Bettybibliografi

BETTYBIBLIOGRAFI

av Emanuel Bergman.

Det stora flertalet av Betty Jansons arbeten har utgivits under signaturen "Betty". Sina dikter signerade hon oftast med "B". Förutom här upptecknade arbeten av Betty Janson ha flera bidrag av hennes hand - i bunden såväl som obunden form - influtit i Göteborgs Veckotidning (redan på 1890-talet), Lilla svenska barntidningen, Barnavännen och ett stort antal kalendrar och jultidningar. Några av Bettys arbeten ha översatts till främmande språk.

En annan författarinna, C Elisabet Chytraeus, född 1832 i Småland, hade också signaturen "Betty", och detta har givit anledning till förväxling av de båda författarinnorna i de bibliografiska uppslagsböckerna. De allra flesta av Betty Jansons böcker upptagas sålunda där såsom författade av nämnda Betty Chytraeus.

1. Hemmets solsken. Interiörer ur svenska familjelivet af Betty. Liksom alla följande (utom n:r 23) 8:o. 131 s. Sthlm, C A V Lundholms förlag, 1884. Ingick som n:r 8 i samma förlags "Vald läsning för hemmet" - 2:a uppl, vars titel var "Hemmets solsken. Interiörer ur svenska folklivet", utkom på J A Lindblads förlag, Köping 1905. Den ingick som n:r 7 i "Biblioteket Ljungblomman", 164 s - 3:e uppl utkom på Lindblads förlag, Uppsala, 1919. 166 s.

2. Elnas skatt. Berättelse. 263 s. Sthlm, E J Ekman & Co:s förlag, 1898. - 2:a uppl utkom under titeln "Elnas skatt. Svensk originalberättelse" på J A Lindblads förlag, Uppsala, 1911. 264 s. - 3:e uppl på Lindblads förlag 1919. 254 s.

3. Lifsbilder. Berättelser för ung och gammal af Betty m fl. 124 s. Göteborg, M C Aaröes förlag, 1898. Av de fyra berättelserna har Betty skrivit 3, nämligen "Önskebarnet" (samma som i n:r 12), "Bara en hälsoört" och "Vildarnes fideikommiss". - 2:a uppl på samma förlag, Göteborg, 1917, 149 s.

4. Interiörer ur Svenska Folklifvet af Betty. 124 s. Göteborg, M C Aaröes förlag, 1899. - (2:a uppl) på samma förlag, Göteborg, 1917, 143 s. Ett poem i slutet av 1:a uppl är utelämnat i den 2:a.

5. Rök-Lenas stuga. Tidsbild tillegnad de unga. 252 s. Sthlm, Södra missionsbokhandeln, 1899. - 2:a uppl på J A Lindblads förlag, Köping, 1906. 202 s. N:r 8 i Biblioteket Ljungblomman. - 3:e uppl 1916. - 4:e uppl. utkom 1919 på Lindblads förlag, Uppsala. 176 s. - 5:e uppl utkom på samma förlag, Uppsala 1920.

6. Huru Nils blef missionär. Tillegnas de unga. 59 s. Sthlm, Södra missionsbokhandeln, 1900. - 2:a uppl utkom på Lindblads förlag, Uppsala, 1912. 63 s. - 4:e uppl på samma förlag, Uppsala, 1920. 45 s. - 5:e uppl på samma förlag, Uppsala, 1920.

7. Guldgrufvan m fl svenska originalberättelser tillägnade de unga. 235 s. Sthlm, Södra missionsbokh 1900. - 2:a uppl på J A Lindblads förlag, Köping, 1906. 203 s. N:r 14 i Biblioteket Ljungblomman. - 3:e uppl utkom under titeln "Guldgruvan. Berättelser" på Lindblads förlag, Uppsala, 1919. 170 s.

8. Skuggorna vika, sol går upp. Svensk originalberättelse för gammal och ung. J A Lindblads förlag, 1901. - 2:a uppl på samma förlag, Köping, 1906. 224 s. N:r 15 i Biblioteket Ljungblomman. - 3:e uppl 1916. - 4:e uppl på Lindblads förlag, Uppsala, 1919. 215 s. - 5:e uppl 1919.

9. Dyrköpt lycka. Svensk originalberättelse. IV. 303 s. Köping, J A Lindblads förlag, 1903. N:r 1 i Biblioteket Ljungblomman. - 2:a uppl på samma förlag, Köping. 1909. 312 s. - 3:e uppl på samma förlag, Uppsala 1918, 256 s. - 4:e och 5:e uppl 1920.

10. Lifsbilder. Berättelser af Betty. Med förf:s porträtt. 112 s. Åmål (tr i Göteborg), C Bohlins förlag, 1905. Berättelserna äro: "Nattfrost", "Rimfrost", "Guds fornsaker", "Den vackra, vackra björken", "Tora Frams storhetsplan", "På grannens veranda" och poemet "Förstörelse - Förnyelse".

11. I solnedgången. Dikt och sång af Betty. 191 s. + porträtt. Åmål, C Bohlins förlag, 1906.

12. Önskebarnet och andra berättelser. 224 s. Köping, J A Lindblads förlag, 1907. N:r 16 i Biblioteket Ljungblomman. - 2:a uppl på samma förlag, Uppsala, 1920. 148 s.

13. Sagoprinsessan. Berättelse. 77 s. Köping, J A Lindblads förlag, 1907. N:r 17 i Biblioteket Ljungblomman.

14. En gammal adelsgård. Originalberättelse. Köping, J A Lindblads förlag, 1907. - 2:a uppl på samma förlag, Köping, 1908. 432 s. - 3:e uppl 1920. - 4:e uppl på samma förlag, Uppsala, 1920. 328 s.

15. De hemlösas stjärna, 8 s. Köping, J A Lindblads förlag, 1908.

16. När lyckan kom m fl originalberättelser. 219 s. Köping, J A Lindblads förlag, 1908. N:r 20 (:1) i Biblioteket Ljungblomman. - 2:a uppl utkom under titeln "När lyckan kom" på samma förlag, Uppsala, 1920. 178 s. - 3:e uppl 1920.

17. Vid aftonlampan. Svenska berättelser. 185 s. Köping, J A Lindblads förlag, 1908. N:r 20 (:2) i Biblioteket Ljungblomman.

18. Jonas Prångs halfva dag. Berättelse. 51 s. Örebro, J Dahlberg & Co, 1909.

19. Förgät mig ej och andra berättelser. 199 s. Köping, J A Lindblads förlag, 1909. N:r 33 i Biblioteket Ljungblomman. - 2:a uppl på samma förlag, Uppsala, 1919. 180 s. - 3:e uppl 1919. 180 s.

20. På hemvägen och andra svenska originalberättelser. 129 s. Köping, J A Lindblads förlag, 1910. - 2:a uppl utkom under titeln: "På hemvägen och andra berättelser" på samma förlag, Uppsala 1920. 112 s. Även översatt till danska (tr i Aarhus). 21. Varför? Svensk originalberättelse. 360 s. Uppsala, J A Lindblads förlag, 1913. - 2:a uppl 1914. - 3:e uppl 1918. - 4:e uppl 1920. - 5:e uppl på samma förlag, Uppsala, 1920. 264 s.

22. Helgmålstoner. Sånger och dikter. 160 s. Uppsala, J A Lindblads förlag, 1914.

23. Vad Vänern sjöng. Sagodikt af Betty. 4:o 3 trespaltiga sidor. Förlag: Norrbottens Ungdomsvän Betel, Luleå, 1914. (2:a uppl:) "Vad Vänern sjöng. Dikt i fyra sånger". 8:o. 30 s. Julbudskapets förlag, Norrköping, 1917.

24. Inför Världsbranden. Fyra berättelser af Anna Cederström, Leonard Strömberg, Carl Nordling och Betty Janson. 160 s. Jönköping, Julfrids exp, 1916. Betty Jansons berättelse: "Vaknad", s 145-160.

25. Förvandlingen och andra berättelser. 128 s. Örebro, John Dahlbergs förlag, 1915. I Ungdomsbiblioteket Majblomman (ser 2).

26. För julbarnets skull och andra berättelser. Uppsala, J A Lindblads förlag, 1916. - 2:a uppl på samma förlag, Uppsala, 1919. 224 s.

27. Skogsidyller. 127 s. Uppsala, J A Lindblads förlag, 1917. - 2:a uppl utkom under titeln "Skogsidyller. Berättelser" på samma förlag, Uppsala, 1918. - 3:e uppl 1920. - 4:e uppl 1920. 119 s.

28. Mors stuga. Berättelser. 140 s. Uppsala, J A Lindblads förlag, 1918. - 2:a uppl 1919. 122 s. - 3:e uppl 1924. 122 s.

29. Den gamla smedjan och andra berättelser. 108 s. Uppsala, J A Lindblads förlag, 1919. - 2:a uppl 1920.

30. Rimfrost och andra berättelser. 103 s. Uppsala, J A Lindblads förlag, 1920.

31. Lennart Torvigg jämte andra berättelser. 108 s. Uppsala, J A Lindblads förlag, 1921.

32. På Gökfjället och andra berättelser. 158 s. Uppsala, J A Lindblads förlag, 1922.

33. I skymundan. Berättelser. Uppsala, J A Lindblads förlag, 1924. - 2:a uppl på samma förlag, Uppsala, 1924. 180 s.

34. I fordom tid och andra berättelser. 153 s + porträtt av förf. Uppsala, J A Lindblads förlag, 1926.

Källor: Bibliografiska uppslagsböcker. - Meddelanden från Lindblads förlag och ytterligare ett par av "Bettys" förläggare. - Uppgifter av överlärare Ernst A Schölin, Åmål, som skötte "Bettys" mellanhavanden med förlagen och under lång tid tillhört hennes närmaste vänkrets.

E Bergman.


Artikeln var införd i Hembygden 1928 s 100-103. För denna liksom för övriga texter på hemsidan gäller upphovsmannarätt.

Inlagd 1997-11-09,