Olof Ekström - CV

Innehåll

Personuppgifter - Sammanfattning  - Utbildning - Anställningar - Konsultverksamhet - Kurser - Fokus - Intressen - Kontakt

This page in English (denna sida på engelska).

Personuppgifter

Namn: Olof Ekström (Anders Olof Ekström)

Födelsedatum: 67-02-12 (12 februari 1967)

Gift, boende i Bälinge (strax utanför Uppsala). Två barn (födda -96, -98).

Sammanfattning

Relevanta kunskapsområden:

Verktyg och miljöer:

Erfarenhet av många gränssnitt:

Personliga egenskaper:

Hängivna egna studier av intressanta områden:

Utbildning

8608 -  9206

Datavetenskaplig linje, Uppsala Universitet
"Linjer" finns inte längre inom denna del av universitetsutbildningen. Utbildningen heter idag datavetenskapligt program ( alternativ sidastudenternas sida , studenternas presentation för företag )

Anställningar

Uppsala Universitet

9209 - 9212

Handledare Uppsala Universitet, Inst f Datorteknik (DoCS), resursperson X Window System och Software Engineering

9301 - 9306

Handledare kurs i Software Engineering

9301 - 9306

Handledare kurs i Algoritmer och datastrukturer med C++

9301 - 9306

Utveckling av kursmaterial f. Introduktionskurs i programmering för X Window System

Samtliga vid Institutionen f Datorteknik (Department of Computer Systems), Uppsala Universitet.

Sorgente Business & Technology AB

9311 - 9709

Fast anställd Sorgente Business & Technology AB

Projekt inom Sorgente:

9311 - 9405

Utvecklingsarbete. Facts. Processmodelleringsverktyg

Teknisk miljö: Windows 3.x-applikation, MFC, Microsoft Visual C++ 1.0, Symantec C++ 6.0, Integra VBD, Microsoft Access 1.0.

9404 - 9405

Utvecklingsarbete. Uppdragsutveckling av DLL

Teknisk miljö: Gupta SQLWindows, Microsoft Visual C++.

9405 - 9406

Utvecklingsarbete. Prototyparbete, Storkundhanteringssystem Telia Mobitel.

Teknisk miljö: Microsoft Visual Basic 3.0, Microsoft Access 1.0.

9406

Utvecklingsarbete. Designarbete, Informationssystem för telecomföretag.
9407 - 9605

Utvecklingsarbete. Totalutveckling och vidareutveckling av Storkundshanteringssystem Telia Mobitel.

Teknisk miljö: Microsoft Visual Basic 3.0, 4.0. Microsoft Access 2.0, Informix, MAPI.

9605 - 9705

Utvecklingsarbete. Analys, design och implementation av projekt- och säljstödssystem med inriktning på personligt effektivitetsstöd och gruppeffektivitet (Projekt Ensemble).

Teknisk miljö: Win32-plattform, Visual Basic 4.0, Microsoft Access 2.0, Microsoft SQL Server 6.5, ODBC, OLE.

9609 - 9709

Utvecklingsarbete. Systemintegration och införandestöd vid vidareutveckling av EXKO, LM Ericsson Data AB.

Teknisk miljö: Microsoft Windows 3.x/Windows 95/Windows NT, OLE Automation, Microsoft Office 4.x/95/97.

Arbetet innefattade att designa och implementera integration mellan office-applikationer och stöd vid migrering (i separata steg) från Office 4.x till Office 95/97, från Windows 3.x till Windows 95/Windows NT 4.0, och uppskalning av databas från Microsoft Access till Microsoft SQL Server. Arbetet innefattade också viss teknisk rådgivning.

9706 - 9709

Utvecklingsarbete. Systemutvecklingskonsult i Linda Call Centre, Ericsson Data/Ericsson Telecom.

Teknisk miljö: Microsoft Windows NT, Microsoft Visual C++ 5.0, Microsoft Visual Basic 5.0, Microsoft SQL Server 6.5. Microsoft Visual SourceSafe 5.0.

Linda Call Centre är en call center-lösning baserad på standard-PC under Windows NT, med klienter under Windows 95 och Windows NT. Genom att använda standardgränssnitt och standardhårdvara erbjuder Linda en mycket flexibel lösning. Arbetet inom Linda innefattade alla steg från analys och specifikation till implmentation och leverans.

Systemet baserades på en mängd standardkomponenter: TAPI (Telephony API), ISDN, Win32, Microsoft SQL Server och COM/DCOM. Flera Windows NT services ingick i systemet.

Konsultverksamhet

9709 - 

Egen företagare i Extro System, enskild firma.

Projekt inom Extro System:

9709 - 9710

Utvecklingsarbete. Slutförande av EXKO. Avslutande arbete med applikationen och överlämnande av kod till framtida systemansvariga.

Teknisk miljö: Arbetet innefattade också viss teknisk rådgivning.

9709 - 0012

Utvecklingsarbete. Systemutvecklingskonsult i Linda Call Centre, senare customer interaction platform (cip), Ericsson Data/Ericsson Telecom, senare Ericsson Radio Systems.

Teknisk miljö: Microsoft Windows NT, Microsoft Visual C++ 5.0, Microsoft Visual Basic 5.0, Microsoft SQL Server 6.5. Microsoft Visual SourceSafe 5.0 (samtliga inkl senare uppgraderingar).

I samband med att jag lämnade Sorgente Business & Technology övertog jag Sorgentes engagemeng i Lindaprojektet och i EXKOprojektet. Övertagandet var överenskommet och Extro System betalade uppdragsförmedlingsprovision under en tid för dessa projekt. Mina uppgifter i projektgruppen innehöll även ansvar för källkodsdatabasen (först i Visual SourceSafe, senare i Rational ClearCase).

Systemet baserades på en mängd standardkomponenter: TAPI (Telephony API), ISDN, Win32, Microsoft SQL Server och COM/DCOM. Flera Windows NT services ingick i systemet.

Produkten levererades till ett antal kunder under 1999 och 2000. Produkten flyttades mellan olika Ericsson-enheter i samband med omorganisationer. Kort efter att jag lämnat projektet lades utvecklingen i Sverige ner. Jag lämnade projektet på eget initiativ av privata och hälsoskäl.

971125-971127

Undervisning. Utveckling och genomförande av en kurs i Windows NT, “Windows NT för avancerade användare och administratörer”. Köpare Sjöland & Thyselius, slutkund Försvarets Materielverk.

Omfattning: Windows NT Server, med fokus på säkerhet och grundläggande administrationsfärdigheter. Ett krav från slutkunden var svenskspråkig litteratur, varför Valda Hilleys bok Hemligheterna i Windows NT Server 4.0 användes som kurslitteratur. Eget material utgjorde dock stommen till kursinehållet.

9803

Framtagning av kursmaterial. För Informator skrev jag kursmaterial till en kurs i Visual Basic och ActiveX.

001205-011107

Utvecklingsarbete. Systemutvecklingskonsult i ett flertal projekt för Upsys (Uppsala systemutveckling AB).

Teknisk miljö: Sun Solaris, FreeBSD, Microsoft Windows. Sun Workspace compiler, verktyg från GNU. Kod i C (*nix-komponenter) och Visual Basic (Windows-komponenter).

Arbetsuppgifter: Specifikation, design och implementation av ett flertal mindre applikationer, från filkonverteringsfunktioner i befintligt system till helhetsdesign av ett databassystem för övervakning av larmflöden. Rådgivning och stöd till andra utvecklare vid utveckling i Windows-miljö (Win32, Visual Studio) och vid användning av relationsdatabaser (Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL).

0209-0306

Gymnasielärare, Fyrisskolan Uppsala, heltid. (Kurser: Datorkunskap DTR1201, Persondatorer DTR1206, Programmering C DTR1209, Multimedia A MUM1201 - se Skolverkets www-sida, http://www.skolverket.se/ ("Styrdokument", "Kursplaner och betygskriterier", "Gymnasial utbildning")

0308-(0406)

Gymnasielärare, Fyrisskolan Uppsala, heltid. (Kurser: Projektarbete PA1201)

Kurser

9601

Avancerad Oracle. Specialbeställd kurs för utvecklare på Sorgente. Kursen behandlade avancerade ämnen rörande systemkonstruktion med Oracle 7.

9711

Universal Modeling Language. Lärare Hans-Erik Eriksson, kurslitteratur UML Toolkit av Hans-Erik Eriksson och Magnus Penker.

Fokus

Genom hela min yrkesverksamhet har jag haft som mål att skaffa breda kunskaper om den teknik jag jobbat med. Exempelvis under den tid jag jobbade med informationssystem studerade jag de plattformar som var relevanta där (Microsoft Exchange, MS IIS och övriga BackOffice-produkter, teknik för gränssnittsintegration) och också de strategier som fanns för konkurrerande plattformar och produkter.

För att klara av att ta till sig många olika tekniker och plattformar är det naturligtvis en förutsättning att man någorlunda behärskar relevanta verktyg.

Tyngdpunkten i alla studier har varit tekniska möjligheter att bygga öppna, skalbara system som inte binder kunden till leverantör eller annan part.

Alla fortlöpande självstudier har konkreta mål. För en mer ingående diskussion om Extro Systems affärsidé och inställning till systembyggande, se Extro Systems företagspresentation.

Efter att jag lämnat Ericsson i december 2000 flyttade jag till viss del fokus från Microsoftplattformen till att mer intressera mig för öppna system, speciellt Linux/FreeBSD och applikationer där. Bland de system jag studerat där finns framförallt PostgreSQL.

Intressen

Multimedia och underhållning

Största privata intresse är design av interaktiv multimedia och spel. Inom detta område studerar jag DirectX och liknande teknologier, även för andra plattformar. Intresset är inte i första hand riktat mot grafik eller visualisering utan mot att skapa nya förutsättningar för interaktiva berättelser och framförallt hur flera aktörer kan samagera för att skapa gemensam fiktion.

För att få bred kuskap har jag studerat utveckling på bland annat BeOS och Sony Playstation (Net Yaroze), samt studerat ett stort antal bibliotek och applikationer där kod gjorts tillgänglig.

Länkar

Den som är intresserad av mitt arbete inom detta område kan kontakta mig för mer information eller diskussion.

Öppna system och Open Source

På senare tid har jag också ägnat alltmer tid åt fria system, främst Linux (Debian 2.2 och i viss mån Red Hat 7.1) och FreeBSD (FreeBSD 4.3), och vissa applikationer för dessa plattformar, främst PostgreSQL (PostgreSQL 6.3, 7.0.x, inklusive programmeringsgränssnitten libpq/libpq++ och användning via ODBC). Även andra system har blivit aktuella, främst från användnings och administrationssynpunkt, däribland Apache, PHP. De aspekter av plattformarna som varit aktuella har varit serverrelaterade.

Av olika orsaker har jag inte bidragit till något projekt inom Open Source-rörelsen ännu. Jag är inte främmande för att göra det om möjligheten skulle yppa sig.

Länkar

För mer information om mitt arbete med öppna plattformar och öppen källkod, kontakta mig.

Att kommunicera

Det är inte alla som har möjlighet eller förmåga att lära ut eller guida andra. Att vara begåvad med lärartalang ger en möjlighet att dela med sig åt andra, samtidigt som man själv växer i sin förståelse för ämnet. När man hjälpt en annan till förståelse vet man att ens kunskap är god.

Jag har inte särskilt ägnat mig åt lärarrollen eller agerat i mentorsposition. Däremot är det en naturlig del i mitt arbete i grupp att se till att andra får möjlighet att utvecklas. Det är också enligt min mening en av grundstenarna för ärlig konsultverksamhet - att hjälpa kunden att bli självgående. En konsult befinner sig inte på plats för att skaffa sig själv inkomster utan för att kunden har ett behov, och det är utifrån det behovet konsulten skall agera.

Bland de saker jag aktivt lärt ut kan nämnas användarfördjupning (avancerad datoranvändning), introduktion till diverse typer av programmering (utveckling för X Window System/Motif, Windowsutveckling, MFC, COM, PostgreSQL) och metod (objektorienterade metoder).

Har man dessutom en talang för att uttrycka sig i skrift är det naturligt att använda den till att visa vägen för andra. Skriven dokumentation, specifikationer och liknande är ofta eftersatta och det kan få allvarliga konsekvenser framförallt på längre sikt. Att bidra med en positiv anda gentemot det som många uppfattar som onödigt eller otrevligt extraarbete är naturligt för mig.

Tycker man dessutom att lärarrollen är givande och rolig och att det är givande att skriva och presentera så är det naturligt att man gör ett bättre jobb inom de områdena.

Jag ser inte vare sig lärarrollen eller författande som huvuduppgifter. De är naturliga delar i att göra ett bra jobb. Att ha undervisning som arbetsuppgift är i och för sig möjligt, men jag har inga speciella visioner om hur undervisning skall bedrivas eller dokumentation skrivas.

Kontakt

Telefon
018-355532
Mobil
0708-355599
Adress
Målstavägen 12, 740 22 Bälinge
email
olof.ekstrom@abc.se
http
http://www.abc.se/~m10383/info.htmlDetta dokument är copyright © 2002-2004 Olof Ekström. URL: detta dokument http://www.abc.se/~m10383/cv.html , arkiv http://www.abc.se/~m10383/cv.zip (använd WinZip ), http://www.abc.se/~m10383/cv.tgz (tar, gzip). Arkivfilerna innehåller detta dokument på engelska och svenska, i HTML och RTF-versioner. RTF-versionerna innehåller samma text förutom länkar. Använd HTML-versionerna om möjligt.