“Vi skall visa dem Våra tecken vid horisonten och inom dem själva, ända till dess (uppenbarelsens) sanning står klar för dem! Är det inte nog för dem (att veta) att din Herre är vittne till allt som sker?” Sura Fusilat (41) verse 53

[home]

Om ursprunget till extremism i Islam

Tyvärr utgör extremismen en del av mänsklighetens historia; för att gå till överdrifter är en mänsklig svaghet. Islam kom för att belysa och kalla till den gyllene medelvägen, för att i varje tid bygga medelvägens samfund { Och Vi har gjort er till ett mittens samfund (ummat wasat), för att ni skall stå som vittnen mot alla människor och Sändebudet vara vittne mot er. } Sura 2-143, men ändå drabbades även en del muslimer av extremismen - passivt som offer eller som aktörer (må Allah välleda oss alla!) och det ser ut som dessa extrema handlingssätt har ökat den senaste tiden.

Till exempel fanns inte det förkastliga fenomenet "självmordbombningar" i Islam förrän 1983. Denna företeelse är en klandervärd innovation (bid`atun madhûma), och måste avvisas från vår ädla religion Islam. Men det är sällan att man kan uttala sig med säkerhet vem som står bakom dessa fruktansvärda attentat och vem som är inblandat. Det är i alla fall inte Islams och muslimernas vänner.

Det fanns emellertid nästan från början av Islam en sorts extremism (ghulluw), som blev tydligt i det som avser Kharijiterna ( som kämpade mot Ali - karram-Allahu wajhah ). Alla extremister (ghulât) har det gemensamt att de lämnar (i något väsentligt avseende) den mittersta vägen - medelvägens samfund - som formas av det profetiska mönstret (Sunnah). De gör det genom sina egna trångsynta, binära påhitt som de kommer med, “de äro halv vetande”, som är värre än ovetande!


Vår uppgift beträffande extremismen

Istället gäller för oss muslimer en måttstock som ges av Profet Muhammad (sallAllahu alayhi wasallam):
“Den mest älskade religionen hos Allah (swt) är den tolerante Hanifiya.”
(dvs. att bevittna Allah allena och inga illusionära verkligheter förutom Honom.)
ahabbu- ddîni ila-LLâhi al-.hanîfiyyatu-s sam.hah
(Berättat av al-Bukhari, band 1, bok 2, kapitel 30)

Han visade oss för all framtid hur krig ska föras:
Ibn `Abbas berättar att Allahs budbärare sa när han skickade iväg sina trupper: "....Handla inte förrädiskt, och förskingra inte krigsbytet, lemlästa inte [de som ni har dödat], döda heller inte barn, eller folk i klostren."
(Berättat av Ahmad, i Tirmidhi, hasan sahih)
Kan knappast sägas tydligare.

Allah varnar oss människor inkl. muslimer:
{ Tag inte en annans liv - Gud har förklarat det heligt - annat än i rättfärdigt syfte. Om någon dödas med orätt, ger Vi den som för hans talan bemyndigande [att kräva rättvis vedergällning]; men denne skall inte gå för långt vad vedergällningen beträffar. }
Sura Al-Isra' - Den nattliga resan, 17:33

Följaktligen är det mycket viktigt att känna till ursprunget till extremismen, och var den har avvikit från Islams lära och tradition genom att introducera främmande och felaktiga element (bid`a).

Verktygen som ska stå emot fanatism och extremism finns i den islamiska traditionen från Ahl Sunnah wa Jamâ`a. Det är de intelligenta och fromma muslimska intellektuella som hittar svar på modernitetens utmaningar medan de arbetar naturligtvis inom ramen för Islam. Islam har en lång tradition av förnyelse (tajdîd) och reform (islah) som grundas på de egna, rika källorna. Muslimerna är i allmänhet medvetna om att:

Traditionell Islam ämnar att visa människorna hur de kan leva i harmoni med Allah's vilja; medan den militanta och extremistiska Islamismen traktar efter att etablera en ny politisk och samhällelig ordning, med ibland inga hänsyn till medlem.


Så vad ska göras?

Först måste den militanta Islamismens politiska ideologi och retorik avlegitimiseras. Det gör man genom att avslöja hur den avviker från Islams sanna läror; genom att vederlägga dess kvasi-marxistisk plan, och dess missbruk av de islamiska källorna.

“I några muslimska länder börjar man få bukt med extremisterna, framförallt med en metod: Att lära dem vad islam handlar om. Redan har tusentals av dem "kommit ner ur bergen" och återgått till det normala samhället. Det fungerar. När ungdomar som fallit för de extrema ledarnas locktoner och förvrängda islambild får kontakt med riktiga islamiska lärda och lyssnar på deras argument lämnar de de radikala våldslösningarna.” Imam Abd Al Haqq Kielan


Sayyid Qutbs inflytande

Idéerna som spreds genom S. Qutbs texter väcker fortfarande ett positivt gensvar bland en del unga muslimer. Dessa idéer måste noggrant granskas. Det rör sig bland annat om frågor hur muslimer ska leva under en stat som inte instiftar Shari`a och hur (eller om) de ska ta makten i ett land, dvs. teorier om den revolutionära kampen, om att ta lagen eller vapen i egna händer etc, om att bilda hemliga klubbar eller att göra uppror. Frågor om vem som är Kafir och vad som betyder Jahiliyya idag.

Det är ju ingen hemlighet hur på 50- till 70-talet och även idag befrielserörelser i muslimska länder antog marxistisk-leninistiska teorier och blandade de mer eller mindre fritt med Islam.
Principiellt gäller naturligtvis rätten till självförsvar och jihâd, men de måste vara utformat så att de följer den islamiska lagen.

Arabic Pattern
Rötterna för den islamiska traditionen är Koranen & Sunnah


Några av de revolutionära modernisternas teser

- Maududi, som inspirerade S Qutb, kallade alla icke-muslimer för "barbarer" och skrev att "Islams mål var att starta en världsrevolution."
- S Qutb ansåg att hela mänskligheten bestod av avfällingar, att den muslimska ummah inte längre existerade, och att samtida muslimers tawhid var meningslös!
- S Qutb rättfärdigade massornas revolutionära våld i religionens namn.
- Han ansåg att en muslim antigen var en "revolutionär" (thawrî) eller en vantrogen (kâfir),
- Han gick så långt att han förklarade alla samtida muslimska stater som avfällingar, ägnat att omstörtas innan man tillintetgör de icke-muslimska stater.Självrannsakan och kunskap

En grundlig självrannsakan om extremismens & terrorismens grunder är speciellt angelägen för alla som påstår sig vilja "fokusera på “att rensa Islam från dess förfall” vilket är ett olyckligt och felaktig uttryck, för det var inte Islam som behöver att rensas, men det var dem som bara vill använda Islam för sina egna syften.

Ja, låt oss alla söka kunskap, det är viktigt för alla människor och för muslimerna är det dessutom en religiös plikt.
Det betyder bland annat att man sitter hos de lärda, ännu bättre hos flera olika av dem, så som gjorde många av våra föregångare för att ta i så mycket kunskap som möjligt.

Men det som avser extremism och hämndlystnad måste avvisa sådant från våra hjärtan helt och hållet.

Vi är inte skyldiga för det som andra gör i Islams namn.
Vi avvisar och förkastar sådana brott, som sker i Islams namn!

Det är ett missbruk av och angrepp på religionen Islam, och det leder hos andra människor till att ett hat för de högre sanningarna gror i deras hjärtan. ändå är det sanningar som uppenbarades människorna av Allvärldens Herre. (S.H.Y)


iyyakum ghulluwun fi-d dîn
Akta er för extremism i religionen!

Hadith av Profet Muhammad duroodMå Allah skydda vårt samfund (ummah) från dess hycklare och fiender!

Må Allah förunna denna ummah andrum från extremt och trångsynt folk!

Må Allahs välsignelser och frid vare med Sayyiduna Muhammad, hans familj och hans följeslagare.
En längre artikel finns på: living islam : islamic tradition