Svenska Autografsällskapets tidskrift - Register.

Register över artiklar mm i Svenska Autografsällskapets tidskrift" 1879-1897

Redovisningen är framtagen med i augusti 1996 av Per-Olov Bergman, Sturefors © för publicering på min hemsida. Inmatningen har skett med en Amiga 3000 och programmet Cygnus Ed (CED).

Tidskriften är bunden i två delar, vardera med löpande sidnumrering från 1 och uppåt. Del I omfattar tiden 1879-1888 och del II 1889-1897.

Varje del är uppbyggd av tolv häften, som kommit ut enligt följande: Del I: nr 1 februari 1879, 2 maj 1880, 3 december 1880, 4 juni 1882, 5 o 6 april 1885, 7 maj 1886, 8 juni 1886, 9 mars 1887, 10 juli 1887, 11 april 1888 och 12 september 1888. Del II: nr 1 maj 1889, 2 april 1890, 3 maj 1891, 4 december 1892, 5 mars 1893, 6 november 1893, 7 april 1894, 8 december 1894, 9 november 1895, 10 mars 1896 och 11 o 12 december 1896.

Uppställningen är författare - titel - del:år - sidnummer.


Bergström Otto "Strödda uppgifter om utöfvare af konst och konstslöjd i Stockholm under 1600-talet." II:1889-1897 s 161-186.

B O "Lovisa von Burghausen." II:1889-1897 s 106-111.

B O "Ättartal." I. Ikornsköld." II:1889-1897 s 340-341.

Burenstam C "Två hittills otryckta egenhändiga bref från Konung Carl XII." II:1889-1897 s 307-309.

Eichhorn C "Autografer i böcker." I:1879-1888 s 17-27.

Ehrensvärd J J Albert "Carl August Ehrensvärds förhållande till fränderna Gustaf Johan och Carl Ehrensvärd belyst af hittills outgifna bref." II:1889-1897 s 283-303.

E C "Gjörwell och Wallmark." I:1879-1888 s 249-255.

v F K (von Feilitzen K) "Ett otryckt poem af J G Oxenstjerna. Från Hallencreutzka auktionen." I:1879-1888 s 176-181.

v F K "En autobiografi af Carl Uggla Hillebrandsson." I:1879-1888 s 206-209.

v F K "Tidskrifter." I:1879-1888 s 237.

v F K "Autografauktioner." I:1879-1888 s 237-238, II:1889-1897 s 16-19, 36-39.

v F K "Eichhornska autografauktionen." II:1889-1897 s 73-76.

Hildebrand Emil "Vasanamnet och vasavapnet." II:1889-1897 s 1-10.

Hildebrand Emil "En autograf af drottning Katarina Stenbock." II:1889-1897 s 342-344.

Hochschild "Konung Carl XIV Johans och drottning Desiderias första bekantskap och deras giftermål." II:1889-1897 s 65-68.

Klingspor Carl Arvid "Ett svenskt riksvapen." I:1879-1888 s 133-135.

Klingspor Carl Arvid "Henrik Classon Totts vapen." I:1879-1888 s 135-136.

Klingspor Carl Arvid "Grafminnen i Revals domkyrka." I:1879-1888 s 136-152, 157-162.

K K H (Karlsson Karl Henrik) "Några anteckningar från 1400-talet om Trolle-slägten." I:1879-1888 s 168-170.

K K H "Drotsen Bo Jonssons (grip) fäderneslägt." I:1879-1888 s 173-176, II:1889-1897 s 33-35.

K K H "Folkunga-ätten." I:1879-1888 s 216-234.

K K H "Peter Andersson ("till Mohammar) och hans slägt." I:1879-1888 s 244-246.

K K H "Hertig Bengt Algotssons gifte." I:1879-1888 s 246.

K K H "Anders von Bergen." II:1889-1897 s 19.

K K H "Strödda genealogiska anteckningar." II:1889-1897 s 68-73.

K R "Några ord om autografer." I:1879-1888 s 1-5.

-l (Wrangel F U) "Äldre stamböcker." II:1889-1897 s 97-102, 129-130.

N C "Autografauktioner." II:1889-1897 s 278-281.

N C "Autografauktion." II:1889-1897 s 305-307.

Rosman Holger "Peder Månssons vapenbok." II:1889-1897 s 273-278.

Rosman Holger "Genealogiska studier. I. Om den s k Röde-ätten under Medeltiden." II:1889-1897 s 309-316.

Rosman Holger "Genealogiska studier. II Om Marsken Håkan Mattsson d ä och Vinstorpa-ättens härstamning." II:1889-1897 s 317-339.

-rn (Eichhorn Chr) "Louise Gyldenstolpe." I:1879-1888 s 59.

-rn "August Wilhelm Stiernstedt." I:1879-1888 s 59-63.

-rn "Jakob Westin." I:1879-1888 s 63-66.

-rn "Autografer i böcker." I:1879-1888 s 67-68, 88-91.

-rn "J N Lindahls Album." I:1879-1888 s 69-73.

-rn "Konstnärsfamiljen Mijtens i Stockholm. Personalhistorisk studie." I:1879-1888 s 112-115.

-rn "Konstnärsslägten Thelott." I:1879-1888 s 162-164.

-rn "Ur C G Fehrmans resedagbok." I:1879-1888 s 181-187, 189-206.

-rn "Auktionen å G Fr Almquists autografer." I:1879-1888 s 209-210.

-rn "Bellmans tjenstemannabana." II:1889-1897 s 20-23.

Sauss (Wrangel F U) "Drottning Desiderias närmaste slägförhållanden." I:1879-1888 s 241-244.

S (Silfverstolpe Carl) "Curt Fredrik Meinander." I:1879-1888 s 12-14.

S C (Silfverstolpe Carl) "Carl Jedvard Bonde." II:1889-1897 s 303-305.

Torpadie R "Ett bref med chiffer från Magnus Stenbock." II:1889-1897 s 104-105.

Upmark Gustaf "Johan Göransson Rosenhanes stambok." II:1889-1897 s 143-158.

Warburg Karl "Adam Lewenhaupt." II:1889-1897 s 269-271.

Wrangel F U "En högadlig filosof från 1700-talet." II:1889-1897 s 49-65.

Wrangel F U "Några ord till utredande af frågan om Vasavapnets betydelse." II:1889-1897 s 77-80.

Wrangel F U "En vapenbock från medeltiden." II:1889-1897 s 121-128.

W F U "Ludvig Paar." II:1889-1897 s 102-104.

W F U "Carl Gustaf Ridderstolpe." II:1889-1897 s 271-272.

W H (Wieselgren Harald) "Herman Frithiof Antell." II:1889-1897 s 133.

V-n A (Victorin A) "Friherre Nils Silfverschiöld." II:1889-1897 s 91-92.

W-r K F (Werner K F) "Hummel-Gjörwell." II:1889-1897 s 199-207.

W-r K F "C G von Brinkman om sig sjelf och åtskilliga samtida." II:1889-1897 s 225-269.

W-r K F "Arvid David Hummel och hans familj." II:1889-1897 s 281-282.

W K F "Carl Baltzar Ernst von Platen." I:1879-1888 s 235.


Utan angiven författare:

"Anders Pedersson Linds Memorialbok." II:1889-1897 s 186-197.

"Autografer." II:1889-1897 s 10-15.

"Autografauktionen." I:1879-1888 s 152-155.

"Autografauktioner." I:1879-1888 s 237-238.

"Bibliografi." I:1879-1888 s 235-237.

"Bref från Moritz (Stensson) Lewenhaupt." II:1889-1897 s 43-48.

"Calendarium Gyldenstolpianum." II:1889-1897 s 212-218.

"Dyr autograf." II:1889-1897 s 114.

"Egenhändigt bref dateradt Prag 4 dec 1632 från d v öfversten Piccolomini, med underrättelser om slaget vid Lützen d 6 (16) nov 1632, k Gustaf II Adolfs död och ställningen i kejserliga lägret efter ofvannämnda slag." II:1889-1897 s 131-133.

"Egenhändigt bref från K Karl XI till grefve J G Stenbock." II:1889-1897 s 128-129.

"Ehrensvärd till Masreliez." I:1879-1888 s 37-59.

"En resa till Paris på 1750-talet." II:1889-1897 s 81-90.

"En Svensk landsflygting i Polen." I:1879-1888 s 171-172.

"Ett bref från Atterbom till grefve Adlersparre (Albano). II:1889-1897 s 158-160.

"Ett bref rörande arbetet vid Göta kanal." II:1889-1897 s 112.

"Ett "Ex libris"." II:1889-1897 s 134.

"Fransk-Lutherska församlingens i Stockholm kyrkbok 1688-1791." II:1889-1897 s 114-120, 135-139.

"Från bokverlden." II:1889-1897 s 31.

"Förteckning öfver autografer till salu." II:1889-1897 s 345-346.

"Handlingar rörande utvidgning av Sällskapets verksamhet." I:1879-1888 s 93-99.

"Handlingar till C M Bellmans lefvernebeskrifning." I:1879-1888 s 106-111.

"Jan Mazepa och furstinnan Dolska." I:1879-1888 s 213-215.

"Konung Gustaf I:s morföräldrar." I:1879-1888 s 238-239.

"Konung Johan III:s senare gifte." I:1879-1888 s 247-249.

"Litteratur." II:1889-1897 s 219-223.

"Middagsräkning från 1600-talet." II:1889-1897 s 90-91.

"Minnesruna." (Grefve G A Sparre.) I:1879-1888 s 164-167.

"Några ord om Wasaätten och konung Gustafs förfäder." I:1879-1888 s 210-212.

"Om fru Annas på Vinstorp ättlingar af första giftet." I:1879-1888 s 132-133.

"Om Konung Carl XI:s bröllop." II:1889-1897 s 30.

"Om Oldenburgska ättens Skandinaviska ursprung." II:1889-1897 s 112-113.

"Om Tore Pytings efterkommande." I:1879-1888 s 116-123.

"Otryckta handlingar. 1. Bref från hertig Carl (sedan konung Carl XIII), 2. Epigram af fru Lenngren, 3. Bref från kardinal Richelieu till konung Gustaf II Adolf, 4. Bref från Walter Scott till lord Bloomfield." I:1879-1888 s 100-106.

"Outgifna handlingar. 1. Swedenborg "Memorial", 2. Thorild "Bref" I:1879-1888 s 6-9.

"Outgifna handlingar. 1. Ehrenstrahl, 2. Mijtens, 3. von Krafft, 4. Schröder, 5. Sergel, 6. fru Nordenflycht, 7. Bergklint." I:1879-1888 s 27-32.

"Personregister till Svenska autograf sällskapets tidskrift del I, II." bilaga (43 s).

"Philotheca Finspongensis." 125-131.

"Prislista på svenska autografer." I:1879-1888 s 10-11, 34-36.

(Protokoll från 8 april 1752.) II:1889-1897 s 24-30.

"Rim af Magnus Stenbock." II:1889-1897 s 42-43.

"S:t Nikolai kyrkas vigselbok." II:1889-1897 s 223, 282.

"Strödda meddelanden." I:1879-1888 s 15-16, 32-33, 91-92, II:1889-1897 s 93-95.

"Svenska autografsällskapet." I:1879-1888 s 16, 124, 156, (188), 240, (256), II:1889-1897 s 31-32, 48, 96, 140-142, 197.

"Sällsynt autograf." II:1889-1897 s 158.

"Tvenne bref rörande morianen Badin från Gustaf III till frih. (sedermera grefve) F Ridderstolpe." II:1889-1897 s 81.

(Två Grafvårdar. Nils Gyllenstierena och Ulrica Juliana Brahe.) II:1889-1897 s 24.

"Två dödsrunor (Otto von Feilitzen och Christoffer Eichhorn.) II:1889-1897 s 39-42.

"Ur en autografsamlares portfölj." II:1889-1897 s 207-212.

"Ur J N Lindahls album." I:1879-1888 s 74-87.


Denna text är inlagd på P O Bergmans hemsida.

För denna liksom för övriga texter på hemsidan gäller upphovsmannarätt.

Ansvarig för innehållet på hemsidan är P O Bergman, Hjortronvägen 89 590 54 Sturefors - epostadress: m225@abc.se.


Inlagt 1996-08-15,