“Vi skall visa dem Våra tecken vid horisonten och inom dem själva, ända till dess (uppenbarelsens) sanning står klar för dem! Är det inte nog för dem (att veta) att din Herre är vittne till allt som sker?” Sura Fusilat (41) verse 53

[home]

Inför vår tids utmaningar *

Ingenting i världen verkar kunna undgå den moderna världens kris. Det räcker inte längre att tala om en civilisationskris, för detta fenomen har nått kosmiska dimensioner och en olycksbådande oro sprids.
   Islam gavs människan i den sista fasen i världshistorien just för att hjälpa henne att inte gå vilse. Dvs. (idén är) att med stöd i den senaste uppenbarelsen i den profetiska cykeln kunna motstå det nuvarande kaoset och återställa ordning och klarhet inom oss själva och harmoni i våra mänskliga relationer och slutligen uppnå det stora målet, som Skaparen har bjudit in oss.

Islam vänder sig till människan, av vilken den har en djup och exakt kunskap, genom att noga positionera henne inom skapelsen och inför Gud.


Det moderna tänkesättet

Det moderna tänkande å andra sidan har ingen bestämd, allmänt accepterad uppfattning om människan. även om det har en mängd olika koncept och metoder, bevisar det i sin förvirring och sina meningsskiljaktigheter sin oförmåga att nå en enhetlig definition av människans levnadsvillkor (conditio humana). Ingen annan civilisation har så grundligt och systematiskt struntat i frågan om varför vi är födda, varför vi lever och varför vi ska dö.


Den modern civilisations paradox

Det är den moderna civilisations paradox, att den var till en början "humanistisk" - eller utgav sig som sådan - dvs. att människan är alltingens princip och syfte: denna idé om människan har gjort konkurs. Evolutionism gjorde henne till en perfekt apa och det absurdas filosofi tog ifrån henne den lilla gnutta av sammanhang som hon hade fortfarande kvar.

Absurd eftersom livet på jorden har förlorat sin mening. decouverte Det erbjuder människorna en rad olika möjligheter och materiella fördelar som tidigare generationer inte kunnat drömma om. Men eftersom man inte vet vad människan egentligen betyder och vad hennes djupaste längtan är, kan alla dessa "mirakel" inte hindra henna att (förr eller senare) sjunka in i förtvivlan.

Den moderna civilisationen

Den franska revolutionen hade antagit deklarationen av de mänskliga rättigheterna och Förenta staternas konstitution skulle garantera varje medborgares "strävan efter lycka". I de västerländska länderna och utanför lät utvecklingen under 18-talet tro att den stora framstegsidé om att den gyllene tidsåldern inte log bakom men framför oss.

Länge tycktes fakta bekräfta denna övertygelse. De materiella villkoren för de lägre klasserna blev betydligt bättre i de västerländska samhällen, utövandet av grundläggande friheter garanterades för alla, vetenskapen gav den moderna människan en känsla av att vara ojämförligt bättre underrättat, även jämfört med de tidigare generationers vise, och den tekniska utvecklingen gav henne verktygen för exempellösa makt.

Dessutom lovades människorna att de skulle kunna "förverkliga" sig själva - om de gick bortom alla gränser och istället följde sina böjelser. Men det var blott en förevändning för många att göra av sig med den ärvda moralen (t.ex. i frågan om sexualiteten) och att uppfatta den som inget annat än förlegade fördomar.

Således tror den moderna människan att hon har blivit "vuxen", med vilket hon menar att dem tidigare århundradens generationer varit infantila, och det råder ingen brist på filosofer, teologer som bekräftar denna idé.

Men till slut har omständigheterna motbevisat dessa teorier.

Arabic Pattern
Rötterna för den islamiska traditionen är Koranen & Sunnah


Den moraliska och psykologiska ordningens omstörtning

De samhälleliga förändringarna är bara en aspekt av denna utveckling. De åtföljs av en underminering av den moraliska och psykologiska ordningen, när man påstår sig vilja eliminera "fördomarna" och den "auktoritära" andan, som skenbar hindrar människan till att nå hennes fulla befrielse och lycka.

Men hur det förhåller sig i verkligheten, särskilt hos unga människor med "anti-auktoritära" idéer är avslöjande: enligt samstämmiga vittnesmål, ökar antalet neuroser, sjuka och drogberoende, liksom dem som blint underkastar sig ideologiska system och ledare, som i själva verket leder till frihetens motsats.

Denna civilisation som påstod sig vara "humanistisk" ledde på så sätt till ett system som föraktade människan samtidigt som den lurade henne, för att slutligen förgöra henne. De föraktade henne, eftersom den förringar människan till det rent materiella och till konsumtionen, och den lurar henne, eftersom den gör henne tro att hon kan nå en bättre social ordning, tack vare framsteget inom vetenskaperna och till och med få befrielse från "fördomarna" och "bojor" som ärvts från förr. Den förespeglar henne att hon skulle lyckas att erövra lyckan och besegra lidandet. Det senare är dock en viktig del i en människas liv. Slutligen förstör hon henne genom att korrumpera och bryta sönder henne, och genom att den tar ifrån henne livets mening och hopp.


Människans villkor


tower of babel

De moderna ideologier, som i allt högre grad attackeras av förnekelsens och nihilismens anda, förlorar mer och mer i trovärdighet, eftersom de är oförmögna att svara på de viktigaste frågorna om meningen med livet och orsaken till vår närvaro här på jorden.

De är förgäves och ineffektivt, eftersom de är okunniga om att människan egentligen definieras genom det Absoluta och att hon är i grunden av sig själv - medvetet eller omedvetet - söker inget annat än just detta.

Hon bär inom sig en viktig och central strävan efter transcendens [det är intellektet] och kommer därför aldrig uppdaga sitt existensberättigande och förverkligande på en endast horisontell, jordisk nivå.

Hon känner, i motsats till andra varelser, det grundläggande behovet att överträffa sig själv och att utforska det Absoluta och bara hon är själv i stånd att begripa det.

Därför kommer allt det relativa, som hon erbjuds henne i så stor mängd, ändå lämna henne med en spirituell hunger eller det slutar så småningom med en bitter bismak.


Le livre: DecouverteUtdrag ur det första kapitlet:
Découverte de l'Islam; Roger Du Pasquier
&
fortsättning av texten:
Découverte de l'Islam