Littra GA
Littra GA


Littera
Nr:

Lok-
slag.
Axel-
ord-
ning.
Cylin-
der dia
meter
Slag-
längd
i mm

Drivhjuls-
diameter
Drag
kraft
i ton
Netto
Vikt
i ton
Brutto
vikt
i ton

Längd
i meter
*GA* Gods 0-D-0 600 mm 660 1 350 mm 16,0 70,00 115,0 18,29

* Godstågslokomotiv litt. GA.

detta lok äro av tysk tillverkning och frånsett några ändringar av samma typ som tyska statsbanornas lok G8.

* Med dragkraft på 16 ton är lok litt. G näst litt. R statsbanornas starkaste ånglok. Av denna på maskineriets dimensioner beroende dragkraft kan man dock icke nyttiggöra mera än vad som motsvarar omkring 1/5 av adhesionsvikten eller omkring 14 ton. Loket har samma axelanordning 0-D-0 som litt. E, men effekten är i det närmaste 50 procent större.

* Ångpannan är kraftigt byggd och stagad för att motstå det höga trycket av 14 kg per kvcm. Eldstaden ligger med sin undre del mellan ramarna. Bakgaveln är utförd med lutning av omkring 9 grader framåt. Rundpannan är 1 600 mm i diameter och håller 4 500 mm mellan tubplåtarna samt består av två plåtsvep, förenade med överlappsnitning.

* Främre tubplåten är större i diameter än rundpannan och fastnitad vid denna med ett vinkeljärn på rundpannans utsida. Rökskåpet är kort, diametern däremot betydligt större än rundpannans. Rökskåpsluckan av plåt liknar statsbanornas äldre modell. Gnistfångaren är av järntrådsnät i form av en omvänd stympad kon. Asktratt och rensluckor på rökskåpet hava sedermera uppsatts.

* De vid lokens leverans befintliga innereldstäderna av järn hava vid kassation utbytts mot koppareldstäder. Även har en del av pannans armatur, som var av tysk modell med kristidsutförande, d.v.s. med järn som material, där metall annars brukar användas, efter hand utbytts mot dylik av svensk standardtyp. Ventilregulatorn är av en för statens järnvägar ny typ: Schmidt & Wagners modell som utmärker sig för stor lättrörlighet.

* Pannan är framtill väl förbunden med ramverket samt vid eldstaden glidbart upplagd på ramplåtarna. Under eldstadens bakvägg är även ett stöd med en kraftig stålbult, som hindrar sidokrängningar och tryck utåt mot ramplåtarna.

* Då pannorna litt. GA, som ha visat sig mindre hållbara än svenskbyggda i allmänhet, efterhand slopas, inläggas pannor av typen litt. BG (B-pannor, förstärkta för 14 kg tryck), varigenom antalet behövliga reservpannor nedbringas och en viss standardisering ernås. Lok med BG-panna omlittereras till GA2 och överensstämma i allt väsentligt med de i Sverige tillverkade loken litt. GB.

* Cylindrarna äro fastsatta på ramarnas utsida i horisontalt läge och äro båda gjutna efter samma modell. Kolvsliden har en avsevärd längd, varigenom ångkanalerna bliva korta och raka. Avloppsångan går genom utvändiga kåpor från slidskåpets ändar till ångavloppsrören liksom å lok litt. A och F.

* Cylindrarna äro försedda med luftinsugningsventil å slidskåpet samt luftvägskran mellan cylinderns ändar, vilken öppnas från hytten, då ångan avstänges. Maskineriet och slidrörelsen av Heusingers modell äro i huvudsak av vanlig typ och anordning.

* Ramarna äro utförda av 30 mm plåtar, stagade mellan buffertplankan och eldstaden av en lång horisontalt lagd plåt jämte vinkeljärn samt flera tvärstag. Det har dock visat sig, att de stora cylinderkrafterna så starkt åverka ramen, att den ursprungliga stagningen närmast cylindrarna måst förstärkas.

* Bärfjädrarna äro alla förlagda under lagerboxarna, de två främre för sig och de bakre för sig, förenade genom balanser.

* Axellagren hava alla samma längd och diameter. För att vinna bättre gång i kurvor är axel IV 3 mm förskjutbar åt varje sida. Vidare äro hjulflänsarna å hjulpar II och III tunnsvarvade för att ej klämma mot innerskenan i kurvor med liten radie. Då loken emellertid ändock visat sig mera än andra åverka rälsen, har sedermera axel II gjorts förskjutbar 16 mm åt varje sida, så att den i linjekurvor kan gå ut mot yttre skenan. Samtliga hjul bromsas med ångbroms.

* Loken äro försedda med Knorrs matarvattenförvärmare.

* Tendern litt. GA är treaxlig Med andra och tredje hjulparets bärfjädrar förenade genom balanser. Det andra hjulparet är 8 mm förskjutbart åt vardera sidan. Fjädrarna ligga utanför ramplåtarna, vilka i sin tur äro belägna utanför hjulen.

* Vattencisternen och kolrummet äro anordnade på liknande sätt som vid svenska treaxliga tendrar.

* Plåttjockleken är dock större, varför tendern är ganska tung.

* Tenderhjulen hava dubbla bromsblock och bromsas med tryckluft eller för hand.

Dragkraft 16,0 Ton.
Tillbaka