Eskekärr-Tomasbolssläktens på Dal släktförening

ESKEKÄRR-TOMASBOLSSLÄKTENS PÅ DAL SLÄKTFÖRENING

Släkten har fått sitt namn efter de gårdar, på vilka släktens äldsta kända medlemmar bodde, nämligen

Eskekärr i Ånimskogs socken, där den äldste kände, bonden Bryngel Nilsson bodde i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet och där hans ättlingar levde i flera generationer och

Tomasbol i Tydje socken, till vilken gård ett av Bryngel Nilssons barnbarns barn, bonden Hans Persson flyttade år 1696, och där flera av hans ättlingar bott.

De äldsta släktleden har huvudsakligen bott inom de tre angränsande socknarna Ånimskog, Tydje och Fröskog i Dalsland och varit bönder. En del har haft förtroendeuppdrag och varit kyrkvärdar, nämndemän och även häradsdomare. Det senare har gjort att släkten tidigare kallats domaresläkten.

Föreningen grundades på initiativ av med dr Emanuel Bergman 1948-03-29 med uppgift att utforska släkten och främja släktsammanhållningen.

Emanuel Bergman (1887-1948) hade genom den släktforskning han bedrivit sedan sin ungdom, lagt grunden till utforskningen av släkten och därmed även grunden till det släktarkiv som sedan upprättats. Släktforskningen har sedan fortsatt inom släktföreningen. Resultat av forskningen har publicerats i föreningens medlemsblad och även i separata skrifter. För att underlätta släktforskningen har personregister tagits fram till vigsellängderna för tiden fram till år 1860 för samtliga församlingar på Dal. En fortsättning med vigselregister för tiden 1860-1920 pågår. Vid årsskiftet 2000/2001 var samtliga församlingar klara för fyra häraden, endast Sundals härad återstod. Vid sidan av den rena släktforskningen har nedteckning av muntlig tradition ägt rum.

Släktforskningen har förutom den egna släkten innefattat några ingifta släkter såsom Klevmarkssläkten och släkten Bergman från Västgöta Dal samt släkterna Solton, Silvertelning, Beckeman, Hesselbom m fl.

Ett medlemsblad - Släkt-Förenings-Nytt - tillsammans med släktmöten vart tredje år är medel för att främja släktsammanhållningen.

Föreningen firade 1998 sitt 50-årsjubileum. Ett treårsmöte hölls då i Åmål, veckoslutet 25-26 juli, med blomsternedläggning vid gravarna för stiftaren tillika föreningens förste ordförande Emanuel Bergman och föreningens förste sekreterare Agnes Olsson. Vid mötet presenterades bl a åtta skrifter som tagits fram till jubileet. Närmare om treårsmötet framgår av notis (med bild) i Provinstidningen Dalsland 1998-07-28.

Under åren 1999 och 2000 har presenterats ytterligare fem skrifter och ett antal register till vigsellängder.

Under namn av "projekt Bergman" - namnet valt till minne av föreningens stiftare - finns en hemsida som knyter an till föreningens intresseområde och innehåller register av olika slag samt ett antal artiklar och böcker i fulltext.


Förteckning över föreningens skrifter och vigselregister


Inlagd 1998-07-28, reviderad 2001-01-06,