Nedjans historia

flygbildNEDJAN byggdes 1893 i Greenock av Scott & Co för rederiet ”Well Park Steam Ship”och döptes till ”Well Park”. Hon kom i svensk ägo 1904 och omdöptes till ”Pallas” för att slutligen i april 1922 i samband med att hon köptes av det då nybildade Rederi AB Ostkusten i Simrishamn döpas om till ”Nedjan”.

Missöden

Ett litet axplock av missöden som Nedjan råkat ut för under de sista åren före förlisningen:

25/10 1950. Dödsfall. ”Av allt att döma har jungman Widding i ett anfall av tillfällig sinnesförvirring tagit sig själv av daga genom att hoppa överbord. Mannen hade varit mycket begiven på starka drycker och sista dagen verkat virrig och nervös. Han hade till och med öppet talat om för några av kamraterna att han tänkte begå självmord och därefter gått omkring i hytterna och sagt adjö.” Bland kvarlåtenskapen fanns ett avskedsbrev till modern. 

5/4 1953. Grundstötning utanför Draget utanför Sundsvall.

26/6 1953. Grundstötning vid Newbiggin point, ca 4 dm nordost om Blyth, beroende på dåligt fungerande radiopejl. Dimma.

September 1953. Nedjan fick söka nödhamn i Visby sedan det fått vatten i lastrummen och svår slagsida. Fartyget var i det närmaste manöverodugligt. Pumparna i dåligt skick.

November 1953. Storm 5-11/11 när fartyget gick från Preston. Sex dagar i svår livsfara. Pannan och maskinen trasiga, måste repareras under 6 dagar i Aberdeen.

9/12 1953. Grundstötning vid Verklikker i Scheldefloden.

Enligt vår sagesman Rolf Helsing användes den ångdrivna styrmaskinen på bryggan endast vid manövrering i trånga vatten. Så snart man kommit utomskärs riggades en reservstyrning, bestående av block och taljor upp på akterdäck. Detta beroende på att ordinarie styrmaskin var i så dåligt skick att ånga hela tiden läckte ut varvid rutorna i styrhytten immade igen. Rolf Helsing hade mönstrat som jungman i september 1953. Den 15/12 övertalades han av sin kamrat Lasse Andersson kliva av olycksbåten innan et var för sent. Detta räddade sannolikt hans då 17-åriga liv.

Skeppsdagboken

Utdrag ur skeppsdagboken förd å ångf. ”Nedjan” kapten J. Jönsson hemmahörande i Simrishamn, under hamnliggande i Norrsundet år 1953 - 1954.

Lördagen den 26 dec.
Kl. 08.45 fått lots ombord. Kl. 10.30 väl förtöjda med båda ankarna 60 fm. på stb. och 45 fm. på bb. samt akterförtöjt med 3 wirar.

Söndagen den 28 dec. 
Liggande under lastning t. o. m. lördagen den 2 jan.

Söndagen den 3 jan.
Kl. 11.25 började fartyget dragga ankarna och törnade mot strandsläntan med babordssidan. Vid tillfället rådde orkanartad nordlig snöstorm. Vattenståndet var c:a 1 meter över normalt. Fartygets djupgående vid grundkänningen var A = 15'6" F = 12'3". Pejlingar av rennstenar och tankar företagits varannan timme men ingen läcka kan märkas. Erfoderlig vakt hållits under dygnet.

Måndagen den 4 jan. 
Vattenståndet sjunkit c:a 3½ fot. Fartygets djup A 12'2" F 14'8". Lodat å babordssidan och fått 12 och 13 fots djup räknat akterifrån tills för om bryggan. Fartyget erhållit 7 graders styrbords slagsida. Upprepade försök har gjorts för att få fartyget flott men utan resultat. Kl. 13.00 börjat lossa av däckslasten, fortsatt till kl. 19.00. Pejlingar av rennstenar och tankar företagits varannan timme ingen läcka kan märkas. Erfoderlig vakt hållits under dygnet.

Tisdagen den 5 jan. 
Fortsatt lossning av däckslast. Försök gjorts på fm. att få fartyget flott men utan resultat. Länsat aktertanken = 77 ton samt lossat c:a 10 standard från lastrummet.Företagit dykareundersökning. Denne konstaterat att fartyget står på grundet c:a 8 meter från ekterstäven räknat och föröver. Kl. 15.00 drogs fartyget av grundet med hjälp av bogserbåt och hivning på ankarkättingen. Fartyget förtöjt på nytt under lots ledning med båda ankarna och 60 fm på varje samt akterförtöjt med 3 wirar.

Onsdagen den 6 jan. 
Haft dykareundersökning av fartygsbotten. Härvid har konstaterats att inga synliga skador uppstått men på bordläggningen finnes färg avskrapad inom det område på babordssidan där fartyget legat mot grundet.

        Norrsundet den 7 jan . 1954 Originaldokumentet undertecknat av befälhavare J. A. Jönsson samt ”Rätt avskrivet intygar” undertecknat av 1:e styrman, 2:e styrman samt en matros.

Bandinspelningen

Strax efter midnatt, natten mellan den 9:e och 10:e januari 1954 förliste NEDJAN och det skulle dröja mer än 42 år innan hon återfanns. Samtliga ombord omkom och många har aldrig återfunnits. 

NEDJAN var på 1075 dw ton och vid förlisningen 61 år gammal. Hon var ett av de sista fraktfartygen i sitt slag och närmast att betrakta som musealt redan före tiden för sin förlisning. Så sent som 1951 fanns det 62 svenskägda fartyg av järn eller stål som var byggda före år 1900. Dessa fartygs antal minskade snabbt; de flesta såldes till något utflaggningsland i den ”civiliserade” sjöfartens utkanter och seglade vidare trots att deras tillstånd blivit sådant att de inte längre kunde uppfylla ”minimikraven” på sjösäkerhet enligt svensk sjölagstiftning. Några av dessa fartyg försvann ur skeppsregistret genom förlisningar som vållade stora rubriker. Det har till och med antytts att giriga redare försökte hålla fartygen i fart trots att de ej var fullt sjövärdiga. Man spekulerade i att redarna kunde återfå ett större kapital som assuranspengar vid en totalförlisning än vad de skulle vid en försäljning av fartygen.

Dessa spekulationer plus den dramatiska bandupptagning som den då 14-årige Härnösandspojken Kurt Jonsson genomförde, ledde till att NEDJAN:s förlisning har blivit både mytomspunnen och legendarisk.

Här följer en utskrift av den bandinspelning som 14-årige Kurt Jonsson gjorde av radiosamtal mellan Nedjan, Härnösands Kustradio och rederiets kamrer.

Klockan 23.55 den 9 januari 1954 ringde fartygets kapten upp rederiets kamrer i dennes bostad i Trelleborg. I samband med att radiosamtalet beställdes hördes rösten från Nedjan berätta: 

”All styrinrättning har gått all världens väg. Vi driver i Gävlebukten” 

Kustradion i Härnösand: ”Vill ni inte ha ut en livräddningsbåt?” 

N: -----ohörbart. 

K: ”Vad har ni för position? Det kan vara bra att ha reda på.” 

N: ”Vänta - 7 till 8 minuter från Eggegrund i 155 grader.” Samtalet till Rederiets kamrer kopplas upp: 

N: ”Nu är det samma historia igen.” 

R: ”Vad då för samma historia?” 

N: ”Roderlinan har gått för oss. Handstyrningen också.” 

R: ”Var är ni?” 

N: ”7 till 8 minuter från Eggegrund. Vi har inte långt till Lövholms Rabbar.” 

R: ”Kan ni inte göra någonting provisoriskt?” 

N: ”Nej, här blåser full storm.” 

R: ”Herre Gud är ni rådlösa? Har ni ingen handstyrning?” 

N: ”Den är sönder den också. Vi har haft en till. Den är också sönder. Det är ingenting att göra.” 

R: ”Ligger ni och driver?” 

N: ”Ja.”

R: ”Var är ni?” 

N: ”7 till 8 minuter i 155 grader och driver söderut. Vi kör med halv fart och kan inte styra.” 

R: ”Kapten, det liknar ju ingenting. Är det kättingen som gått? Jag vet inte hur det ska gå till.”

N: ”Vi kan väl ta en bogserbåt som drar oss in.” 

R: ”Jag vet inte var jag ska få tag i en bogserbåt. Jag vet ej hur det ska gå till.” 

N: ”Härnösands Kustradio kan ordna en bogserbåt. Här blåser full storm. Vi driver söderut och kan inte gå på däck.” 

R: ”Jag vet ej hur det ska gå till. Jag får tala med assuransen.” 

N: ”Radiostationen kan skaffa en bogserbåt.” 

R: ”Vi får inte göra något förrän vi talat med assuransen.” 

N: ”Vi har hållit på nu i 7-8 timmar med detta. Vi har inte så långt till Lövholms Rabbar.” 

R: ”Ja, jag ska ringa så fort jag kan.

Detta samtal varade ungefär fem minuter. Därefter talade Kustradion med Nedjan som hördes mycket svagt på det inspelade bandet. 

K: ”Ska jag inte skicka en livbåt?” 

N:-------(ohörbart). 

K: ”Det är ju ingen avgift.” 

N: ------ 

K: ”Ja ni får ju själv bestämma. Ni har ju ingen inrättning att styra med. Jag vet inte när en bogserare kan komma. Livräddningsbåten kan ju ligga bredvid er. Lyssna på mig hela tiden.”

Sammanlagt anropades Nedjan sju gånger inom 15-20 minuter. 

K: ”Är det 155 grader från er och 355 grader från Eggegrund?” 

N: ”155 grader från oss och 355 grader från Eggegrund:” 

K: ”Nu går det ut en båt, en kutter från Bönan. Den är framme om två timmar. Tänd era strålkastare så dom hittar er. Vi avvaktar rederiets svar. Ska jag meddela Neptun?”

Svaret från Nedjan gick ej att uppfatta. Nedjan anropas flera gånger men inget svar hördes.

Åter till Nedjan-sidan

© 1996, Stiftelsen Marinhistorik

Stiftelsens adress är box 15031, 750 15 Uppsala, Sverige. Man kan bli stödmedlem i stiftelsen genom att betala 100 kr till postgiro 646 31 60-9. 


Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi