Littra GB
Littra GB


Littera
Nr:

Lok-
slag.
Axel-
ord-
ning.
Cylin-
der dia
meter
Slag-
längd
i mm

Drivhjuls-
diameter
Drag
kraft
i ton
Netto
Vikt
i ton
Brutto
vikt
i ton

Längd
i meter
*GB* Gods 0-D-0 600 mm 660 1 350 mm 16,0 70,00 111,5 17,44

* Godstågslokomotiv litt. GB.

detta lok är byggt efter mönster av litt. GA och är av helt svensk tillverkning. Ångpannan är av förstärkt B-typ för 14 kg tryck.

* Ramverket med plåtramar är i huvuddrag lika med det å litt. GA men kraftigare stagat med stag av stålgjutgods. Cylindrar och maskineri, axlar och hjul överensstämma i allt väsentligt med litt. GA.
Loken litt. GB äro ävenledes samtliga utrustade med Knorrs matarvattenförvärmare. Axel II är utförd med 16 mm förskjutning åt varje sida liksom å de ändrade GA loken.

* Tendern litt. GB är treaxlig såsom vid litt. GA men är något kortare. Vattenbehållarens botten är halvcylindrisk liksom å F-tendern. Oaktat de båda tendertyperna GA och GB äro avsedda för lika stora förråd, har vikten av den senare tendern genom lättare konstruktion kunnat nedbringas med omkring 3 ton.

* Tendern litt. GB har de båda främre axlarnas bärfjädrar förenade genom balanser.

* Den bromsas med tryckluft samt för hand med skruvbroms.

Dragkraft 16,0 Ton.
Tillbaka