Register till vigsellängder

REGISTER TILL VIGSELLÄNGDER.

av Per-Olov Bergman, Sturefors 1991.

BAKGRUND

Framtagning av register till kyrkböcker är av gammalt datum. De äldsta registren är de som prästerna gjorde för att själva hitta bättre i sina böcker. Först i slutet av 1800-talet finner man av prästerna framtagna register med syfte att tjäna forskningen. De första sådana jag funnit är de av Helge Donatus Jansson framtagna registren till husförhörslängder för Uppsala domkyrkoförsamling. Han skriver 1887 i ett företal till registren:

"det värde dessa register medföra för all framtida forskning är ganska stort. Önskade någon, exempelvis tillförne att erfara en namngiven person, en stamfader för en familj eller dylikt, födelseort och tid, så kunde sådant icke erhållas med mindre än att genomsöka böckerna från pärm till pärm, med eller utan att finna det eftersökta. Nu däremot kan sådant genom registren ögonblickeligen erfaras utan möda eller nämndvärd tidsspillan."

Flera landsarkiv har sedan intresserat sig för registerframtagning. Landsarkiven i Göteborg började redan 1919 och har sedan dess tagit fram en stor mängd register huvudsakligen gällande stadsförsamlingars kyrkböcker. Andra landsarkiv, som tagit fram många register till kyrkböcker, är de i Östersund och Härnösand. Bland stadsarkiven kan nämnas de i Eskilstuna, Malmö och Stockholm.

På släktforskarsidan startades föreningen DIS 1980 mot bakgrund av behovet av register och de möjligheter som öppnade sig att med datorns hjälp ta fram sådana i en helt annan omfattning än tidigare. Redan samma år togs de första registren fram, då på mikrofiche.

Redan före 1980 hade inom ET släktförening påbörjats framtagning av register för dalsländska församlingar, vilket nu kunde fortsättas med den nya tekniken. År 1985 beslutades i DIS om ett projekt för registerframtagning med koncentration till vigsellängder, som fick projektnamnet Claes. Vid släktforskarkongressen i Lund 1987 anmäldes projektet och inbjöds till medverkan. Resultatet blev dock inte en medverkan utan att ett antal separata projekt uppstod på olika håll. Efter 1989 bedriver jag registerframtagningen på egen hand.

Registerframtagningen syftar till register i bokform. Vid sidan härav har arbete pågått för att lägga upp kyrkböcker i databasform. Ett omfattande arbete har här nedlagts vid demografiska databasen i Umeå och dess motsvarighet i Stockholm. Man har arbetat framförallt mot universitetsforskningen och lagt ner mångmiljonbelopp. Även på släktforskningssidan har mycket arbete nedlagts på att lägga in kyrkboksuppgifter i databaser. Problemen med det databasbaserade materialet är svårigheterna för släktforskarna att få tillgång till och kunna utnyttja detta material på ett tillfredsställande sätt. Flertalet släktforskare saknar ännu både datorvana och datorer. Register i bokform däremot kräver inga särskilda apparater för att läsas och är helt anpassade till bibliotekens normala verksamhet. På sikt får man dock av både kostnads- och bekvämlighetsskäl räkna med datorlagrat kyrkboksmaterial. Pappersbaserade böcker kan med tiden komma att bli något exklusivt, vilket inte bara kommer att gälla kyrkboksregister. Tills vidare fortsätter jag dock arbetet på register i bokform. Medverkan i läsning av längd välkomnas.

FRAMTAGNA VIGSELREGISTER

Under de år som gått har producerats register till över 100 församlingars vigsellängder, en bok per församling (se följande förteckning). Antalet vigselnotiser i de färdiga registren är omkring 125.000, vartill kommer närmare 25.000 notiser, som är under arbete. Medelantalet sidor per bok är 153 (A4-format).

Registren omfattar tiden från de första vigselnotiserna i en församlings längder fram till de sista år 1860. Sluttidpunkten har dock anpassats till längdernas tidsgränser. Undantagsvis har den utsträckts till senare tidpunkt under 1800-talet.

Registren ger möjlighet att slå på efternamn på båda vigselkontrahenterna. Möjlighet finns också att söka på hemvist och för mannen även årtal och personbenämning. Härutöver ges de uppgifter om föräldrar mm som funnits i längden samt statistik för förnamn, efternamn, hemvist personbenämning och antal notiser per år. De allra först framtagna registren saknar dock en del av detta.

Till de församlingsvisa registren har i en del fall även tagits fram häradsvisa personregisteer. Sådana finns nu till samtliga härader i Dalsland. Dessa innehåller personnamn, årtal och församlingsnamn. De är förnamnscentrerade i motsats till de församlingsvisa, som är efternamnscentrerade.

På försök har tagits fram ett par register med både födelse-, vigsel- och dödregister, dock med begränsat antal uppgifter om varje händelse.

REGLER FÖR REGISTRERING

Huvudprinciperna för registrering är följande:

1. Alla för släktforskning väsentliga uppgifter i en längd tas med.

2. Registrering sker bokstavstroget - ingen namnnormering.

3. Inga tillägg till vad som står i längden för göras.

Detta innebär bl a att titlar och yrkesuppgifter, som finns i längden tas med liksom uppgifter om närvarande personer och sådant som anger barn i tidigare äktenskap, ålder, födelsetidpunkt osv. Uppgifter om morgongåva tas inte med. Vid avvittring tas personuppgifter med. Förkortningar bibehålls.

Läsning görs från film eller fiche. Vid svårtolkad skrift och dålig kvalitet är det en fördel om kontroll mot originallängd på arkiv kan ske. Krav härpå har dock ej ställts. Vid osäkerhet i tolkning anges detta med ?.

En stor del av det hittills lästa har skrivits ner på papper innan det matats in på dator. Väsentligt är tydlig skrift och likformig uppställning i det nedskrivna för att underlätta inmatningen till dator.

LITTERATUR

1. Clemensson Per, Registerarbeten i Göteborgs landsarkiv 1951-1976. Släkt och Hävd nr 3 1977 sid 339-359.

2. Bergman PO, Till kyrkböcker framtagna personregister, Släkt-Forskar-Nytt nr 3 (aug 1980) sid 2-16.

3. Bergman PO, Förteckning över kyrkböcker med personregister på mikrofilm, Släkt-Forskar-Nytt nr 3 (augusti 1980) sid 16-24.

4. Bergman PO, Register till kyrkböcker, Underlag till föredrag i Helsingfors 1985-04-12.

5. Bergman PO, Regler vid registrering av vigsellängder. Släkt-Forskar-Nytt nr 27 (1991), sid 4-6.

Register till vigsellängder finns till följande församlingar:

BOHUSLÄN

Backa 1826-1860 Foss 1690-1861 Håby 1690-1861 Säve 1826-1860

DALARNA

Silvberg 1663-1774 Säfsnäs 1748-1859

DALSLAND

Billingsfors 1763-1860 Bolstad 1765-1861 Brålanda 1727-1860 Bäcke 1734-1860 Dals Ed 1706-1861 Dalskog 1702-1854 Edsleskog 1785-1860 Erikstad 1763-1861 Frändefors 1751-1860 Fröskog 1703-1860 Färgelanda 1693-1860 Gestad 1763-1861 Gesäter 1707-1861 Grinstad 1763-1861 Gunnarsnäs 1708-1860 Holm 1749-1861 Håbol 1688-1861 Högsäter 1686-1861 Järbo 1656-1860 Järn 1707-1851 Laxarby 1703-1860 Lerdal 1725-1859 Mo 1703-1861 Nössemark 1748-1836 Råggärd 1687-1859 Rännelanda 1725-1861 Rölanda 1717-1861 Skållerud 1761-1860 Steneby 1688-1860 Sundals-Ryr 1779-1860 Tisselskog 1725-1860 Torp 1720-1860 Torrskog 1713-1867 Töftedal 1706-1861 Tösse-Tydje 1688-1860 Valbo-Ryr 1702-1860 Vårvik 1707-1864 Åmål 1736-1860 Ånimskog 1711-1860 Ärtemark 1777-1855 Ödeborg 1690-1812 Ödskölt 1734-1860 Ör 1647-1860

GOTLAND

Öja 1714-1860

HALLAND

Årstad 1813-1862

HÄLSINGLAND

Färila 1711-1860 Los 1752-1775, 1847-1861

NÄRKE

Stora Mellösa 1660-1861

SKÅNE

Kastlösa 1711-1860 Sjörup 1711-1860 Svenstorp 1688-1864 Villie 1740-1860 Västra Karup 1689-1860

SMÅLAND

Granhult 1696-1850 Lidhult 1823-1860 Marbäck 1643-1860 Odensjö 1701-1897 Torpa 1715-1860 Öjaby 1693-1860

SÖDERMANLAND

Grödinge 1798-1861

UPPLAND

Roslags-Bro 1688-1861

VÄRMLAND

Bjurkärn 1702-1860 Ekshärad 1687-1867 Frykerud 1672-1860 Gillberga 1688-1860 Gräsmark 1750-1805, 1838-1860 Karlanda 1694-1704, 1767-1795 Lungsund 1687-1860 Norra Råda 1730-1860 Rudskoga 1689-1869 Södra Råda 1685-1860 Visnum-Kil 1706-1860

VÄSTERBOTTEN

Bygdeå 1745-1860

VÄSTERGÖTLAND

Angered 1753-1773, 1845-1865 Dalstorp 1699-1899 Hillared 1722-1825, 1848-1860 Hulared 1699-1899 Hyringa 1718-1830 Håcksvik 1704-1860 Kalv 1702-1860 Ljungsarp 1699-1899 Länghem 1690-1855 Längnum 1721-1849 Malma 1708-1831 Mårdaklev 1744-1860 Nittorp 1700-1899 Tengene 1688-1831, 1850-1860 Trökörna 1688-1830 Ölsremma 1749-1899 Östra Frölunda 1728-1861

ÖLAND

Kastlösa 1711-1860 Resmo 1717-1860

ÖSTERGÖTLAND

Lillkyrka 1667-1860 Vist 1640-1863 Östra Harg 1635-1860 Östra Skrukeby 1635-1860

Personregister till ovanstående finns för följande härader:

DALSLAND

Nordal Sundal Tössbo Valbo Vedbo Reviderat 1998-11-15, accessed