Littra B
Littra B


Littera
Nr:

Lok-
slag.
Axel-
ord-
ning.
Cylin-
der dia
meter
Slag-
längd
i mm

Drivhjuls-
diameter
Drag
kraft
i ton
Netto
Vikt
i ton
Brutto
vikt
i ton

Längd
i meter
*B* Pers 2-C-0 590 mm 620 1 750 mm 9,62 70,20 116,8 19,49

* Persontågslokomov litt. B

med axelställningen 2-C-0 påminner mycket om litt. A (panna, hytt, ramverk och boggi) men är kraftigare i hela sin anordning och skiljer sig från A-loken genom de utvändigt förlagda cylindrarna samt den tredje koppelaxeln.

* Ångpannan litt. B har samma rostyta och tublängd som litt. A men större diameter å rundpannan (1 600 mm) och tjockare plåt (15,5 mm).

* Eldytan och överhettningsytan äro också större. Loket har 12 kg högsta ångtryck, men pannan har på de senaste åren utförts med 17 mm plåttjocklek för 14 kg ångtryck, för att samma reservpanna må kunna användas även för lok litt. GA.

* Anordningen av överhettaren och övriga apparater i rökskåpet återfinnes i sina huvuddrag hos samtliga överhettningslok.

* Rökskåpsluckan har konisk form, vilket ger en viss flykt åt utseendet och minskar luftmotståndet. Gnistfångaren utföres numera alltid av perforerade, i rökskåpet tvärgående plåtar, genom vilka rökgaserna passera.

* Eldstaden ligger över ramarna och har samma bredd som å lok litt. A.

* Cylindrarna äro förlagda utanför ramarna och hava givits en lutning av 1:15 för att klara boggiramen.

* Redan de först beställda B-loken utrustades med kombinerade säkerhets- och luftvägsventiler av helt ny typ (Flodins ventil).

* Ventilerna hållas stängda av ångtrycket, då ånga är pådragen till cylindrarna, men öppna sig så snart ångan avstänges och sätta då vardera ångkanalen i direkt förbindelse med slidskåpet, så att luften kan strömma från den ena sidan av kolven till den andra utan att förorsaka något större motstånd mot lokets rörelse.

* Vid pådragen ånga verkar ventilen som säkerhetsventil, om trycket i cylindern skulle väsentligt överskrida det normala. I stället för sistnämnda ventiler hava en del B-lok luftinsugningsventil på ånglådan, varvid luften delvis suges genom överhettningsrören och således uppvärmes innan den inkommer i cylindern.

* Maskineriet i övrigt samt slidstyrningen av Heusingers modell har den för lok med yttercylindrar vanliga anordningen.

* Omkastningsskruven är placerad på fotplåten liksom å lok litt. A. Anmärkningsvärd för svenska förhållanden är vevstakens stora längd av 3 180 mm.
* Ramarna äro stavformade och sammanfogade av två delar vid varje sida såsom ä lok litt. A. Ett kraftigt stag finnes mellan ramarna vid cylindrarna, vilket även uppbär pannan. Ramstaget närmast bakom detta stöder mot rundpannan och ytterligare fyra smärre stag äro belägna framför eldstaden.

* Boggin är byggd som å lok litt. A. med ramar av stålgjutgods men utan återställningsfjädrar. Boggins bärfjädrar äro förbundna genom balanser, som förhindra brytningar i ramen och överbelastning av fjädrarna, då spåret är ojämnt.

* De kopplade axlarnas bärfjädrar äro balanserade i ett system vid varje sida. Axellagerboxarna äro av stålgjutgods och hava lösa bronslagerskålar, fodrade med vitmetall.

* Förarhytten är anordnad på samma sätt som å lok litt. A. En del B-lok, som hava sin tjänstgöring förlagd i Norrland, ha försetts med helt inbyggd förarhytt till skydd mot det hårda klimatet.

* Flertalet lok litt. B hava ångbroms, som verkar på de kopplade hjulen, övriga direkt tryckluftbroms. Liksom å lok litt. A hade även boggin i början bromsanordning, vilken dock sedermera borttagits.

* De senaste under åren 1917-1919 anskaffade loken litt. B. äro utrustade med matarvattenförvärmare, system Knorr. Därjämte hava 6 lok försetts med förvärmare, system Worthington.

* Till lok litt. B användas tendrar litt. A av samma typ som till lok litt. A.

Dragkraft 9,62 Ton.
Tillbaka