Ett karakteristiskt kännetecken av den Islamiska Traditionen
är toleransen and överseendet som de uttrycktes av Profeten MHMD
(Allahs fred och välsignelser vare med honom) när han sa:

“Jag sändes med den milde och tolerante monoteismen.”
”bu `ithtu bil-hanîfiyah al-samha'”

Denna utsago bekräftas av det gudomliga koraniska Ordet:

{ Vi har sänt dig enbart
{ som en barmhärtighet / av nåd till alla världar. }
Sura Profeterna (21) vers 107

Det är därför lätt att dra slutsatsen att vad som helst som strider mot barmhärtigheten (som grymhetens ideologi) följaktligen inte stämmer överens med
Profetens uppdrag MHMD , som hela hans liv var barmhärtighetens bästa föredöme. Han var barmhärtig för nära och fjärran, vän som fiende.

 


Tolerant Monoteismen: Denna religion är naturlig och enkel,
den tillåter varken extremismen* eller slapphet** eller främjar det!

*Detta trots att politiska och - eller religiösa extremister och fanatiker,
som använder bara det (av religionen) som passar deras snedvridna syften för denna värld (dunya).

**slapphet: för den moderna världen har inga högre principer,
och kan inte förse människan med ett andligt mål och livssyn,
utan hightech men korrupt rationalitet och det som är lägst hos människan.

Och detta är - som antydds ovan - en tolerant och mild religion,
trots att några förlöjligar och föraktar toleransen i Islam.

 

Allahu, den Absoluta Sanningen och Högsta Verkligheten -
All beröm, tacksägelser och härlighet tillhör Honom,
Han är upphöjd i Hans Majestet!

Monoteismen (at-tawhîd) är den viktigaste gåvan till mänskligheten:
Det finns ingen gudomlighet utan Allah, ingenting verklig utan Den Verklige (Al-Haqq),
Muhammad - Allahs budbärare - är vägvisaren till Den Enda Verkligheten.

Sann kunskap
Vi har massöverförda traditioner med delvis 100 % pålitliga överföringskedjor, som går tillbaka ända till Profeten Muhammad MHMD . De berättar för oss obestridliga fakta om hans person, hans liv och det himmelska budskapet som han kom med.

Han blev av Gud utvald för att leda rätt den ('moderna') männsikan för att visa henne med Koranen, med visdomsord och idealiska handlingar den välsignade vägen. Att slå in på den ska förmå oss att vinna Guds godtagande och välbehag (ridwân) - i detta liv och i det nästa. Men den som avvisar Hans ledning och inte bryr sig om vad den högsta Gudomen förväntar Sig av oss, kommer att räknas till förlorarna.
Som Allah säger i den Heliga Koranen:

quran59-7

{ Ta alltså emot vad [Hans] Sändebud ger er, }
{ och avstå [villigt] från det som han nekar er. }
Sura Mönstringen (59) vers 7

Detta Liv och det Nästa (al-Akhirah):
Folk tror att detta liv kommer att fortsätta som vanligt in i all evighet. Men nej!
Domedagen är nära - utan tvivel, när hjärterna kommer att synas
det är tid att människan förbereder sig för denna stora händelse.
Få är dem som kommer att klara sig, förutom Allahs barmhärtighet.

Den Gudomliga Barmhärtigheten och Ledningen:
Allah - må Han vara upphöjd i Hans Majestet - erbjuder människorna Sin ledning,
med det man bör och inte ska göra, dvs. Hans bud och förbud,
även om folk inte gillar det.
Och de gillar det inte, därför de inte känner till det,
och i sin okunskap är de orättvisa mot sig själva (mot sina själar)(Zâlimûn).

Svårigheter och lättnader
Med Sin nåd och barmhärtighet har Han bestämt det som är lätt för oss,
inte svårt, för vår väg till de himmelska anhalterna.
Detta betyder inte att det inte finns några svårigheter alls, och att sträva efter Hans välbehag innebär en konstant ansträngning, men det är vanligtvis människan själv som ställer till med problem.

Allah säger i den Heliga Koran:
{ Allah vill göra det lätt - inte tungt för er. }
Sura Kossan (2) vers 185

Vår Mäster Profet Mohammad MHMD sade i kapitlen med titlen
från al-Bukhari att "religionen är lätt" (ad-dînu yusrun):

“Den mest älskade religionen hos Allah (swt) är den tolerante Hanifiya.”
(dvs. att bevittna Allah allena och inga illusionära verkligheter förutom Honom.)
“ahabbu- ddîni ila-LLâhi al-.hanîfiyyatu-s sam.hah”
(Berättat av al-Bukhari, band 1, bok 2, kapitel 30)

Han MHMD sa även:

hadith B-38

“Religionen [av Islam] är mycket lätt och den som överdriver i sin religion kommer inte att kunna fortsätta så. Så bli inte extremister, men försök att komma så nära fullkomligheten som möjligt och vet att ni kommer att bli belönade. Och vinn styrka i att dyrka på morgorna och på nätterna.”
(Berättat av al-Bukhari, band 1, bok 2, hadith 39).

Slutligen noterar vi `Alis (kAw), ledaren för dem troende, berömda ord när han sade:
“Ge inte upp det som är lätt (i religionen Islam), pågrund av det som är svårt.”

 

Om denna sajt
På denna sajt kommer vi att presentera några oumbärliga, inledande texter av den Islamiska esoterismen (tasawwuf) och traditionen.
Denna inre vetenskap är Islams hjärta och dess livlina. Ingen kommer någonsin att dra nytta av handlingar utan korrekta intentioner eller från tomma ritualer. Ritualer har en funktion och en djupare mening.
Men Allah vet mest och bäst.

Texterna kommer att vara korta citat från berömda, aktade lärda av Islam, dvs. från de främsta folken av de profetiska traditionerna och från allmänheten av de troende (ahl as-sunnah wa-l jamâ`ah).

Må denna sajt förmå den intresserade läsaren och sökaren av den gudomliga visdomen att se en skymt av vad våra förfäder fick ta del av klara insikter och höga rang i den gudomliga närvaron, och må han bevaras från att falla i de vilseleddas gruppers fällorna, inshâ-Allah, med Guds vilja.

 

Må Allahs välsignelser och fredshälsningar vara med den Heliga Profeten,
hans ädla Familj, och alla hans Följeslagare.

 

 

    < Hur vi nådde den esoteriska kunskapen Ahmad Ibn `Ajiba >
    < Om den lovvärda kunskapen av att känna Gud Imam Al-Ghazali >

 

 

 

vs.3.2

from: Sat, Oct 2, 2004
upd.: Sun, 16 Sep 2007

> home