“Vi skall visa dem Våra tecken vid horisonten och inom dem själva, ända till dess (uppenbarelsens) sanning står klar för dem! Är det inte nog för dem (att veta) att din Herre är vittne till allt som sker?” Sura Fusilat (41) verse 53

[home]

Att bevara den islamiska traditionen

Begreppet tradition - som uppfattas här i enlighet med sitt etymologiska ursprung - syftar till ett väsentligt element som har överförts till mänskligheten från en himelsk ursprung.

Följaktigen har tradition ingenting att göra med sedvänjor och kutymer från förr, men den uppfattas som *uppenbarad* tradition, dvs. sanningar och principer av en gudomlig ordning som uppenbarades eller avslöjades till mänskligheten sedan urminnes tider.

Därför är det som gör Islam "traditionel" eller en autentisk "tradition" två väsentliga vilkor: faktum att Islams sanning uppenbarades från ett icke-mänskligt, gudomligt ursprung och faktum att denna sanning formades det sättet som det gjordes/blev genom Profet Muhammads MHMD budskap och hela religionen Islam med dess lagskolor, andlighet och helighet.


Islams hjärta är dess inre dimension

Allting har ett ytre form och en inre mening. Islams inre dimension kallas Ihsan (fullkomning) och senare Sufismen (tasawwuf) eller tazkiya (rening). Fastän de senare begreppen användes inte vid Profetens tid MHMD, och användes det förra definitivt, ännu mer verkligheten som alla tre begreppen beskriver. Vi behöver bara ta reda på den noggrant verifierede Gibrilhadith beträffande Islam, Iman and Ihsan. Men många skriftliga / skriftens... bevis/ning och många profetiska berättelser påvisar Islams fokus på både det inre och det yttre.

Tasawwuf är följaktigen "en kunskap med vilken man känner till den mänskliga själens lovvärd och klandervärd tillstånd, hur man kan rena den från de klandervärda egenskaperna och förädla den genom att förvärva lovvärda (egenskaper) och hur man färdas till Allah (må Hans Majestet vara upphöjd), och t o m fly till Honom [genom att gå den andliga vägen - tarîq].

Dess frukt är hjärtans utveckling, kunskap av Allah - genom direkt erfarenhet av det gudomliga, räddning i det nästa livet, triumf genom att vinna Allahs välbehag, (det är) att uppnå evig lycksalighet och upplysning och rening av hjärtat så att ädla saker avslöjas, utomordentliga tillstånd uppenbaras, och man upplever det som andras insikt är förblindat till."


Citat

"Den som kräver bevis för Allahs enighet, en åsna vet bättre än han." Ibn `Arabi


Ett råd

Om du finner det svårt att svara på någons fråga, så svara inte för hans behållare är redan full och har ingen plats för ett svar. Ibn `Arabi


Koranen & Sunnah är rötterna för den islamiska traditionen


Gibril - hadithen: ihsan

Allahs budbärare ( ) svarade på ängel Gibrils fråga om Ihsan (fullkomning) att det är "att dyrka Allah som om du ser Honom, och om du inte kan se Honom (än), så var säker att Han ser dig".


Imam Al-Ghazali beträffande Tasawwuf

Hur kan det komma sig att Hujjatu-l Islam, (dvs. Islams bevis och återupprättare), Imam Al-Ghazali, när han var sysselsatt med reningen av sitt inre medan han följde Allahs folk, att han sa: "Vi har slösat bort våra liv, o hur värdelös var mitt uppsåt på den tiden."

Tro inte att han yttrade detta för att nonchalera Shari`ah. Han sa det för att förhärliga den, för han kunde (kände väl) Shari`ah, men han tillhörde de overksamma innan han mötte dem. Fastän han forskade i dess yttre aspekt, var han kortsynt beträffande dess inre aspekt. Till slut hade han förstått formen men frånsett kunskapen och Den som har all kunskapen. När Allah skänkte honom chansen att möta Sufierna, blev hans kunskap - till kunskap av Allah men innan dess var det kunskap av Allahs lagar.