke och Jon Nilsson bli betalde på sin fars och och husbondes vägnar.

Sven Gudmundsson i Skällsäter, Järbo, är nu död och har en måg Nils Nilsson.

Nils Eriksson i Torpane, Bäcke, och hans hustru Åsa Persdtr.

Anders Bengtsson i Vamben, Steneby, en ålderstigen man och ligger till sängs, test. till sin styvdotter Signe Olofsdtr, som är Jon Olofssons hustru, är endaste dotter, att ärva lika med halvbröderna Anders o Olof Anderssöner i det fasta, som är köpejord. Halvbrodern Olof Olofsson har ingen arv mer att fordra efter styvfadern Anders Bengtsson betalat böter för honom för lägersmål.

Påvel Svensson i Suckan, Steneby, stämd av Efven Stenarsson i Reren om botvist.

Olof Svensson i N. Onsön, Ed, gift, mökränkt Kirstin Andersdtr, som var piga i N. Onsön, när de tjänte ihop.

Förlikning mellan Anders Stenarsson i Edsviken och Hans Andersson i Sanbackatorpet om ett test., näml. Anders Stensson och hans svåger Hans Andersson i Edsviken, att Anders Stenarsson ger sin svåger Hans Andersson 10 rdr och 1/3 i torpet för 1 rdr om året, givet 1670.

Nämnden skaftade N. Sidan, Laxarby, Nils Gudmundssons skattehemman med en utjord, blott en äng, kallad Skuberud, alltihop för 300 dlr smt med såg och kvarn.

Erik Andersson i N. Bön, Ärtem., slagit Lasse Svensson i Mellomsidan, nämnes hustru Karin Andersdtr i Mellomsidan, Ärtem., och h. Guri Larsdtr i Ormansbyn och Karin och Malin Larsdöttrar i Mellomsidan.

Olof Kåresson i Ödskölts stom, Nils Stenarsson i Altorp och Bryngel Stenarsson i Kroken, Ödskölt, hade slagits.

Asmund Jonsson i Uleviken, Ödskölt, har att fordra 8 rdr efter Anders Tronsson i Öbyn, Ed, som är död, och barnen tillträtt arvet.

Bryngel Börjesson i Rörviken mökränkt Anna Halvardsdtr vid Halden.

Anders Stenarsson i Uleviken.

Pastor Olof Johannis i Nössemark krävde sin prästrättighet av Halvard Andersson och Sven Jonsson i Ågården, Torskog.

Sven Jonsson i Nacken, Ödskölt, löser ut h. Brita Andersdtr med 20 rdr. Hon äger blott 1/15. Hennes man Anders Stenarsson har brutit laga skifte på gården.

Olof Svensson i Uleviken, Ödskölt, har slagit Anders Enarsson ibid, när de kommit ur kyrkan.

Erik Olofsson i Uledalen, Röl., skall betala Måns Månssons hustru Anna Erlandsdtr i Hästhagen, Röl. och Kirstin Erlandsdtr i Högen de 22 rdr, han resterar, när han löste Hästhagen av Erland Andersson.

Halvard Andersson i Dalen, Nössemark.

Gunnar Eriksson i Vikansskär, Nössemark, o tullaren Erik Olofsson Sund.

Karin Tollesdtr i Bästorp, Töftedal, skaftade till Karin Jacobsdtr i Kexbo, Gesäter, 1/4 i 1/4 i Kexbo för 32 rdr. Eljes hade mannen Arvid Tollesson ärvt efter sin fader Tollef Svensson 1/2 Kexbo och barnen ärva efter honom, därmed modern och barnen äga 3/4 i Kexbo.

Segol Olofsson, Olof Olofsson, Jon Svensson och Karin Ragvalsdtr i Backen, Ödskölt, för otullad havre.

N-man Olof Persson i Lian för sin hustru Gunilla Torbjörsdtr och Erik Andersson i Jäsalen, Röl., för sin moder Anna Persdtr i Bäckenäs, Ränland, skaftade varandra: Olof 1/6 i Stenungen, Röl., till Erik för 1/6 i Lian, varigenom Olof äger hela Lian, 1/2 gård med tomten Skråckan, och Erik äger 1/2 Stenungen med köp och sin hustrus arv efter hennes fader Bryngel Jonsson och köp med Jon Wellamsson i Näsbön, där Erik gav Jon 1/2 o 1/7 i Näsbön för 1/3 i Stenungen.

Syn mellan Anders Olofsson i Ödskölts Bön och Asmund Olofssons barn.

Fälldes Kirstin Andersdtr i Bön, Steneby, stämd av Lars Olofsson i Myran och hans moder Karin Olofsdtr för förlöpning ur sitt äktenskap och slagsmål på sin svärmoder.

Nils Nilsson i Nolkroken, Ärtemark.

Hans Andersson, Edsviken, skaftade till Anders Stenarsson ibid 1/2 Edsviken, Ärtem., och hela torpet Hyrtorpet för 110 rdr + 10 rdr. Därtill hade han ärvt 1/2 Edsviken med sin hustru Anna Andersdtr efter hennes far Anders Stenarsson och 1/2 torpet Sandbacken, men 1/9 i Sandbacken hade han efterlåtit Hans Andersson att bo på mot 1 rdr om året.

Efven Cnutsson i Näverslösa, Steneby, ohövlig mot sin måg Lars Olofsson i Myran.

Nämnden skaftade till Malin Svensdtr i Gunnesbyn och hennes barn 1/4 i Gunnesbyn för 40 rdr till Bryngel Andersson och 18 rdr till Anders Bryngelsson för hans halva 1/6.

Bengt Svenske hade sålt Ulfsbyn i Steneby till Agneta Svenske för 150 rdr.

Nämnden vittnade, att 1/8 Gullbrandsbyn i Torskog är upptaget på Bessmarks ägor, 1/8 Håltane i Ärtem. på Dåveruds ägor, 1/8 L. Flatan på Kvarneviks ägor, Ärtem., 1/8 Smedsrud på N. Fjels ägor i Steneby, Ulfsrud på Lians ägor i Tisselskog, 1/8 Torsbyn, 1/4 Korsbyn, 1/8 Suled, 1/8 Jälsnäs på Solviks ägor i Laxarby, 1/4 Alsbyn på Kahlhems ägor, samma s:n, 1/8 Fornäs, 1/8 Kölen, 1/8 Linheden, 1/4 Dalen på Gålsjös ägor, Laxarby, 1/8 Dalen på Nolsidans ägor i Ärtem., 1/4 Hafden på S. Fjäls ägor, Steneby, alla förr upptagne och skattlagde 1653 och räntan uppburen av sal. Augustin Lejonsköld.

Tvist om delet mellan Per Olofsson i Heden, Laxarby, och Mats Gullicksson i Närsbyn (?), Laxarby.

Erik Svensson och Nils Svensson i Sösidan, Ärterm., är lika nära att lösa den broderdel Nils köpt av Sandel Svensson för 50 rdr.

Nämnden skaftade till h. Malin Stenarsdtr och hennes dotter Karin Efvensdtr i Gerane, Laxarby, hela Gerane, 1/4 mtl, för 60 rdr, som Nils Gudmundsson sålt för mansbot för deras man och fader Efven Enarsson.

Segol Jonsson i Tegane, Ärtem., stämd av Sven Salesson i Högen om en äng.

Nämnden skaftade 1/4 Fagerhult, Ed, som tillhörde sal. Tore Persson ibid., till Erik Jonsson, ibid för att han födde Tore i 6 år samt 39 rdr.

Rear Olofsson i S. Kolsäter, Gesäter, och hans bror Rasmus Olofsson skall, sedan deras fader dog, dela jorden.

Asmund Hansson i Härnäs, Ärtem., hade ärvt efter sina föräldrar 1/2 Härnäs och sedan med sin hustru Kirstin Nilsdtr löst den andra 1/2, varför äger Asmunds barn, 3 söner o 4 döttrar, efter faderns död 1/2 gården och 2/3 i den andra 1/2.

Åborna i Kårud, Bäcke, Engelbrekt, Rasmus och Anders ha svedjat på Rockebön Bäcke.

Per Olofsson i Hålt, Håbol, mökränkt Kirstin Nilsdtr ibid.

Carl Persson i Högsbyn, Tisselskog.

Uppbördsmannen sal. Nils Gudmundssons oblig. till Riksens Ständers bank på 100 dlr smt för pant i Närsidan, dat. 24 dec 1670.

Inbördes test. mellan corpral Jon Hansson i Heneviken och hans hustru Margreta Torstensdtr, barnlösa, emedan han när han minst väntar kan bli kommenderad till främmande land. Inget var ärvt.

Anna Håkansdtr, Tegane, Ärtem., i våras fått barn med sal. Jacob Bagge, soldat, ogift.

Jon Mårtensson i Gerane, Laxarby, skall dela sina styvbarn ifrån sig i löst och fast eller svara deras målsman, farbrodern Björn Enarsson.

När Herr Halvard i Ed och hans syskon dela arvet efter deras sal. moder h. Kirstin Eriksdtr, skola de hågkomma Jon Jonssons i Grönland, Högsäter, pretension på ett sölfbälte, som khdens sal. fader lånte för 45 år sedan.

Anders Olofsson i Bengtsviken, Olof Gunnarsson i Sanåker, Olof Halvardsson i Bråten och Erik Halvardsson i Röö skaftade sina arvlotter i Fjuk, Ed, 1/4 mtl, till Anna Andersdtr i Ökna, Röl., för 23 rdr till Anders, 22 rdr till Olof G., 22 rdr till Olof H. och Erik H. Hon äger nu hela Fjuk utom 1/9.

Asmund Asmundsson i N. Härnäs, Ärtem., och hans bror Anders Asmundsson.

Marita, Ingeborg, Åsta, Olof och Tolf Uddesbarn skaftade deras arvjord i Brunsberg, Röl., till Simon Uddesson för 20 rdr till Märta, 20 rdr till Ingeborg, skötsel till döddagar för Åsta och jord igen i Kålsäter i Gesäter till Olof och Tolf. Knut och Botilla Uddesbarn skaftade sin arvjord i Brunsberg till Simon Uddesson för 40 rdr till Knut och 20 rdr till Botila. Simon har ärvt efter sin far Udde 1/4 i Brunsberg och äger nu hela B.

Göran Svenske i Vagelen har donerat till Annika Svenske, som trätt i ofrälse gifte, hela Edsviken, Ärtemark.

Sven Eriksson i Silleruds s:n skaftade sin och sina barns jord i N. halva Bön, Torskog, som kallas Högen och är 1/5, till Lasse Olofsson och Hans Olofsson ibid för 125 rdr.

Anders Jönsson i Liginge, Laxarby.

Lars Liljebjelke äger Heden i Laxarby och Helgerud och Bergane i Steneby.

Anders Västgöte i N. Fjäll, Steneby.

Nils Christersson i Solem, Tol Olofsson i Stommen, Anders Halvardsson i Rörviken och Kettil Börjesson ibid har gått i borgen för tullaren Anders Håkansson vid Solem 1669, som nu håller sig undan.

Knösteviken 1/4 i Laxarby tål bara en åbo, varför Hans Larsson ibid, som äger större delen, skall lega sina systrars del.

Lars Olofsson i S. Näverslösa, Steneby, och hans hustru Kerstin Andersdtr ha hittills levat i osämja och hon nödgats gå ifrån honom, blott kiv och träta hade varit den lilla tid de varit tillhopa. De lovade bättring.

Stenar Björnsson i Sund, Nössemark, hade i 20 år tjänt för soldat, och nu var hans son Halsten Stenarsson ibid soldat.

Kerstin Börjesdtr i Backen, Laxarby, och Fiscalen Tydel fullm. för systern Böritas arvingar klandrade om arv efter deras resp. broder och morbroder Olof Börjesson, som belägrat och rymt med sin styvdtr Kerstin Andersdtr åt Norge.

Erik Persson i Högsäter, Rölanda.

Kettil Olofsson i Asslerud, Håbol, hade ej fått så mkt jord som systern Gurud Olofsdtr efter deras föräldrar, skiftet dömdes av rätten 1664.

Anders Grelsson i Årbol mökränkt Sigrid Andersdtr ibid.

Jon Perssons i Germundebyn, Laxarby, köpebrev på halva Germundebyn 22/6 1663, för 40 rdr av Per Ambjörnsson ibid.

Förlikning i Sannerud 1671 mellan Per Casparsson i Åsen, Ed, och svågern Måns Hermansson i Sannerud, Ed, (vittne comm. i Ed herr Brynto Olai) att Per skall ha sin del i Sannerud, 1/9 i 1/3, för sin hustru Märta Hermansdtr.

Lägersmål mellan Gunnilla Arvidsdtr i Delefors, Gesäter, gift, och Rasmus Persson i Rinkestad, Gesäter, gift, som rymt. Gunillas man Anders Olofsson (o 2 barn, det yngsta 3 år) och Rasmus hustru Kirstin Andersdtr (4 barn o 1 dött) bådo för de skyldigas liv. Gunilla dömdes till döden.

1672

Måns Månsson i Skårdalen, Tisselskog, Kirstin Bryngelsdtr.

Anders Andersson i Boane, Ödskölt, mökränkt sin legopiga Karin Olofsdtr. Anders hade varit soldat i 23 år och hade hustru och 3 små barn.

Bonden Olof Bryngelsson i Stensrud, Håbol.

Björn Perssons jord i Hökesäter, Röl., därom tvist mellan Pers och Lars Rolanders arvingar.

Riksjägmäst. Claes Banérs fullmakt 7 febr 1672 för Måns Jonsson att vara skogvaktare över Vedbo, Tössbo och Nordal.

Torsten Jonsson blev landsskrivare år 1663.

Jon Bryngelsson i Finsrud, Nössemark.

Bryngel Börjesson i Rölöka, Nössemark, mökränkt Margreta Åkesdtr, som nu är i Värml.

Marit Bengtsdtr i Lasteviken, Ödskölt, och hennes styvbarn i S. Fjäll, Steneby.

Måns Olofsson i Lunden, Ed.

Bryngel Svensson köpt halva Heane och en kvarnström i Billingen år 1620.

Bef.man sal. Erik Krabbe.

Efter Mats Persson i S. Kvarnviken var jord i Kvarnviken, Ormansbyn och Rolfsbyn, Ärtem., sedan hustrun Marit Andersdtr avdelt sin 1/3 i köpejorden, och värderades till 194 rdr, som delas i 11 systerlotter.

Hans Andersson i Hajom, Töftedal, och Halvard Knutsson, Högen, Röl., skaftade 1/16 i Högen och ödegårdarna Elstorp, Bråhögen, Krabbetorp, Lunden, Rinnen, till n-man Arne Andersson i Böle för 20 rdr till Hans och 12 rdr till Halvard. Arne hade ärvt med sin hustru Märta Tronsdtr, och fått fasta på en köpt 1/8 och äger nu 1 1/2 /8 i Högen.

Anders Eriksson i Smedbön, Röl., och hans syskon får lega sitt syskonbarn Karin Andersdtrs jord.

Bryngel Olofsson i Solvik, Laxarby, stämd av sina styvbarn om arv.

Sal. Erik Krabbe skaftade hela Näsbo, 1/4 mtl, Ärtem., till tullförvaltare Elof Börjesson ibid för 900 (100?) rdr.

Anders Olofsson i Bön, Ödskölt, över 80 år, Bryngel Andersson i Signebyn, Steneby, över 80 år, compastor i Nössemark herr Olaus Johannis, 72 år, barnfödd i Bergane, Steneby, har varit caplan i Steneby i 34 år och ännu bor där i socknen, sal. Sveno Andrae, comm. i Edsleskog, var tidigare sal. Olof Laurentii, pastor i Steneby, comminister.

Erik Erikssons i Vårvik stom dotter Ingrid Eriksdtr var förlovad med skräddaren Claes Hansson i Vammerviken, Vårvik, som nyss drunknat, och hon var med barn. Det får ärva honom.

Sannel Svenssons köpebrev i Mellomsidan på 1/3 i Sösidan till Nils Svensson ibid.

Halvard Halvardsson i Rundalen, fullm. för Per Bryngelsson i Annolfsbyn, Kirstin Arnesdtr i Kilane och Dordi Bryngelsdtr i Flaterud, skaftade 1/4 i N. 1/2 Nilsbyn, Tisselskog, till Lars Andersson i Tisselskogs stom för 10 rdr till Per, 8 till Kirstin och 7 1/2 till Dordi.

Alf Andersson i Dalen för sin hustru Karin Persdtr skaftade till Tol Persson och Olof Persson i S. Harnäs, Ärtem., 1/5 i 1/2 S. Harnäs för 32 rdr. Tol och Olof hade ärvt efter deras sal. fader Per Tolsson så mkt att de nu äga var sin fjärding i 1/2 S. Harnäs och var sin 1/4 i 1/2 ödegården Duvedalen.

Inbördes test. mellan Erik Jonsson i Fagerhult, Ed, och hans hustru Marit Tollesdtr, barnlösa, jorden köpt.

Följ. ha försummat vägröjning: Abraham Olofsson i Blidjan, Lars Halvardsson i Skärbo, Bengt Olofsson i Efvenebyn, Erik Enarsson i Sandviken, Marit Bengtsdtr i Hedetorp, Nils i Kensbyn, Nils Halvardsson, Arvid Olofsson och Hans Andersson i Ballnäs, Simon Torstensson i Smedsed och Anders Persson i Giplanda, alla å frälse.

Sven Andersson i Spirekasen, Ulfsta(?) s:n, och Jöran, Anders, Börita och Marit Persbarn i Ö. Ödtorp och skaftade halva Tisselskogs stom till Lars Andersson ibid för halva Knollen, Ånimskog, och halva Tisselskogs stom för Pers barn.

Nils Bryngelsson i Strand, Håbol, slagit Nils Larsson i Buane, Håbol. Den förres, Nils B, hustru Ambor Jonsdtr.

Lars Persson i Torp blev n-man i Ed efter Torkel Eriksson i Tolslätt, som dött.

Torkel Olofsson, Liane, Bäcke, mökränkt Dordi Eriksdtr ibid.

Förlikning mellan h. Anna Gunnarsdtr i Kettilsbol, Steneby, o hennes son Per Månsson ibid, att modern med sina barn Tomas, Malin och Karin bli vid 2/3 i bruket och Per på den andra 1/3.

Ifvar och Tron Söfringssöner i Högen, Ed, hade gjort hemgång i Sannerud, Ed, och slagit Helge och Per Anderssöner.

Test. av Anders Andersson i Ökna, Röl., mkt gammal och svag, till sin hustru Dordi Eriksdtr, att hon efter hans död först behåller 1/2 S. Buane i Ed, som de inlöst, okvalt för hans barn med förra hustrun Ingeborg Håkansdtr.

Olof Enarsson i Gapungebyn och Jon Halvarsson i Söbacken frågade vem som skall ärva sal. h. Barbro i Kistan, som dog barnlös, antingen fastern Karin eller Barbros syskonbarn på möderne, svarades, att fastern Karin ärver ensam, då hon bevisade, att hon var syster till Barbros fader Halvard Persson i Bön, Ärtemark.

H. Ingeborg Persdtr i Söbacken krävde för sina styvbarn efter förre mannen soldaten Olof Jonsson för resterande knektelega av Bryngel Toressons i Kensbyn arvingar.

Rangela Börjesdtr i Huken, Tisselskog, samt Oluf i Årbol, Lars i Mellansidan och Björn i Flaten skall dela arvet efter Hans Andersson i Huken mellan deras resp. man, broder och svåger. Hans' hustru hade jord i Högelund.

H. Anna Nilsdotters i Bergane, Håbol, man sal. Anders Olufsson hade något efter påsk varit i slagsmål på en begravning i Hult med Nils Larsson i Buane, Håbol, och dog 14 dagar senare. Vittnen: Anders Jöransson i Hult, Björn Jonsson i Hult och hans hustru, löjtn. Segol Hansson i Håbol och hans son Mårten, Sigrid Larsdtr i Bergane, den dödes dotter Karin, mördaren Nils' hustru Börita. Rätten kunde ej fälla Nils Larsson.

Lars Olofsson i Rostorp, Röl., gift, mökränkt Märta Stensdtr ibid, som rymt. Delning i hus, åker och äng mellan Halvard, Lars och Hans i Dalen.

Ingeborg Uddesdtr i Tolslätt har en oxe åt Håkan Olufsson i Årbol på föda.

Per och Lars Anderssöner i Korslätt, Ed, hade på slåttöl i Åhnem, Ed, slagit Lars Persson i Torp.

Jon Jonsson i Törsängen, Röl., slagit Nils Cnutsson i Torp. Dennes matfader var Lars Persson.

Corpral Jon Jonsson i Åhnem, Ed.

Lars Perssons, n-man, i Torp fader länsman Per Larsson.

Michel Jonsson och Olof Jonsson i Solberg, Högsäter s:n, skaftade 1/4 i 1/4 Koxbol i Gesäter till h. Karin Jacobsdtr och hennes barn Tolle, Ingrid och Marit Arvidsbarn för 20 rdr till vardera. Karin hade ärvt med sin sal. man Arvid Tollesson och därtill köpt så mkt, att hon äger hela Koxbol.

Komm. herr Olaus Jonae i Sundal bevittnar skrift 1652.

Löjtnant Lars Månsson Öhrneberg visade köpebrev givet av hans sal. svärfader uppbördsman Nils Gudmundsson i Närsidan 4 febr 1669 på 1/4 mtl Lian, Laxarby, för 150 rdr, varpå Lars Månsson nu fick fasta.

Delning av jorden mellan arvingarna efter sal. Börita Börjesdtr i Solvik, Laxarby, 2 barnkullar.

Cronoutjord Tolsrud i Nössemark skaftas till Per Engelbrektsson ibid.

Nils och Erik Svenssöner bli vid 1/2 Sösidan, Ärtem., däri de först ärvt var sin 1/3 efter fadern Sven och löst 1/3 av brodern Sinnel.

Nils Stenarsson i Altorp, Ödskölt, om jorddele med sina bröder o svågrar.

H. Sigrid Andersdtr i Kroken, Laxarby, skaftade till Engelbrekt Olofsson ibid 1/3 i 1/2 Kroken för 43 rdr. Engelbrekt hade med sin hustru Karin Andersdtr ärvt 1/3 i 1/2 Kroken och äger nu 2/3 i 1/2 Kroken.

Inventarium efter Olof Börjesson i Huvudginge, Ärtemark, som hans hustru Karin Christofersdtr och barn skall göra över Olofs lösören, när han rymde ur landet med sin styvdotter.

1673

Hustru Ingeborg Mattsdotters i Skötterud, Ed, man hade för 9 år sedan rymt från henne och var död för 3 år sedan.

Anders Andersson i Ödskölts Bön mökränkt sin piga Gertrud Persdtr i Gråsjö, Steneby.

Hans Olofsson i Vägne, Håbol, mökränkt Kirstin Torkelsdtr i Grimstrand, ogift, som fått barn.

1/4 Djupedalen i Gesäter och 1/4 Fulska i Röl. har legat öde sedan sista fejden.

Anders Svensson, trumslagare i Betåsen, Håbol, slagit h. Ingrid Andersdtr ibid.

Lars Torstensson i Torskogs Bön mökränkt Börita Halvardsdtr i Rensbyn, Torskog.

Anders Enarsson i Hängesten, fullm. för Arvid Bengtsson, Gunnul(?) Bengtsson, Halvard Bengtsson, Marit Bengtsdtr, Ragnela Bengtsdtr och Michel Börjesson, skaftade till Jon Björnsson i Vången, Ödskölt, 1/4 ibid för 67 rdr.

Ulrik Stakes gårdsfogde Jonas Krabbe slagit n-marl Erik Persson i Ödebyn.

Bengt Svenske skaftade till Agneta Svenske till Lästviken 1/2 Näs med 2 torp Wassbotten och Kasen i Ärtemark för 394 rdr.

Anders Kafle för sin fru Christina Svenske skaftade till Agneta Svenske Tormansbyn, Ärtem., för 200 rdr.

Skaftades hela Backen i Ärtem., 1/4 mtl, till fänrik Jöran Svenske för 60 rdr, som han löst av bef. Nils Krabbe.

Kåre Andersson i Kvarnviken och h. Ingrids barn, Olof och Ingrid, ärva som närmsta syskon 1/3 i arvet efter deras samsyster Karin Andersdtr och halvsyskonen ärva 1/4.

Lars Svensson i Blomskogs s:n för sin hustru, Ingeborg Larsdtr och Sigrid Larsdtr ärva 2/3 och Sven Persson 1/3 i det som finnes efter Karin Andersdtr i Engel, Håbol.

Flatebyn tillhörigt Adolf Tungel.

Jon Kåresson i Nolböle, Håbol, och Olof Andersson i Krypekil, Håbol, ha ej betalt utlagor.

Halvard Andersson i Dalen, Nössemark, stämd av Björn och Lars Svenssöner i Dalen.

Test: Erik Nilsson i Vammerviken, Vårvik, och hans syskonbarn Börit Björnsdtr ibid. Han är vid hög ålder och test. sin del till henne mot skötsel. Vittne Petrus Torstani Kielman, comm. i Sillbodal.

Olof Andersson i Skåpenäs, Laxarby, skall betala ut arv till Ingrid och Elin Olofsdöttrar ibid.

Anders Torstensson i Kårud, Bäcke, slagit Rasmus Tolsson ibid.

Förlikning om gårdsdelet mellan Olof Bryngelsson i Stensrud o Nils Bryngelsson i Assgärdebyn 1664.

Sven Andersson i Gräa hade lejt soldaten Torsten Bryngelsson, som dog för 40 år sedan i främmande land.

Segol Hansson i Håbol säljer till Segol Torbjörnsson i Hökedalen 1/4 i S. Hökedalen för 40 rdr.

Erik Eriksson i Vårviks stom skaftar till Anders Nilsson ibid 1/4 o 1/3 i 1/ 8 i Vårviks stom för 42 1/2 rdr. Anders har givit Erik torpet Buane för sin 1/8 i Stommen.

Nils Eriksson i Torpane, Bäcke, betalar till änkan Ingeborg Olofsdtr i Pålstad, Röl., för att hans galt dödligt skadat hennes sal. man.

Ragnela, Gro och Märta Persdöttrar hade illa slagit Helga Eriksdtr i Sanåker, Ed.

Fälldes modren Ingri Hansdtr för grova hotelser mot kapten Åke Höök. Likaledes mot Sven Svensson i Liverö.

Björn Olofsson i Flata, Ärtem., otidighet i Christofer Grunds hus i Närsidan, Laxarby.

Hans Nilsson i Högen och de andra arvingarna skaftade till tullaren Lars Persson hela Skottan, Töftedal, 1/4, för 84 rdr.

Jon Halvardsson, Jon Andersson, Jon, Erik, Elof, Anna, Karin, Elin o Karin Olofsbarn skaftade till Torsten Andersson i Kåreböle o hans son Jöns Torstensson i Böle 1/2 gården Torp, Röl., med ödegårdarna 1/2 Stubberud och 1/2 Asslagsbyn för 120 rdr.

Jon, Sven, Erik, Per, Anna och Gunilla Gunnarsbarn skaftade till Per Cnutsson i Delefors, Simon Cnutsson i Ekelanda, Anders Cnutsson i Delefors och Karin Cnutsdtr i Solberg 1/2 Delefors i Gesäter för jord i Krokstad s:n och 45 rdr. Köparna ha köpt av arvingarna vidare 1/5 i Eklanda för 44 rdr och ärvt efter sina föräldrar att de nu äga 1/2 Delefors och 4/5 i Eklanda och ödegården Mellomfjälla.

Sven Enarsson i Fagerhult, Barbro Sahlesdtr i Ene, Botila Eriksdtr i Fagerhult och Hans Enarsson i Helgerud skaftade till uppbördsman Anders Gunnasson 1/2 Hedane i Laxarby utom 1/7.

Barbro Olofsdtr i Ids s:n skaftade till Anders Olofsson i Ödskölts Bön 1/6 ibid för 40 rdr. Han äger 1/2 gården.

Bokhållaren Olaus(?) Dahlberg och hans fru Beata Gyllensvärd, och fänrik Sven Persson Ryting.

Mats Persson i Ödeborg avlade n-mansed.

Fänrik Christofer Björnsson är bördesman till 1/4 i 1/2 N. Hökesäter, Rölanda.

Sven Jonsson i Nacken tilldömts 1/15 i Ulleviken. Hans systerdotter h. Brita Andersdtr och hennes sal.(?) man Anders Stensson.

Bryngel Börjesson i Rörviken, Nössemark, ogift, mökränkt en piga Anna Zackrisdtr ibid, som fått barn.

När kapten Åke Höök antog Nyböle, Ed, var gården dåligt byggd, blott en bo och en stufva dugde.

Erik Enarsson i Sandviken återlämnar flickan Agneta Haraldsdtr till sin moder Brita Christiersdtr i Sandviken. Han har haft flickan i 10 år.

Olof Germundsson i Skötterud, Ed, slagen av Tolf Germundsson.

Ingeborg Uddsdtr i Tolslätt hade 2 1/2 år skött sin frände o syssling Torkel Halvardsson i hans ålderdom och han test. henne sin jord i Tolslätt, 1/6 i 1/2 gården 1666, som hon fick fasta på.

H. Elin Bryngelsdtr i Hugån, Töftedal, behåller sin förrymde man Hans Anderssons jord.

Bryngel Andersson i Bön skänker sin husbonde översten Sven Rank sin och sina syskons del och skatterätt, som de ärvt i 1/4 Högen, Töftedal, näml. 1/2 gården. Vittne Jon Jonsson på Böneberg och Erik Pedersson i Hökesäter.

Tolf Andersson, Ökna, Röl., mökränkt pigan Börta Svensdtr ibid.

Lars och Erik Olofssöner i Stuveryr.

Torgel Persdtr och Bryngel Olofsson i Kistan får inlösa 1/8 i 1/8 i Kistan, som deras far Peder Pedersson ibid överlåtit Lars Liljebjelke för ekhuggning.

Förlikning mellan Erik Gunnarsson i Buane och Helge Andersson i Baltorp.

Anders Andersson i Näs, Nössemark, avlade sin n-mansed.

Hans i Hökedalen stämd av h. Elisabet Jonsdtr ibid.

Den för hor förrymde Olof Börjesson i Huvudginge har hustru, styvbarn, 1 bror och 3 systrar.

Änkan Kerstin Olofsdtr i N. Fjäll, Steneby.

Anders Svensson i Bomarken, Ed, har att fordra av sina bröder Peder, Sven och Anders.

H. Anna Gunnarsdtrs i Kietelsbo, Steneby, yngste son Ifvar Månsson dog 1672 och hon ville bruka den del, sonen ärvt efter sin fader, 1/6 i Torpet, som hennes man upptagit av skogroten. 3 oförsörjda barn.

Masthuggaren vid Hökåssågen Anders Andersson stämd av h. Rangela Börjesdtr.

Ketti1 Svensson i Kesnacken, Torskog, stämd av Halvard Andersson ibid om tomteträta.

Jon Kettilsson i Risane mökränkt en piga Börta Efvensdtr.

Tolf Germundsson i Lebo stämd av Germund Olofsson i Sköterud.

Anders Christensson i Solem, Nössemark, fullm. för Elin Ammundsdtr i Ransbyn, skaftade till Olof Christensson 1/6 i hela Ransbyn för föda och skötsel till döddagar. Olof har ärvt 1/6 o köpt en annan del, så han äger 2/3 i hela Ransbyn utom 1/6, samt 2/3 i torpet Hugerud och 2/3 i torpet Stålboda.

K. Majt upplåter 1673 till länsman Anders Andersson Bergslätt, förmedl. till 1/2 mtl, som han upptagit av ödehemman, för sig, sina barn och efterkommande.

Ryttaren Peder Björnsson i Årbol, Ed.

1674

Olof Ragvaldsson i Ödskölt avlade sin n-mansed och blev n-man för Ödskölts s:n.

Lars Persson i Torp, Ed, utsågs att "vara domare och sitta främst i rätten emedan han är skickeligast att framföra nämndens mening i alla mål och ärender".

Lars Olofsson i Bön, Torskog, avlade sin n-mansed och blev n-man för Torskog.

En änka Signe Månsdtr i Nersbyn, Laxarby, var för 13 ā 14 år sedan besoven av en ung dräng Öjel Hansson, son till Hans Hansson i Låbyn, Laxarby. Hennes man Erik Engelsson dog 1 år därefter. Hans Hansson dog för 2 år sedan och Öjel 6 veckor sedan.

Olof Andersson i N. Fjell, Steneby, och hans dotter Kirstin Olofsdtr.

Per (Hugesson?) i Gullungebyn, Tisselskog, och hans hustru Marit Olofsdtr.

Lars Ifvarsson i Näs, Gesäter, hade stulit timmer och fört till sin såg (utförligt, sågen nämnes många ggr).

Tvist om en äng Gröfvan invid Böle i Röl., Nils Perssons i Högen morfar Gullbrand Helgesson i Guppedalen pantsatte den för 80 år sedan till Tron i Dalen, och Tron ägde den i 30 år, och då löste Nils Persson i Högen som odelsman samma äng till Koppardalen, och han sålde den till Bryngel och Nils Tolfssöner i Tveten, och för 30 år sedan har n-man Arne i Böle köpt den av Bryngel och Nils och en del ärvt av sin svärfar Tron i Dalen.

Anna Persdtrs sal. man länsman Per Larsson i Näs dog 1668.

Borgensmän: Tol Olofsson, Stommen, o Nils Cristofersson i Solem, Anders Halvardsson i Rörviken o Kettil Börjesson ibid.

Änkan Ingeborg Eriksdtr i Öbyn, Bäcke. Hennes sal. man n-man Erik Persson i Öbyn, död senare än 4 år sedan.

H. Ingeborg Svensdtr i Björntveten, Bäcke, har en dotter på 14 år.

Slagsmål mellan skogvakt. Måns Jonsson i Årbol, Ed, och Lars Jonsson i Hindalbyn.

Bönderna Nils Andersson i Kölviken, Nössemark, och Halvard Andersson ibid, sålt 40 tolfter timmer till Norge utan tull.

Jon Torstensson(s?) Guru o Brita Jonsdöttrar ärva 1/2 emot deras moder Guru Olofsdtr i Engebodane.

En gammal dräng Olof Jonsson i Hällan, Ödskölt.

Björn Jonsson i Hålt, Håbol, mökränkt Gunnilla Larsdtr, nu i Blian, Steneby, för 28 år sedan, då han var en pojke om 11 år. Han har varit gift 2 ggr och sista hustrun lever.

Börje Larsson i Gelnäs, Brita Andersdtr i Kråkviken och Karin Gunnarsdtr i Gelnäs skaftade till Erik Gulbrandsson i Näs 1/4 och 1/6 i Gelnäs för 110 rdr och torpet Dagerholt för 15 rdr. Item har Eriks styvdotter Karin Gunnarsdtr köpt jord i Gelnäs för 10 rdr, att hon nu äger 1/32.

Jon Olofsson i Skarvan, Järbo, skaftade till Bryngel Olofsson i Hallebo, Råggärd, 1/4 i Hängesten, Ödskölt, för 60 rdr.

Nils Eriksson i Torpane antogs till n-man i Bäcke och avlade n-mansed.

Hans Andersson i Hajom, Töftedal, gift, har mökränkt en löskona. Han var krympling.

En gift bonde, Asmund Clemetsson, som bor i Botelstorp, Töftedal, mökränkt Anna Olofsdtr i Ringstad, Gesäter.

En gift bonde, Engelbrekt Gullicksson i Skarsnäs, Nössem., mökränkt en piga Karin Tolsdtr, som skett i grannens gård ibid.

En gift bonde, Halvard Asmundsson i Teåker, Dalsk., mökränkt en soldathustru Kirsten Jonsdtr i Björtveten, Bäcke.

K. Majts brev till uppbördsmannen på Dal, Rasmus Svensson, att i livstiden besitta en kronoutjord Knutsrud i Torskog, infört för 1/8.

Följ. gårdar äro upptagne: Torskog: Gulbrandsbyn 1/8 på Kesnackens ägor, i Ärtmark Holane 1/8 på Doveruds ägor, L. Flatan 1/8 på Kvarnvikens ägor, Dalen 1/8 på N. Sidans ägor, Steneby: Smedsrud 1/8 på Nolfjälls ägor, Signebyn 1/8 på Skuggetorps ägor, Tisselskog: Ulfsrud 1/8 på Lians ägor, Laxarby: Torsbyn 1/8, Korsbyn 1/4, Suled 1/8, Gielnäs 1/8 på Solviks ägor, Fornäs 1/8, Kölen 1/8, Linheden 1/8, Dalen 1/4 upptaget på Gålsjös ägor, Alsbyn 1/4 på Kalhems ägor, Tisselskog: Heden 1/8 på Ramdalens ägor.

Ramfrid Nilsdtr i Berg, Ödskölt, misstänkte sin man Nils Olofsson ibid för hor med hustrun Marit Andersdtr i Ödskölts Bön. Edgärdsmän: Jon Nilsson i Kroken, Jon Björnsson i Vången, Asmund Jonsson i Uleviken, Amund Jonsson i Kroken, Anders Asmundsson i Bön, Jon Svensson i Backen, Lars Jönsson i Kroksbyn, Olof Stenarsson i Kroken, Bengt Jonsson i Hällan, Olof Svensson i Uleviken.

Major Per Olofsson Noorman.

Kjettil Olofsson i Risane för sig och Christofer Esbjörnsson i Assgärdebyn och Ingeborg Esbjörnsdtr ibid skaftade till Marit Toresdtr i Assgärdebyn 3/4 ibid för 26 rdr till Christofer, 40 rdr till Kettil och tilI Ingeborg för skötsel.

Fullm. för Andreas Moliteus att vara underjägmästare för Värml. och Dal.

1675

Antogs Anders Asmundsson i Kesviken, Vårvik, till n-man i st. f. Sven i Hökenäs, som dött.

Efven Andersson i Hindalbyn skaftade till Efven, Anders och Kerstin samt Gertrud Svensbarn i Tolslätt 1/8 ibid för 20 rdr. Item skaftade Gertrud Andersdtr hennes arvjord 1/16 till bem:te syskon för 10 rdr. Eljes ha de ärvt, så att de äga halva Tolslätt, som är 1 gård.

Hustru Karin Bryngelsdtr lägersmål med 2 sina syskonbarn Jon Nilsson i Tångebyn och Lars Olofsson i Korsödegården, Dalskog, medan hon var gift.

Landsgevaldigern Jöran Andersson.

Jordköp med Jon Andersson i Torp, Röl., och Jon Halvardsson ibid.

Anders Jonsson i Torp, Röl., ryggat köp.

Erik Nilsson i Nedersidan, Laxarby, våldsverkan på löjtn. Lars Månssons Örneberg gård Lian.

Catharina De la Gardies arrendator Nils Nilsson Pålack. På hans begäran skaftade nämnden till henne 1 Ekelanda, 1 Ammeliden, 1 Hugeryr, 1 Åkerud och en tomt Öjersbo, som hon köpt av Märta Sparre för 12.000 rdr, vari ingår en del gårdar i Valbo h:d.

Björn Enarsson i Tormansbol, Håbol.

Anders Olofsson i Valberg stämd av Gunilla Andersdtr i Mälbyn, Rölanda.

Adolf Tungels gårdar i häradet: Siviken 1/4, Bratterud 1/4, Skrövan 1/4, Eckre 1/4, Dalen 1/4, Alsbyn 1/4, Korsbyn 1/4, Torsbyn 1/8, Suled 1/8, Gälnäs 1/8, Fårnäs 1/8, Kölen 1/8, Linheden 1/8, Berg 1 crono, Flatbyn 1 crono, Kalhem 1/2, Närbyn 1, Sundginge 1/2, Steneby: Fjäll 1, Ballnäs 1, Ene 1/4, Hafden 1/4, Tisselskog: Högsbyn, Ramdalen med 2 tomter Borgan och Heneviken 1, Björcke 1/2, Buterud 1/4, Heden 1/8, Glumsrud 1/4, Stommen 1/4, Skårdalen 1/4, Huken 1/4.

Tolf Germundsson i Mellanlebo.

Halvard Björnsson i Lerbäck.

Ryttaren Johan Larsson i Bjurviken.

Tullaren Erik Olofsson i Solem visade ett testamente, som h. Anna Tollesdtr i Näs har gjort 1670 till Anders Andersson ibid på sitt lösa och fasta skattehemman Näs, Nössemark, för föda och skötsel till döddagar.

Anders Enarsson i Torskogs Bön och Anders Svensson i Alingsbyn begärde skaft å ett cronohemman Båtviken, som de köpt av kronan enl. kongl. brev 19 juli 1630.

Skalltorp och Skötterud i Ed skall värderas för delning mellan arvingarna.

Löjtn. Per Bratt fälldes för bruten tingsfred.

H. Anna Persdtr i Näs, Ed, skaftade till Sven Bryngelsson sin avlingejord i hela Näs utom 1/6 för 183 rdr.

Michel Pedersson i Sanåker, Ed, begärde intyg om Lunnane i Töftedal, som såldes från crono till skatte 1633.

Botnane i Laxerby är upptaget på Gålsjös ägor.

Advokat Daniel Ek har possiderat Närsidan i Laxarby.

Lars Jonsson i Buane, Håbol, och hans hustru Dordi Olsdtr(?) ibid (hans måg Sven Persson och hans hustru) inbördes testamente emedan de äro barnlösa.

Per Svensson i Mellomsidan skaftade till Christofer Persson i Huveginge, Ärtemark, 2/3 i 1/4 i Mellansidan för 41 rdr. Christofer har ärvt så mkt, att han äger 1/4 i Mellansidan.

Erik Jonsson i Böneberg stämd av Lars Persson i Skotta, Töftedal.

Lars Jonsson i Hugeryr sålde för 8 år sedan 1/4 i hela gården till Arne Torstensson ibid för 100 rdr.

H. Elsa Olofsdtr i Lebo, Ed, begär delesgård mellan hennes och grannen Tolf Germundssons gård.

Antogs Olof Enarsson i Gapungebön till n-man i Steneby i st. f. n-man Bengt Eriksson, som avgått.

Hans Bryngelsson i Linheden, Äskeskog s:n, och dess systrar Kerstin och Marit Bryngelsdöttrar vill ärva sin förrymde broder Olof Bryngelsson i Huvudginge, som rymde för 7 år sedan för hor med sin styvdotter. Hans hustru Karin Christofersdtr äger med arv 1/2 Huvudginge och 1/2 i 1/2 gården Hökhult och med sin man har hon löst 2/3 i samma 1/2 gård. Hon hade tidigare barn.

En Rasmus Ersson från Bohuslän har dräpt en dräng Per Andersson i Björke, Rölanda. Den dödes bröder Lars Andersson i Björke och Arne Andersson och deras fader Anders Andersson, en broder Erland Andersson, deras svåger Jon Halvardsson i Torp.

1676

Anders Wellhelmsson Slutter och föraren Johan Trast ang. mökränkning.

Arrendatorn Jonas Andersson på Wättungen.

Jon Jonsson i Åhnem, Ed, slagit n-man Lars Persson i Torp.

Ingelbrekt Jönsson i Huveryr, Gesäter, får upplåta till sina mågar Olof Persson i Ringeland och Sven Andersson i Hugeryr 1/4 i hela Hugeryr, hans egen arvejord, mot att de föda honom till döddagar, dat. 1670.

Jon Olofssons i Fjälla skuldfordran på Helge Andersson i Boltorp underkändes.

Lars Jonsson i Hökesäter fordrade av Arne Torstensson i Hugeryr 8 rdr, som Arnes fader Torsten Arnesson lånt.

Arne Torstensson. i Hugeryr hade betalt till Lars Jönsson i Krogsbyn 100 rdr för 1/4 i Hugeryr, vittnen: Per Tollefsson i Tvetane och Per Andersson i Hängesten.

Jon Jonsson i Törsängen, Ed, skaftade till fänrik Christofer Björnsson i Mebön, Steneby, 1/4 i hela gården Hökesäter, Ed, för 125 rdr enligt tilldömd lösen 1673.

Helge Andersson i Boltorp, Töftedal, bonde.

Jon Wellhelmsson i Näsbön stämd av gårdsfogden Welhelm Hansson, Gillanda, om näverhygge.

Hans Bryngelsson i Eke, Steneby, och Hans Andersson i Edsviken fullm. för n-man Björn Bryngelssons i Bön, Ärtemark, syskon och skaftade till n-man Björn samtliga deras jordparter i Bön för betalning till Anders Hansson i Hernäs 23 rdr, (till Lasse Esbjörnsson i Hella och Huge Persson i Fyllingen å dess hustrus vägnar 22 rdr) och till dess broder Jon Bryngelsson i Sösidan 32 rdr, till Jon Bryngelsson i Fyllingen 32 rdr, till dess broder Hans Bryngelsson i Eke 34 rdr, till dess broder Nils Bryngelsson i Strand 33 rdr, till dess syster Marit Bryngelsdtr i Vassända 12 rdr, Gunvar Bryngelsdtr i Strand 16 rdr, tillhopa 236 rdr, vartill han själv ärvt för 32 rdr, och han äger nu hela Bön utom 2/3 i 1/4, som hans syster Anna Bryngelsdtr äger.

Förliktes Hans Andersson i Håbols Näs och Erik Andersson i Grean och Lars Andersson ibid med hustru Signe Enarsdtr i Harnäs i arvstvist. Nämnda 3 bröder ger till Signe 8 rdr.

Tolf Germundsson, i Lebo stulit betsel från Olof Germundsson i Lebo.

Björn Bryngelssons i Bön, n-man, son Bryngel dött efter slagsmål med Tron och Peder Olufssöner i Hult , som skedde på Buane i Håbol på begravning efter Per Christofersson ibid, vittnen: Erik Svensson i Dåverud, Nils Arnesson i Håltane, Per Olofsson i Buane, Björn Jonsson i Hult, Nils Bryngelsson i Strand.

N-man Björn Bryngelsson i Bön och hans son Anders Björnsson ibid, att löjtn Petter (Bradt?) legat sjuk hos dem.

Hans Andersson i Bön mökränkt Elin Olofsdtr ibid, båda ogifta.

Caplanen i Steneby sal. Petrus Haquini.

Vådeld på Sparsnäs i Nössemark, åborna Olof Andersson och Marit Kåresdtr.

Hafden i Steneby, tillhörigt Karin Svenske, har tillförne varit säteri och är välbyggt.

Syn mellan Björn Michelsson i Bråtenäs och Erik Olofsson i Skenäs Nordmark.

Testamente 1665 mellan Anders Svensson i Bomarken och hans hustru Estrid Håkansdtr. Nu var Anders död. Hennes sal. mans bröder Peder, Sven och Anders.

Slagsmål mellan Anders Håkansson i Skötterud och Efven Svensson i Skalltorp.

H. Karin Sigfridsdtr i N. Fjäll och hennes son Daniel Sigfridsson.

Fru Beata Gyllensvärd har 1673 upplåtit till sin uppbördsman Anders Mårtensson hennes halva hemman Sundsbyn i Steneby att i sin livstid åbo, likaledes till hennes gamle tjänare och fiskare Tommes Olofsson ang. 1/8 Ösan i Laxarby.

Anders Hansson i Långenäs och Olof Bryngelsson i Böle avlade n-mansed och blevo n-män för Håbol, den ene den östra och den andre den västra leggedelen, emedan socknen är stor.

Gunnar Svensson i Tolslätt avlade n-mansed och blev n-man i Ed.

Attest för uppbördsman över lagmansräntan Gudmund Gudmundsson i Västanvägatorp hur han förvaltat sitt ämbete i 9 års tid här på orten.

Åborna i Valsebo, Nössemark, Bryngel Svensson, Lars Jönsson och Anders Nilsson.

1677

En pojke 15 år Sven Christofersson i Stensrud, Håbol. N-man Olof Bryngelsson i Böle och hans hustru Kerstin Jonsdtr. Pojkens moder Kerstin Svensdtr i Stensrud.

Kyrkvärden Bryngel Tolfsson i Koppedalen, Röl. En piga Helga Svensdtr vådaskjuten i låret av en dräng Per Nilsson i Högen, Röl. Hennes samsyskon Jon Svensson i Åsen, Åsa Svensdtr ibid och Malin Svensdtr, som tjänar hos kyrkoherden i Ed. Barberaren Måns Olofsson i Lunden.

Efven Mattsson i Holandatorp, Töftedal, skall upplåta till bruks 1/7 i Mo, Töftedal, till sina svågrar Rasmus, Gunnar och Olof Erikssöner samt Lars Bengtsson ibid. Han har samma anpart tillpantat sig av Hans Nilsson i Högen.

Jon Kettilssons hus i Kesnacken, Torskog.

Olof Andersson i Årbol, Olof Olofsson i Dåverud, Christofer Olofsson i Prästegården, Ingebor Olofsdtr i Ödskölts Bön, Per Olofsson i Hafden, Steneby, och Björn Olofsson i Sannerud skaftade till länsman sal. Anders Anderssons änka Kerstin Håkansdtr i N. Årbol 1/4 i Södra Årbol, som är 1/2 gård, Ärtemark, för 80 rdr. Köpebrev dat. Ed 2 mars 1677.

Tron Germundsson i Bärtorp får behålla 1/2 av de herredagspengar som allmogen först beviljade Jonas Månsson i Öbyn då han togs till herredagsman, emedan allmogen sedermera utkorade Tron att gå till Alingsås, efter herredagen ej blev i Sthlm, och Jon skall återlämna hälften och resten utkrävas av allmogen.

Vådeld uppbrände ladugården i Lund, Håbol, åborna voro Lars Persson och Jacob Jöransson ibid.

Fienden uppbrände på juldagen ladugården i Östra Fjälla, Gesäter. Åborna Jon Olofsson, Lars Andersson och hustru Märta Bengtsdtr.

Jon Wilhelmsson i Näsbön, Röl., och Rasmus Wilhelmsson ibid begär syn mellan Näsbön och Rölanda stom.

Stenar Björnsson i Sund, Nössemark, skaftade enl. köpebrev 15 febr 1674 till tullaren Erik Olofsson Sund i Jordalen hemmanet Jordalen, som är 1/9, samt en halv 1/9 i Hästhagen för tillhopa 65 rdr.

En gift bonde Mattis Lucasson, barnfödd i Königsberg, Preussen, nu boende på ett torp under Teåker i Bäcke s:n, har fängslats vid nyårstid på Teåker sjö, emedan han ihjälslagit Halvard Asmundsson i Teåker 13 juni 1676, vilken Halvard 1675 lopp gatulopp 9 ggr för hor. Halvards söner Asmund och Anders målsägande. Vittne Gunnar Ersson i Båsane, Dalskog, Halvards hustru Ingebor Andersdtr, som nu är död. Flera barn.

Förlikning mellan Kettil Olofssons barn i Risane, att Jon och Nils behålla 3/9(!) i Hasslerud, och efter Jon var skyldig sin fader 73 rdr får han allenast 1/4 ibid och ger sin bror Nils 10 rdr, och Nils behåller 1/2 ibid. På deras systrars Annas och Dordis anpart kommer Engen 1 mtl och deras systrar Börta och Åsa Risane 1 mtl.

Fienden plundrade svårt sista juldagen hos Lars Ifversson i Näs, Gesäter.

Soldathustru Signe Månsdtr i Kettilsbo, Steneby, barnamörderska. Hennes bror Olof Månsson i Kettilsbo, hans hustru Börta Amundsdtr och dess syster Anna Amundsdtr, Börtas svägerska Marit Larsdtr, Börtas andra syster Malin Amundsdtr. Gode dannemän Bryngel Nilsson, Anders Jönsson och Erik Bengtsson i Fjäll.

Soldatänka Ingri Andersdtr i Nolgrean, barnamörderska. Barnets far soldaten Anders Wissman i Mellomsidan, död. Hennes broder Lars Andersson i Nolgrean.

Per Andersson i Fjäll, Steneby, och hans son Per Persson, blev av deras gårdbo Anders Jönsson och dess son Halvard Andersson okvädade.

Ingri Olofsdtr mökränkt av sin husbonde, där hon tjänte, Nils Nilsson i Kråkenäs. Dennes bror var Olof Nilsson i Giältenäs. Nils var trolovad med en annan piga Börta Germundsdtr.

Per Månsson i Kittelsbo och hans hustru illa beskylld av hans bror Olof Månsson ibid (Signe Månsdtr bor där!).

Segol Persson i Torp, Ed, slagit Jon Jonsson i Törsängen.

Erik Olofsson i Hästhagen, Rölanda.

Jon Jonsson i Edsviken, Ärtemark, mökränkt Carin Olofsdtr ibid.

Kapten för bönderna Michel Bånge.

Ulrik Stakes arrendator på Vättungen Gudmund Svensson rustar för Sandrö i Håbol 1 mtl. (Detta i nov. I mars och tidigare är Jonas Andersson arrendator där.)

Jon Månsson i Solhem, Nössemark, mökränkt en kåna.

Löjtnant Erik Hanssons gård Hålebacka. Hans svärfar har köpt den.

Lars Ifversson i Näs, Gesäter, plundrades 14 sept 1677 av fienden på allt han ägde och är alldeles avsigkommen och utfattig.

Hustru Maria Björnsdtrs och Nils Larssons i Hökedalen, Ed, mangård bränd av fienden juldagen.

Andborg Jonsdtr i Stran hade köpt ett sto av Björn Bryngelsson i Bön.

Lars Ersson (23), Kirstin o Goa Eriksdöttrar (22) i Kålsäter, Gesäter, samt Gudmund Eriksson (62) i Bön, Råggärd, skaftade till Gudmund Hansson, Märta och Kirstin Hansdöttrar 1/3 i Lia för 107 rdr.

Tol och Jacob Enarssöner skaftade till Asmund Asmundsson i Norra Herrenäs 1/6 i 1/2 gården Kvarnviken för 40 rdr enl. köpebrev 10 jan 1676.

Bonden Jacob Jöransson i Lund, Håbol. Hemmanet svagt.

Anders Olofsson åbor Olasbyn.

Bonden Erik Eriksson i Vårviks stom.

Tullnären Lars Persson i Skåtta, Töftedal, ruinerad av fienden och är vorden en arm och utfattig karl.

Nils Månsson i Bräcke, Anders Andersson i Hålebacka och Barbro Helgesdtrs arvingar skaftade till khden i Högsäter herr Andreas Svenonis Westelius Hålebacka skattehemman 1 mtl. De två senare hade fått 100 rdr för sin halva gård 16 år sedan, men Nils Månsson för sin 1/2 120 rdr för 7 år sedan.

1678

Hans Georg Mörners fullmakt Gbg 17 jan 1678 för Bryngel Hansson att vara gevaldiger här på landet i Jöran Anderssons ställe, som är avliden. N-man Anders Hansson i Långenäs är jordägare i Heneviken, som är svagt och varit öde i 10 år.

Mattis Persson i Ödeborg fullm. för Michel Mattsson i Högen, Töftedal, som med hustru och barn ofta får fly från hus och hem för fienden.

Karin Tommesdtr i S. Backen, Ärtemark, mökränkt av en dräng Per Torkelsson ibid, nu död.

1/4 crono Ringsta är av Rasmus Svensson ibid i 15 år bebyggt och bebott (står även Rasmus Persson!), corpralen Olof Kälgren bebor nu kronohemmanet.

Cronohemmanet Töftedals stom 1 mtl brukas och bebos av Per Andersson.

Ögiol Håbolsson har åbott och ägt skatterätten av Gunnarsnäs gård men nu överlupit till de norske. Torbjörn Andersson i Gunnarsnäs begärde 26 rdr, som Torbjörn betalt för sin svärfar Håbol Bryngelsson, vidare har Segol och Lars Helgessöner i Starland förpantat för 60 rdr.

Hustru Ingiel Svensdtr i Ö. Torp, Ed, har ingått köp med Grels Andersson om dess hustrus Kerstin Eriksdtrs jordpart i Ö. Torp, en systerlott i 1/3 av 2/3 i hela gården. Olof Eriksson ibid ville bruka den.

Hans Gullicksson i Högkil, Lars Jonsson i Bränna.

Lofterud i Vårvik uppbränd av vådeld för åbon Olof Svensson.

Sven Bryngelsson i W. Fjälla, Gesäter, lånt pengar till hustru Margareta Andersdtr, nu död, och hennes son Kettil. Hennes yngste son var Anders Olufsson.

N-man Anders Andersson, Näs, Nössemark.

Vällärde herr Ifver i Nössemark.

Drängen Lars Björnsson i Bön, Ärtem., mökränkt Märta Påvelsdtr ibid.

Engelbrekt Persson i Gunnebyn och hans syskonbarn Carin Bryngelsdtr.

Marit Larsdtr i Ballnäs, Steneby, ang. Signe Månsdtr.

Carl Persson i Högsbyn, Tisselskog.

Bröderna Per och Olof Månssöner i Kättelsbo slagits.

Ogifta Helga Andersdtr i Hultet, Gesäter, mökränkt.

Häradsdomaren Björn i Bön.

Truls i Gäserud, Håbol, och Olof Hansson i Heneviken.

Måns Eriksson i Tegane, Ärtemark, beklagade sig att hans bror Bengt Eriksson tagit 24 rdr av dess fader och år 1630 köpt av kronan Östare Byn i Steneby till skatte och fått fastebrev 1630, 6 okt, och till sin död avhållit sin bror Måns från hans rätt. Fadern hette Erik Svensson.

Åborna i Gesäter stom, Anders Olofsson, Hans Arvidsson och Hans Olofsson, plundrade av fienden.

Åborna i Skalltorp, Ed, Efven Svensson och Anders Håkansson.

Åborna i Hästhagen, Röl., Gudmund Ersson och Anders Svensson.

Ogift dräng Björn Olofsson, Vammerviken, mökränkt Carin Persdtr ibid.

Drängen Olof Andersson i Tingvall.

Hamfrid Stakes bef-man Wilhelm Hansson fullm. för sina styvbarn fordrade av Rasmus Wilhelmssons i Näsbön arvingar 11 rdr, som hans styvbarn ärvt och för 14 år sedan av deras fader Erik Bryngelsson i Hödalen crediterats Rasmus Wilhelmsson, vartill Olof Rasmusson, fullm. för sina syskon, sade att hans sal. far var skyldig blott 7 rdr.

Anders Svensson i Högen slagit Anders Erikssons hustru i Dalen. (Rölanda?)

Ingemar Andersson i Orsby hade slagit sin fader Anders Olofssons piga Helga Nilsdtr. Vitten Ingebor Efvensdtr i S. Eke och Karin Andersdtr ibid. Helga hade dött.

Komminister i Nössemark herr Ifverdi Johannis.

Rasmus Persson i Röstorp klagade över ryttarkorpralen Olof Källgren, som tagit från honom en stuga i Ringsta.

Segol och Lars Helgessöner i Starland, Råggärd, förliktes med Torbjörn Andersson och Bryngel Bryngelsson i Gunnarsnäs om skatterätten i Gunnarsnäs, som Segol och Lars tillpantat sig för 60 rdr. Lars och Segol skall få fasta på Gunnarsnäs. Bryngels broder Halvard nämnd.

Mons. Jonas Andersson i Kråkhult, Ed.

Rasmus Svenssons arvingar få tillträda och possidera en kronoutjord Knutsrud, som cronan donerat deras sal. fader till skatte enl. brev 8 sept. 1673 och hustru Elin Knutsdtr avsagt sig sina arvsanspråk efter sin fader.

Åborna i Södbacken, Ärtem., Jon Persson och Jon Halvardsson.

Tol Olofsson (Andersson?) i Teåker fordrade av hust. Ingebor Eriksdtr i Ödbyn, Bäcke, sin prästfästa fästmö Helga Arvidsdtrs fäderne och mödernearv, som Ingebors sal. man Erik Persson som förmyndare mottagit. Bröllopet förestod.

Efven Svensson, Skalltorp, svårt slagen av sin svåger Anders Håkansson ibid.

En fattig bonde Lars Jonsson i Östra Hindalbyn.

Bonden Nils Svensson i Flate, Ärtem. Hans hustru Ingial Tommesdtr.

Sten Halvardsson i Sandåker, Ed, stämd ang. jordköp.

Hans Andersson i Edsviks tomt vräkt av Anders Stenarsson i Edsviken för hans oroliga och stridiga leverne.

Sven Ranks rättare Erik Jonsson i Bön hade överfallit sal. länsman Anders Gudmundssons änka Malin Arentsdtr och sagt: "gack till dina grannar så får du veta, vad för en kvinna du är".

Klockaren i Laxarby Bryngel Andersson.

Mattis Persson i Ödborg plundrad av fienden.

Uppbördsman över lagmansräntan Lars Torstensson.

Drängen Erik Andersson i W. Hökesäter, Röl., mökränkt Olog Knutsdtr.

Regementskvartermäst. Johan Dahlberg hade köpt en stut av soldathustrun Carin Engelbrektsdtr, men Carin hade stulit den tillbaka. Hon sade sig gjort det, emedan hon hade att fordra av Annika Brun.

Änklingen Grels Andersson i Eds prästgård mökränkt Marit Larsdtr ibid.

Hustru Amborg Jonsdtr i Strand betalar till Asmund Hansson i Lofterud, Håbol.

Hustru Igiäl Persdtr i Hökesäter, Rölanda.

Mons. Olof Olofsson på Berg.

Kapten för sjättingarna Jon Röde.

Vittnen: Jon Nilsson och Amund Jonsson i Kroken, Anders Olofsson och Olof Svensson i Uleviken, Erik Svensson i Backen, Anders Asmundsson i Ödskölts Bön, Olof Andersson i Muggedalen, Halvard Örjansson i Eke.

Sven Elofsson i Björköö och Anna, Börta, Elin och Ingebor Esbjörnsdöttrar ha sålt till Halvard Esbjörnsson i Liane, dess arvejord i Liane, Tisselskog, 2/3 i 1/4 i hela gården, för 31 rdr. Han får fasta.

Sigfrid Andersson i Hajom, Töftedal.

Måns Olofsson i Lunden, Ed, skyldig pengar till Halvard Persson.

Amund Månsson i Tegane tvistade om arv med Nils Nilsson i Kråkenäs. Nils efterlåter till Amund all Karin Amundsdtrs tillfallna arvejord 1/3 i 1/4 i Tegane för det han fött henne till döddagar.

Inbördes testamente mellan Jon Halvardsson och Anna Andersdtr i Torp, Rölanda. Dess släktingar var Arne Andersson i Böle och Lars Torbjörnsson i Stenungen.

Bryngel Bryngelsson i Mellbön, Röl., för sig och n-man Mats Persson i Ödborg fullm. för Torbjörn Andersson i Gunnarsnäs skaftade till Segol och Lars Helgessöner i Starland 2/3 i 1/4 i Gunnarsnäs.

1679

Danneman Sven Bryngelsson i Fjälla antogs till n-man i Olofs ställe i Lia, som dött.

Anders Arnesson i Roth antogs till n-man i sin fader Arnes i Böle ställe, som dött.

Amund Månsson i Tegane antogs till n-man i st. f. Björn i Bön, som dött.

Hans Hansson i Bläsön, Jöran och Ingri Larsdöttrar i Gesäter s:n skaftade till Erik Mattsson 1/4 i hela hemmanet Lommelanda för 120 rdr, till Hans 60 rdr, till Jöran Larsdtr i Fårve 30 rdr och till Ingrid Larsdtr i Amlia 30 rdr. Köpebrev 1 sept 1676. Erik har ärvt 1/6 i 1/4 och äger nu 7/24 i Lommelanda.

Bryngel Jonsson i Fjälla och hans syster Anna Jonsdtr skaftade till Sven Bryngelsson i Fjälla, Gesäter, 1/6 ibid för 37 rdr, till Bryngel 25 och till Anna i Lommelanda 12 rdr, köpebrev 10 aug 1677.

Tolle Segolsson i Höckholt, Ärtem., skall betala skuld till Erik Olofsson i Järperud.

Anders Torsson i Strand fällde av olyckshändelse ett träd, som slog ihjäl Asmund Hansson ibid. Asmunds son Hans Asmundsson var med. Nämnes komm. Anders Järnberg i Ed. Asmunds änka hette Carin Jonsdtr. Det var Strand i Ed.

Anders Torsson i Strand, Ed, har i 18 år bebott jord, som tillhörde hust. Karin Jonsdtr ibid.

Anna Börjesdtr i Eklanda mökränkt av Ifver Engelbrektsson ibid.

Komm. Andreas Järnbergs gård Nolare Onsön i Ed.

Per Olofsson i Hea, Laxarby, skall betala skuld till Torsten Andersson i Sotebyn, Tösse.

Värneboåboarna Halvard Svensson, Nils Olofsson, Jon Jonsson och Gunnar Persson ha återinlöst sin arvejord i Vernebo, Tisselskog, av Brita Svenske enl. köpebrev Åmål 22 sept 1679, 2/3 i halva gården, som dem genom ekeböter gått ifrån.

Antogs Anders Stenarsson i Edsviken till n-man i Ärtem. efter han nödigt behövdes för socknens storlek.

Hamfrid Stakes bonde Helge Matsson i Skardet har rymt till de danske. Dess styvson Anders Andersson.

Per Christofersson i Ormansbyn skall betala en skuld.

Gen.guvernör Mörners fullm. för Per Casparsson att vara allena kunskapskarl i Vedbo och efterspana dem som fara med tobakshandel och dem antasta, given Gbg 11 juni 1677.

Mats Hansson i Backa och Hans Hansson i Ed, Vårvik, begärde som närmsta arvingar efter Reinholt Ersson i Hult få erlägga till Olof Svensson i Ed de 36 rdr som han betalt för 2/3 i Ed.

Olof Jonsson i Ene stämd av soldaten Hans Andersson i Ene för arvsfordran.

Hamfrid Stake har gett sin fogde Vilhelm Hansson livstids frihet på 1/4 Fårängen i Gesäter 9 jan 1679 för hans gjorda tjänst i 20 år.

Anders Nilsson i N. Hökesäter stulit från Sven Jonsson i S. Hökedalen.

Hamfrid Stake gett frihetsbrev på Skardet, Gesäter, till Simon Olofsson.

Rätten skaftade till Olof Svensson i N. Kvarnviken 7/12 i N. Kvarnviken, Laxarby, för betalning till Gunnar Amundsson i N. Kvarnviken 19 rdr, Måns Larsson i Gälsbyn 5 rdr, Tomas Andersson i N. Kvarnviken 66 rdr, Helga Tomasdtr 5 rdr, Segor Jonsson i Tegane 43 rdr, Per Jonsson i Gälsby 43 rdr, Bengt Eriksson i Östersbyn 20 rdr, Tomas Torbjörnsson i Lunden 44 rdr, tillhopa 245 rdr. Köpebrev 3 sept 1668.

Per Jonsson i Björnerud för sin hustru Torgborg Jonsdtr och för Bryngel Olofsson i Kistan skaftade till Mårten Andersson i Låbyn, Laxarby, hela 1/8 Kistan, Tisselskog, för 96 + 48 + 48 rdr. Köpebrev 2 april 1675, 24 aug 1677, 30 aug 1678.

1/8 Skårdalen i Tisselskog är upptaget på Flateruds ägor, varpå åbon Anders Classon visade fastebrev av år 1574, 27 juni, att Skårdalen då var en tomt under Flaterud. Senare hade det genom syskondelning kommit från gården till Gunvara Bengtsdtr, som genon arv och köp fick hela 1/8 hemmanet enl. fastebrev 1631, och hon gifte sig med Jacob Classon och fick med honom, utom barn som dött, 1 son Clas Jacobsson och Elin och Carin Jacobsdöttrar, och efter Jacobs och Gunvaras död fick sonen Clas jorden och föregav för sina systrar att jorden var crono för att slippa lösen till dem och lovade Erik Krabbe en oxe för att han skulle övertyga systrarna därom, men när Erik Krabbe ej fick oxen förde han det i jordeboken som köpecrono. Rätten fann skäligt att regementstrumslagaren vid Wilh. Jernskölds reg. Anders Classon, som är Clas Jacobssons son, får besitta Skårdalen.

Kerstin Jonsdtr i Ergiänsnäs i Ärtemark hade uppbränt en badstuga för Anders Stenarsson i Edsviken, där han sin mesta egendom, värd 250 rdr, infört undan fienden. Orsaken var att Anders slagit henne och hennes man Asmund Olofsson för att de brukat hans kvarn. De voro 2 fattiga folk, som förut varit inhyses hos Anders. Hon dömdes till döden.

Per Kittelsson i Slången, Steneby, skaftade till Johan Eriksson ibid hela 1/4 Slången för 140 rdr, köpebrev 29 sept 1677.

1/4 och 1/3 i 1/8 i 1 Heneviken har legat öde i 16 år och åbon Sergeanten under Jernskölds reg. Jon Hansson har ej skatte därför och fienden rövade från honom i febr. hans husgeråd och boskap och fick undan blott 1 par oxar och sin hustrus gångkläder.

I febr. härjades Steneby prästgård för sal. prostens änka Carin Andersdtr Ekeborn.

Serg. Jon Hansson förliktes med sina syskon Erik, Anders och Olof Hanssöner och Anna, Ingrid, Elin och Gertrud Hansdöttrar om jorddelning efter sina föräldrar, så att han och Anna Hansdtr tar sin jordlott i Näs, Håbol, och ger 5 rdr, och Erik med Ingrid tar sin lott i ödegården under Näs och halva 1/8 W. Betåsen, Anders tar sin lott i Hintzviken och får av Jon 5 rdr, Olof och Elin och Gertrud tar sin arvlott i Långenäs och ger 8 rdr.

Hustru matrona Kirstin Håkansdtr i Årbol skaftade till Anders Jonsson i Rofvan 1/4 Rofvan för 77 rdr. Köpebrev 24 Juli 1675.

1/8 Norre och Södre Näverlösa är upptagne på Berganes ägor, Steneby, och Bergane härjades 1668 av vådeld, då kapten Christofer Björn åbodde det.

Skattefrälse Hökesäter, Röl., plundrades av fienden 28 juli, åbo var kapten Christofer Björn. Det lades i aska.

Jon Jonsson i L. Flatan och hans dotter Ambor Jonsdtr om hennes mödernearv. Fadern nu omgift.

Länsmansänkan Kirstin Håkansdtr visade ett köpebrev, att hon köpt 1/8 i Södra Årbol av Per Asmundsson i Bön, Anders och Nils Asmundssöner och Ingebor Asmundsdtr för 40 rdr.

N-man Olof Enarsson i Gapungebyn beklagade sig, att han måst utstå stor omak i 6 år med rättaretjänsten, och han befriades därifrån, emedan en n-man ej bör graveras med rättareämbete.

Testamente 2 okt 1679: Carin Stenarsdtr i Hijdalen test. till sin svåger Segol Jonsson och sin syster Anna Stenarsdtr all sin arvjord i Hijdalen, Ärtem., 1/4 i 1/6 i 1/2 gården för att föda henne till döddagar.

1680

Anna Nilsdtr i Strand, 20 år, Håbol, mökränkt av sin styvfader Anders Töresson, ibid, som rymt till Norge. Hennes mor Amborg Jonsdtr och moster Karin Jonsdtr. Amborg och Anders hade levat ett elakt liv med varandra. Anna dömdes till döden. Annas syskon Bryngel Nilsson, Gertrud, Marit och Guru Nilsdöttrar.

En ogift dräng Jon Andersson i Heneviken mökränkt soldathustrun Gunilla Segolsdtr ibid.

En ogift karl Anders Hansson i Håbolstorp stulit från Anders Hansson i Hult, Peder Pedersson i Gäserud och Anders Bryngelsson i Kasan.

Marit Björnsson i Dalen, Nössemark, blev nyss gift med Hans Hansson.

Olof Björnsson i Kölviken beskylld för stöld av Anders Jonsson i Kölviken.

Björn Svensson och dess hustru Kirstin Pedersdtr i Dalen,. Nössemark, beskyllt Segol Erlandsson i N. Kölviken för stöld.

Bryngel Pedersson i Vårviks prästgård överfallit soldaten Anders Bengtsson. I borgen för Bryngel gick bl.a. kapten för bönderna Nils Bryngelsson i Borgan, Erik Gullbrandsson i Näs, Vårvik, och Erik Nilsson i Vammerviken.

Adolf Tungels bokhållare Johan Olofsson Helman - bef.man Gabriel Nilsson Blombergs tid.

Kirstin Eriksdtr i Rud, Röl., mökränkt av en änkling Sven Pedersson i Åsen.

Arv bytes mellan Arne Torstensson i Hugeryr och Kirstin Svensdir i Böle.

Inga Bengtsdtr (20), Liva Olufsdir (10), Peder Andersson (41), Bengt Bryngelsson (20), alla i Nilsbyn, Anders Michelsson (31) i Högsbyn, Peder Bryngelsson (3 1/2) i Annolfsbyn, Jon Rafvelsson (14) i Flaterud, Halvard Rafvaldsson (12) i Gyltungebyn, Segol Rafvaldsson i Högsbyn, Jon Rafvaldsson ibid (12) och Ragvald Olofsson (17) i Nilsbyn skaftade till Amund Rafvaldsson 1/4 eller hela södra Nilsbyn och 3/8 i 1/4 i Nolare Nilsbyn, Tisselskog, för 181 rdr. Köpebrev 29 febr 1680. Än har Amund Nilsson(!) ärvt jord för 12 rdr.

Tol Svensson i Svartekärn, Laxarby, om syn på 1/8 Holtanes ägor.

Tolf Andersson i Gullungebyn.

Bonden Olof Svensson i Kvarnviken.

Anders Tomesson i N. Herrnäs.

Sal. herr khde Anders Hesselgrens änka Ingierd Jonsdtr.

Olof Rasmusson i Näsbön.

Stenar Björnssons arvingar i Sund vill inlösa den 1/3 i Sund, som hustru Karin Asmunddtr tillpantat sig för 110 rdr.

Engelbrekt Jonsson i Hugeryr skaftade till sina mågar Olof Pedersson i Ringelanda och Sven Andersson i Hugeryr 1/4 i hela Hugeryr, Gesäter, för att de fött honom i 14 år och hans hustru Anna i 4 år i deras stora ålderdomssvaghet och sjukdom.

Anna Björnsdtr i Eklanda, Gesäter, mökränkt av Ifver Engelbrektsson ibid medan hans hustru Boa Eriksdtr levde. De vill nu ingå äktenskap. De ha inget att böta med.

Sven Månsson i Lurketorp.

Amborg Jonsdtr i Strand, Håbol.

Tol Olofsson i Teåker för oljud.

Asmund Asmundsson i N. Herrenäs får hypotek på 1/2 Kvarnvik för 25 rdr, som Mattes och Halvard Tolssöner och Rangela Tolsdtrs fader Tol Persson av Asmund lånat.

Fastställdes bytesskrift, som Asmund Hansson i N. Herrenäs slutit mellan sina barn, att dottern Elin Asmunddtr får 1/2 fjärdingen Hafden i Stereby och Dordi 40 rdrs jord i S. Herrenäs och en stuva om 10 rdr, och hans söner Asmund, Stor-Anders och Lill-Anders Asmundssöner och Kirstin och Ingeborg Asmunddöttrar få sin arvjord i N. Herrenäs.

1/8 crono Tomterås, Ödskölt, har i några år ingen åbo haft.

Per Hansson i Flatebyn och Sigge Pedersson i Berg ha lidit av fienden på sina hemman.

Anders Svensson i Flatan fått pengar av Per Casparssons i Åsen måg Olof Andersson i Åsen.

Adolf Tungel hade 1678 överfallit bef.man Gabriel Nilsson Blomberg. Tungels gård Flatebyn.

Drängen Gunnar Gunnarsson i Grimmerud och rådman Hans Krabbe.

Peder Christersson (30) i Ormansbyn och Peder Kettilsson (15) i Slångian skaftade till hustru Signa Tomasdtr 1/6 i Hasslebyn för 45 rdr. Köpebrev 22 juni 1675. Dessutom har Signa köpt 1/3 ibid enl fastebrev 31 mars 1664.

Mattes Hansson i Backa och Mattes Tomesson i Torskog skall betala till Olof Svensson i Ed för köp i Ed, Vårvik.

Inbördes testamente mellan Peder Pedersson i Huken och hans hustru Karin Mårtensdtr 1678, vittne komm. Jon Arvidi i Steneby och Lars Andersson i Tisselskogs prästgård.

Olof Månsson i Kettilsbo stulit från Anders Jonsson i Knarrebyn.

Lars Olofsson i Öst Fjälla blev rättare i Gesäter i Sven Bryngelssons ställe, som blev n-man.

En gammal studerat person Andreas Skragge får intyg, att han här i häradet hederligt och väl förhållit med många förnäma barns information och därom fått attester av khde i Högsäter Olof Westelius, landsskriv. Torsten Jonsson och comm. i Ed herr Anders Jernberg.

Intygas att Sveno Dalius på Näs, Ed, 13 febr 1679 frånrövades all dess lösa egendom, best. av spannmål, hö, store och små boskap ocb säng-, gång- och linkläder, att han inget av sitt bo fick njuta, "dess hus voro i lika måtto till spjäll, lås o annor inrede spolierade och behölt han icke det ringaste sig och de sina till kläder, födo och uppehälle, och är förmedelst samma olyckeliga händelse mycket utarmad vorden.

Inbördes testamente mellan Olof Andersson och hans hustru Dordi Olofsdtr i Stenserud, Håbol, barnlösa folk, om lösegendom.

Mårten Jonsson i Gärane avträder torpet Sucka därunder till det omyndiga barnet Karin Efvendtr för fäderne och mödernearv enligt bytesbrev 1671.

Ryttaren Sven Månsson i Lurketorp.

Hustru Elin Bengtsdtrs i S. Fjäll systrar och brorbarn tillträder som narmaste arvingar, då hon dött barnlös. Anders Jonsson i S. Fjäll skall ha betalt för att han skött hennes begravning, och hennes piga Gunnela Persdtr skall ha sin lön.

Enar Olofsson i Backen, Ödskölt, skall bebo hälften av den jord som han och Bryngel Svenssons ibid hustru Malin Olofsdtr ärvt och köpt, 1/3 i 2/3 i hela Backen.

Olof Andersson i Torp, Ed, mökränkt Märta Larsdtr ibid.

Anders Halvarsson i Teåker och Per Ersson i Ödbyn.

Simon Knutsson i Eklanda, Erik Bengtsson i Solberg och Bengt Ersson i Ramberg ingingo frändesämja om deras arvjord i Eklanda och Delefors, så att Simon får med arv och köp 1/2 Eklanda, Gesäter, och Erik för sin hustru Karin Knutsdtr 1/4 och 1/16 och Bengt för sitt styvbarn Ramfri Andersdtr 1/4 och 1/16 i Delefors. Vidare har Ramfri ärvt efter sin farbror Per Cnutsson 19 rdr.

Olof Andersson i Skuggetorp angav, att Per Asmundsson i Ödskölts Bön stulit vid fiendens infall en del saker från dess moder Marit Andersdtr. Pers förre dräng Per Erlandsson, vittne.

Sven Jönsson i Skröfvan misstänkt att ha slagit ihjäl en värmlänning efter ett gravöl i Eckre hos Olof ibid, Laxarby.

Rinnane i Töftedal i 4 år till 3/4 öde och mest även den 1/4 som Sigfrid Jonsson åbott. Åbon på 3/4 Karin Persdtr plundrad av fienden 1676 på allt och de sköt ihjäl hennes dräng.

Jacobsrud i Töftedal alldeles plundrat och öde från 1675 till 1680 och mönsterskriv. Jonas Hortulanus kan därför ej få sina utlagor av åborna.

Olof Svensson i Ed, Vårvik, klagade att Mattes Hansson i Backa vill driva honom från hemmanet Ed, som han köpt för 6 år sedan av Reinhult Ersson i Hult och Mattes Tomesson i Torskogs stom för 36 rdr för 2/3 i hela Ed.

Johanna Hansdtrs i Dalen, Nössemark, bror Segol i Dalen är död.

Olof Larsson i Högen, Röl., oxköp.

Karin Olofsdtr i Hult skyldig Malin Håkansdtr i Mabråten.

Syn mellan hustru Ingri Mårtensdtr i cronoh. Håbol och Jon Nilsson i Bön och dess intressenter.

Samtl. Börta Larsdtrs arvingar i Trankils s:n skaftade till Bryngel, Jon, Kettil och Segol Börjessöner 1/3 i S. Rörviken, Nössemark, och 1/3 i N. Rörviken, som, hon testamenterat dem, och för Pär Jons i Törsängen arvejord ha de gett 32 rdr. Testamente 1672.

Bryngel Enarsson i Höglunden, Tisselskog, fullm. för Gullick Andersson i Lian och Anders Nilsson i Buane och skaftade till Olof Persson i Lian och hans hustru Börta Andersdtr 1/3 i 1/4 i hela Lian, Tisselskog, med ängen Dalen för 12 rdr och jord till Gullick för 24 rdr i Ulsrud. Olofs hustru Börta har ärvt 1/3 i 1/4 i Lian och de äga nu 1/4 i hela Lian.

Erik Eriksson i Vårviks stom fullm. för Lars Tolfsson (21) i Lästerud, Halvard Gullbrandsson (10) i Krokane, Erik Eriksson i Stommen (17), Nils Andersson (10) ibid och Olof Nilsson (10) i Vammerviken skaftade till Anders Nilsson i Vårviks stom 1/2 hemman Vårviks stom utom 1/3 i 1/8 för 69 rdr. Köpebrev 21 maj 1680.

Rasmus Jacobsson i Fjälla inställde sig på lejd, misstänkt att ha dräpt sin svåger Tålle Mattsson i Lommelanda. De har råkat i slagsmål 5 jan 1679. Tolles änka Kerstin Olofsdtr i Fjälla bad för Rasmus. Vittnen: Sven Bryngelsson, Fjälla, som varit till Lommelanda att fordra pengar av sin broders hustru Ingrid Bryngelsdtr, Gudmund Hansson i Lommelanda, Tolles och Rasmus svärfader Olof i Lidan, Lars Stensson i Gesäter, Helge Mattsson i Lidan, broder till den döde, Tålles svägerska Anna Olofsdtr. Rasmus frikändes för dråpet.

N-man Anders i Heneviken, hans bror Olof Hansson och svåger löjtnant Anders Svensson om torpet strax invid Långenäs, förliktes att torpet skall ligga till Långenäs.

Halvard Salesson i Ramdalen.

Nämnden skaftade 2/3 i Ed, Vårvik, till Olof Svensson ibid för 36 rdr, som han köpt av Mattes Tomesson i Torskog stom och Renholt Ersson i Hult för 18 rdr till var, köpebrev 1 maj 1674.

Vittnen: Bryngel Olofsson i Solvik, Mårten Andersson i Låbyn och Per Olofsson i Hea.

Förlikning mellan Jon Jonsson i Törsängen och Anders Håkansson i Skalltorp, Ed, om den kvarn i Morttanefors, Ed, som köpts ifrån Skalltorp efter köpebrev tisd. före midsommar 1545, att kvarnen lägges till sin rätta bolby Skalltorp igen utan lösen.

Förliktes Måns Hermansson i Sannerud och Sven Svensson i Liverud med deras systerbarn Per Svensson i Fagerhult om 1/8 i Fagerhult, som Per sökte behålla för sin mor h. Kirstin Tolsdtr ibid för att han skött hennes nyss avlidne systerson. Per ger sina morbröder Måns och Sven 8 rdr.

N-man Anders Andersson i Näs begärde avsked för sjukdom och fick gott vittnesbörd.

Jon Perssons i Buane, Håbol, hustru Marit Torbjörnsdtr hade 20 aug rymt till Norge efter hor med en gift karl Per Olofsson ibid, som 2 sept rymde till Norge. Jon och hans hustru varit gifta i 15 år och hade 5 barn. Per Olofsson och hans hustru Guru Nilsdtr hade varit gifta i 7 år och hade 3 barn.

Ingebor Uddsdtr i Tolslätt klagade att Gunnar Svensson ibid ofta överfaller henne cch hennes folk med skällsord och Gunnar klagar likadant.

Närsidan i Laxarby lades alldeles i aska av fienden i mars 1679.

Mattes Nilsson i Bön hotat länsman Lars Persson.

Lars Jonsson i Valsebo antogs till n-man i Nössemark i st. f. Anders Andersson i Näs.

Rasmus Jacobsson i Fjälla togs till rättare i Gesäter.

Beata Gyllensvärds bef.man Christofer Grund.

Sven Svensson i Ödskölts Bön slagit Nils Olofsson i Berg.

Jon Svenssons i Fylinge köp med hustru Gunvara Andersdtr om 1/2 i 1/3 i 1/2 Fylinge står fast.

Förlikning mellan Alf Andersson i Dalen, Ärtem., och Björn Jonsson i Hålt, Håbol. Alfs son Anders Alfsson.

Lars Jonsson i Hindalbyn och hans bror Erik Jonsson i Rankebön.

Erland Carlsson i Gelnäs, Nils Nilsson i Kenäs och Per Germundsson i Gellnäs betalar till Krokane åbor för en kvarnström.

Gullbrandstorpet upptaget på Kiesenackens ägor.

Anders Ingermsson i Hökenäs, Vårvik.

Vittnen: Asmund Andersson i Äckre, Laxarby, Nils Jonsson i Svartekärn, Lax., en dräng Anders Olofsson i Äckre och hans far Olof Jonsson, Nils Andersson i Äckre, Segol Olofsson i Solvik, Anders Eriksson i Lund, Laxarby, Bryngel Börjesson i Solvik, Bryngel Andersson i Svartekärn och hans bror Nils Andersson, Per Töresson i Leginge, Olof Andersson i Solvik, Anders Hansson i Kallim, Anders Jönsson i Skröfvan, Sven Jonsson i Skröfvan, Anders Olofsson i Sule.

Bryngel Olofsson i Solvik.

Olof Rasmusson Smatter i Öst. Torp, Ed, skall bebo 3/7 i 2/3 i Torp. Hans medarvingar voro Segol Björsson för sin hustru Börta Svensdtr, Karin Svensdtr. De ha arvejord tillsammans med Gunnar i Tolslätt.

Jon Jonsson i Törsängen och hans syskon Lars Jonsson och Torborg Jonsdtr skaftade till Anders Halvardsson i Rörvik 1/15 i N. och 1/15 i S. Rörviken och 1/15 i 4-dingen Finsrud i Nössemark för 108 rdr. Köpebrev 17 okt 1660.

Anders Håkansson i Skötterud, Ed, förlikn. med Erik Eriksson och Sven Halvardsson ibid.

Halvard Andersson i Risane stämd av Olof Börjesson i Ängen om kashuggning.

1681

Jon Jonsson i S. Kölviken, Nössemark, Anders Tolsson i Alsbyn, Torskog, Amund Olofsson i Rensbyn och Sven Andersson i Båtviken, Torskog, ha fött sin gamle fader och svärfader Anders Svensson i Alsbyn, Torskog, som betalas av de andra barnen.

Stora Solhem i Nössemark 5 år öde.

Inbördes testamente mellan Simon Simonsson och Anna Bryngelsdtr i Ramdalen, Tisselskog.

Borgen: Nils Christiansson i Solhem, Tol Olofsson i Stommen, Anders Halvardsson i Rörviken, Kättil Börjesson ibid.

Handelsman i V-borg Anders Olofsson begär häradsattest om den skada norske fienden tillfogade hans såg Skåpa i Laxarby 1679, då fienden "alldeles förbrände ovannämnde såg samt över ett tusende tolfter bräder".

Säteriet Vättungen med 7 torp pantsatt av Ulrik Stake till häradsh. Johan Pleningsköld för 5000 dlr kmt.

Extra ting i Vedbo ang en dräng Hans Björsson i Bråtenäs, Torskog, som ihjälslagit en boråsbo och hans pojke. Hans fader Björn Michelsson i Bråtenäs och hans hustru Marit Andersdtr. 7 karlar nämnda: Nils Bryngelsson i Smikullen, Arved Elofsson i Näsbo, Engelbrekt Persson i Gummenäs, Torsten Andersson i Kesnacken, Halvard Jonsson i Alsbyn, Anders Tolfsson ibid, Anders Andersson ibid, Olof Börjesson N. Kölviken, Nössemark o hans hustru Marit Olofsdtr.

Landsh. Hindrik v. Vickens confirmation till Olof Elofsson på landsfiskaltjänsten, V-borg 12 juni 1681.

Landsh:s givne 4 års frihet på crono Bergane och Brötegen, som fiskalen Olof Elofsson upptagit av öde.

Gunnar Ersson i Mellbön slagit Anders Andersson Västgöte och hans hustru Dordi Olofsdtr.

Efven Mattsson åbo i Holane och Helge Andersson åbo i Boltorp.

Segol Persson i Hästhagen.

Anders Asmundsson i Herrnäs och Anders Tommesson ibid ovänner.

Jacob och Per Christoferssöner i Ormansbyn förliktes med Tommes Andersson i Tegane om skuld.

Björn Olofsson (41) i Espenäs och Bryngel Olofsson (2O) i Orsbyn skaftade till Nils Svensson i Flatan 1/6 i hela Flatan, Ärtem., för 61 1/2 rdr. Köpebrev 12 juni 1679.

Hans Andersson i Ene, Nils Olofsson och Sale Halvardsson ibid förliktes att de alla skall bo på 1/4 Ene, men Hans och Nils skall betala skulden efter dess svärfar Olof i Ene.

Anders Persson i Vernebo test. till sin son Pär Andersson i Fjäll 1681, som utan de andra syskonens tilltalan får Anders egendom efter hans död, 1/6 i 1/2 hemman Vernebo för föda och skötsel till döddagar. Pers bror Anders Andersson i Buane biföll.

Anders Arnesson i Roth beskylld att ha mökränkt Helga Larsdtr i Böle.

Lars Nilsson i Böle fullm. för samtl. jordägare i S. Böle, som voro Olof Jonsson (16) i Bön, Anders Jonsson (16) i Backen och Nils Anderssons arvingar (40) i Böle, skaftade till Olof Bryngelsson och hans hustru Kirstin Jonsdtr i Böle 1/2 gården S. Böle, Håbol, för 72 rdr. Köpebrev 10 sept 1675. H. Kerstin har ärvt jord ibid för 8 rdr och äger 1/2 gården S. Böle.

Gudmund Svensson på Vättungen förliktes med Olof Didriksson i Vångsjö.

Jon Mårtensson i Gärane, Laxarby, hade förlikts med hustru Kirstin Andersdtr ibid om 40 rdrs jord i Gärane, som efter dess fader och hennes man dem som arv tillfallit.

Masthuggaren sal. Pär Blocks änka Ingborg Rafvelsdtr och dess torp Stockebro.

Segol och Lars Helgessöner i Stareland ha att få av Torbjörn i Gunnersnäs.

Hans Nilsson i Torpane uppdrog till sin son Nils Hanssons morbror Bryngel Svensson i Buane en liten jordlott i Buane, som sonen. Nils efter sin mor Börta Svensdtr ärvt.

Anders Asmundsson i Kesviken antogs till domare i Vedbo i st. f. sal. Nils i Torpane.

Drängen Christen Jacobsson i Rörviken, Nössemark, mökränkt konan Anna Zackrisdtr ibid.

Anders Christensson i L. Förved, Gesäter, mökränkt Helga Bengtsdtr i St. Forved.

Ryttaren Per Olofsson i Bodane, Håbol, hor med grannhustrun Marit TorBjörsdtr.

Ryttaren Bryngel Nilsson i Lurketorp, Röl., hade genom vådaskott kommit i skada för bonden Gunnar Ersson i Mellbyn 31 ju1i 1681. Vittnen: n-man Jonas Månsson i Ödebyn, som var i Bärtorp hos sin dotter, Trons dotter ibid Sigrid, bönder på slåtteröl hos Tron i Bärtorp: Olof Björnsson i Sörbiö och Jon Bryngelsson i Övre Sörbiö, vidare vittnade Olof Nilsson i Lurketorp, Jon Nilsson i Bön.

Försummat skjutning: Rasmus Bryngelsson i Bergslätt, Ed, Kättil Bryngelsson i Bälnäs. Ed, Per Olofsson i Högsäter Rölanda.

1682

Soldaten Anders Persson i Backen mökränkt Karin Tommesdtr ibid, hans halvbror sal. soldaten Olof Perssons änka.

Per Bengtsson i Reren förliktes med sin styvfar Efven Stenarsson ibid, att Per avstår Reren till Efven.

Tron Germundsson i Bärtorp skall göra inventarium efter sin sal. bror Tolf Germundsson i Lebo.

Håvel Rasmusson i Mebön, Steneby, gift, mökränkt Karin Olofsdtr ibid.

Soldaten Olof Jonsson i Gullungebyn och hans svåger Halvard Rafvelsson ibid.

Hans Larsson i Knösteviken, gift, skall ha mökränkt Malin Matsdtr i Hedane, gift. Vittnen: Olof Persson i Hedane, Malins man var Anders Gunnarsson.

Ryttaren Harald Andersson i Jusketorpet.

Efven Stenarsson i Reren och hans måg Anders Andersson i Reren. Som vittne nämnes Grels Götesson i Krypekil.

Måns Jonsson på Hafden i Steneby, gift, mökränkt prostdottern Ingrid Johansdtr i Steneby prästgård, som fått barn. Måns och Ingierd rymde till Norge. Måns hustru hette Ingebor Jonsdtr. De hade 3 barn. Enligt ett rykte hade Måns och Ingierd sammanvigts av en präst i Nössemark herr Ifward.

Edgärdsmän: Harald Nilsson i Jusketorpet, Jon Nilsson i Kroken, Anders Rasmusson i S. Näverslösa, Erik Nilsson i Kasan, Stenar Halvardsson i Sanåker, Jacob Gunnarsson i Mebyn, Knut Knutsson i Korsrud, Segul Björnsson i Bjurviken, Olof Svensson i Bön, Hans Bryngelsson i Säbyn, Bryngel Nilsson i Strand och Jon Olofsson i Vången.

Halvard Halvardsson i Ödebyn blev n-man i sal. Nils Erssons i Torpane ställe i Bäcke.

Jon Olofsson i Knipan mökränkt Sigrid Svensdtr ibid.

Hans Hansson i Dalen, Nössemark, skyldig I F-hald.

Olof Rasmusson i Näsbön mökränkt Malin Larsdtr ibid.

Hustru Dordi Olofsdtr i Grimstrand, Håbol.

Jon Persson i Bön mökränkt Karin Christofersdtr i S. Böle.

Åbon Per Ersson i Hult, Töftedal, togs till fånga av fienden.

Björn Olofsson i Vammerviken, ogift, mökränkt Åsa Larsdtr ibid, dotter till Karin i Vammerviken.

Fullmakt för Gregorius Ahlefeldt att vara jägmästare på Dal av Kungl. Maj:t.Dat. Kungör 17 febr 1682.

Torsten Olofsson i Grönhög förliktes med Björn Svensson i Dalen, Halvard Jonsson i Alsbyn och Jon Kettilsson i Kesnacken ang skuld, som de betalar till Torsten på hans faders vägnar.

Lars Ifvarsson i Näs är skyldig sin bror Björn Ifvarsson ett sölfbälte, som han tagit efter sin bror, när han reste åt främmande land i krigstjänst.

Anna Nilsdtr i Edsviken begått hor.

Nils Rasmesson i Höghult, Tolf Jonsson (5) i Borgsjö (?), Helga Andersdtr (5) i Hult, Arve Ersson (9) i Härslätt, Jon Andersson i Ryrane, Per Ersson i Rud, Rasmus Torstensson i Tysäter, Sven Månsson (5) i Bohuslän och Anna och Ingebor Månsdöttrar (4) i Sisterud skaftade till Olof Torstensson i Bråten 1/4 i 1 Amliden, Gesäter, för 65 rdr. Köpebrev 10 maj 1654.

Bonden Sven Ersson i Näs, Vårvik.

Förlikning mellan n-man Lars Jonsson i Valsebo och hans syster Ingebor Jonsdtr, att Ingebor avstår sin del, 1/3 i 1/8 i Valsebo till sin bror.

Sal. Arne Andersson i Böle, arvskifte.

Per Nilsson i Högen skaftade till Anders Ersson i Dalen 1/8 i hela Högen, Röl., med 1/8 i ödegårdarna Elltorp, Bråhögen, St. och L. Rinning, Krabbetorpet och Lund för 74 rdr. Köpebrev 24 maj 1674, som förut avvunnits dess contrapart Anders Svensson i Högen som fullm. för sina styvbarn.

En attest given 14 nov 1646 av sal. herr Anders Svenonis, fordom khde i Högsäter.

Nils Halvardsson i Lilla Furved skaftade till Asmund Stensson i Gesäter 1/8 hemm. L. Furved för 67 rdr. Köpebrev 16 okt 1679.

Sal. Nils Ersson i Torpane, Bäcke.

Mellom Hökesäter i Ed har i 7 år legat öde.

Anders Nilsson i Årbol, Ed, gift, mökränkt Kerstin Grelsdtr ibid.

Augustin Lejonskölds uppbördsman Anders Gunnarssons i Hedane, Laxarby, hustru Malin Matsdtr har rymt till Norge (attest av khde Lars Hesselgren och komministern herr Anders Petri). Han vill bli skild och gifta sig med sin tjänstepiga Marit Olufsdtr.

1683

Sven Bryngelsson i Fjälla hade brutit sin 12-mannaed genom att uttaga för stora gärder av allmogen och han dömdes från sitt n-mansämbete.

Tol Svensson i Töftesäter hade före sitt äktenskap med Malin Esbjörnsdtr mökränkt en nu rymd kona, Helges dotter ibid.

Nils Larsson i N. Hökedalen, Ed, slagit Jon Jonsson ibid.

Bonden Erik Hugesson på Vättungstorpet, Bäcke, hans moder Marita Jöransdtr.

Kerstin Håkansdtrs i Årbol, Ärtem., tjänstepigor Maiin Andersdtr, Börta Svensdtr och systrarna Gullvar och Marit Jonsdöttrar.

Änkan Gunfri Pedersdtr i Solvik hor med en dräng Bryngel Olofsson ibid, Laxarby. Hennes bror var Claes Persson i Solvik.

Regementsskrivaren Jonas Brasks änka, (om Bergane, Steneby).

Sal. borgm. Töres Pederssons sågare Oluf Larsson vid Skåpa.

Adolf Tungels uppbördsman Anders Gunnarsson och hans förrymda hustru Malin Matsdtr. Hans Larsson i Knöstevikens hustru Gertrud Larsdtr.

Lars Torbjörnsson i Engen., Håbol.

Sal. Per Svensson i Gråsjö och hans(?) måg Lars Björnsson i Bön.

Olof Ersson i Backa och Bryngel Andersson i Rud klagade, att dess svåger Sven Christofersson i Backa skall gift sig i deras svärmoder Ingeborg Börjesdtrs oskifta bo. Sven skall göra inventarium på sin svärmoders bo vid den tid, då han gifte sig med Elin Jonsdtr. Bryngel Jonsson i Mellomsidan, Alf Andersson i Dalen och Björn Tommesson i Lunden slagits.

Erik Larsson i Kallhem fullm. för BoteIa Halvardsdtr i Alsrud, Kerstin Halvardsdtr i Hugeryr och Ingrid Halvardsdtr i Kallhem skaftade till dess broder Börje Halvardsson i Solvik 1/6 i 1 Solvik, Laxarby, och dess tomter Suckan, S. Solvik, Busterud, Nedre Suled, för 13 1/2 rdr till var systern. Köpebrev 26 april 1680.

Ingemar Olofssons i Lunden. Laxarby. ägor och hans grannes Anders Ersson i Lunden.

Karin Olofsdtr i Strand, Ingri Olofsdtr i Grimmerud, Erik Bengtsson i Fjäll och Nils Halvardsson i Ballnäs, vidare Bryngel Nilsson i Ulsrud och hans bror Tommes Nilsson skaftade till Per Andersson i Fjäll 1/2 gården Fjäll med torpet Lifverud i Steneby för 123 rdr. Per har ärvt med sin hustru 1/12 i 1/2 gården. Köpebrev 29 febr 1680 och 1 nov 1678 och 3 mars 1682.

Per Andersson i Fjäll är skyldig sin bror Tommes Nilsson 33 rdr på Tommes jord i FjäIl.

Jöran Ersson (32) i Berg, Rasmus Ersson (32) i Holtane och Märta Ersdtr (15 1/2) i Lerquilla skaftade till Huge Andersson i Berg 1/2 gården Berg i Töftedal för 79 1/2 rdr. Huge har i gården ärvt med sin hustru en systerlott. Köpebrev 16 sept 1678. Säljarna äro syskon.

Anders Jonsson (2O) i Bestorp, Jon Andersson (5) ibid, Bryngel Andersson (20) i Lebo och Anders Nilsson (20) i Bräcke skaftade till Huge Andersson i Berg 1/2 hemm. Bestorp och 1/2 i dess ödegårdar Ketterud och Mölnerud i Töftedal för 78 rdr och betalt för sin sal. fader Anders Jonsson skulder på 14 rdr. Köpebrev 10 sept 1676, 28 dec 1674 och 9 mars 1683.

Hustru Marit Andersdtr i Skuggetorp.

Lasse Halvardsson i Holtane skaftade till Efven Mattsson ibid Hofflanda 2/5 i ett helt hemman, i Töftedal, för 80 rdr. Köpebrev 16 apriI 1667.

Bonden Nils Olofsson i Berg.

Tolle och Arve Bryngelssöner i Gullungebyn skall upprätta ett inventarium på dess sal. moders lösa arv, emedan dess bröder Olof och Börje pretendera på arv.

Jon Nilsson (138) i Kroken, Grells Nilsson (25) i Tingvall och Jacob Bryngelsson (25) i Fjäll skaftade till Jons styvson Erik Olofsson i TingvaIl hela Tingvall, Ed, för 188 rdr. Köpebrev 26 sept 1680.

Ingemar Bryngelsson (20) i Signebyn, Anders Bryngelsson (20), Olof Andersson (20) i Hugeryr, gamle Bryngel (40) i Signebyn och Anna Bryngelsdtr (10) i Signebyn skaftade till Nils Olofsson i Berg Signebyn, som skattar en 1/3 med Skuggetorp, i Steneby för 123 rdr. Köpebrev 7 april 1681.

Förlikning mellan Björn Enarsson i Tormansbyn samt Per och Anders Kettilssöner i Alltorp ang arv, så att Björn ger Per och Anders 14 rdr.

Dannemännen Sale Halvardsson i Ened(?), Halvard Hansson i Heden och Halvard Saleson i Ramdalen vittnade att bonden Erik Olofsson i Borgan, Tisselskog var sjuk vid utskrivningen.

Tolle Olofsson i Heljebol och Halvard Ersson i Högsbyn sjuka, när utskrivningen förrättades.

Anders Olofsson, som åbott 1/4 i 1 Gesäter stom i en rund tid, är skyldig utlagor för 5 år och kan ei betala på grund av fienden.

Lars Olofsson i Hafden skyldig Nils Nilsson Pollack.

Sven Gunnarsson, Vitteberg, mökränkt Börta Helgesdtr ibid. Sven gift.

Förliktes fänriken Björn Efversson(?), Håbol, med sal. löjtn. Segol Hanssons änka Ingri Mårtensdtr ibid om skuld på 216 rdr, som Segol lånt av Björn 19 juli 1658. Segols änka ger Björn 1/3 i 1 N. Hökedalen, Ed, samt 20 rdr.

Jordträta mellan Enar Nilsson i Hugeryr och Malin Andersdtr ibid.

Tullnären Erik Olofsson i Sund.

Gertrud Nilsdtr i Strand, såmma dag hon skulle ha bröllop med drängen Anders Larsson, drunknade han. Hon har fått barn sedan. Barnet blir arvsberättigat.

Lasse Björnsson i Engen och grannen Bengt Olofsson ibid om en häst.

Svår osämja mellan kvartermäst. Olof Källgren i Ringstad och hans granne Rasmus Persson ibid.

Förlikning mellan Anders Andersson i Ekeråsen, Håbol, och Olof Olofsson i Hedalen om arv efter sal. hustru Barbro Andersdtr.

Malin Andersdtr och Åsa Olofsdtr i Hugeryr sakfälldes för slagsmål.

Hustru Gunnur Persdtr i Hedan betalar till Lars Halvardsson i N. Fjäll 20 rdr, som hon uppburit på sin mans vägnar och pantsatt ett torp Jörud och det sedan sålt till Per Olofsson i Hedan.

Fänrik Björn Ifvarsson i Håbol förliktes med sin broder Lars i Näs om skuld, så att Lars ger Björn 50 rdr.

Förlikning mellan hustru Karin Pedersdtr och hennes dotter Kirstin Olofsdtr med de andra barnens samtycke, att Kirstin behåller 1/3 i 1/4 hemm. Torstensbodane för lösarv efter sin far och för hemgift. De andra ha fått arv och hemgift.

Sennel Svensson i Sösidan skaftade till sina bröder Erik och Nils Svenssöner 1/6 i 1 Sösidan, Ärtem., för 50 rdr. Erik och Nils ha själva ärvt 2/6 och äga nu halva gården Sösidan enl köpebrev 16 sept 1680.

Jon Månsson i Mellbyn.

Förliktes Harald Olofsson i Borgian med Mattes Hansson i Backa om skuld.

Jordträta mellan Asmund skräddare i Teåker och Olof Simonsson ibid.

Förlikning om jord mellan Anders Andersson i Rolfsbyn och Olof Olofsson i Tjensbyn och Sten Toresson ibid samt Björn Olofsson i Kallhem.

Ett gammalt byte mellan Renhålt Ersson i Hult, Elisabet Eriksdtr och Ella Ersdtr i Torskog, så att Renhålt behåller sin lott i 1/4 Hult, Ella och Elisabet 1/2 gården Torskog. Renhålt har brukat väl men systrarna och systerbarnen illa.

Anders Håkansson i Skalltorp och Efven Svensson ibid äga 1/2 gården vardera.

Klockaren Erik Simonsson i Skuggetorp.

Rasmus Jacobsson i Fjälla avlade sin n-mansed och togs till n-man i Gesäter.

Uppbördsskrifvare Olof Andersson i Skuggetorp.

N-man Sven i Fjälla begärde attest om hur han sig förhållit som n-man.

Enar Nilsson i Hugeryr skall betala skuld till sin moster hustru Malin Andersdtr ibid för att hon födde honom i 10 år från han var 1/2 år.

Hustru Elisabet Håkansdtr i S. Eke klagade att major Gregorius Ahlefelt ofta överfallit henne och hennes man Bryngel Stenarsson med hugg o slag. Elisabet skall bibehållas vid bruket i Eke eller Anfastebyn därunder, emedan hennes man är närmaste bördesman och ärvt sin andel efter dess fader i detta hemman.

Vittne Olof Jonsson i Taxviken.

Kvartermästaren Jöran Hansson i Skerbo uppläste ett kontrakt på sin svärmoders vägnar hustru Ellika Olofsdtr 18 maj 1679 mellan henne och herr Per Torstani om Stommen i Vårvik, att Per vill förse änkan med 1/4 hemman i sin livstid från 1680, då nådåret slutade.

Comm. Anders Forsaeus i Steneby gjorde barnsöl 15 mars 1682.

Halvard Bryngelsson i Tegen, Dalskog, besvärade sig över att sal. länsman Rasmus Svensson tagit av honom 1674 års ränta av 1/8 Croneberg, Ödskölt, och sedan har mönsterskrivare Jonas Hortulanus tagit samma ränta. Det får återtas av Rasmus arvingar.

1684

Anders Torgersson i Floland, Torskog, gift, mökränkt Malin Öijelsdtr i Barkerud, Torskog.

Engelbrekt Svensson i Valsebo, ogift, mökränkt Malin Andersdtr i Bomarken.

Jon Månsson i Ödebyn slagit Torsten Olofsson i Högen.

Hustru Anna Jonsdtr i Högen, Ed, skäggrivit Jon Månsson i Ödebyn.

Mons. Gundmund Svensson på Vättungen protesterade på ett uppbud på 1 mtl Onsön, att därunder ej må inbegripas nybygget Hästeberg, som är upptaget på Onsön, emedan det i syskonbyte varit erkänt för 1/4 mtl, varemot Överste Sparfvenfeldts ombud bef.man Bengt Larsson protesterade.

Corpralen Hans Gunnarsson Plunder.

Erik Andersson i Stenungen betalar till välförst. Vilhelm Hanssons styvbarn 6 rdr.

Soldaten Anders Olofsson i Björke, Röl., skall återställa 2 oxar han och Tolle Olofsson i Ringeland med våld tagit från Lars Helgesson i Hallebol.

Engelbrekt Andersson i Sannerud, Håbol, slagit Arve Svensson i Torskog med en yxhammare.

Drängen Mårten Andersson i Björke, Röl., mökränkt Ingeborg Ersdtr i Stareland, Råggärd, Mårtens fader Anders Helgesson visade en attest av Ingevald Ifversson och Michel Andersson i Stareland att Ingeborg var mökränkt av Asmund Saleson i Fagerhult, vilket nedtystats av länsman Erik Persson, som fått 2 rdr i mutor därför.

Förlikning mellan Simon Olofsson i V. Kolsäter och Rasmus Persson ibid.

Nils Olofsson i Andersbyn, Dalskog, och Karin och Åsa Nilsdöttrar i Heneviken klandrade deras syster Elin Nilsdtrs i Heneviken försäljn. till handelsman sal. Anders Barck i V-borg av dess arvejord i 1/8 Heneviken under Ramdalen som Nils vill återbörda.

Khde Olof Westelius har fordran på khde Halvard Enander ang lån till en student Brynolphus Olai i Sthlm på 13 rdr. Olof Westelius hade sökt Brynolphis fader Olof Arvidsson i Fröstesbyn, som vägrar betala "alldenstund dess son samma penningar till debauche och fylleri använt, att kyrkoherden således ingen styver till betalning bekom".

Rustmästaren Mattes Olofssons dräng Lars Andersson i Åkered mökränkt Kerstin Enarsdtr i Åkered.

Kroken i Ödskölt tillhör Jon Nilsson.

En gift karl Tollef Larsson i Tveten, Ödskölt, mökränkt Gunla Mattesdtr i Låkön, Järbo.

Halvard i Dalen, Nössemark, skyldig i Fr-hald 13 rdr, är nu utfattig och övergivit bruket, har dock en del skattejord, som hans måg Bryngel i Dalen löst ur skattevrak. Han skall betala skulden.

Börje Torsson i Sämb var även skyldig.

Andra bönder skyldiga till Fr-hald: Herr Peder i Torskog, Anders Torgerdsson i Gullbrandsbyn, Torskog, Mattes Tommesson i Tomta, Torskog, Erik Mattesson i Torskogs stom, son till den förre, Anders i Gulbrandsbyn, nu i Floland, Erik Svensson i Hökenäs, Vårvik, Olof Jonsson i Fjus, Vårvik, Tol Börjesson i Engen, Håbol, Anders Månsson i Korslätt.

Khde Olof Westelius visade en kontrakt med khde Halvard Enander ang Bjurviken, som Olof fått lifstids frihet på och som Enander brukar på 3 år, som ej fullgjort sitt åtagande.

Sven Svensson i Ödskölts Bön och Nils Olofsson i Berg osams.

Anders Svensson i Högen, Lars Jonsson i Hindalbyn och Jon Larsson i Kopperdalen förlikning om kyrkopengar, som Jon Larssons svärfar Bryngel Tolfsson försträckt.

Börta Tolfsdtr skall odriven besitta 1/4 hemmanet Gullungebyn i Tisselskog, som hon inlöst av sina syskon Ifver Tollefsson i Hökesäter och Elof Tollefsson i Ankölsrud för 36 rdr, förpantat till khde Olaus Tilaceus i Steneby. Hon har i 42 år bebott denna 1/4 oklandrat av Björn Ifversson, Lars Ifversson och dess moder Helga Ersdtr i Hindalbyn.

Nils Larsson i Hökedalen förlikning med Ingrid Mårtensdtr om 30 rdrs arv, som Ingrids man sal. löjtn. Segol Hansson innehade för knekten Sven Larsson. Nils förmyndare för sin broder Sven Hanssons barn Anders och Gabriel Svenssöner, vilka barn Ingrid i 4 år fött, varför hon får därför 10 rdr och betalar till Nils 20 rdr.

Bryngel Olofsson i Alsrud under Kallhem i Laxarby skall gifta sig med Gunfrid Pedersdtr i Solvik.

Fiskalen Olof Elofssons hustru Emerentia Skröder klagade att bonden Enar Andersson, som fiskalen förra hösten in på cronoh. Brötegen sig till halvnadsbonde tagit, vilket Enar bejakade, och sade sig sedan vara utav hustru Kirstin Pedersdtrs (som possiderar Brötegen under livstids frihet) son Johan Stöör tagit halva gården till bruk.

Tvist mellan Björn Enarsson i Tormansbol och Anders Hansson i Heneviken.

Lars Torbjörnsson i Sannerud hade lidit oförrätt av Tol Bryngelsson i Engen, Lars bror Jon Torbjörnsson (i Sannerud?). Dennes svärfar synes vara Anders Halvardsson i Rörviken.

Soldaten Anders Olofsson i Årbol sålt 1683 1/8 i S. Årbol till hustru Kerstin i Årbol.

Slagsmål mellan Asmund Halvardsson i Teåker och lille Asmund ibid och hustru Sigrin Olofsdtr ibid.

Mönsterskrivare Lars Jonsson fordrar av Ödskölts Böns åbor utlagor för den andel som Mons. Jonas Andersson i Mabråten brukat, emedan de brukade den vid den tiden.

Lars Svensson i Flaten, Björn Olofsson ibid och Bryngel Olofsson i Orsbyn skaftade till Sven Andersson i Gottersbyn 1/6 i 1 Ormansbyn, Ärtem., för 60 rdr. Köpebrev 16 juni 1668.

Simon Simonsson (60) i Borgian och Halvard Hansson (28) i Heden skaftade till n-man Jon Ersson i Ersbyn 2/3 i 1/4 Borgan, Tisselskog, för 88 1/4 rdr. Jon har förut köpt 1/3 i Borgan av sal. Per Block för 28 rdr, varför Jon äger hela Borgan med tomten Rundalen efter köpebrev 10 maj 1670 och 9 maj 1678.

Per Olufsson i Heden fullm. för Clofues(?) Persson (22) i Solvik och Anna Bryngelsdtr (16) i Åsnebo skaftade till Jon Olofsson Västgöte 1/8 och 2/3 i en annan 1/8 i hela Germundebyn, Laxarby, för 46 rdr. Jon hade därav jord för 8 rdr för sina styvbarn. Clafues Persson hade del för sin hustrus vägnar. Köpebrev 29 aug 1681.

Lasse Olufsson i Suled skaftade till Enar Bryngelsson i Suled halva 1/8 mtl Suled under Solvik i Laxarby för 56 rdr. Köpebrev 9 sept 1679.

Khde Halvard i Ed äger 2/3 i Sannerud och Måns i Sannerud 1/3 ibid.

Bonden Bryngel Börjesson i Rörvik är så utfattig och avsigkommen att han ej kan betala 10 rdr sakören för åtsk. år och brott.

Nils Henriksson i Heden, Anders Henriksson i Torpane, Lars Nilsson i Kroken, Olof Stenarsson ibid, Sven Tronsson i Asketveten, Anders Olofsson i Högsbyn, Håvel Nilsson, Åsa och Elin Nilsdöttrar i Kroken skaftade till Jon Nilsson i Kroken hela Kroken, Ödskölt, för 398 rdr (till Anders och Nils 108, Lars N 58, Olof S 54, Sven T 50, Anders O 24, Håfvel 24, Åsa o Elin 24). Jon har ärvt för 12 rdr. Köpebrev 12 febr 1679.

Lars Svensson i Flaten, Per Svensson och Anders Svensson i Mellomsidan skaftade till Björn Torbjörnsson i Kvarnviken 2/3 i 1/4 Bomarken, Ed, för 66 rdr, 20 till var. Köpebrev 5 sept 1680. Björn ärvt med sin hustru däri och äger nu 2/3 i Bomarken.

Uppbördsskrivaren Olof Andersson i Skuggetorp fullm. för dess patron Anders Nilsson skaftade till Nils Andersson i Håbol och dess syster Angerd Andersdtr i Hökhult 1/2 hemm. Hökhult, Ärtem., för 63 dlr smt, som hemmanets åbor ådragit sig genom resterande utlagor från 1666 till 1672. De äger nu halva gården, lika vardera utom 1/9 som Nils köpt av Bengta Gunnarsdtr i Sannerud. Köpebrev 12 sept och 24 maj 1683.

Halvard Björsson i V. Ed och hans måg Lars Persson slagsmål.

Jon Nilsson i Kroken skaftade till Jon Björnsson i Vången hemm. Asketveten i Ödskölt, 1/2 mtl, för 120 rdr. Köpebrev 16 maj 1682.

Per Olofsson (11) i Strand, Kerstin Olofsdtr (5) i Grorud, Marit Olofsdtr (5) i Vassända, Karin Olofsdtr i Hult och Anna Svensdtr (32) i Bodane skaftade till Hans Gullicksson i Bodane 1/2 Bodane, Håbol, för 60 rdr. Köpebrev 16 okt 1682.

Löjtn. Oluf Mattesson i Åkerud inlöser 1/8 ibid, som Nils Gammelsson ibid åbor, emedan löjtn. har 3/8.

Bryngel Jonsson (46) i Lommeland och Anders Olsson (23) ibid skaftade till Lars Olofsson i Fjälla 3/5 i 1/2 Fjälla för 70 rdr. Lars har ärvt 2/5 i 1/2 gården och äger nu halva Fjälla i Gesäter. Köpebrev 10 april 1680.

Björn Efvensson i Hökedalen och Nils Larsson ibid förblir vid den förlikning de ingått.

Fänrik Björn Efvensson visade ett brev av 17 mars 1666 om pengar, som Björn fordrar av Jon Olofsson i Kålsäter för hans son Halvard Jonsson som var i Riga.

Anders och Nils Håkanssöner i Skalltorp.

Per Olofsson i Hedan fullm. för Anna Enarsdtr i Gällnäs skaftade till Nils Andersson i Svartekärn 1/8 i Gällnäs i Laxarby för 50 rdr. Köpebrev 28 maj 1680.

Sal. Sven Svensson i Liverud skaftade till dennes måg Rasmus Nilsson 1/4 hemm. Liverud, Ed, som Rasmus ärvt en del och för han skött honom till döddagar en del. Rasmus' svägerska sal. Guru Svensdtr har fått sitt arv i Fagerhult.

Sal. Sten i Gesäter, han har söner.

Per Bryngelsson i Ödebyn, Bäcke.

Olof Svensson i Kvarnviken skaftade till Bengt Andersson i Hasslebyn 1/4 i Asslebyn, Steneby, för 55 rdr. Köpebrev 15 dec 1681.

Per Hansson (22) i Gålsjö, sal. Erik Torbjörnsson (11) i Nolgrean, Kerstin och Börta Amundsdöttrar (41), Anna Nilsdtr (10), Malin Jonsdtr (5) o Ingeborg Andersdtr (6) skaftade till Björn Torbjörnsson i Kvarnviken 1/6 i 1 Kvarnviken, Ärtem., för 95 rdr. Köpebrev 26 sept 1679. Item Engelbrekt Olofsson i Teges Högen skaftade till Björn Torbjörnsson i Kvarnviken 2/3 i 1/4 i Lamerkärn, Steneby, för 40 rdr. Köpebrev 13 okt 1683.

Hustru Cicila Engelbrektsdtr i Kårud.

Nils Olofsson i Vernebo, Karin Olofsdtr i Skärsbo och Kerstin Olofsdtr i Tveten skaftade till sin broder Tommes Olofsson i Översidan 2/3 i 1/4 i 1 Översidan, Laxarby, för 55 1/6 rdr. Köpebrev 17 jan 1680. Tommes har ärvt 1/3 i denna 1/4 och äger nu en hel 1/4.

Björn Enarsson i Tormansbol får attest att han återupptagit och bebyggt hemmanet och väl brukat det.

Olof Persson i Liden och hans måg Gunnar Larsson ibid.

Anders Smatter i Myran.

Anders Andersson i Ulsrud vill bo hos sin måg Bryngel Nilsson till döddagar och denne får inlösa 1/6 Ulsrud av de andra.

Halvard Engelbrektsson i Strand, Ed, mål mot Jon Asmundsson i Bergslätt, Ed.

Hans Olofsson i Sösidan behåller den 1/4 i hela Sösidan, som hans fader Olof Andersson före honom åbott, för föda och skötsel i sin fars sjukdom och livstid och dessutom utlöser sina syskonbarn, näml. Erik och Nils Björnssöner samt Bryngel Jonsson, av deras arvjord.

Engelbrekt Olofsson i Tegshögen och Tommes Olofsson i Tegane.

Inbördes test. mellan Erik Gunnarsson i Bäcken och hans hustru Kerstin Nilsdtr 13 sept 1684 om lösegendom.

Hustru Anna Andersdtr i Säbyn och Marit Andersdtr ibid ovänner.

Per Caspersson behåller Bodane och hans svåger Måns Germundsson Sannerud.

Arvdeln. efter sal. Arne Andersson i Böle: Anders Arnesson 1/4 i Roth och 1/4 i Böle, och dess svåger Erland skall ge Anders 20 rdr. Tron Arnesson 1/2 Böle och ge 10 rdr till sina 2 systrar Karin och Börta i Tveten, Anders Eriksson i Dalen och Olof Larsson ibid för sina hustrur Helga o Märta Arnesdöttrar får hela Dalen, Jacob Olofsson i Tveten och Olof Olofsson ibid för sina hustrur Karin och Börta Arnesdöttrar 2/3 i 1 Tveten och 10 rdr av Anders Arnesson och Asmund Stensson i Roth. Asmund Stensson i Gesäter får för sin hustru Ingiel Arnesdtr 1/4 i Roth, Erland Tronsson. i Högen för sin hustru Anna Arnesdtr 1/4 i Högen. Dat. 16 sept 1679.

1685

Stenar Halvardsson i Sanåker, gift, mökränkt Malin Persdtr ibid.

Hust. Ingierd Svensdtr i Bodane besvärar sig, att hust. Karin Andersdtr i Hästhagen vill intränga sig att bruka 1/9 i 1/4 i Hästhagen och ville utlösa henne från denna 1/9, vilket hon fick, ehuru Karins tillkommande måg ägde 1/4 i Hästhagen.

Anders Svensson i Högen, Röl., äger 1/2 gården utom 1/16 som Jon Helgesson äger. Denne är "mycket stridig och orolig" och Anders vill därför utlösa honom. Men Jon ville inlösa av Anders 3/16 efter sin hustru Märta Halvardsdtrs farbror Simon Persson. Anders visade fastebrev av 1654 att hans antecessor Tore Larsson då fått laga fång på 1/4 i Högen och ödegårdar Elstorp, Brårhögen, Lunden, Krabbetorp och Rinnen och ett förpantningsbrev 1663 av Svens hustrus morbror Simon Persson och Svens hustrus broder Halvard Ifversson, vari Simon pantsätter 1/4 i Högen till Halvard (1/8 i hela gården), vidare inlade bem:te Sven Andersson bem:te Halvard Ifverssons i Skogeröds och hans bror Anders Ifverssons i Bolleröd upplåtelsebrev 1683 på 1/8 i Högen, som de inpantat av sin morbror Simon Persson, vari de bekänna, att Anders Svensson gett dem betalt. Jon Helgesson inlade en skrift varunder stod hans svägerska Sigrids och hustru Märta Halvardsdöttrars namn, att Sigrid och Märtas skattejord var bortsåld för 62 rdr till deras syskonbarn Malin Ifvarsdtr, som nu är Anders Svenssons hustru, vilket är samma del, som är bortskaftat 1654. Anders visade ett brev att Sigrid och Märta sålt till Anders deras jord i Högen 1660 för 16 rdr, vilket Sigrid nu tillstod. Anders får lösa Jons del.

Länsman Lars Persson anklagade drängen Anders Bryngelsson i N. Onsön att ha lägrat änkan Johanna Torbjörnsdtr. Han fick böta och i borgen för honom gick Lars Perssons morbror Sven Svensson i Äng och dess son Sven Svensson i Fjuk.

Sven Olofsson i Hugerid för sina styvbarn och Hans Olsson på Ringelands torp för sin hustru tilltalade Jon i Hästeryr, som är farbror till Sven Olofssons styvbarn och bror till Hans Olofssons hustru, om deras arvejord i Hästeryr. Saken uppsköts.

Tol Andersson i Bråtenäs för 2 lägersmäl.

Jon Halvardsson i Torp, Röl., och Simon Andersson ibid klagade på skatteborna i Högen Anders Svensson, Erland Torsson, Olof Larsson och Anders Eriksson i Dalen om en äng Krabbetorpet.

Hustru Malin Andersdtr i Hugeryr, som äger blott 1/16 ibid, ville utlösa sin systerson Enar Nilsson, som äger 3/16, emedan hon fött honom 10 år i hans barndom och sin moder i 16 år. Enar får utlösa sin moster.

Simon Andersson i Böle slagen av Anders Olsson i Bäcke, Röl., som velat slå Jon i Hästeryr, som tvistade med Anders bror Hans Olsson i Ringelands torp. Slagsmålet stod i Anders Perssons i Torp hus.

Erik Mattsson i Torskog fordrade av n-man Lars Jonsson i Valsebo 10 rdr, som innestod efter hans bror Zachris Mattsson. (De voro tydligen soldater)

Tullaren Sven Halvardsson i Jacobsrud. Ordin. tullnärer är Per Månsson och Erik Olofsson.

Efven i Holanda klagade på åborna i Lundby Torgot Gullbrandsson, Sigfrid Töresson och Anders Olsson.

Vittne Lars Perssons hustru Sara Tommesdtr i Skottan i ett mål om smuggling över gränsen.

Khden i Röl. herr Daniel Simonis Ruderberg visade sin kyrkobok, att fordom kyrkovärden Bryngel Tolfssons i Kopperdalen (som hade Rölanda kyrkas medel om händer) son och mågars handskrift, given på sockenstämma 6 okt 1679, att de, sonen Tolf Bryngelsson och mågarna Jon Larsson, Lars Torbjörnsson och Sven Eriksson, äro skyldiga Rölanda kyrka 22 rdr. Detta skall Bryngels arvingar betala.

Jungfru Bengta Jönsdtr i Lerbäck angav att Anders Eriksson i Hvitteberg vill ha 2/9 av 1/4 mtl Lerbäck. trots att hans svärmor för 20 år sedan sålt samma 2/9.

Vänersborgare ha att få av Per Blocks arvingar Anders och Olof Perssöner, hans söner.

Kerstin Jönsdtr i Böle (Håbol eller Ärtem.?) äger halva gården.

Olof Svensson och Anders Olofsson i Uleviken och Ingemar och Nils i Orsbyn tvista om en kvarn.

Olof Trumpetare och hans son Hans Olsson i Nacken slagna av Anders Olsson i Uleviken.

Borgmästaren Anders Sefvelssons i Vänersborg son Gåstoff Wahlman.

Jon Månsson och Olof Mattsson i Mellbyn tvistade om en äng Gårrud med Lars Ifversson i Näs, som var ägare i Prästhökesäter.

Sven i Råane och hans söner Erik och Hemming Svenssöner klagade på Erik Näbb i Kålsäter.

Hustru Kirstin Håkansdtr i Årbol har 1683 köpt av soldaten Anders Olsson i S. Årbol 1/8 i S. Årbol för 45 rdr och av Per, Anders och Nils Asmundssöner och Ingeborg Asmunddtr en annan 1/8 för 40 rdr 1678.

Helge Andersson i Botilstorp klagade, att hans bror Siffrid Andersson i Hajom vill ta från honom och hans bror Hans Anderssons barn en äng Nuverud från den andra 1/2 gården i Hajom, som Helge och hans brorbarn äga. Brodern Hans' dotters Ingierds o Gullbrands 5 barn. De äga 1/10 i Hajom och Siffrid 3/10.

Jöran och Johan Hanssöner i Uddevalla tilltalade Nils Larsson i Hökedalen, som från 1677 brukade deras skatte och låtit det förfalla till skattevrak och där insatt sin son. Nils svarade att han blivit fånge i sista kriget och förmådde sedan ej bruka mer än 1/4, som han lejt av klagandenas bror kapten Segol Hansson.

Sven Halvardsson och Erik Eriksson i Skötterud klagade på sin gårdbo Anders Håkansson.

Per Andersson i Törsängen klagade för sin hustru Anna Andersdtr och sin lille styvson Jon Jonsson på en annan styvson Sven Jonsson, att hans hustru ej fått giftorätt efter sin förre man Jon Jonsson i Törsängen och lille Jon Jonsson ej fått fullt arv.

Major Gregorius Ahlefeldt tvistade med hustru Elisabet Håkansdtr om. S. Eke, Steneby.

Jon Esbjörnsson i Näs klagade att n-man Anders Hansson i Heneviken innehar skattejord, som tillhör honom och hans syster Kerstin.

Tore Olsson i Rämne köpt en häst.

Bryngel Nilsson i Ulsrud androg att hans svåger Anders Andersson vill utlösa honom ur 1/8 Ulsrud, ehuru hans svärfader Anders Andersson uppdragit den till mågen Bryngel.

Pigan Marit Andersdtr på Mellomtorpet i Vättungen och hennes halvsyster Brita Boltsdtr argåvo att dess halvbror Anders Olsson (oäkta född) bortsålt deras mödernejord i Högen, Steneby, näml. 1/3 i halva gården till n-man Olof Rafvelsson och hans son Olof Olsson för 18 rdr.

Fiskalen Olof Elofsson besvärade sig att fänrik sal. Anders Stöörs hustru Kerstin Stöör vill avtränga hans halvnadsbonde Olof Jonsson från hennes livstidshemman Bördstegen.

Olof och Per Hanssöner få inlösa en 1/4 äng i Vägne, som Lars Larsson köpt.

Olof Töresson i Onsön klagade till sin svåger Efven Svensson i Skalltorp att han varit honom förnär i arvet efter deras svärfar och det arv dem tillkom efter farfadern Anders i Ökna.

Olof Torgiötsson i Lundby mökränkt Elin Ifvarsdtr i Lunnane.

Per Svensson i Gottersbyn.

Länsman Olof Bryngelsson klagade att Sven i Gåttersbyn, som äger en jordlott i Nordgrean, tillägnat sig en äng Bärja från cronohemmanet eller prästestommen Ärtemarks stom, som länsman åbor.

Kapt. Christofer Björn för khde Nils Hesselgren angav att 2 kvarnar och 1 sågkvarn kommit från Steneby prästgård till säteriet Dingelviksgårdarna. Det uppsköts.

Sven Jonsson (40) i Breviken och Ingiel Jonsdtr (20) i Kesnacken skaftade till Lars Andersson i Skeenäs(?) 3/5 i 1/2 gården Kesnacken för 60 rdr. Köpebrev 21 juni 1681.

Anders Torstensson i Bråttenäs begärde skaft å 2/5 i Kesnacken, Torskog, med halva tomten Jåreboden, som han ärvt med sin hustru Karin Jonsdtr. Det beviljades.

Jon Helgesson i Högen hade att fordra av sin granne Anders Svensson ibid.

Hans Olsson i Nacken hade slagit Anders Olofsson i Uleviken.

Löjtn. Olof Norman (hans fullm. var sergeant Nils Runeman) hade köpt dåligt korn av Sven Bryngelsson i Fjälla.

Olof Olofsson och Lars Olofsson hade i 6 år brukat Henrik Oxes hemman 1/4 Fornäs.

Cornetten Jacob Udd i Gesäter (Berg?).

Åborna i Ringelanda kärade till länsman Giösta Gabrielsson i Rådane för att han hade en kvarnström, som hört till Ringelanda, enl fastebrev 1641, 1647 o 1649. Den skall återgå till Ringelanda o Åkerud, som är en gård tillhopa.

Generalmajor Sven Ranks änkefrus fullm. Mons. Johan Tvilling ville inlösa 5/12 i Högen, Töftedal, av Olof Eriksson i Mon, son är förmyndare för sal. Asmund Bryngelssons barn i Högen. Det beviljades, emedan frun ägde största delen och blott en åbo kan finnas där.

Lars Ifversson i Näs okvädat Nils Mattsson i Bräken.

Per Björnsson i Dalen och hans bror Sven Björnsson i Värml.

Hustru Torborg Jonsdtr i Hindalbyn klagade att Sven Jonsson i Törsängen tagit jord från henne i Rörviken.

Kapten Christofer Björn anklagade Segol Svensson i Hökesäter för vållande av skogseld.

Hustru Kerstin Tolfsdtr i Heden och hustru Segrin Håkansdtr i Heden vittnen ang barnfödsel av Börta Andersdtr i Heden. Börtas moder Gunnula Pedersdtr.

Löjtnant Johan Carl Rosenschantz, dennes svåger sal. Johan Svinhuvuds son Jöns Johansson Svinhuvud, vars förmyndare var Lars Fanesköld. Agneta Svenske är sonens mormor och Johan Svinhuvuds maka var Helena Tomson, de hade gift sig i Aremark, Norge, 24 mars 1680 och Jöns är född 8 okt 1680 och döpt på Dingelvik 15 okt 1680, närvarande hustrurna Ingrid Olofsdtr i Grimmerud, Kirstin Persdtr i Dingelvik och Karin Hansdtr i Smedsretorpet, Johan Svinhuvud bror till Leonard Svinhuvud, som var gift med Anna Dalepil.

N-man Jonas Månsson i Ödebyn hade velat ta en äng från Torsten Olofsson och Segul Svensson i Högen.

Nils Persson i Bahlenäs, gift, mökränkt Åsa Persdtr.

Hustru Elseby Jönsdtr i Strömstad klagade, att Nils i Hökedalen låtit hennes jordlott 3/8 i Hökedalen komma i skattevrak, men Elseby reste själv från gården o lämnade ingen åbo efter sig, men sedan bodde hennes son på gården, som ock reste därifrån. Hon var änka.

Jacob och Per Christoferssöner i Ormansbyn ville inlösa av Sven ibid 1/6 ibid, De fingo ej. Han hade fasta 1684.

Fullmakt 13 aug 1683 för Anders Andersson att vara hejderidare eller skogvaktare på Anders Torstenssons gods på Dal.

Fullmakt av cammarcoll. 11 juni 1685 för bef.man Nils Persson Blomberg att vara cronones bef.man på Dal.

Peder Svensson i Tegane, gift, mökränkt Märta Halvardsdtr ibid. Borgen för böterna var hans fader Sven i Högen.

Wilhelm Larsson i Rölanda mökränkt Märta Hansdtr ibid. Wilhelms fader var Lars i Ruth.

Hustru Sigrid Olofsdtr i Bogeholm. Hennes andre man Enar Andersson o hennes förre man Bryngel Jonsson.

Bryngel och Lars i Alltorp, som äga 1/3 i gården, ville utlösa änkan Marit ibid, som äger 1/16. Det beviljades.

Hans Bolt hade kallat companigevaldigern Olof Smatters son, 10 ā 12 år gammal, för tjuv.

Rasmus Andersson i Sannerud kärade till Olof Olofsson i Bälnäs om skuld på jord, men Olof visade sal. khde Halvards i Ed attest att det var betalt och skulden ej på 50 år varit påtald.

Sven Gunnarsson i Töftesäter och Sten (Sven) Andersson ibid misshandlat en tjuv.

Olof Andersson i Töftesäter och Sten Andersson ibid gått in på Gunnar Olofssons i Björnbyn ägor.

Lars Bryngelsson i Solvik mökränkt Marit Bryngelsdtr ibid. De vill ingå äktenskap men är i 2:a och 3:dje grad skylde.

Olof Andersson i Ödskölts Bön ålades gifta sig med änkan Åsa i Lästeviken, som han varit trolovad med i 6 ā 7 år och varit i dess bröd en hel vinter.

Segul Björnsson i Bjurviken kärade till sin svåger Anders Hansson i Heneviken.

Anders Jonsson i Rovan kärade till Måns i Reren, som huggit skog in på hans ägor.

Måns Persson i Solsjöbodane får utlösa av Hans Pedersson i Ligingan, dennes 1/16 i Ligingen, emedan Måns är av brodern.

Anders Håkansson i Skalltorp dragit Efven Svensson ibid i håret o skägget.

1686

Björn Olofsson i Vammerviken mökränkt Karin Persdtr, Ingeborg Reinholtsdtr, som han varit trolovad med, Åsa Larsdtr och åter med Karin Larsdtr, som herr Ifvar i Nössemarken sammanvigt med honom.

Per Hansson i Lidan och hans son soldaten Bryngel Persson som Sven Olofsson i Hugeryr gått i borgen för.

Sigrid Jonsdtr i Vamben och hennes man Jon Persson.

Hälge Mattsson i Lidan ville ej att Jöns Pedersson i Fårved skulle ha hand om sin styvsons Mats Tollessons egendom. I stället blevo Helge Mattsson och hans bror Erik Mattsson i Lomelanda, som äro barnets farbröder, förmyndare.

Bryngel Enarsson (8) i Lunden, Bryngel Nilsson (8) i Ulsrud, Ingeborg Persdtr (8) och Barbro Bryngelsdtr skaftade till Erik Christofersson i Ulsrud 1/2 åttingen Ulsrud i Tisselskog för 24 rdr. Köpebrev 27 jan 1682. Köparen skall till döddagar försörja sin svärmor Barbro Andersdotter.

Änkan Karin i Norre Herrnäs hade blivit kallad trollkona av sin värbroder Asmund ibid.

Sven Olofsson i Hugeryr som för sin hustru äger 1/8 ibid vill inlösa av sin svägerska hustru Elin i Ringel and hennes 1/8 ibid, men hon har låtit sin dotter Åsa Olofsdtr lösa sin del och Åsa och hennes man Enar Nilsson ha förut fått lösa 1/16, och de har således 3/16 och Sven Olofsson bara 2/16. Sven och Enar är lika till börden. Enar får utlösa Sven.

Olof i Solvik får inlösa av Claes och Bryngel Rask ibid deras 3/7 i 1/3 i hela gården.

Inbördes test. mellan Lars Olofsson i Korsbyn och hans hustru Ingierd Jönsdtr.

Tor Torbjörnsson i Heene kärade till sin farbror Rasmus i Kårud, att denne sålt en jordlott i Kårud, som var Tols faders och hans syskons. Tols faster Cicilla, som var död.

Anders i Backa och hans svåger Peder Skåtte.

Stenar Olofsson i Hedalen vill utlösa Olof Olofsson ibid, men Olof äger halva Hedalen, 1/2 mtl, och Stenar ej mer än 1/6.

Segol i Hedalen vill utlösa Stenar och Halvard ibid, som han fick, emedan han ägde större lott än de.

Olof Svensson i Gunnersbyn och Bryngel Olsson i Risane tvistade om lösen av 1/7 i Gunnesbyn, som Olof av sin moster Rangela i Lebo köpt. Bryngel Olsson äger större delen i gården och hans fader fått lösa 1/3 i gården. Olof får lösa sin mosters del.

Mattes Hansson i Backa kärade till sal. herr Peders arvingar i Torskog att få inlösa den fädernejord i halva Torskogs stom, som pantsatts av Mats fader Hans Hansson i Ed. Det beviljas. Visades en attest av herr Per Källman.

Knösteviken är taget ur Skåpnäs. Hans Larsson och hans far hade i långliga tider brukat sina nuvarande ägor.

Olof Nilsson i Galthögen kärade till sin svåger Anders Jönsson i Fjäll och ville bli vid sin 1/3 i Fjäll, som Anders dock får inlösa.

Erik Larsson i Barkerud får inlösa sin sal. faders jord ibid, som Olof Hansson inlöst.

Arvid Svensson i Torskog tvistade med Mattes Tomesson ibid om 1/4 i Torskog, som Stenar Olsson i Trane köpt av Mattes Tomesson. Mattes Tomessons son Erik Mattsson får återbörda jorden.

Erik Simonsson i Skuggetorp.

Börta Andersdtr test. till sin dotter Gunfri Pedersdtr i Solvik 12 rdr och dottern och mågen Bryngel Olsson föder henne till döddagar.

Hustru Sigrin i Bäcken klagar att hennes svärfar Gullbrand i Sinsterud har sitt sonbarn och deras arv och missköter arvet.

Sal. Peder Andersson Block skyldig Anders Barck i V-borg, som dock arvingarna betalt.

Efven Svensson i Skaltorp kärade till sin svåger Anders Håkansson ibid att han tillpantat sig en systerlott ibid av Märta Håkansdir. Uppskov.

Jon Månsson i Mellbyn stämt Peder och Bryngel i Hökesäter om en ödegård Gårud.

Olof Mattsson i Hökesäter bör betala arvpretension till Malin Nilsdtr ibid.

Erik Andersson i Näs kärade till Peder Olofsson i Strand.

Gunnar Björnsson i Rud kärade till Rasmus i Hindalbyn att han innehade en jordlott, som Gunnar har del i, arvfallen efter sal. Sven Andersson, som dog barnlös i Polen. Gunnar på sin svärmors vägnar var sunnerkulle och Rasmus på sin hustrus vägnar är samkulle, därför får Gunnar 1/4 och Rasmus 3/4 i andelen.

Bryngel Andersson i Hökesäter kärade till Sven Bryngelsson i Fjälla ang en jordlott ibid efter sin sal. mor Elin i Fjälla, som dess man ohemult sålt till Sven och hans bror i Fjälla. Men svarandens fastebrev 28 maj 1666 står fast.

Hustru Ingri i Lommeland och Måns Börjesson och Anders Olofsson ibid vill inbörda några jordlotter i Lommeland, som Sven Bryngelsson i Fjälla tillpantat sig och köpt. Han visade fastebrev 1679 på 1/6, ett köpebrev av Jon Månsson i Mellbyn och Anders Simonsson i Grubberud på 1/9 i 1/2 gården. Detta bör han behålla, så att han äger 1/4 ibid, men den andra 1/4 bör Ingri, som äger största delen, inlösa av sina mågar, att hon ock får 1/4.

Björn Olofsson I Vammerviken har fått domkapitlets tillstånd att gitta sig med sin trolovade Ingeborg Reinholtsdtr och överge Karin Persdtr, som herr Ifvar i Nössemark med honom olagligen copulerat.

Sven Bryngelssons i Fiälla son(?) ryttaren Gundmund Svensson! Uppskov.

Olof Andersson i Bälenäs ville utlösa sin bror Anders Andersson från en jordpart de äga tillhopa efter sina föräldrar, 1/3 i 1/2 gården, men Anders har nybyggt husen och bör därför som äldsta brodern inlösa Olofs och hans 2 systrar från denna jordlott, emedan den kan tåla blott en åbo, och han ger Olof 16 rdr och systrarna 16 rdr.

Anders, Malin, Ingiäll Sigfredsbarn i Hajom, Anders, Knut och Mats Bryngelsbarn i Gunnersbyn, Olof och Ingeborg Julsbarn i Bållerud skaftade till sal. Halvards söner i Räfmarken Tol, Anders och Sven 3/4 i 1 Jacobsrud, Töftedal för 104 rdr.

Länsman Lars Persson klandrade på sin hustrus vägnar det köp gevaldigern Olof Smatter gjort med Rasmus Ifvarsson och hans hustru Anna Persdtr om 1/3 i hela Östra Torp, emedan länsmannens hustru är närmare till börden. Jorden tilldömdes Lars Persson.

Per Persson i Djupviken skaftade till Christofer Persson i Huvudginge 1/4 i 1 Huvudginge för 60 rdr. Köpebrev 11 sept 1683. Christofer äger nu med arv och köp 1/2 gården.

Jon Månsson i Mellbyn får återköpa ängen Gurud, som åborna i Hökesäter - köpt från Mellbön enl fastebrev av 8 juni 1594 för 32 rdr.

Hans Tollesson i Kläppesnäs kärade till sin svärfar Esbjörn i Halängen, som skulle inneha arv efter dess sal. svärmoder. Esbjörn skall utbetala den.

Tingshus skall byggas i Ödskölt.

Marit Bryngelsdtr i Fyllingen fått ett dödfött barn. Modern hennes var hustru Karin Tolfsdtr.

Märta Töresdtr i Assgärdebyn kärade å sin dotter Kerstin Nilsdtrs vägnar till Segul i Hedalen (Hedebyn?) för innestående arv efter hans son sal. Simon, som var Kerstins man och sålt hennes jord i Assgärdebyn.

Borgmästaren i Karlstad Daniel Ek och hans hemman Närsidan.

Rumormästaren Erik Jonsson i Lunden.

Anders Larsson i Tisselskogs stom sades ha mökränkt pigan Elin Jonsdtr ibid.

Lars Persson i Hvitteberg.

Jon Jonsson i Kölviken, fullm. för sal. Halvard Jonsson i Bäckenäs och hans änka Dordi Olofsdtr ibid, skaftade till Anders Jonsson i Kölviken 1/4(?) i 1 Bråtenäs, Torskog, för 80 rdr. Köpebrev 10 febr 1676.

Hans Andersson i Eloverud.

Erik Hesselgren, rådman, har tillpantat sig Ösan, Laxarby, av Beata Gyllensvärd.

Olof Andersson i Toftesäter.

Olof Hansson i Långenäs kärade till sin bror sergeanten Jon Hansson, som är förmyndare för sina systerbarn, och ville inlösa hemmanet.

Kyrkovärden och klockaren Sigfrid i Hajom.

Bröderna Erik i Sösidan, Zenel och Nils i Flatan.

Björn Larsson i Heneviken, ogift dräng, mökränkt Elisabet Davidsdtr ibid (trol. Håbol s:n). Hon hade beskyllt Olof Cronander.

Bryngel Andersson i Olasbyn mökränkt Börta Andersdtr ibid.

Peder Bryngelsson i Ödebyn hade slagit Erik Gunnarsson ibid.

Anders och Sven Jönssöner i Skröfva och Måns Jönsson i Bållerud skaftade till Jon Hansson 1/2 fjärdingen Skröva, Laxarby, för 51 rdr (17 rdr till vardera). Jon har ärvt med sin hustru en lott för 8 1/2 rdr. Köpebrev 9 juli 1679.

Inbördes test. mellan Jacob Persson i Bottnane och hans hustru Marit Svensdtr om lösegendom.

Båda systrarna Rangela och Malin behåller lika stor del i S. Kvarnviken, 1/4 vardera. De ha en syster Dordi i Valsebo.

Sven Björnsson i Dalen kärade till sin svåger Hans Hansson för att utlösa honom den 1/3 i hela Dalen, Nössemark, som han köpt av Lars, Nils och Halvard Jonssöner för 76 rdr. De förliktes så, att Hans behåller sin 1/3 men ger sin svärfader Björn 8 rdr och lovar att ej vilja lösa deras 1/3 i Dalen.

1/2 hemmanet Ödebyn i Ed skattevrak och inlöst av Jon Månsson, som nu får laga fasta på 1/2 Ödebyn.

Sven Andersson i Töftesäter köpt jord ibid av Anders i Sanåker, som denne ej kan hemula.

Germund Bryngelsson i Krogsbyn vill inlösa 1/8 i Krogsbyn, som Lars i Bodane av sin moster Ingeborg Grellsdtr köpt. Lars behåller jorden, men Germund skall få lika mycket, när föräldrarna avfalla.

Olof Jonsson i Uleviken kärade till Peder Hansson i Vägne, att denne hade en jordlott inne efter sal. Per Christofersson i Vägne, som Olof var närmare till. Men då han ej klandrat under de 28 år som gått sedan Per C dog vägrades det.

Anders Larsson i Gullungebyn ville ha jord i Kroken av Björn i Kroken, men den var betald för 30 år sedan till sal. Tolf Hanssons barn.

Uppbördsman Anders Gunnarsson i Hedane fordrade av Olof och Anders i Skåpenäs 10 rdr som han hade att få enligt obligation av deras bror sal. Bryngel Olofsson, som de ärvt, men först skall Anders Olofsson ha sitt arv, som Bryngel tagit till sig i Anders omyndiga år, 16 rdr, och sedan Anders Gunnarsson få sitt.

Hans Gullicksson i Bodane klagar att Nils på oskattlagda torpet Kvarntorpet under Bodane gör ohägn på gården.

Bönder skyldiga i Fr-hald: Olof i Bälnäs, Ed, för sin sal. fader Olof, Halvard Svensson i Gålsjö, Laxarby, Anders Stenarsson ibid, Olof Bryngelsson i Sölöö, Laxarby, Anders Svensson i Floland, Lars Olsson i Torskog Bön, Björn Michelsson i Kölen, Anders Ingemarsson i Hökenäs, (Ingemar i Hökenäs o dess son Anders), Nils Tolfsson i Krokane, Reinholt i Hålt, Vårvik, Jacob i Kråkviken, Jacob Persson i Bottnane, Ander Christofersson i Näs, Vårvik, Olof i Holt eller Kråkenäs, Erik och Mattes i Backa, Arne i Fjus, Halvard i Måsviken, (en del döda).

Khden i Ed Torsten Ullström kärade till åborna i Kölviken att få 14 rdr på hans broders vägnar. Kunde ej bevisas.

Lars Svensson i Flatan skaftade till Olof Persson i Herrenäs 2/3 i 1/4 i hela Mellomsidan, Ärtem., för 43 rdr. Köpebrev 23 maj 1684. Olof har ärvt med sin hustru, så att han nu äger en hel 1/4 i 1 Mellomsidan.

Sal. Peder Olofssons barn i Backen skaftade till n-man Anders Stenarsson i Edsviken 1/4 Backen, Ärtem., för 60 rdr. Köpebrev 16 nov 1678.

Sven Eriksson i Stora Norane krävde betalning av sin farbror Anders Börjesson i Backa för den jordlott han i Sörviken(?) och Gållsjö för honom bortsålt. Jon i Sörviken hade köpt jorden.

Per Eriksson i Lommeland klagade att Jon Wilhelmsson i Näsbön och Erik Anderssons i Stenungen fullm. Erik Nilsson, som skulle de vilja driva honom från Jäsalen, som han som broder har större rätt till än de andra. Detta halva hemman är ej ännu arvfallet efter hustru Anna Andersdtr, dess farmor. Per äger andra hälften och får städja Annas lott.

Anna i Roth kärade till sin fordom svåger Nils Persson i Bälnäs om 8 rdr, som hennes förre man sal. Bryngel Persson i Bälnäs var skyldig i Fr-hald.

Kvartermäst. Olof Källgren i Ringstad är utfattig.

Peder Grellsson i Bråten och Anders Andersson i Ekeråsen skaftade till Olof Olofsson i Hedalen 1/2 av 1/2 hemmanet Hedalen, Ärtem., för 93 rdr. Köpebrev 13 juni o 12 sept 1684. Jon (!!) har egen arvlott i hemmanet.

Anders Olofsson och Gunnur Persdtr skaftade till Per Olofsson i Hedan, Jörnerud, en tomt under Hedan, Laxarby, för 32 rdr. Köpebrev 7 aug 1678.

Brofogden Per Casparsson fick häradsattest hur han skött sin tjänst.

Gundmund Svensson i Skällsäter.

Kvartermästare Johan Dalberg.

Anders Eriksson i Hvitteberg.

1687

3/8 jord i Hökesäter skall delas från 1/8 som Björn Ifversson äger. Resten hade rustmäst. Hans Korf till boställe.

Soldaten Hans Bryngelsson i Säbyn tvistade med Jon Andersson ibid om 1/3 i åttingen Säbyn.

Olof Stenarsson i Anfastebyn kärade till sin bror Bryngel Stenarsson ibid, att han ville driva ut Olof från hemmanet.

Kvartermäst. Johan Dahlberg klagade på Olof Svarvare i Närsidan (blott dennes hustru närvarande), att denne stulit från hans svärfar Nils Gudmundsson en yxa m m.

Hustru Dordi Tolsdtr i Valsebo uppdrog åt sin syster Malin Tolsdtr sin arvjord i S. Kvarnviken, 1/3 i 1/2 gården, att bruka för städja så länge deras gamla moder lever.

Olof sågmästare i Kroken.

Erik Andersson i Näs kärade till h. Kerstin Håkansdtr i Årbol att hon var skyldig hans brorbarn Anders Hansson 4 rdr på jord i Årbol, som Kerstin innehar. Hon hade betalt det till samtl. syskonen åt dess moder.

Erik Andersson i Näs kärade till sin bror Lars Andersson i Nolgrean att han tagit en häst för brorbarnen.

Anders Jöransson (18) i Hult, Olof Andersson (4) i Stensrud, Anders Olofsson (4) i Valberg, Kåre Bryngelsson (18) i Slommerud, Sven Andersson (20) i Gottersbyn och Lars Olofsson (6) i Vaglen skaftade till Jacob Jöransson i Lunden 2/3 i 1 Lunden i Håbol för 70 rdr. Köpebrev 13 sept 1683. Köparen hade egen arvlott däri.

Hustru Malin i Hugeryr skall avstå 1/16 i Hugeryr till Enar Nilsson. Hon hade fött sin moder, som var Enars moster, i 13 år, varför han skall ge Malin 10 dlr smt.

Torpet Järpestolen under Värnebo skall utrivas.

Nils Olofsson i Vernebo ville utlösa Jon Jonsson ibid från 1/16, emedan Nils ägde ngt mer än 1/8 ibid. Nils får inlösa.

Kvartermäst. Johan Dahlberg i Lidan sakfälldes för att han sagt att Nils Larsson i Sannerud mökränkt Marit Larsdtr ibid.

Per Bryngelsson i Bäcken kärade till sal. Nils Erikssons i Torpane och sal. Erik Perssons i Ödebyn arvingar att Per ville bli vid sin arvejord i Bäcken och lämna Ödebyn. Men enl förlikning 1678 hade han tagit sin del i Ödebyn.

Förlikning mellan Måns Hermansson i Sannerud och Jon Asmundsson i Bergslätt om ägoskillnaden.

Bef.man Jöran Torstensson hade att fordra av Anders Andersson i Södra Kölviken.

Arvid Olofsson i Helgerud hade gillrat en stock i skogen, som Sven Larssons i Huken son på 8 år blivit ihjälslagen i, när han skulle hämta kol i skogen.

Anna Mattsdtr i Högsbyn är nu 19 1/2 år (i juni 1687).

Asmund och Anders i Herrenäs kärade till hustru Karin Jonsdtr, som var deras broderhustru, och sökte av henne arv efter deras sal. broder Anders Asmundsson, som dog barnlös, efter hon nu skall träda i annat gifte. Karin visade test. av 1668. Det fastställdes, men arvejorden i Herrenäs skall hon lämna.

Gunnar Andersson i Sundegingen kärade till Anders Gunnarsson i Hedane o Nils Larsson i Sannerud att återvinna 1/8 hemmanet Sannerud efter sina förfäder, som hade upptagit det av skogsroten, men Anders visade ett köpebrev att han köpt det av fru Sneckenfelt.

Tvist mellan Jon Månsson i Vassända, Anders Svensson och änkan Ingeborg Uddsdtr i Tolslätt om skogsskillnaden.

Per Bryngelsson i Högen vill inlösa av sin granne Anders Svensson ibid 1/16 ibid, som denne tillpantat sig.

Olof Andersson i Orsbyn betalar Pelle Månsson i Vassända städja, 4 rdr, för hemmanet Bodalen.

Pelle Månsson i Vassända kärade till Peder Olofsson i Hökesäter, som hade tillpantat sig 1/6 i halva gården Hökesäter för 39 rdr av Karin Pedersdtr i Nyböle, som Pelle ville inlösa. Han var närmaste bördesman och fick det.

Länsman Olof Bryngelssons styvsvärfar Olof Nilsson i Årbol har Anders Anderssons d.y. arv.

Amund Svensson i Bäckenäs på sitt styvbarns vägnar kärade till Helge i Uledalen och Anders i Hvitteberg om lösarv de innehade efter dess sal. fader Anders Svensson, som blev ihjälskjuten av fienden, och en broderlott i 2/3 i hela Hviteberg. Hur mycket arvet var vet Olof Andersson i Töftesäter.

Hans i Norebyn har slagit Per Bengtssons i Eke sto.

Tvist mellan Halvard i Gunnersbyn och löjtn. Jon Röde om gärdesgård mellan Gunnersbyn och Kiäsviken.

Fullmakt för Arved Svensson i Torskog att vara skogvaktare i Vedbo, dat. 8 maj 1686.

Rådman i Gbg Olof Simonssons fullmäktige Johan Norman.

Bef.man Nils Persson Blombergs sal. fader bef.man Per Nilsson Blomberg.

Karin Eriksdtr i Hedemarken kärade till sin styvfar Lars Persson i Hvitteberg om arv till henne och hennes syster Anna Eriksdtr för deras fäderne.

Efven Svensson i Skalltorp tvistade med sina svågrar Anders och Nils Håkanssöner ibid om jordlotter ibid och i Skötterud. Men nu var ej systrarna eller deras män tillstädes. Men Efven hade olagl. tagit ett bruk i Skåtterud från Nils.

H. Kerstin i Årbol förlikt med Ingiel och Karin Pedersdöttrar ang morgongåva, som hustru Kerstin hade att fordra av dem efter sin förste man sal. herr Peder, att Karin ger henne 5 rdr och Ingiell 9 rdr.

Bengt Bryngelsson i Hultet bör av de pengar han fått av Peder Olofsson i Hafden för 1/2 Hersrud betala till Halvard ibid 10 rdr, som Halvard betalt i skattevrak, varmed han bör avstå den lilla andelen i Hersrud, och så tillträder Peder Olofsson 1/2 Hersrud. Ang fordran som hustru Marit Bengtsdtr har på dess son Olof Bryngelsson, nu frånvarande, får han laga sökas, då han sålt sin jord.

Mattes Hansson i Backen, Vårvik, vill igenlösa av Olof Svensson i Ed, de 2/3 i hela Ed, som han köpt av Mattes i Torskog. Svaranden har fastebrev av 1680 och det var således försent.

Lars Gammalsson i Övre Sörbö fordrade innestående arv hos Anna i Roth o hennes syskon, 60 rdr, som Annas fader till Lars farfar sal. Anders Andersson i Ökna var skyldig.

Olof Persson i Herrenäs skjutit en varg.

Förlikn. mellan Sven Bryngelsson i V. Fjälla och Anders Olofsson i Ö. Fjälla, att Sven upplåter till Anders 1/4 i 1 Boltorp, Töftedal, till köp och Anders till Sven sin hustrus arvjord i Lommeland.

Anders Svensson i Högen och hans granne Lars Olofsson om lövbrytande.

Kapten Jöran Svenske på Lästvikens säteri mökränkt Ingebor Gunnesdtr ibid.

Hustru Dordi Eriksdtr visade ett test. att hennes förre man sal. Anders Andersson test. henne 1/2 Bodane, deras avlingejord, som hon nu ville test. till sin senare man Tron Andersson, men hon får test. bara 1/3 i denna 1/2 gård.

Laxarby stom i 15 år öde och sedan bränt helt och hållet av fienden i sista fejden och därpå bonden fått 5 års frihet att uppta det ur ödesmålet.

Norra Eke i Steneby även öde och alldeles uppbränt i sista fejden och fått 5 års frihet.

Erik Nilsson i Vammerviken test. sin lösa egendon, och fasta avlingejord till släktingarna Björn Olofsson och Kirstin Olofsdtr för skötsel till döddagar. Fasta jorden är 1/6 i halva Vammerviken.

Förlikning mellan Håvel Amundsson, Erik Hansson och Bengt Bryngelsson om deras jordlotter i Hersrud och Tomten, att Håvel får Tomten under Hersrud i st. f. sin 1/5 i Hersrud.

Soldaten Lars Gammalson i Sörbön.

Segul Björnsson i Bjurviken fullm. för Anders Larsson (18) i Svarud, Bryngel Börjesson (10) i Rörviken och Kettil Börjesson (10) och skaftade till Segol Börjesson, Bryngel och Börje Jonssöner i Finsrud 1/4 hemmanet Finsrud, Nössemark, för 54 rdr. Köpebrev 2 juni 1684.

Karin och Åsa Nilsdöttrar i Heneviken och sal. Anders Barcks arvingar skaftade till Nils Olofsson i Heneviken 1/8 Heneviken, Tisselskog, för 44 rdr.

Märta Ifvarsdtr i Bintorp om jordträta.

Peder Arvidsson i Högen och Sigfrid Persson i Lundby.

Olof Halvardsson (42) i Ljusebråten, Anders Halvardsson (2), Liva Halvardsdtr (1), Anna Halvardsdtr (1), Börta Halvardsdtr (1), Halvard Olofsson (10), Jon Andersson (2) och Hans Eriksson (1) skaftade till Erik Halvardsson 1/8 hemm. Famshed i Bäcke för 58 rdr samt 3 rdr för Eriks och hans bror Lars andel. Köpebrev 10 maj 1679.

Torsten i Sannerud slagit ihjäl en get för Måns ibid.

Börta Germundsdtr skaftade till Olof Nilsson i Kråkenäs, Vårvik, 6 rdrs jord ibid och Olof Nilsson samt Dordi Arnesdtr ha själva ärvt så mkt, att de nu äga 1/5 i fjärdingen Kråkenäs, som omfattar tomten Kenäs därunder.

Bryngel Olofsson i Risane fullm. för Tron Olofsson (6 1/2), Signe Olofsdtr (3), Börta Olofsdtr (3), Guru Olofsdtr (3) och Halvard Olofsson skaftade till Engelbrekt Andersson i Sannerud 1/4 i hela.Bodane, Håbol, för 26 rdr. Nämnes även Per Olofsson, som fick 3 rdr och Engelbrekts hustrus arvlott var 3 rdr. Vidare har Engelbrekt bytt med sin broder Halvard Andersson och gett honom 1/8 i Källviken för hans 1/8 i Bodane, så att Engelbrekt nu äger 3/8. Köpebrev 23 okt 1686.

Jon Torsson i Ullerön fullm. för Kerstin Toresdtr (45) och hennes dotter Lifva Gammelsdtr (75) skaftade till vällärde herr Anders Jernberg 1 mtl N. Onsön, Ed, och ödegården stora Rör (efter skaftebrevet 26 okt 1573) för 120 rdr. Köpebrev 24 febr 1680.

Mårten i Halängen fordrar av Hans Tollesson i Kläppesnäs 1 ko m.m., som Mårtens styvfar sal. Esbjörn i Halängen lovat Mårten. Mårten, som haft 1/2 bruket får halva rågen och resten får arvingarna, näml. hustru Börta Mårtensdtr 1/3 och Hans Tollesson och hans frånvarande svåger Johan 2/3.

Jöns i Bröttegen okvädat herr Jacob Carlöf.

Ett test. av år 1666, vari sal. hustru lngeborg Claesdtr test. till sin måg Tommas Andersson hennes avlingejord 2/3 i 1/4 i hela Gröfvan, Laxarby, för skötsel till döddagar. Tomas syskon påstod det var arvejord, men enl. fastebrev 1653 hade Ingeborg köpt jorden.

Fänrik Carl Lundeen och hans halvnadsbonde Rasmus Jacobsson på Rankebön, som sagt upp bruket.

Jon i Kesnacken får inlösa 1/10, som Anders i Blomma äger i Kesnacken.

Enar Bryngelsson i Solvik skjutit en björn.

Kerstin Jonsdtr i Ene (hennes gamle blinde man Sale Halvardsson) bad få ge sin brordotter och dess man Peder Svensson hennes jordlott i Ene, 1/6 i fjärdingen Ene, för skötsel av de 2 gamla till döddagar.

Hans Larsson i Knösteviken kärade till sin svåger Sven Jonsson ibid att inlösa dennes 1/5 i fjärdingen. Hans är av brodern och får därför inlösa den.

Sven Larsson i Kallhem, gift, lägrat Anna Johansdtr ibid, gift med Anders Hansson. Sven gift med Dordi Larsdtr. Båda dödsdömdes.

Anders Halvordsson i Lidane fullm. för Anders Enarsson (13) i Hängesten, Erik Bryngelsson (13) i Rävedalen, Gunlof Bengtsson (13) i Vånga, Olof Nilsson (6) i Croneberg, Peder Nilsson (6) i Sällesäter och Anders Nilsson (6) ibid skaftade till Halvord Bryngelsson 1 mtl Skärlidane för 80 rdr. Köpebrev 2 jan 1679.

N-man Lars Jonsson i Valsebo tog avsked som n-man.

Måns Eriksson i Tegane (16) och Guru Gunnarsdtr (13) skaftade till kapten Christofer Björn 1/4 Östesbyn, Steneby, för 29 1/3 rdr. Köpebrev 20 sept 1685.

Ingeborg Jonsdtr (30), Malin Jonsdtr (15) och Kättel Jonsson (5) skaftade till deras bror Lars Jonsson i Valsebo 1/5 i Valsebo, Nössemark, för 50 1/2 rdr. Kettil har vidare ärvt 1/5. Köpebrev 1 okt 1684.

Inbördes testamente mellan Halvard Bryngelsson i Skärliane och hans hustru Marit Olofsdtr. De ha inga barn.

Bryngel Andersson (40) i Högesäter och hans syskon Elin Bryngelsdtr (20) i Hajom, Ingri Bryngelsdtr (20) i Lommelanda, Ingri Bryngelsdtr (20) i Berg och Gyrin Bryngelsdtr (20) i Ödebyn skaftade till Jon Månsson i Mellbyn, 1/2 Mellbyn, Röl., för 120 rdr. Köpebrev 8 juni 1685.

Anders Håkansson i Skalltorp, som köpt de övriga arvlotterna i hela gården, ville utlösa sin svåger Efven Svensson från hans 1/8, men Efven påstod sig ha köpt sin svägerska Dordi Håkansdtrs jord i Skalltorp och ägde därigenom 1/4 i Skalltorp och Skåtterud. Dordis man var Halvard Germundsson, som sade sig sålt till Anders i stället. Anders får inlösa Efvens 1/8. De 4 svågrarna föra ett förargligt leverne.

1688

Rustmästare Hans Korff hade fått 1/2 norre Hökedalen i Ed till säte, men Björn Ifvarsson ägde där 1/8.

Nils Kjettilsson i Risane, Bengt Olofsson i Ängen, Bryngel Olofsson i Risane och Halvard Andersson ibid skaftade till Olof Andersson i Asslebön 1/4 i hela Aslebön, Steneby, för 54 rdr. Köpebrev 21 sept 1684. Köparens bror Thomas Andersson.

Tullförvaltaren Peder Månsson i Vassända skaftade till tullnären Erik Olofsson 1/2 Gäserud, Håbol, för 105 rdr enl köpebrev 8 febr 1686 och köparen har ärvt med sin hustru 1/2 Gäserud och äger nu hela Gäserud.

Gullicks i Ormansbyn hustru Kerstin Pedersdtr.

Efven i Skalltorp äger inget större barn än dottern Börta Efvensdtr, som är 13 år.

Tollef Arvedsson i Käxbo fordrar arv för sin sal. svärmor av hustru Börta Rasmusdtr i Lommeland och hennes styvdotter Helga Eriksdtr i Käxbo.

Marit Bryngelsdtr i Solvik och Lars Bryngelssons ibid släktskap (de ha bedrivit hor): Marits mormor hette Ingeborg Börjesdtr och var faster åt Lars Bryngelsson.

Olof Stenarsson i Anfastebyn och hans bror Bryngel Stenarsson ibid vill utlösa varandra, medan bruket är för litet. Bryngel bör få det.

Förliktes Anders Olofsson i Ö. Olasbyn och Rasmus Andersson i Näverlösa med Bryngel Olofsson i Risane om arv efter sal. Håkan Olofsson. Bryngel ger samtl. arvingarna 8 rdr att dela.

Anders i S. Kölviken och hans son Nils Andersson i Håbone.

Sven Larsson i Kallhem och hans bror Erik Larsson i Dåverud, Anders Hansson i Kallhem och hans hustru Anna Johansdtr.

Olof Andersson i S. Fjäll och hans syster Malin Andersdtr, som han ofrivilligt slagit ihjäl 1688.

Peder Olsson i Möllnetegen och hans farbror Jacob Persson i Bottnane är lika ärvande till 1/4 Bottnane.

Jon Månsson, jordägare i Mellbyn, kärade åborna i Hökesäter bl.a. om ödegården Örnehögen.

Olof Andersson i Töftesäter och hans svåger, som fången blev.

Per Svensson i Fagerhult ville inlösa från hustru Marit Tollesdtr ibid hennes 1/4 ibid, men fick ej, emedan hennes sal. man Erik Jonsson 1672 testamenterat henne all sin avlingejord och lösa egendom.

Sven Olsson i Berg och Gunnar Olsson i Björnebyn kärade till Helge Halvordsson och Olof Simonsson i Uldalen om jordbyte 1660 mellan arvingarna, varvid kärandena för sina hustrur voro vanlottade, emedan de fått Björnebyn, som var sämre, vilket de ej visste, men fadern hade i sin livstid så bestämt och ingen klandrat i 30 år.

Hustru Dordi Eriksdtr i S. Buane tillerkändes 1/4:s jord i Hästhagen (för möderne) av hustru Gunvar i Hästhagen. Den senares son hette Segul Persson.

Salig Anders Andersson i Ökna arvingar.

Änkan Märta Ifvarsdtr i Bintorp för sina omyndiga barn ville av Helge i Boltorp ha 10 rdr för att hennes sal. man Gullbrand Torgiötsson i Lundby med dess hustru i 6 år skött sin svärmoder, som därför gett sin dotter 10 rdrs jord i Boltorp, som Helge nu besitter. Helge säger sig ock liksom sin bror Sifrid i Haijom fött sin moder i 2 1/2 år. Helge dömdes betala 5 rdr.

1/4 i Hökesäter, Ed, med St. och L. Koröken, sålt av Kapt. Christofer Björnsson till Per Månsson. Uppbud, 125 rdr.

Hustru Anna Torstensdtrs i Tormansbol man är rymd till Norge för dråp.

Hustru Karins i Rinnane söner Lars och Erik Helgessöner.

Björn i Kroken hade slagit Olof Sågemästares hustru.

Ryttarne Jöns och Oluf Olufssöner Trana angåvo soldaten Hans Månsson Katt i Olasbyn som vållande till de förras fader Olof Hanssons i Krypekil död.

Christofer Torgersson i Tömtedals stom skall behålla hela hemmanet.

Omtalas befallningsman Bengt Månssons förutvarande tjänare länsman Sven Andersson.

Lars Ifvarsson i Näs sökte inbörda en jordlott i Hökesäter, som tullnären Petter Månsson i Vassända inlöst av Karin Persdtr i Nyböle. Lars ansåg sig ha närmare bördsrätt, som bevisades av ett gammalt fastebrev, men Petter förnekade det.

Sven Jonsson i Törsängen och hans svåger Nils Håkansson i Skötterud.

Ånders Giök i Åsnebo tvistade med sina söner Olof och Enar Giök i Norre Fjäll om deras möderne i 1/2 Åsnebo. Uppskov emedan de andra syskonen ej voro närvarande.

Arvtvist mellan sal. Bryngel Jonssons arvingar i Järsalen ang 1/4 Järsalen, där Eriks barn äga 1/2 och den andra 1/2 deras fastrar, som Erik i Stenungen och Jon i Näsbyn äga.

Sal. Arved Asmundssons i Germundebyn fullm. kärade till sal. Anders Asmundssons hustru Sigrin i Kroken och hennes barn. Sal. Arved var dessas farbror. Nils Gammalsson (60), Carin Gammalsdtr (30) och Kerstin Gammalsdtr (30) i Åkerud skaftade till rustmästaren Mats Olufsson i Åkerud 1/2 Åkerud, Råggärd s:n för 120 rdr. Köpebrev 26 mars 1685.

Olof Andersson (16), Märta (8) och Kirstin (8) Andersdöttrar i Bälenäs skaftade till Anders Andersson ibid 1/3 i 1/2 Bälenäs, Ed, för 32 rdr enl häradsdom 1686 9 juni. Köpebrev 2 okt 1686.

Hans Jonsson i Kolsäter får inlösa av Hans Eriksson ibid 1/5 i 1/8 i 1/2 Kålsäter och äger därmed hela 1/8 delen.

Lennart Svinhuvud skaftade till Gregorius Ahlefeldt frälsehemm. Skiärbo, Steneby, för 200 rdr. Köpebrev 1679.

Anders Rasmusson i Åsnebyn sökte få av Lars i Sannerud jord i Ö. Olasbyn efter dess farbror Kiättel, som var en biltog man. Det avslogs, emedan inget klander gjorts i 40 år.

Sal. Jon Jonssons arvingar i Törsängen.

Nils Håkansson i Skötterud och hans svåger Sven Jonsson och dennes sal. far Jon Jonsson i Törsängen.

Nils Svensson i Altorp och Halvard Hansson i Hedan sökte av Bryngel och Lars Nilssöner i Altorp inlösa 1/6 ibid, som de köpt av Jon Amundsson i Kårud, Kirstin Amundsdtr i Hööhus och Olof Simonsson i Teåker, emedan kärandena voro lika skylda. Men svar. hade bott där i 4 år och helt uppbyggt husen, som voro alldeles nedruttna. De fingo stanna.

Olof Töresson i Onsön kärade till Efven Svensson i Skalltorp om städja för 1/8 i Skalltorp och 1/8 i 1/3 i Skötterud, som hans hustru äger och Efven bebott i 14 år, men Efven sade sig ha betalt skuld för sin svägerska.

Emedan Björn Ifversson i Hökedalen inte var god att vara förmyndare för sina omyndiga systerbarn, näml. sal. Halvard Olofssons barn i Högekilen, utsågs därtill barnens morbror Lars Ifvarsson i Näs.

Befallningsman Nils Persson Blombergs sal. fader Per Nilsson, som ägde 3/8 Heneviken, Håbol. Uppbud.

Länsman Lars Persson avstår för rest 1 Västra Torp. Uppbud.

Allmogen i Vedbo härad besvärade sig "att de ej är mäktiga att hålla den nya vägen ifrån sjön Lee och till Lerbäck, som nu påbjudes, utan begärte att Uddevallsborna måtte den själv hålla som ha profiten därav." Remitteras till landshövdingen.

Nils Andersson i Ö. Fjälla skaftade till Lars Olufsson ibid 1/2 Ö. Fjälla, Gesäter, för 126 rdr. Köpebrev 16 aug 1686.

Olof Asmundsson i Kistan ville av sin styvfader Jon Västgöte i Germundebyn ha en jordlott i Germundebyn, som styvfadern i barnens omyndiga år fått fasta på.

Olof Andersson (60) i Töftesäter, Karin och Gertrud Andersdöttrar (13) i Bön skaftade till Rasmus Persson i Ringstad 1/4 i Ringstad, Gesäter, för 82 1/2 rdr. Rasmus hustrus egen lott värd 9 1/2 rdr.

Erik Hansson i Betåsen, som äger det mesta i 1/8-delen, får städja Erik i Näs och hans omynd. broderbarns andel.

Vilhelm Hansson (60), Hans (16), Börta (8), och Kirstin (8) Torstensbarn skaftade till Måns Olsson 7/8 Skrockan, Gesäter, för 90 rdr. Måns Olssons egen arvlott 16 rdr. Köpebrev 12 okt 1686 och 9 sept 1686.

Soldaten Halvord i Lebo och hans svåger Anders Håkansson i Skalltorp om hemgift för den förres hustru. Anders broder Nils i Skalltorp.

N-man Lars Olsson i Bön och hars broder Sven Olsson och styvmoder hustru Karin i Kvarnviken.

Anders Arnesson i Hängesten och hans svärmor hustru Åsa i Hugerör om 1/8 i Hugeryr, som Anders köpt av Åsa, men får återställa.

Germund Olsson i Låfsgåred i Norge sökte arv av hustru Malin Nilsdtr i Mällby efter sin fader Olof Jonsson i Mellbyn, som för 30 år sedan var slagen i Polen.

Förlikning mellan sal. Jon Jonssons arvingar i Törsängen: Sven Jonsson behåller 2/3 i 1 Törsängen, Nils Håkansson behåller 1/2 gården Östra Hindalbyn och Per Andersson för sin styvson Jon Jonsson den sönnare (1/3?) i hela Törsängen.

------

Synedomar och extrating.

------

1688

Vedbo, synedom. 1/4 Kolslätt, Ed, som Kungl Maj:t 1673 donerat till Anders Månsson i Kolslätt och hans arvingar. Vittnen: Söfring Ifvarsson i Hökesäter 70 år, hans far Ivar Nilsson hade mest all sin tid bott i Lerbäck; som är upptaget på Skötteruds ägor. I hans unga dar bodde Olof Larsson i Kolslätt. Åbon Anders Bryngelsson i Kolslätt, hans svärfar har i 24 år bott i Korslätt. Åbon i Runhult, Ed, Erik Månsson.

-------

1689

Vedbo synedom. Steneby: Vittne Jon Olsson i Vamben 63 år, Michel Larsson i Vamben 60 år, Gråsjö 1/8 är upptaget på Taxvikens ägor.

Vedbo, synedom. Gesäter: Näs åbo Lars Ifvarsson. 1/4 Bräkane är föraresäte. Förare Harald Lundahl där.

Brofogden och åbon i Åsen Per Casparsson om dele mellan Åsen och Muggedalen.

-------

1689

N-man Gunnar Svensson i Tolslätt för sitt dotterbarn kärade till Måns Hermunsson i Sannerud och Jörn Jonsson ibid för att få utlösa Måns från 1/8 i Fagerhult och Jörn av den 1/8 ibid, som han innehar för sitt omyndiga barn, efter Gunnar förut äger 1/4 ibid, som ej tål så många åbor utan enl nämnden är ett svagt hemman. Måns svarade, att hans hustru Anna Toresdtr ärvt denna 1/8 och sålt den till Per Svensson i Fagerhult, som är Måns hustrus systerson, för 18 rdr. Men Gunnars omyndiga dotterbarn är hustru Annas eget sonbarn och närmare till börden. Gunnar fick lösa 1/8 från Per Svensson.

Comminister i Blomskog, herr Lars Dusinius ville av Mats i Torrskogs stom och hans son soldaten Erik Matsson ibid inlösa 3/8 i Torskogs stom, som deras förfäder köpt av Kungl Maj:t och sålt till Jon Kåresson i Engebol, oskyld, jorden var ej hembjuden till Kronan och herr Lars behövde caplansboställe. Lars tillbjöds av svar. 1/4 mtl.

Björn Larsson i Vägne synes vara styvson till Anders Hansson i Heneviken.

Anders Svensson i Tolslätt besvärade sig, att hans bror Efven Svensson i Skalltorp 1679 sålt honom sin 1/3 i 1/2 Tolslätt men den nu återhänt, och ville därför utlösa Efvens lilla andel, emedan Anders även köpt sina systrars Kirstin och Gertrud Svensdöttrars andelar för 26 rdr. Efven ville i stället inlösa av sina systrar så mkt, att han fick 1/4 i gården (hela gården). Nämnden betygade, att Tolslätt ej tål fyra åbor och är nu förmedlat till 3/4. Därför tilldömdes Anders att få lösa Efvens andel.

Bröderna Hans och Jon Jonssöner i Mossviken ville av sin sal. broder Anders Jonssons änkas nuvarande man Halvord Jonsson ibid inlösa de 2/9 i 2/3 i Mossviken, som hans hustru ärvt genom bröstarv av kärandenas sal. broderbarn, då kär. äga större delen. Det beviljades.

Hustru Sisilla Larsdtr i Hökenäs och hennes sal. man Anders Ingemarsson. Tillg. 47 rdr och skuld 127 rdr.

Kapten Ulrik Stake pantsatt Ullerön och Hästeberg i Ed till Jonas Andersson i Mabråten för 100 rdr.

Björn Andersson i Kroken och Olof Nilsson i Gälenäs ville återfå de 3/4 arvejord i Kråkviken, som sal. Börta Andersdtr gett sina döttrar Börta och Anna Larsdöttrar, vilket deras män Jacob och Tol Enarssöner ej ville samtycka till, emedan deras svärmor testementerat jorden till deras hustrur 10 sept 1663. Kärande fick jorden, emedan sal. Börta ej haft rätt att bortge den, då den var hennes arvejord. Svar. hade försörjt sin svärmor.

Åborna i Olasbyn Anders Olofsson, soldaten Hans Katt och Olof Andersson ibid.

Åbon i Långenäs Olof Hansson.

Per Bryngelsson 85 år nu död, har bott i Kartedalen under lilla Dingelvik, Per Håkansson på Strömmane torpare under St. Dingelvik. Hustru Gunla Pedersdtr är född på lilla Dingelvik, där hennes far bott all sin tid. Jon Hansson i Kroken, nu död, och hans hustru Marit Trulsdtr. Lennart Olofsson Dalius, barnfödd i Steneby prästgård, där hans far och styvfar i många år voro pastores. Tvist mellan Dingelvik (o Steneby) om 2 kvarnar och 1 såg i Steneby ström. En kvarn hörde till Stora Dingelvik och en till lilla Dingelvik. Agneta Svenske, som är 70 år, har aldrig annat hört, än att kvarnarna och sågen sedan urminnes tider lytt under Dingelviksgårdarna.

Kirstin Torkelsdtr i Vägne och hennes syster Karin, som drunknade, ägde halva 1/8 Grimstrand, deras möderne. Den äger nu Kirstin och ej hennes halvsyskon, men den andra halva 1/8 hade bägge kullarnas fader köpt, varav sista kullen får 1/3 för sitt möderne, och båda kullarna få 2/3 för sitt fäderne.

Uppbud å 1/3 i 1 Näs, Ed, som Börge Ersson köpt av kapten Sven Dalius och Jon Månsson.

Välb. herr Bengt Duva skaftade till Johan Bonde frälse Strand i Nössemark för 175 dlr smt enl pantebrev 27 febr 1679.

Jon Andersson i Axtorp skaftade till sin svåger n-man Jon Månsson i Ödebyn 1/2 Ödebyn i Ed för jord igen i Axtorp, Västergötland, enl bytesbrev 5 jan 1681, Item skaftade Anders Andersson i Bråten till samme Jon Månsson 1/10 i Ödebyn för 17 1/2 rdr.

Hans Hansson (17) i Barkerud, Anders Hansson (35), Olof Andersson (35), Anna Hansdtr (8 1/2), Marit Eriksdtr, Olof Hansson (17) i Barkerud, Jon Hanssons barn (17) i Gummenäs, Ingeborg Hansdtr (8 1/2) i Barkerud och Gullick Hansson (17) i Ormansbyn skaftade till Anders och Hanssöner 1/2 gården Torskogs Bön, utom 1/5, för 155 rdr. Köpebrev 11 nov 1685.

Länsman Lars Persson fullm. för gevaldigern Olof Smatter skaftade till n-man Anders Hansson i Heneviken 1/4 i Vägne, Håbol, för jord igen i Ö. Torp för 40 rdr, bytesbrev 30 maj 1687.

Fru Brita Sneckenfelt skaftade skatterätten av 1/8 Sannerud, Laxarby, till uppbördsmannen Anders Gunnarsson för 25 rdr. Köpebrev 20 aug 1686.

Nämnden vittnade att Havden i Steneby förut varit säteri, men när knekteindelningen skedde blev det från säterifriheten utstruket.

Bryngel Stenarsson i Lunnebo, 70 år.

Nils Bryngelsson i Backen skaftade till kapten Christofer Björn 1/8 Sanbacken i Steneby för 20 rdr. Köpebrev 20 nov 1689. Rätte arvingarna voro Huge, Dordi och Märta Asmundsbarn, Måns, Per och Nils Olofssöner få 10 rdr.

Erik Olofsson i Jerperud, Nolmarken, ville av Sven Andersson i Gottersbyn ha betalt för jord i Gottersbyn efter dess sal. faster Gertrud Olofsdtr, men svaranden hade betalt jorden för 50 år sedan enl fastebrev 1649 och 1668.

Sven i Galthögen och sågaren Olof Bagge.

Erik Månsson i Runhult pantsatte 1/4 Runhult, Ed, till khden i Ed Torsten Ullström för 12 rdr.

Sven Månsson i Lurketorp skaftade till Mats Nilsson i Bön 1/4 i 1 Lurketorp, Röl., för 40 rdr. Köpebrev 28 maj 1689.

Olof Simonsson i Sanbäcken skaftade till Tolf Nilsson i Bön 1/4 i 1 Lurketorp, Röl., för 40 rdr. Köpebrev 28 maj 1687.

Tron i Bergstorp och hans måg Per Jonsson.

Bryngel Bryngelsson i Lästeviken och hans bror Peder i Ödebyn.

Olof Bryngelsson betalar för sin bror Anders Bryngelsson, som nu borta är, till Anders Christofersson i N. Herrenäs.

Jon Månsson i Vassända bör enl moderns trägna anhållan bli vid sitt bruk i Vassända och Måns vid sin lott i Bodalen.

Länsmannen Lars Perssons son Per Larsson är skyldig 3 rdr för gods han handlat tillsammans med Lars Bryngelsson i Lerbäck.

Jon Persson i Kvarnviken, hans mor Helga Halvordsdtr i Ormansbyn.

Anders i Skalltorp och hans bror Nils i Skötterud (o syster är kanske sold. Halvord Germundssons i Lebo hustru).

Erik Hansson i Betåsen och hans broder sergeanten Jon Hansson i Näs.

Donationsbrev, vari Lars Svinhuvud ger sin svåger Abraham Olsson och hans hustru Helena Carlsdtr (Svinhuvud) hemmanet Svärdsbyn.

Kvartermästaren Johan Dahlberg om 1/3 i Sidan, Laxarby. Dahlbergs svärfar sal. Nils Gudmundsson, som hade bortpantat hemmanet till borgm. i Karlstad Daniel Ek.

N-man Anders Hansson i Heneviken, profossen Segul Björnsson (40) i Bjurviken och Kerstin Eriksdtr (10) i Ed skaftade till gevaldigern Olof Smatter 1/3 i Ö. Torp, Ed, för 110 rdr (t. Anders Hansson jord igen i Vägne). I summan ingår gevaldigerns hustrus andel i Torp. Köpebrev 30 maj 1687.

Asmund Ersson i Lunden, Tomas Arvidsson i Håltane, Rasmus Andersson (12), Erik Olofsson (12), Brita och Anna Arvidsdöttrar skaftade till Engelbrekt Olufsson i Sund 1/2 torpet Vikanskärr i Sunds gård i Nössemark för 35 rdr (till Arvidsbarnen 11). Köpebrev 14 dec 1679.

Borgm. i Karlstad Daniel Eks skattehemman Närsidan.

Jon Jonsson (12), Måns Hermundsson (1), Sven Svensson (1), Kirstin (1) och Kirstin (1) Tolfsdöttrar, Anders, Udd och Märta Mattesbarn (4), Karin, Börta och Ingrid Svensdöttrar skaftade till n-man Gunnar Svensson i Ö, Torp 1/4 i 1 Fagerhult, Ed, för 32 rdr. Köparen har ärvt för 4 rdr. Svensdöttrarna är köparens systrar. Item skaftade Anders (16), Udd (16), Märta (18) Matsbarn och Gunnar Eriksson (23) till Gunnar Svensson i Ö. Torp 1/3 i 1 Ö. Torp i Ed för 73 rdr. Gunnar S har själv ärvt där och äger nu 1/4 i Fagerhult och 1/3 i Ö. Torp. Köpebrev 30 maj 1687.

Anders Ersson i N. Bäckebol och hans svåger Erik Ersson i Bäcken.

Hustru Kerstin Bryngelsdtr och Karin Eijelsdtr skaftade till Anders Amundsson i Breviken 1/2 i 1/4 Breviken, Torrskog. Karin B ägde 1/16 och Karin E 15/16. Den senare får skötsel till döddagar som betalning. Köpebrev 1 okt 1684.

Karin Asmunddotter skaftade till Engelbrekt Andersson i Sund och Olof Stenarsson i Randsbyn 1/3 i 1 Sund, Nössemark, för 132 rdr. Karin hade köpt denna 1/3 av köparnas föräldrar. Köpebrev 1 juni 1686.

Åborna i Vångsjö beskyllde Kapten Sven Bryngelsson Dalius att borttagit från Vångsjö till Näs en ödegård Orrslätt. Uppskov.

Bryngel Ersson och hans far Erik i Stenungen.

Förlikning mellan Olof Stenarsson i Sund samt hans syskon Engelbrekt och Dordi Stenarsbarn och Bryngel Larsson för sin hustru, att de senare behålla en halv ödegård Jordalen under Sund för 30 rdr till Olof.

1690

Häradsskrivaren Johan Jonsson i Ed.

Hustru Börta i Sinsterud och hennes son Bryngel i N. Grean skola göra inventarium efter sal. Gullbrand Halvorsson.

Asmund i Buterud skall inlösa sin broder Erik Asmundssons andel i 1/4 Guterud (Buterud?).

Tron Germundsson i Bergstorp, fullm. för sin systerson Germund Olsson i Norge, besvärade sig, att hustru Malin Nilsdtr och hennes son Jon Carlsson i Mellbyn vill ha från honom hans arvlott 1/3 i 1/4 Mellbyn, för att kär:s moder är åt Norge förrymd. Men nämnden intygade, att hon ej rymt utan gift sig till Norge och dog där. Germund får sin jord behålla.

Engelbrekt Andersson i Bodane skaftade till Nils Torbjörnsson 1/8 i 1 Hult, Håbol, och köparen har dessutom ärvt 1/8 ibid och äger nu 1/4. Köpebrev 26 aug 1687. 30 rdr.

Anders Persson i Gunnarsnäs skaftade till Nils Andersson i Håbo 1/2 i 1/4 Breviken Torskog, för 40 rdr. Köpebrev 28 maj 1688.

Jöns Persson i Fårved äger genom arv och köp med sitt styvbarn 1/4 i Lidan utom 1/7 och ville inlösa denna 1/7 för sitt omyndiga barn, som barnets moster hustru Marit Olsdtr sålt till sin syster hustru Karin Olsdtr för 34 rdr. Karin vill ej avstå, hon har förut 1/4 i hemmanet. Jöns önskan beviljades.

Per Svensson i Efvenebyn fick inlösa den 1/4 i 1/4 i Efvenebyn, som hans bror Bryngel Svensson sålt till Olof Svensson i Uleviken.

Ifvar Larsson i Hökesäter för sin hustru inför rätten presenterade tullnären Petter Månsson 41 1/2 rdr för den jord han av Karin Persdtr i Hökesäter köpt och vill betala till Karin 8 1/2 rdr. Det gick Petter Månsson med på.

Jöns Persson i Furved och hans svärfader Rasmus Persson i Ringstad.

Jon Halvardsson i Torp och Bengt Rasmusson i Ånhemb kärade till kapten Michel Börjessons fullmäktige lagläsaren Bengt Andersson om deras odelsjord 1/4 i Fullska. Svar. visade fastebrev av 1663 att denna 1/4 är bortskaftat till frälsemannen herr Granatenfelt för rest på utlagor från 1656 till 1663 och att hemmanet kommit i skattevrak. Kaptenen dömdes fri från käromålet.

Bryngel Anfastesson (10) i Sannerud och Anders Hansson (18) i Hökedalen skaftade till Sven Jonsson ibid 1/8 i 1 Hökedalen, Ed, för 28 rdr enligt köpebrev 8 juni 1688. Köparen har själv ärvt, så att han nu äger 1/4 i hela gården.

Asmund Svensson i Hökenäs skaftade till Anders Svensson i Rolfsbyn 1/4 i 1/2 Roxisbyn, Vårvik, för 28 rdr enl köpebrev 25 juli 1687 och köparen har själv ärvt 1/4, att han nu äger halva Rolfsbyn eller 1/4 i en hel gård.

Ahl Torbjörnsson i Brunberg fullm. för Giöja Asmundsdtr (28) i Bön, Liva Rasmusdtr i Näsbön (28), Anna Rasmusdtr (28) i Bäckevarf, Börje Olsson (10) i Berg och Jacob Svensson (2 1/2) i Solberg skaftade till Olof Rasmusson i Näsbön 1/2 Näsbön, Rölanda, för 152 1/2 rdr. Köparen har egen arvslott för 56 rdr. Köpebrev 12 febr 1688.

Jöns Perssons i Furved omyndiga styvbarn Olof Svensson. N-man Rasmus Jacobsson i Fjälla är barnets mosterman.

Khden i Ed herr Torsten Ullström och hans svåger khden i Edsleskog.

Hustru Signe i Asslebyn och hennes son Måns Andersson i Reren och måg Anders ibid om en tomt Suckan under Asslebyn.

N-mannen Bengt Olofssons i Grimmerud son Arvidus Benedicti, som studerar i Karlstad.

Sal. Erik Perssons arvingar i Ödebyn och deras fäderne- och mödernejord i Bäcken och Backa.

Länsman Jonas Krabbes fullmäktige arrend. Gudmund Svensson.

Obligation 2 juni 1689, vari Per Svensson Dalius för 22 rdr pantsätter sin jord i Näs till Anders Bryngelsson i Ödegården.

Anders Månsson i Hidalen och hans måg Kettil ibid. Arvet efter sal. Segul i Heedalen, änkan och barn lever.

Löjtnant Jacob Versahl anmälde att Sandåker, Ed, som nyligen indelts till löjtnantssäte, i sista fejdetiden blev alldeles uppbränt av fienden, varefter medelmåttiga bondehus uppförts.

Per Bryngelsson i Bäcken och hans bror Bryngel Bryngelsson i Åsen om jordlotter i Bön och Ödebyn.

Anders i Härsrud och hans halvbror Nils Pijhl om deras jord i Smedsrud, som Pihl får behålla.

Rasmus Tolsson (34) i Kårud och Börta Jonsdtr (40) i Tångebo skaftade till samtl. sal. Nils Erssons arvingar i Torpane 1/4 i Kårud, Bäcke, för 74 rdr. Köpebrev 10 maj 1687.

Per Bryngelsson o Jon Svensson (38) o Erland Tronsson (35) i Högen skaftade 1/8 i 1 Högen, Röl., till Anders Eriksson i Dalen för 73 rdr. Köpebrev 12 okt 1687.

Amund Ifvarsson (7 1/2) i Skäggerud, Halvord Ifvarsson (7 1/2) ibid, Anders Ifvarsson (7 1/2) i Gullerud, Gunla Ifvarsdtr (3 1/4) i Sågemarken och Jon Helgesson (30) i Gunnarsnäs skaftade till Anders Svensson i Högen 1/4 i Högen, Röl., för 120 rdr, 60 rdr därav till Halvords morbror Simon i Åsen. Köpebrev 7 juni 1688.

Håkan Nilsson (80) i Åsen, Jöranne Matsdtr (10) i Norge, Ingri Matsdtr (10) i Högen och Börta Rasmusdtr (20) i Lommelanda skaftade till Per Eriksson i Jäsalen 1/4 i 1 Lommeland, Gesäter, för 120 rdr. Köpebrev 10 sept 1688.

Anders Hansson i Hidalen får för sin hustru inlösa Kettil Jonssons lilla andel däri, som ej tål en åbo.

Capten Christofer Björns hemman Sandbacken.

Gunnar Larsson i Lidan och hans svärmor Ingri i Lidan.

Asmund Larsson i Gatan och hans morbror Per Asmundsson på Ekebolstorp om arv efter Asmunds morfar Asmund Olsson på Ödskölds stom. Inget krav hade gjorts på 26 år.

Lars Ifvarsson i Näs och hans son Ifvar Larsson bör som bördesmän inlösa den 1/4 i Hökesäter, som Hans Hugosson i Ökna köpt av tullnären Per Månsson för 145 rdr.

Sver i Hede (26), Mats i Fredsland (32) och Göran i Bön (6) skaftade till Torgöt Gullbrandsson i Lundby 1/3 i 1 Lundby, Töftedal, för 64 rdr. Köparen har själv arvejord där för 35 rdr. Köpebrev 8 jan 1688.

Åborna i Risane Halvord Andersson och Bryngel Olofsson fick sina halva gårdar utstakade. Halvord fick norra och Bryngel södra.

Nämndeman Jacob Larsson i Starelard och hans far Lars Segulsson i Stareland.

Sanneruds åbor Lars och Jon å crono, för olovligt svedjande.

----

Synedomar 1690:

Ang Orrslätt, en halv ödegård, som "i följe av ett gammalt uppvist fastebrev daterat den 18 okt 1576 bevistes för 12 lod silver vara köpt till Näs ifrån Vånsiö gård". Den bör läggas till sin bolby igen.

Näs i Håbol. Skall delas sergeanten Jon Hanssons och Erik Anderssons halva gårdar. Erik visade ett bytesbrev av 17 sept 1655, att systrarna hustru Anna och hustru Kirstin Andersdöttrar ha samma gård sinsemellan bytt och deras barn och dessa åbor sedan var sin halva gård brukat.

Om skattehemmanet Slången 1/4 och Östebyn 1/4. Vittne: Per Kettilsson, 50 år, som bodde i Slången i 10 år. Sal. nämndeman Bengt Ersson i Östesbyn.

Stora Strand i Fröskog: Anders Svensson i Kesebol och soldaten Erik Persson äga den ena halva gården och änkan Ingeborg Matsdtr och Erik Arvedsson äga andra hälften.

----

1691

Kyrkoherdens son i Rölanda hade rymt till Norge, när han i sin faders hus tagit 7 1/2 dlr smt ur en kista, som tillhörde kyrkan. En Johan i Sannerud hade varit med och även stulit på andra ställen.

Hans Asmundsson i S. Grean och hans bror häradsdomaren Anders Asmundsson i Kiesviken.

N-man Rasmus Jacobsson förmyndare för sin hustrus systerson Olof Svensson. Dennes styvfar Jöns Persson i Fårved. Khden i Rölanda Daniel Simonis hade gjort arvskiftet.

Jonas Larssons fader Lasse Jonsson hade tillpantat sig Djupedalen av Sven Svensson.

Per Asmundsson i Ekebol har sålt sin syster Anna Asmundsdtrs barns jord i Högsbyn.

Hustru Signe Tomasdtrs i Asslebyn söner Sven och Bengt Anderssöner hade köpt 1/4 i Asslebyn för egna pengar.

Erik och Daniel Matssöner och deras föräldrar i Torskog skaftade till Jonas Kåresson i Engebo 3/8 i 1 Torrskogs stom för 50 rdr. Köpebrev 17 sept 1687.

Drängen Sven Andersson i Högen och hans bror Tron Andersson. Deras far Anders Svensson.

Erik Jonsson och hans son Lars Ersson i Lunden.

Hustru Ingierd Larsdtr, nu död, har pantsatt 1/4 i Amliden till Sven Bryngelsson i Fjälla för 28 rdr. Ingierds syster Giöran Larsdtr, som ärvt den, har upplåtit jorden till Anders Stensson i Gesäter.

Simon Andersson i Torp äger för sina styvbarn 3/8 i 1/2 Torp, och bör utlösa Jon Andersson i Hästeryr från hans andel i Torp.

Hustru Dordi Stenarsdtr i Suckan skall upprätta inventarium efter sin sal. man Påvel i Suckan.

Lars i Grean skall inventera arvet efter hans systerson, som farbrodern Sven i Bengtsviken gör anspråk på.

För Erik Andersson i Näs uppbrann ett stall med 20 boskap av oxar, stutar, kor och kalvar.

Nämnes n-man Lars Jonsson i Valsebo, som alltså lever. Förlikning mellan jordägarna i N. och S. Rörviken och torpeställen Diserud, Gröttesbo och Finsrud, näml. Anders Halvordsson, Anders Larsson, Jon, Segul, Kettil o Bryngel Börjessöner ang deras jordlotter och arvparter, så att Anders Halvordsson i N. Rörviken och Anders Larsson i Svarud dela sig emellan hälften i båda Rörviken och torpen Diserud och Gröttesbo samt 1/4 i Finsrud, så att Anders H får 1/2 N. Rörviken, 1/6 i S. Rörviken, 1/6 i Diserud, och Anders Larsson i Svarud får 1/3 i 1 S. Rörviken, 1/3 i Diserud och 1/3 i Finsrud. Item delte sal. Börjes barn i Rörviken sig emellan 1/2 i båda Rörviksgårdarna, torpestället Diserud och Gröttesbo med 1/4 Finsrud, näml. Jon, Segul, Kiättil och Bryngel med dess sal. faders systerbarn Torbor och Barbro, så att Jon och Segul behålla var sin 1/4 i N. Rörviken och 1/2 Gröttesbo tillsammans, Kettil och Bryngel behålla var sin 1/4 i S. Rörviken och 1/2 Diserud tillhopa, Barbro och Torbor 2/3 i Finsrud utom 1/2 i 2/3, som bröderna tillkomma (Jon, Segul, Kettil och Bryngel).

Pers i Säljedalen son Arne Persson i Säljedalen.

Olof Björnsson i Ödskölts stom blev förmyndare för Olof Segulssons barn i Backen Anna och Malin samt Bryngel Nilsson i Alltorp för de andra barnen Olof och Börta.

Olof Andersson och Arvid Månsson i Hedan kärade till sal. Jöns Jonssons arvingar i Cronan och ville åtra det jordebyte deras styvfar sal. Per Olsson i Hedan ingått om Koppungen och Knarrebyn och såsom sal. Jöns i Cronan fick Koppungen och Per i Hedan 1/4 i Knarrebyn, som han sedan sålt för sina styvbarn. Bytet skall bestå, emedan ej klandrats i laga tid, och Kär. få söka Per Olofssons arvingar.

Per Tolsson i Sörbiö skall upprätta inventarium efter dess sal. hustru Börta Tolsdtr.

N-man Jon Ersson i Ersbyn skaftade Borgan i Tisselskog med tomten Rundalen för 117 rdr. Köpebrev 12 maj 1689 (till vem?).

Erik Olofsson i Borgan och Anna Olofsdtr skaftade till Nils Olofsson 1/4 utom 1/9 i Berg, Ödskölt för 130 rdr. Köpebrev 16 maj 1680(86?). Köparen har själv ärvt, så att han nu äger 1/2 Berg.

Hustru Börta Bryngelsdtr i Ståckebro och hennes dtr Karin, Olof Rafvelsson i Flaterud och hans son Hans Olofsson.

Anders Arvedsson i Smedjebön skaftade till Helge Mattsson i Lidan 1/7 i Lidan, Gesäter, för 30 rdr. Köpebrev 18 juni 1687.

Olof Eriksson och Asmund Eriksson skaftade till Anders Hansson i Berg 1/2 Berg, Töftedal, för 96 rdr, häri inräknat köparens hustrus och svägerskas andel.

Jon Halvardsson i Torp bör som närmsta bördesman inlösa 1/4 i 1 Fulska Gesäter, som Jon Larsson i Kopperdalen enl köpebrev 1690 köpt av Petter Granatenfelts arvingar för 25 rdr.

Vittnen: Söfring Ifvarsson i Mellom Hökesäter, 80 år, sade att ängen Stensåsen, som löjtn Versahl mente hörde till hans löjtnantsboställe Sandåker, bebyggdes av en Germund Asgötsson före Hannibalsfejden och då kom Stensåsen till Ödebyn, och Germunds svärfader bodde då i Ödebyn och satte honom till Stensåsen. Anders Olsson i V. Hökesäter, 8(80?) år, vittnade att hans far Olof Andersson bodde i Ödebyn i 24 år och legde bruk av Tron i Ödskölt och då hörde Stensåsen till Ödebyn.

Landbofogden Vilhelm Hansson på Gillanda.

Ang målet mot n-man Halvord i Dalen bevisade Asmund och Erik Gullickssöner genom Halvord Gunnarsson i Bratterud, att sal. Gullick Matsson i Närsbyn längesen inlöst 1/4 i Närsbyn och 1/4 ärvde han efter sin fader, som hade halva gården i bruk i all sin tid. Testamentet, som Mattes Gullicksson gett sin hustru, var nu ej tillstädes.

Olof (22) och Tol (22) Börjessöner och Gunvar (11) och Karin (11) Börjesdöttrar skaftade till deras broder Olof Börjesson 3/8 utom 1/6 i N. Kölleviken, Nössemark, för 67 1/2 rdr. Köpebrev 10 sept 1671. Köparen har ärvt, så att han nu äger halva gården.

Tol Börjesson i Ängen skaftade till Nils Kättilsson i Asslerud o Halvord Andersson i Risane 1/2 Engen, Håbol, för 80 rdr, som betalts till säljarens creditorer i Fr-hald. Köpebrev 6 sept 1689.

Nils Andersson i Gröttenäs skaftade 1/2 Torskogs stom till Mats Hansson i Backa för 35 rdr. Köpebrev 18 sept 1686.

Bryngel och Jon Perssöner i Hugestrand skall betala till sin brorson soldaten Per Segulsson 1 rdr för arv efter dess far.

Nils Halvordsson i Kvarntorp skaftade till Engelbrekt Andersson 1/8 i Bodane, Håbol, för 16 rdr.

N-man Christofer Torgötsson (25) i Prästegården, Torgier Olsson (25) i Rostorp och Gunnar Olsson (25) i Björnebyn skaftade till Anders Olufsson i Lundby 1/3 i 1 Lundby, Töftedal, för 75 rdr. Köpebrev 18 febr 1688. (Gunnar fick jord igen i Björnebyn).

Hustru Gunvar och hustru Ingeborg Efvensdöttrar i Reren ville tillträda Norra Suckan under Hasslebyn, men fick ej.

Matts Hansson i Backa och hans bror Hans Hansson i Ed.

Per i Törsängen, Jon Svensson och soldaten Anders Mattsson kärade till Anders Andersson och Anders Olufsson samt Nils Persson i Bällenäs ang jord i Bälenäs efter deras sal. svärmoder Sigrid Jonsdtr. För sent!

Kapten Christofer Björn hade pantsatt till khden herr Nicolaus Hesselgren 1/4 Östesbyn i Steneby.

Arvet skall delas hos Olof Andersson i Töftesäter efter hans hustru.

Förlikning mellan Jacob Göransson i Lund och Jon Nilsson i Bön om byte i hemmanet Lund, Håbol, så att Jacob behåller den västra och norra tredingen och Jon den södra. Jacob ägde således 2/3 och Jon 1/3 i Lund.

Sal. Jöns' arvingar i Kroken.

Länsman Anders Lang önskar besiktning på husen i Äng.

Arne Andersson i Taxviken.

Sven Olofsson i Kråkviken och hans styvmor änkan Brita i Låfterud.

Uppbud å 1/3 i 1 W. Torp, som länsman Lars Persson sålt till Olof Smatter.

Uppbud å 1/3 i Lidan, Tisselskog, som Johan Dahlberg och hans hustru Anika Brun sålt till Nils Börjesson i Backa.

1692

Ifver Larsson i Hökesäter hade slagit sin svärmoder hustru Ingierd Persdtr. Hennes man Bryngel Andersson.

Efven Svensson (38), Gertru (14) och Kirstin (14) Svensdöttrar skaftade till Anders Svensson i Tolslätt 2/3 i 1/2 Tolslätt, Ed, för 66 2/3 rdr. Köparen har själv ärvt 1/3 i 1/2 och äger nu halva Tolslätt. Köpebrev 30 maj 1689.

Kerstin Engelbrektsdtr (25), Engelbrekt Ersson (13) och Lars Olofsson (6) skaftade Elof Börjesson i Solemb 1/8 och 1/48 i Nolby, Nössemark, för 44 rdr. Köparen har själv ärvt med sin hustru 1/48 och äger nu 1/6 i Nolby. Köpebrev 12 febr 1665.

Mårten i Teåker kärade till sin broderhustru Marit i Hallängen om arv efter dess sal. man, som dog barnlös (sal. Lars Olsson i Halängen).

Erik Amundsson i Vången och hans far Amund i Låken ville av Gunmund Arvedsson i Rud inlösa den jordlott, som han köpt av de omyndiga Nils Amundsson i Hängesten och Nils Torstensson i Kroksbyn.

Sal. Tolfs barn i Lebo och dess förmyndare sal. Lars Ifvarsson i Näs. Tolfs bror Tron Germundsson i Bärtorp.

Nils Andersson i Kroken och hans styvbarn Amund och Kirstin Amundsbarn.

Asmund och Erik Gullickssöner kärade till dess svägerska hustru Kirstin Mårtensdtr i Närsbyn om jord efter hennes sal. man Mattes Gullicksson, som dog barnlös. Hon visade med fastebrev 1619, att hennes far sal. Mårten Helgesson och hans syskon då ägde halva Närsbyn och voro därom rådande 2:ne bröder, näml. Mårten Helgesson, Erland Helgesson, Ingeborg Helgesdtr och en dess syster, som dog barnlös, varför är nu 5 systerlotter ärvande till halva Närsbyn. Sal. Gullick i Närsbyn hade köpt en systerlott, näml. Ingeborgs. Kirstin hade betalt sin farbror Erland, som dog barnlös, 10 rdr på hans broderlott. N-man Halvord i Dalen var son till hustru Kerstin Mårtensdtr.

Förliktes bröderna Olof och Christofer Torgiötssöner ang 1/3 i Lundby efter dess sal. fader Torgiöt i Lundby, så att de bo 3 år var där. De ha omyndiga broderbarn.

N-man. Erik Gunnarsson i Bäcken blev förmyndare för Jon Anderssons barn i Henebyn.

Vittnen: Halvord i Dalen, 60 år. Per i Kettilsbo, 50 år. (Halvord Hansson i Dalen.) Olof Mårtensson i Kistan.

Uppbördsmannen i Steneby gäld och Laxarby s:n Sven Andersson, som han varit i 2 år.

Fänr. Lars Svinhuvud skaftade säteriet Högen med torpet Karshultet och en kvarnström, Broströmmen, i Steneby till häradsh. Johan Leijonbjelke för 500 rdr. Köpebrev 22 mars 1690.

Brita Carlsdtr Svinhuvud skaftade 1/2 Sundsbyn i Steneby till Johan Lejonbjelke för 150 rdr. Köpebrev 16 sept 1690.

Olof Jonsson i Taxviken betalar till Erik Gunnarsson i Bäcken på en fordran, som sal. länsman Anders Gudmundsson var skyldig sal. Nils Ersson i Torpane, 11 rdr.

Helge Olofsson i Bostorp, sal. Hans Anderssons barn och sal. Ingri Andersdtrs barn skaftade till Sigfrid Andersson i Hajom 3/10 i Hajom, Töftedal, för 48 rdr. Köparen har ärvt och äger nu 3/5 i Hajom. Rättens resol. 1685.

N-man Arvid Elofsson (28) i Nolby och Samuel Samuelsson (26) skaftade till Jon Kåresson i Engebo 1/2 i 1/4 Borgan, Torskog, för 55 rdr. Köpebrev 2 febr 1690.

Arrendatoren Jonas Andersson på Dingelvik för Lars Fanesköld.

Erland Tronsson i Högen skaftade 1/16 i 1 Högen, Rölanda, till Anders Ersson i Dalen för 30 rdr. Köpebrev 16 apri1 1690.

Anders Nilsson i Ödebyn har uppsagts från 1/2 bruket i Ödebyn av sin svärfar n-man Jonas Månsson i Ödebyn. Jon har befriat hemmanet ur skattevrak, mågen har ej klandrat på fastan. Anders skall bo kvar mot städja. Mågen har tillfogat svärföräldrarna svåra injurier och otidigheter.

Erik Svensson i Nacken och hans bror Per Svensson i Krummenäs och dennes hustru Guri Andersdtr.

Förlikning mellan Carl Svensson i Torpane, Holm s:n, och hans svåger Halvord Svensson i Gålsiö om deras jordlotter i Torpane och Gålsiö, att Carl behåller 1/8 i halva Torpane och Halvord 3/8 i 1/2 Gålsiö utom den 1/8 som Carls svägerska hustru Kirstin åbor och efter hennes död arvingarna.

N-man Jon Halvordssons i Torp svärmoder hustru Sigrid Larsdtr, nu död.

Förlikning mellan Gunmund Arvedsson i Rud och Amund Jacobsson i Låkön ang Tvetens i Ödsköld bördsrätt, Gudmund behåller 1/2 Tveten och andra 1/2 får Amund.

Sal. Per Rasmussons arvingar i Kolsäter.

Arvid Bengtsson i Grimmerud och hans fader sal. Bengt Olsson (se 1690: Arvidus Benedicti).

Förlikning ang Suckan mellan hustru Signe i Hasslebyn och sal. Efven Stenarssons barn i Reren, att Signe ger till arvingarna 30 rdr.

Arvskifte efter sal. Anders Nilsson i Kölen.

Besiktning av husen i Näs, Vårvik, som Kettil Svensson byggde, då han brukade där.

Samtliga jordägare i 1 Mon, Töftedal: Rasmus äger 1/4, Gunnar 1/4, sal. Olof Erssons barn 1/4 och den sista 1/4 äges tillsammans av Efven Mattsson i Holane och sal. Erik Larssons omyndiga barn, 1/2 vardera. Hemmanet tål ej mer än 4 brukare, varför Efven Mattsson får städja de omyndigas lott.

Arved Elofsson i Nolby får utlösa 1/12 ibid av Olof Svensson ibid.

Ifver Larsson i Hökesäter och hans bror Gunmund Larsson.

Sal. Olof i Kvarnviken, arvdelning.

Erik Michelsson och hans styvfar Anders Hansson i Berg. Modern död och en bror av samkullen död.

Lars i N. Grean styvson Olof Tommesson.

Bengt i Ramberg förmyndare för sal. Anders Arnessons i Roth barn, som nyligen dött.

Visades ett fastebrev av år 1402 att ödegården Stensåsen redan då legat under Ödebyn i Ed.

Inspektoren Daniel Kylander från Karlstad och hans son mönsterskrivare Henrik Danielsson Kylander.

Caplan Anders Jernberg i Ed betygade, "att den boken Calepinus som han av sal. länsmannen Per Månsson i Önne länt och länsmannen Gustaf Gabrielsson sökte betalning före är av fienden tillika med hr Jernbergs andra egendom vorden bortrövat".

Sven Olsson i Böle lovar ta till äkta Sara Andersdtr, som han besovit.

Hans Ersson i Dalen " " " " Helga Andersdtr, " "

Olof Knutsson (22), Efven Svensson (11), Anders Bryngelsson (2) i Efvenebyn, Oluf Hermundsson (2), Per Nilsson o Erik Nilsson (5), Sven Svensson (1), Segul Persson (1) i Hult, Bryngel Persson (2), Segol Rasmusson (1), Ingeborg Uddsdtr (1), Brita Persdtr (2) och Gunnur Svensdtr (2) skaftade till Anders Persson i W. Torp 1/3 i 1 W. Torp, Ed, för 60 rdr. Köparen arvjord för 1 rdr. Köpebrev 21 okt 1690.

Jon Hansson i Högsbyn skaftade till Anders Larsson i Dalen 1/4 Dalen, Tisselskog, för 60 rdr. Köpebrev 9 febr 1690.

Anders Helgesson i Gölen och hans faster hustru Kirstin Mårtensdtr i Närsby.

Per, Bryngel och Torsten Svenssöner i Efvenebyn och Kerstin och Marit Svensdöttrar skaftade till Olof Svensson i Uleviken och Per Olsson i Efvenebyn 3/4 i 1/2 i 1/2 Efvenebyn, Ödskölt, för 120 rdr, och köparen har ärvt så mycket, att han nu äger halva Efvenebyn. Köpebrev 12 juli 1690.

Tron Andersson i Bodane, arvskifte efter hans sal. hustru Dordi.

N-man Sven Larsson i Nilsbyn och hans svärfar Asmund Rafvelsson får inlösa den 1/4 norra tredingen i 1 Högsbyn, som Nils Ersson, Arved Danielsson, Halvord Ersson, Anders Olsson och Anders Vilhelmsson, död, äger, emedan Sven och hans svärfar betalt utlagor för ägarna m m.

Testamente: Hustru Karin Persdtr i Tåstebodane gav i fädernearv och hemgift sin dotter Kirstin Olofsdtr 1/3 i 1/4 Tåstebodane tidigare (1683) och ger nu henne och hennes man, mågen Engelbrekt Andersson i Bodane de övriga 2/3 i Tåstebodane hennes avlingejord, för att de föda henne till döddagar, då hon hellre vill bli hos denna dotter än de övriga barnen. De övriga barnen protesterade.

Hustru Karin Andersdtr i Glumserud, död 20 mars 1692 80 år gammal.

Sal. herr Pers arvingar i Hökesäter skall betala till sal. Tolf Giermundssons barn i Lebo 12 rdr för ett par oxar, som sal. herr Per var till dem skyldig.

Bröderna Amund Olsson i Ringeland och Lars Olsson ibid byta jord, så att Amund ger Lars Olsson 1/4 i Elofverud för 1/4 i 1/4 i Ringeland.

Olof Hansson i Långenäs fordrade 2 rdr av sin broder sergeanten Jon Hansson i Näs. Olof har omyndiga broderbarn.

Testamente mellan Sven Gunnarsson i Töftesäter och hans hustru Amborg Olofsdtr ibid, de ha inga barn.

N-man Anders Stenarsson i Edsviken, Sven i Vägne, Erik i Ödskölts stom, Bryngel och Jon i Huvestrand, Per Segulsson i Bön, Jon Esbjörnsson och dess medarvingar skaftade till n-man Anders Hansson i Heneviken 5 1/2 åttondel i Heneviken, Håbol, för 100 rdr (t. Anders Stenarsson i Edsviken och Kirstin Hansdtr ibid 20, t. Sven, Erik, Bryngel och Jon samt Per Segulsson 20, Jon E 16, och 44 till skatt). Köparen har ärvt, så att han nu äger hela Heneviken. Köpebrev 9 juli 1690.

Ord. ting i nov.

Jägmäst. Jöns Ahlefeldt har anklagat följande personer, som olagl. sålt timmer till Fredrikshald. De dömdes till 40 mk:r plikt vardera första ggn och dubbelt för dem, som förut sakfällts för samma sak. Vidare skall de betala vad de fått för virket eller 10 mk:r smt per tolft. Ö. Olasbyn, Anders 2 t., 80 m, V. Olasbyn, Engelbrekt och Anders 3 t. vardera, 80 m var. Risane, Halvord och Bryngel 4 t. var, 8 m var. Engen, Bengt 5 t. och Anders 3 t., 80 m var, Tåstebo, änkan Karin Persdtr 3 t., 40 m, Bodane, Engelbrekt och Hans 2 t., 8 m var, Lund, Jacob 2 t., 40 m, Ekareåsen Anders 1 1/2 t. 40 m, N. Rörviken, Börje o Segul 4 t. var, 40 m var, S. Rörviken, Kettil och Björn, 4 t. var, 40 m var, Nolby, Olof och Bryngel, 4 t. var, 40 m var, Hedalen, Anders 8 t. och Kettil 4 t., 8 m var, Bengtsviken, Sven 8 t., 80 m, Knipan, Jon och Hans 8 t., 80 m var, Strand, Sven och Halvard, 6 t., 40 m var, Hult, Tron 1 t., Jon 1 t. och Bryngel 1 1/2 t., 40 m var, Sannerud, Jon och Lars 8 t., 80 m var.

Extra ting 22 dec.

Sal. löjtn Lars Månssons Örneberg dotter Maria Larsdtr i Lidan, 25 år, har 8 dec mördat sitt barn. Marias moster hustru Gertrud Nilsdtr i Grövan. Maria dömdes mista livet.

1693

Sal. Nils Anderssons arvingar i Jullsrud. Sal. Nils måg Nils Esbjörnsson.

Sal. Oluf Svensson i Torrskogs Bön.

Lars Olsson i Dalen, död.

Likvidation mellan Olof Svensson i Uleviken och Anders Olsson ibid å ena sidan och Sal. Olof Jonssons omynd. barn å andra, så att de omynd. barnen få på sin andel 1/2 i 1/8 Hälla för 30 rdr, 1/8 Tången för 30 rdr, 1/5 i 1 Uleviken för 57 rdr, varemot Olof Svensson och Anders O behåller 3/5 i Uleviken (Olof 2/5 o Anders 1/5), intill barnen bli myndiga.

Erik Svensson i Nacken blev förmyndare för sal. Olof Jonssons barn i Uleviken.

Soldaten Tommes Andersson i Järane har att fordra på möderne enl sal. Nils Gudmundssons skrift 22 nov 1666.

Sal. Jon i Assgärdebyn och hans änka Marit Nilsdtr.

Per Jönsson i Cronan har köpt av sin syster Anna Jönsdotter hennes jord i Cronan för 25 rdr.

Torp i Rölanda äger Jon Halvardsson 1/2 och Simon Anderssons styvbarn (deras förmyndare Arne Torstensson i Hugeryr) äga andra 1/2. Ett bytesbrev av år 1639 mellan Halvord och Olof Jönssöner på halva Torp. Jon får södra och Simon norra 1/2 gården.

Varje gård skall bidra till tingshusbygget vid Alltorp.

Rölanda stom, som förut varit under Eds gäll, brukas av khden i Rölanda Daniel Ruderberg.

Ärtemarks stom brukas av länsman Olof Bryngelsson.

Jon Jonsson i Vernebo skaftade till Nils Olofsson ibid 1/8 i Vernebo, Tisselskog, för 40 rdr enl resol. 22 okt 1687.

N-man Anders i Roth änka Anna i Vången.

Hustru Börta Engelbrektsdtr i Onsön och hennes man sal. Nils Larsson och dennes broder sal. Sven Larsson, bl.a. fastebrev rörande Sälliebyn, Ånimskog, som sal. Svens arvingar pretenderade på.

Olaus Cronander och hans bror Per Jönsson bör få del i den fasta i Cronan. Olaus brukar sin bror Pers jord.

Systrarna hustru Anna och Sara Persdöttrar, som ärvt lika efter sin sal. fader, skall bruka 1/4 delshemmanet Årbol i Ed, crono, som deras sal. far fått Kungl M:ts besittningsrätt på.

Ingri Bryngelsdtr (70), Olof Jonsson (24), Nils Jonsson (24), Ingeborg Jonsdtr (12), Kirstin Jonsdtr (18), Dordi (12) och Karin (12) Jonsdöttrar och Elin Jonsdtr (12)(16) skaftade till Sven Bryngelsson i Fjälla 1/2 Lommeland för 200 rdr. Köpebrev 17 maj 1690.

Gudmund Hansson i Steneryr, hans syster Märta Hansdtr.

Nils Eigilsson (10) i Hultet och Erik Jonsson (30) skaftade till Halvard Jonsson i Backen 1/8 Hultet i Ödsköld för 40 rdr. Köpebrev 12 maj 1691.

Olof Andersson i Bön skaftade till Halvord Jonsson i Backen 1/4 Bön, Ödskölt för 80 rdr. Köpebrev 16 maj 1691.

Kerstin Andersdtr (35) i Näsbön, Börta Andersdtr (35) i Fagerhult, Börje Olufsson (10) i Berg, Anders Vilhelmsson (5) i Gunnesnäs, Kerstin (2 1/2), Jöija (2 1/2) och Liva Wilhelmsdöttrar, Anders Asmundsson i Elserud och Ingri Asmunddtr i Tronerud (35) skaftade till Jon Wilhelmsson i Näsbön 1/2 Näsbön, Rölanda, för 198 rdr. Köparen har ärvt för sig och sin hustru för 70 rdr. Köpebrev 12 febr 1689.

Förlikning mellan Herr Anders Jernberg och bonden Olof Hermundsson i Sannerud om ett litet tomteställe, som Måns Hermundsson i Sannerud av sin 1/3 tillåtit herr Jernberg få bygga, varemot Jernberg upplåtit ett stycke av sina 2/3 mitt emot Måns stuga.

Sal. hustru Dordi i Bodane och hennes man Tron Andersson.

Uppbud på 1/4 i Bön, Håbol, som Bengt Olufsson köpt av Rasmus Olofsson, Börta Olofsdtr, Ingri Asmundsdtr, Knut Svensson och Jon Nilsson för 44 rdr och att föda säljarernes moder hustru Kerstin Rasmusdtr till döddagar. En syster Barbro frånvarande. Köparen har själv förut ärvt och köpt så att han nu äger 1 2/3 fjärding i Bön.

Asmund i Tvålstad ville ha av samtliga sal. Anders Stenssons arvingar i Töftesäter 20 rdrs jord i Töftesäter efter sin sal. fader, som skulle vara arvfallet för 30 år sedan. Det var för sent att k1andra.

Halvord Germundsson i Lebo skaftade till Anders Olofsson i Uleviken 1/3 hemmanet Lebo för 125 rdr. Köpebrev 22 april 1691.

Jöns Ahlefelt skaftade till Jonas Andersson på Dingelvik skatterätten av 1/4 Efvenebyn, Steneby, som är transporterat från förre köparen Arved Amundsson i Sanåker till Jonas Andersson enl köpebrev 3 nov 1688 och 28 april 1689.

N-man Lars Olsson i Bön skaftade till bröderna Anders och Olof Hanssöner i Bön 2/3 i 1/5 i N. Bön, Torrskog för 40 rdr. Köparna har ärvt så mkt, att de nu äga 1/2 N. Bön utom 1/3 i 1/15. Köpebrev 21 okt 1690.

Testamente: Anders Nilsson och hans hustru Barbro Tolsdtr ha genom testamente fått av sin svärfader Tol Bryngelsson jord i Östra Kroken, värd 20 rdr, för besvär och tunga han för honom bestått. Anders vederparter Sven Persson i Ligingen och Elin Tolsdtr i Kroken lova att ej klandra.

Per Andersson i Gunbjörbyn skaftade till Lars Bryngelsson i Kroksbyn 1/3 i 1 Gunbjörbyn. Rölanda. för 70 rdr. Köpebrev 9 juli 1691.

Arvid Halvordsson i Hedan och hans systrar Marit och Anna myndiga och Malin omyndig, som äga 1/3 i Hedan, kärade till Arved Månsson, Hans Persson och dess syster Anna, som ock för tiden inneha 1/3 tillhopa ibid genom bröstarv; sökande denna 1/3 inlösa, emedan denna jord är deras rätta odel efter deras farfar och därför i en annan ätt ej gånga bör. Arved Halvordsson hade, sedan han ärvt sin bror Mats Halvordsson, större del än Arved Månsson.

Sal. Anders Månssons änka i Korslätt.

Anders Ingemarsson i Hökenäs är död.

Olof Rafvelsson i Flaterud skaftade till Peder Pedersson i Ragnerud 1/4 i 1 Gullungebyn, Tisselskog, för 40 rdr. Köpebrev 3 febr 1690.

Förlikning mellan Per Björnsson och Per Olsson i Efvenebyn om jord i Ödskölt och Efvenebyn, att Per B får 1/4 i 1/2 Efvenebyn och Per O 1/3 i 2/3 i 1 Ödskölt.

Halvord Halvordsson i Ramdalen, som äger 2/3 i denna 1/4, får inlösa sin systers hustru Anna Halvordsdtrs och dess måg soldaten Per Anderssons havande 1/3 ibid.

Jonas Krabbe på Ivägsholm.

Anders Svensson i Högen och hans sonhustru sal. Dordi i Buane.

Sattes till förmyndare Bryngel Enarsson i S. Herrenäs för sal. Asmund Asmundssons barn i Herrenäs.

Anders Christofersson i Herrenäs behåller den 1/8 han inlöst av sina systrar till sin egen 1/8, till dess de omyndiga broderbarnen bli myndiga.

Sal. Anders Mårtenssons arvingar i Åsnebo.

Hemmanet Vernebo skall delas i 2 lika lotter, 1/2 till Nils Olufsson och andra 1/2 till Olof Mårtensson i Kistan och Nils Larsson i Lidan.


Ordförklaringar:

Antecessor - Företrädare.

Antecessor matrimonii - Företrädare i äktenskapet.

Appertinence - Underlydande lägenhet eller område.

Avl - Avlidne.

Avlingejord - Jord som ägaren själv förvärvat genom köp eller byte (motsats till arvejord).

Avvittra - Avskilja.

Bakarv - Motsats till bröstarv.

Bem:te, be:te - Bemälte.

Beneficio cessionis bonorum - Konkurs.

Ber:de - Berörde.

Brodergill - Ärva lika med broder.

Bördesman - Se bördsrätt.

Bördsbrev - Intyg om hederlig och äkta börd.

Bördsrätt - Den rätt, som vid försäljning (eller pantsättning) av arvejord tillkom vissa säljaren närbesläktade personer, att om jorden sålts utom närmaste börden eller till oskyld, p g a egen nära börd få lösa till sig fastigheten. Sådan lösningsberättigad person kallades bördesman.

Capellan - Komminister.

Consorter - Delägare.

Dannekvinna - Ärbar hustru.

Danneman - Redlig, hederlig man (om medborgare i allmänhet).

Debauche - Utsvävning.

Designatus - Utsedd (men ej utnämnd).

Dlr - Daler.

Domkval - Klandrande av dom som vunnit laga kraft.

Dräng - Ogift man.

Durchmarschen - Genomtåg av trupper.

Edgärdsmän - Personer som styrker parts ed i rättegång.

Fasta - Lagfart.

Framl - Framlidne.

Fullm - Fullmakt, fullmäktig.

Fullmyndig - Befullmäktigad, bemyndigad.

Fullsår - Ett ordentligt sår.

Fästa - Befästa, bekräfta, förbinda sig, utfästa, trolova.

Försätta - Förskingra.

Gäld, gäll - Pastorat (prästgäll).

H, h.h. - Hustru, hans hustru.

Halvandre - 1 1/2.

Halvtredje - 2 1/2.

Hemgång - Hemfridsbrott.

Herredagsman - Riksdagsman.

Hävd - Besittning, innehavande, bruk.

Hävda - Besitta, behålla i sitt våld.

Ibid(em), ibm - På samma ställe, därstädes.

Inbörda - Återlösa arvejord från oskylda.

Item - Likaledes, jämväl, vidare.

Jordebrev - Fastebrev, lagfartsbrev.

Khde - Kyrkoherde.

Kunskapskarl - Underrättelseman, spion.

Kvälja - Klandra.

Laga fång - Fasta, lagfart.

Laggärdsmän - Se edgärdsmän.

Landbo - Brukare av annans jord, ofta adelsjord.

Landsköp - Den handel, som bestod i att fara från gård till gård på landsbygden och uppköpa matvaror, skinn mm. Förbjöds, då den utgjorde intrång i städernas privilegium.

Lega - Hyra, arrendera.

Leggedel - Område, distrikt.

Legofolk - Tjänstefolk.

Legopiga - Tjänstepiga.

Likvidation - Utredning och avveckling.

Lägersmål - Olovligt köttsligt umgänge mellan man o kvinna.

Löfte, i löfte för - Borgen, i borgen för.

Löftesmän - Borgensmän.

Lönskeläger - Se lägersmål.

Mansbot - Böter för dråp.

Medarva - Medarvingar.

Mk - Mark (mynt).

Mons(ieur) - Herr.

Mtl - Mantal.

Mynttecken - Nödmynt.

Mökränkning - Se lägersmål.

N-man - Nämndeman.

Née - Född.

Odelsjord - Arvejord.

Odelsman - Bördesman, se bördsrätt.

Odelsrätt - Se bördsrätt.

Ohemul - Orättmätig, obefogad.

Okvald - Icke klandrad, icke upphävd (betr dom).

Oskyld - Ej besläktad.

Oskära - Orena, ohelga.

Oturberad - Ostörd, okvald, utan intrång.

Piga - Ogift kvinna.

Possidera - Äga.

Preceptor - Lärare, informator.

Prepositus - Prost.

Pretendera - Göra anspråk på, yrka, kräva.

Profoss - Verkställare av kroppsbestraffning, bödel.

Proprie - Egen.

Puke - Hästslaktare.

Pupill - Myndling.

Rdr - Riksdaler.

Rygga - Upphäva.

Sakfällas - Bötfällas.

Sakören - Böter.

Sal. - Salig.

Salvavardie - Lejdebrev, skyddsbrev.

Samborna - Födda av samma mor och far.

Samkull - Av samma kull, helsyskon.

Samsyskon - Helsyskon.

Sanna - Vittna.

Sexmän - Bevakningsmän för kyrkotukt och ordning i socknen.

Sic - Så, så står det.

Sieur, sr - Herr.

Signet - Sigill.

Skaft - Fasta, lagfart.

Skafta - Överlåta lagfarten (skaftet).

Skaftebrev - Fastebrev, lagfartsbrev.

Skattevrak - Det tillstånd, vari förr ett hemman förklarades ha råkat, då ägaren i 3 år uraktlåtit att betala hemmanets kronoskatt.

Skylda - Besläktade.

Smt - Silvermynt.

Successor - Efterträdare.

Successor matrimonii - Efterträdare i äktenskapet.

Sunderkull - Av olika kullar, halvsyskon.

Sunnerkullsbroder - Halvbroder.

Svär - Svärfader.

Svära - Svärmoder.

Syskonbarn - Kusin.

Tillvitt - Beskyllt.

Tillvälla sig - Bemäktiga sig.

Tredel, trepart - 1/3.

Treding, triding - 1/3.

Tvådel, tvåpart - 2/3.

Urfejdebrev - Fredsförsäkran, löfte att ej hämnas för något.

Utbördes - Ej släkt.

Utjord - Obebyggt mindre jordområde, begränsat av andra jordägares mark.

Vederdeloman - Vedersakare, motståndare.

Verbroder - Svåger.

Verskap - Beblandelse.

Vindicera - Återkräva, göra anspråk på, hävda, förfäkta.

Vissa - Lova, försäkra.

Visso, i visso satt - I säkerhet satt, pantsatt.

Välb, välb:e - Välborne.

Väll:d - Välaktad.

Åtra - Upphäva.

Åtte, ått - Ägde, ägt.

Övermaga - Minderåriga, omyndiga, eg. oförmögen.


Denna text är inlagd på P O Bergmans hemsida.

För denna liksom för övriga texter på hemsidan gäller upphovsmannarätt.

Ansvarig för innehållet på hemsidan är P O Bergman, Hjortronvägen 89 590 54 Sturefors - epostadress: m225@abc.se.


Inlagd 1997-12-13,